Raspored polaganja ispita u septembru

16.9.2014.

Mikroekonomija                                                    u 16h

Menadžment malih i srednjih preduzeća       u 16h

Spoljnotrgovinsko poslovanje                           u 16h

Ekonomska statistika                                            u 16h

Marketing                                                                 u 16h

Monetarna ekonomija                                           u 16h

Finansijska tržišta                                                  u 16h

Finansijsko računovodsto                                    u 16h

Finansijski menadžment                                      u 16h

Makroekonomija                                                    u 16h

17.9.2014.

Preduzetništvo                                                       u 16h

Poslovno pravo                                                      u 16h

Poslovna informatika                                           u 16h

Elektronsko poslovanje                                       u 16h

22.9.2014.

Osnovi menadžmenta                                         u 16h

Strateški menadžment                                        u 16h

Poslovna etika                                                       u 16.30h

23.9.2014.

Menadžement ljudskih reusrsa                       u 16h

Sociologija menadžmenta                                u 16.30h

30.9.2014.

Istraživanje tržišta                                               u 16h