• Home
 • Trogodišnji studij

Trogodišnji studij

Za praktična znanja koja garantuju odličan posao

Trogodišnje studije na programu Računovodstvo i revizija omogućiće vam da usvojite vještine koje se svrstavaju među najtraženije u oblasti ekonomije.

Ovaj studijski program namijenjen je edukaciji računovođa i revizora za srednje i više finansijske funkcije u preduzećima. Uspješnim završetkom studija pripremićete se za obavljanje najodgovornijih i najplaćenijih zaduženja. Uz to, studije po ovom programu na ITEP visokoj školi donijeće vam cijenjenu i priznatu diplomu strukovnog ekonomiste za računovodstvo i reviziju, sa 180 ECTS bodova.

Pogledajte plan i program predmeta prema godini studija:


PRVA GODINA

PRVI SEMESTAR

Poslovna matematika

 • Status predmeta: obavezan predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Studenti stiču znanja neophodna za dalje obrazovanje i praćenje nastave iz stručnih predmeta.
 • Sadržaj predmeta: 1. Funkcije od jedne realne promjenljive; 2. Funkcije od dvije ili više realnih promjenljivih; 3. Aplikacije funkcija u ekonomiji i biznisu; 4. Diferencijalni račun; 5. Primjene diferencijalnog računa u ekonomiji i biznisu; 6. Integralni račun; 7. Primjene integralnog računa u ekonomiji i biznisu; 8. Linearna algebra; 9. Primjene linearne algebre u ekonomiji i biznisu (model Leontijef, optimizacija linearne funkcije cilja iz dvije ili više promjenljivih); 10. Matematički nazivi i redovi.
 • Literatura:

Petrović Ž.: Poslovna matematika, Beograd: FPA, 2009.

Menadžment

 • Status predmeta: obavezan predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima mendžmenta i menadžmenta sistema; osposobljavanje studenata za planiranje, organizovanje u proizvodnim i uslužnim preduzećima, za motivaciju, komunikaciju i vođenje zaposlenih, kao i za kontrolisanje procesa i rezultata rada.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod u menadžment: Pojam i razvoj menadžmenta. Pojam i razvoj organizacije. Menadžeri. Funkcije, uloge i principi menadžmenta; 2. Istorijski razvoj menadžmenta: Počeci organizovanog rada. Naučni menadžment; 3. Administrativni pristup. Bihevioristički pristup. Kvantitativni menadžment. Sistemski pristup. Situacioni pristup; 4. Planiranje: Donošenje odluka. Postavljanje ciljeva i definisanje načina njihove realizacije; 5. Metode i tehnike planiranja.
  6. Organizovanje: Organizaciona struktura. Organizacioni dizajn. Modeli organizacione strukture. Sistematizacija radnih mjesta. Pronalaženje i selekcija zaposlenih; 7. Vođenje: Organizaciono ponašanje. Grupe i timovi. Motivisanje zaposlenih. Liderstvo; 8. Kontrolisanje: Organizacione performanse. Mjerenje i upoređivanje. Tehnike kontrole; 9. Teorijska nastava: Predavanja se izvode kombinovano „ex cathedra vs case” metodom. Teorijska nastava sadrži 50% i izlaže se metodom „ex cathedra”, dok se ostali dio programskog sadržaja izvodi „case” metodom, gdje se prikazuju slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu. 10. Praktična nastava: Seminari obuhvataju pripremu izrade seminarskog rada i njegovu odbranu.
 • Literatura:

Stavrić B., Đokić A., Osnovi menadžmenta, Banjaluka: M Power, 2009.

Poslovna informatika

 • Status predmeta: obavezan predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim informatičkim pojmovima, tehnološkim komponentama računara, računarskih mreža i pripadnim softverom. Ovladati korišćenjem personalnog računara, njegovog operativnog sistema, osnovnih programa MS Officea i korišćenjem internet servisa.
 • Sadržaj predmeta: 1. Sistemi. Kibernetika i informacioni sistemi: Pojam osobine i kvalifikacije sistema; 2. Pojam i primjena kibernetike u upravljanju sistemima. Pojam, podjela i komponente informacionih sistema; 3. Računarski hardver: Pojam digitalnog računarskog sistema. Centralna procesna jedinica. Ulazni uređaji, izlazni uređaji, ulazno-izlazni uređaji, spoljne memorije; 4. Aritmetičko-logičke osnove računara: Brojni sistemi i kodovi. Aritmetika u binarnom brojnom sistemu. Osnovne logičke operacije. Instrukcije i narebe; 5. Računarski softver: Pojam i vrste RM, prenosni mediji, mrežni uređaji, daljinska obrada podataka, arhitektura; 6. Kontrolisanje: Organizacione performanse. Mjerenje i upoređivanje. Tehnike kontrole. Teorijska nastava: Predavanja se izvode kombinovano „ex cathedra vs case” metodom. Teorijska nastava sadrži 50% i izlaže se metodom „ex cathedra”, dok se ostali dio programskog sadržaja izvodi „case” metodom, gdje se prikazuju slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu; 7. Praktična nastava: Seminari obuhvataju pripremu izrade seminarskog rada i njegovu odbranu.
 • Literatura:
 1. Bračika N., Informacione tehnologije, Beograd: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, 2008.
 2. Todorović M., Ćosić D., Informacione tehnologije, Beograd: Beogradska poslovna škola, 2006.

