• Home
 • STRATEGIJA VISOKE ŠKOLE ITEP

STRATEGIJA VISOKE ŠKOLE ITEP

Strategija Visoke škole ITEP (u daljem tekstu: Visoka škola) sadrži u sebi sljedeće elemente:

 1. Misija
 2. Vizija
 3. Strateški ciljevi
 4. Mjere obezbjeđenja kvaliteta
 5. Osnovni činioci i relevantni planovi i aktivnosti za realizaciju ciljeva na temelju adekvatne analize u kojoj su definisani izvršioci, rokovi i resursi za njihovo provođenje
 6. Javnost strategije
 7. Preispitivanje i unapređenje strategije
 8. SWOT analiza

1. Misija

Misija Visoke škole je stvaranje stručnjaka nove generacije kroz pružanje obrazovanja najvišeg kvaliteta i omogućavanja da studenti steknu stručno-teorijska i praktično upotrebljiva znanja i vještine za uspješan rad.

Efikasnim i kavlitetnim obrazovanjem, kroz savremene studijske programe, obezbijediti da student stekne profesionalne kompetencije, slične i uporedive sa visokoškolskim ustanovama u Evropi, za pripadnost Evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja, akademskoj zajednici i društvu znanja. Želja nam je da kroz kreiranje i širenje novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka i informacionih tehnologija stvaramo visoko kvalitetne interdisciplinarne i analitički čvrste programe od praktične vrijednosti. Prenoseći vještine i znanja neophodna za takmičenje na evropskoj sceni mi pripremamo studente za posao u globalnoj privredi današnjice, stvarajući lidere prožete inicijativom i željom za permanentnim učenjem i omogućavajući im da postignu svoje ciljeve u budućoj karijeri.

2. Vizija

Vizija Visoke škole je da budemo lider i sinonim za visokoobrazovnu instituciju koja stalno postavlja visoke standarde visokog obrazovanja u oblasti poslovne ekonomije, preduzetništva i informacionih tehnologija na prostoru Republike Srpske i BiH.

3. Strateški ciljevi Visoke škole

Kao svoje dugoročne ciljeve Visoka škola definiše sljedeće:

Opšti ciljevi

 • Da svojim studentima pomogne da dobiju potrebna vrhunska znanja za uspješan ulazak na tržište rada u što kraćem roku.
 • Doprinijeti razvoju visokoobrazovanih stručnjaka u oblastima koje studenti izučavaju na Visokoj školi ITEP.
 • Omogućiti pristup savremenom načinu obrazovanja studenata, po najvišim svjetskim standardima čime se doprinosi njihovoj konkurentnosti na globalnom tržištu rada.
 • Odgovoriti na zahtjeve tržišta za visokoobrazovanim kadrovima i vršiti permanentno prilagođavanje obrazovnih sistema tržištu.
 • Poboljšati kvalitet obrazovnog sistema u Republici Srpskoj i doprinjeti procesu transformacije istog.
 • Omogućiti uvođenje standarda obrazovanja u skladu sa standardima Bolonjske i Lisabonske deklaracije.
 • Primjeniti praktična znanja prilikom sprovođenja nastave i primjeniti mentorski rad za svakog studenta uz kombinaciju različitih oblika učenja.
 • Pojačati funkciju profesionalne brige za svršene studente, kao i održavanje kompetentnosti u toku radne karijere.
 • Akreditacija ustanove po važećim zakonima i standardima Republike Srpske i BiH.
 • Licenciranje novih studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta.
 • Uvođenje DLS platforme i drugih obrazovnih servisa, koje kompanija osnivač posjeduje, u proces nastave kao dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva, gdje studenti svoje znanje samostalno dopunjuju kroz multimedijalne materijale, testove za vježbanje i komunikaciju sa nastavnicima preko interneta (chat sesije), čime je sticanje znanja maksimalno olakšano.