Poslovni engleski jezik 1

 • Status predmeta: obavezan predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Usvajanje gramatičkih, leksičkih, ortografskih minimuma jezika i sticanje automatizovanih vještina, upotrebe engleskog jezika kao sredstva komunikacije uz produbljivanje razumijevanja govora, čitanja i pisanja na srednjem nivou znanja engleskog jezika.
 • Sadržaj predmeta: 1. Present Simple Tense; 2. Present Continuous Tense; 3. Present Perfect Tense; 4. Past Simple Tense; 5. Past Continuous Tense; 6. Past Perfect Tense; 7. The Future; 8. Verb Patterns; 9. Plurals, Articles; 10. Pronouns, Adverbs, Prepositions of Place and Time; 11. Quantifiers, Comparisons of Adjectives; 12. Modal Verbs, Defining Relative Clauses; 13. Non-defining Relative Clauses Passive Voice; 14. Reported Speech; 15. Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3).
 • Literatura:

1. Jones-Macziola S., FURTHER AHEAD, A COMMUNICATION SKILLS COURSE FOR BUSINESS ENGLISH, Cambridge University Press, 2011.
2. Mascull B., BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
3. Aspinall T., Bethel G., TEST YOUR BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, prvi semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalan stručni rad studenta čiji je cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu. U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije vještine pisanja cjelovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova. Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti u vezi kako sa teorijskim, tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd. Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature. Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenute u tekstu. Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursu, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i da doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme. U seminarskom radu, takođe, poželjno je koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gdje je to neophodno.

DRUGI SEMESTAR

Poslovna ekonomija

 • Status predmeta: obavezan predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje sa ekonomskim zakonitostima i svim faktorima koji bitno utiču na efikasnost i razvoj privrednog društva. Poznavanje privrednih društava kao subjekata tržišnog privređivanja, rasta i razvoja privrednog društva. Aktuelnost problema u funkcionisanju savremenog privrednog društva i prilagođavanje domaćem i svjetskom okruženju. Studenti treba da steknu znanja da mogu uspješno da prate nastavu osnovnih strukovnih studija.
 • Sadržaj predmeta: 1. Nastanak i razvoj ekonomije kao nauke; 2. Osnove preduzetništva; 3. Obilježja društva; 4. Vrste društava po veličini, organizaciji, djelatnostima i vlasništvu; 5. Privredno društvo kao subjekt tržišnog privređivanja; 6. Upravljanje sredstvima preduzeća; 7. Upravljanje troškovima; 8. Upravljanje rezultatima poslovanja i raspodjelom dobiti u privrednom društvu; 9. Efikasnost poslovanja privrednog društva; 10. Rast i razvoj; 11. Osnove operativnog i strategijskog menadžmenta.
 • Literatura:

Vujović S., Poslovna ekonomija, Beograd: FPE, 2009.

Poslovna statistika

 • Status predmeta: obavezan predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Student treba da shvati logiku statističkog (induktivno-probabilističkog) načina razmišljanja, da nauči da izračunava i pravilno tumači osnovne statističke pokazatelje, da savlada najvažnije (osnovne) statističke metode, pretpostavke i ograničenja njihove primjene i komentariše dobijene rezultate, kao i da nauči da pročita i pravilno tumači rezultate odgovarajućih statističkih softverskih paketa.
 • Sadržaj predmeta: 1. Zašto treba izučavati statistiku; 2. Značaj prikupljanja, uređivanja, grupisanja statističkih podataka u poslovnoj praksi; 3. Definisanje i klasifikacija slučajne promjenljive; 4. Matematičko očekivanje; 5. Elementi računa vjerovatnoće; 6. Koncepti računa vjerovatnoće i njihova primjena u ekonomiji i biznisu; 7. Funkcija diskretne slučajne promjenljive sa aplikacijama u eknomiji i biznisu; 8. Funkcija kontinuirane slučajne promjenljive sa primjenama u ekonomiji i biznisu; 9. Populacija i uzoračka statistika sa primjenama u ekonomiji i biznisu; 10. Distribucija funkcije vjerovatnoće sa aplikacijama u eknomiji i biznisu; 11. Mjere centralne tendencije sa primjenama u praksi; 12. Mjere, disperzije slučajne promjenljive sa aplikacijama u poslovnoj praksi; 13. Statističko zaključivanje, intervali povjerenja, testiranje hipoteza sa primjenama u ekonomiji i biznisu; 14. Regresiona analiza, trendovska analiza, indeksi sa primjenama u ekonomiji i biznisu.
 • Literatura:

1. Poslovna statistika, Beograd: FPE, 2009.
2. Žižić M., Lovrić M., Pavličić D., Metodi statističke analize, Beograd: EF, 2005.
3. Bošković O., Dragutinović R., Pavličić D., Lovrić M., Metodi statističke analize – zbirka rešenih zadataka, Beograd: Ekonomski
fakultet, 2005.

Sociologija menadžmenta

 • Status predmeta: obavezan predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Proširivanje opštih saznanja o vremenu i svijetu u kojem živimo; sticanje specifičnih saznanja o ključnim procesima kako globalnog društva, tako i posebnih i pojedinačnih društava, računajući i društva u demokratskoj tranziciji, kakvo je i naše; šire razumijevanje fenomena rada i aktuelnih procesa njegove transformacije; senzibilisanje studenata u odnosu na neka posebno značajna pitanja savremenog života, poput ljudskih prava i sloboda, roda i rodnih odnosa, uvažavanja drugih i drugačijih i slično; jačanje ličnog samopouzdanja i olakšavanje primjerene orijentacije studenata u vremenu i svijetu u kojem živimo.
 • Sadržaj predmeta:

1. Menadžment kao društvena pojava, značaj menadžmenta kao ljudske djelatnosti, upravljanje – nekad i sad, sociološki pojam čovjeka; 2. Menadžeri kao posebna društvena grupa, obrazovanje menadžera – izazov budućnosti; 3. Očuvanje životne sredine kao jedini uslov života, ekološka kriza i menadžment; 4. Sociološki aspekti zaštite životne sredine, sociološki pristup globalizaciji, nove tehnologije, virtuelno poslovanje i informaciona bezbjednost, uticaj globalizacije na menadžment; 5. Uticaj društva na poslovnu etiku, poslovna etika i poslovni moral; 6. Korporacijska društvena odgovornost i odgovornost menadžera; 7. Korporativna kultura kao faktor poslovanja, kultura i multikulturalizam, upravljanje kulturnom raznolikošću; 8. Ekonomske aktivnosti i ekonomski procesi u radnoj grupi, oblici i organizacija radnih grupa, radni moral i radna grupa; 9. Sociološki aspekt komunikacije, vrste komunikacija u organizaciji, internet kao sredstvo komunikacije; 10. Društveni aspekti liderstva, liderstvo i menadžment, autoritet i moć u liderstvu; 11. Sociološki apekti konflikta, priroda suprotnih interesa, vrste konflikata.

 • Literatura:

Rakas S., Đokić A., Sociologija menadžmenta, Banjaluka: M Power, 2009.

Poslovni engleski jezik 2

 • Status predmeta: obavezan predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Usvajanje osnovnih gramatičkih normi i poslovnog vokabulara na višem srednjem nivou znanja engleskog jezika.
 • Sadržaj predmeta: 1. Verb tenses (active and passive); 2. Meeting people; 3. Talking about companies; 4. Company structure;
  5. Market research; 6. Transportation; 7. Imports and exports; 8. Arrangements; 9. Products and services; 10. Marketing; 11. Statistics; 12. Money; 13. Socializing; 14. Business culture and ethics; 15. Meetings.
 • Literatura:

1. Jones L., Alexander R., NEW INTERNATIONAL BUSINESS ENGLISH (student’s book), Cambridge: Cambridge University Press.
2. Mascull B., BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge: Cambridge University Press.
3. Aspinall T., Bethel G., TEST YOUR BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge: Cambridge University Press.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, drugi semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta čiji je cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu. U sklopu studija seminarski rad treba da razvije vještine pisanja cjelovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova. Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti u vezi kako sa teorijskim, tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd. Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature. Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenute u tekstu. Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursu, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme. U seminarskom radu, takođe, poželjno je koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gdje je to neophodno.

DRUGA GODINA

TREĆI SEMESTAR

Pravo Evropske unije

 • Status predmeta: izborni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Studenti treba da ovladaju materijom u vezi sa nastankom Evropske unije, pravom Evropske unije i primjenom prava.
 • Sadržaj predmeta: 1. Ugovori o nastanku i razvoju Evropske zajednice – Evropske unije; 2. Stvaranje i pravna priroda prava Evropske unije;
  3. Primjena prava u državama članicama i proces usklađivanja tog prava u domaćem pravu. Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima prava Evropske unije.
 • Literatura:

1. Predmetni nastavnik, Pravo Evropske unije, Beograd: FPU, 2009.
2. Srdić M., Evropska unija i pravo Evropske unije, Čačak: VPŠ ,2006.