Obrazovni ciljevi

 • Inoviranje, razvoj i prenošenje znanja kroz proces najsavremenijeg obrazovanja i naučnog rada u skladu sa evropskim i svjetskim kriterijumima visokog obrazovanja.
 • Savremeni nastavni plan i program, koji daje studentima mogućnost izbora između ponuđenih opcija studiranja.
 • Stvaranje nove generacije visokoobrazovnih ljudi kao značajan doprinos razvoju cjelokupnog društva.
 • Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija biti visokokonkurentni i traženi na globalnom tržištu radne snage, omogućavajući na taj način svakom od njih da kroz visoke rezultate svog budućeg rada omoguće sebi i svojoj porodici visok standard života.
 • Prenošenje akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na studente.
 • Jačanje postojećih i uspostavljanje novih veza sa drugim akademskim, privrednim i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu.
 • Njegovanje visokih akademskih vrijednosti, kao što su integritet, kolektivni duh, sloboda mišljenja, odgovornost, tolerancija, objektivnost, visoka zahtjevnost.
 • Pružanje stručnih i praktičnih znanja primjenjivih u praksi, koji odgovaraju novim zahtjevima lokalne, nacionalne i internacionalne zajednice.
 • Permanentno implementiranje visokih internacionalnih metoda u izvođenju nastave radi školovanja kadrova koji će se lako uklopiti u globalno društvo.
 • Obezbjeđivanje visoke mobilnosti nastavnog kadra i studenata u skladu sa stvaranjem European High Education Area.
 • U svim oblastima rada sa studentima primjenjivati sistem obezbjeđenja kvaliteta.
 • Održavanje stalnog kontakta sa studentima, sa ciljem odgovora na njihove sugestije i zahtjeve.

Funkcionalni ciljevi

 • Osnivanje sektora za saradnju sa privredom i edukativnim ustanovama koji će obezbijediti stalne kontakte sa privrednim subjektima i raditi na prikupljanju informacija o potrebama za određenim profilom kadrova, definisati strukturu zahtjevanog nivoa znanja, sklapati dugoročne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijama, ugovarati konkretne projekte.
 • Osnivanje sektora za istraživanje i razvoj koji će imati za cilj praćenje tehnoloških trendova i razvoja, ispitivanje mogućeg unapređenja funkcionisanja same ustanove u skladu sa nastalim promjenama u okruženju.
 • Osnivanje sektora za brigu o studentima čiji će funkcionalni cilj biti značajan prije svega za same studente, jer se kroz njegov rad obezbjeđuje neophodna pomoć studentima u njihovom svakodnevnom životu i radu.
 • Osnivanje sektora za zapošljavanje čiji je osnovni zadatak praćenje tendencija i trendova na tržištu rada kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Postizanje saradnje sa različitim privrednim subjektima i saradnja u oblasti zapošljavanja, razvoja ljudskih resursa, saradnja sa relevantim državnim sektorima za zapošljavanje, učešće i organizacija nastupa na sajmovima zapošljavanja, pomoć studentima pri apliciranju na odgovarajuća radna mjesta, prisustvo na savjetovanjima, pravni konsalting itd.
 • Osnivanje sektora za održavanje stručnosti kao novu premisu savremenog sistema „edukacija tokom cijelog života”. Djelovanje ovog sektora ogleda se u funkcionalnom zadovoljenju potreba permanentne edukacije bivših studenata, ali i zaposlenih iz privrednog sektora koji imaju potrebu za premanentnim obrazovanjem. Time će Visoka škola dati svoj pun doprinos savremenim tendencijama u obrazovanju.
 • Osnivanje sektora za izdavaštvo koji ispoljava svoju potpunu funkcionalnost i opravdanost izdavanjem publikacija, knjiga, časopisa i druge literature kao doprinos u razvoju i unapređenju edukacije i naučne misli kako za potrebe Visoke škole tako i za kompletnu društvenu zajednicu.
 • Osnivanje sektora za odnose sa javnošću koji će doprinjeti komunikaciji Visoke škole sa okruženjem kroz predstavljanja svojih aktivnosti kao i kroz saradnju sa svim značajnim činiocima društva.

4. Mjere obezbjeđenja kvaliteta

Visoka škola radi ostvarenja Strategije kreirala je procedure koje se odnose na proces donošenja strategije, imenovanje odgovornog tijela za kontrolu sprovođenja strategije i strateških ciljeva kao i na procedure vezane za evaluaciju postavljenih strateških ciljeva. Takođe su kroz Pravilnik o kvalitetu i samoevaluaciji obuhvaćeni svi procesi odnosno sve oblasti obezbjeđenja kvaliteta (nastavno-naučni kadar koji realizuje nastavno-naučni proces, studijski programi, upravljanje, finansiranje, nastava, naučno-istraživački rad, vrednovanje studenata, udžbenici i literatura, ostali ljudski resursi, infrastrukturni resursi i nenastavna podrška – marketinški, razvojni i komercijalni procesi kao i prostorni i tehničko-tehnološki uslovi), koji su međusobno povezani i implementirani u samu strategiju kroz postavljene ciljeve.

5. Osnovni činioci i relevantni planovi i aktivnosti za realizaciju ciljeva na temelju adekvatne analize u kojoj su definisani izvršioci, rokovi i resursi za njihovo provođenje

Osnovni činioci obezbjeđenja kvaliteta Visoke škole su:

 • Menadžment
 • Nastavni kadar
 • Administracija i
 • Studenti.

Planovi aktivnosti za relaziaciju ciljeva obuhvataju definisane rokove, izvršioce i resurse za njihovo provođenje. Ovi planovi se svake godine analiziraju i modifikuju u zavisnosti od uslova i promjena koje se dešavaju u okruženju. Plan aktivnosti je sastavni dio ovog dokumenta.

6. Javnost strategije

Strategija obezbjeđenja kvaliteta Visoke škole dostupna je zaposlenima, studentima i javnosti putem isticanja u nastavnim, kabinetskim i komunikacionim prostorima, štampanjem u kataloškim izdanjima, oglasnoj tabli i objavljivanjem na Internet stranici Visoke škole čime se Visoka škola promoviše u samoj ustanovi i u javnosti.

7. Preispitivanje i unapređenje strategije

Strategiju jednom godišnje, preispituje tijelo za kontrolu sprovođenja strategije i strateških ciljeva i o tome izvještava Upravni odbor Visoke škole. Tijelo za kontrolu sprovođenja strategije i strateških ciljeva i UO na stručan i profesionalan način, kontinuirano, sprovode postupak ocjene kvaliteta sprovedenih aktivnosti u cilju ostvarenja definisane strategije i postavljenih ciljeva.

Njihov je zadatak da identifikuju nedostatake i nađu rješenje za njihovo prevazilaženje, radi ostvarivanja zadatih ciljeva te unapređenja kvaliteta rada ustanove.

8. SWOT analiza

Snage

 • Savremeni menadžment orjentisan na razvoj i nove tehnologije
 • Iskustvo u visokom obrazovanju i evropskim standardima kvaliteta
 • Savremeni i kvalitetni licencirani studijski programi
 • Kompetentno nastavno osoblje
 • Prostorni kapaciteti u vlasništvu
 • Iskusan i mlad administrativni tim
 • Veliki broj sporazuma o saradnji sa visokoškolskim ustanovama i privredom u zemlji i inostranstvu koji se konkretno primjenjuju
 • Tehnička opremljenost učionica i laboratorija
 • Konkurentna cijena školarine
 • Dobar imidž škola koje osnivači posjeduju u okruženju
 • Društveno odgovorno poslovanje

Slabosti

 • Nedovoljna prepoznatljivost u javnosti
 • Mali broj upisanih studenata
 • Nedovoljno razvijene procedure osiguranja kvaliteta
 • Nedovoljno aktivno studentsko predstavničko telo
 • Nedovoljno učešće nastavnog osoblja u javnosti
 • Mali procenat prihoda ostvarenih kroz neformalno obrazovanje i komercijalne djelatnosti
 • Mali broj stručnih časopisa i udžbenika čiji je izdavač Visoka škola

Mogućnosti

 • Uvođenje savremenih tehnologija u proces nastave
 • Formiranje mreže partnera iz privrede i saradnja sa njima u oblasti studentskih praksi i zapošljavanja
 • Mogućnost angažovanje profesora i stručnjaka iz inostranstva
 • Povećanje broja studijskih programa
 • Širenje mreže u zemlji i regionu
 • Saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovama
 • Zajednički projekti sa privredom
 • Saradnja sa bivšim studentima kroz alumni mrežu
 • Rast broja srednjoškolaca koji upisuju fakultet
 • Neformalno obrazovanje
 • Projekti za privredu
 • Dobra PR strategija i promocija, Evropski fondovi za razvoj visokog obrazovanja i ekonomije

Prijetnje

 • Ekonomska kriza/smanjenje kupovne moći
 • Društvo percipira obrazovanje kao trošak, a ne kao investiciju
 • Negativan prirodni priraštaj u regiji
 • Loš imidž privatnih visokoškolskih ustanova
 • Česte promjene zakonske regulative
 • Nelojalna konkurencija
 • Kulturno nasljeđe da je obrazovanje besplatno