Radno pravo

 • Status predmeta: izborni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim ciljevima i zadacima radnog prava.
 • Sadržaj predmeta: 1. Pojam, predmet i izvori radnog prava; 2. Individualni radni odnosi po zakonu o radu, zasnivanje radnog odnosa, oblici radnog odnosa; 3. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radno vrijeme, odmori i odsustva; 4. Zaštita (na radu) zaposlenih, zarade, naknade zarada, naknada troškova i druga primanja po osnovu radnog odnosa, potraživanja u slučaju stečaja; 5. Prava zaposlenih kod promjene poslodavca, viškovi zaposlenih, zabrana konkurencije, naknada štete, udaljenje zaposlenog sa rada; 6. Izmjene ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih, kolektivno radno pravo i kolektivni radni odnosi; 7. Osnovna rješenja zakona o bezbjednosti i zdravlju na radu; 8. Radni odnosi u državnim organima, osnovna rješenja zakona o državnim službenicima, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje; 9. Zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
 • Literatura:

Vulin A. Radno pravo, Banjaluka: M Power, 2009.

Upravljačko računovodstvo

 • Status predmeta: obavezan predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s aktivnostima računovodstva u pripremi finansijskih i nefinansijskih informacija za potrebe menadžmenta u postupcima donošenja poslovnih odluka i upravljačke kontrole (u fazama planiranja, organizovanja, kontrole, komunikacije i motivacije).
 • Sadržaj predmeta: 1. Zadaci i uloge računovođe u organizaciji; 2. Različite podjele troškova za različite upravljačke svrhe; 3. Uvod u obračun troškova; 4. Obračun troškova u pojedinačnoj proizvodnji (obračun po radnom nalogu (posla, narudžbe)); 5. Obračun troškova po aktivnostima; 6. Obračun troškova u masovnoj proizvodnji (obračun po procesima); 7. Obračun troškova u kuplovanoj proizvodnji; 8. Opšti troškovi i alokacija sekundarnih troškova; 9. Računovodstveno planiranje (budžetiranje) i obračun standardnih troškova; glavni budžet i računovodstvo odgovornosti; fleksibilni budžet i upravljačka kontrola troškova i prihoda; 10. Računovodstveni izvještaji sa različitim vrstama analiza odstupanja; 11. Proces donošenja odluka; 12. Relevantne vrijednosti za odlučivanje i različite vrste odluka; 13. Analiza odnosa trošak–obim–profit (SUR analiza); 14. Odluke o prodajnim cijenama i upravljanje troškovima.
 • Literatura:

1. Horngren T.; Charles F. G., Strikant D. M., Cost Accounting a Managerial Emphasis, Prentice Hall International, INC, 2000. (u prevodu: Osnove troškovnog računovodstva – upravljački aspekt, Udruženje/udruga računovođa i revizora FBiH i
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Herceg-Bosne);
2. Rodić, J., Rakovački–Tubić S., Računovodstvo troškova i učinaka i računovodstvo segmenata poslovanja, Banja Luka: Finrar,
Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2010.
3. Stevanović N., Malinić D., Milićević V., Upravljačko računovodstvo, Beograd: Ekonomski fakultet, 2012.

Revizija

 • Status predmeta: obavezan predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je da stečena znanja studenata iz oblasti revizije proširi na polje praktičnog djelovanja u ovoj oblasti. Pored osnovnih koncepata revizije i svih njenih oblika, pruža uvid u rev. regulativu, s posebnim akcentom na Međ. standarde revizije. Značajan dio predmeta posvećen je praktičnoj studiji iz revizije, koja prikazuje kompletan rev. proces na praktičnom primjeru i omogućava studentima da stečena znanja primijene u praksi.
 • Sadržaj predmeta: 1. Cilj i opšti principi revizije; 2. Uslovi rev. angažmana i prihvatanje klijenta; 3. Kontrola kvaliteta revizije; 4. Dokumentacija u reviziji; 5. Otkrivanje kriminalnih radnji; 6. Kontrola primjene zakona i drugih propisa; 7. Planiranje i rizici u reviziji fin. izvještaja; 8. Dokazi u reviziji; 9. Radna dokumentacija; 10. Dosije planiranja revizije; 11. Dosije rev. testiranja; 12. Podsjetnik za kreiranje planiranja revizije; 13. Dosije „Izvještaj revizora”.
 • Literatura:

1. Hayes R., Schilder A., Dassen R., Wallage P., Principi revizije – međunarodna perspektiva, Banja Luka: Savez
računovođa i revizora Republike Srpske, 2002.
2. Božić R., Kondić N., Revizija finansijskih izvještaja – vodič kroz praktičnu reviziju, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Banja
Luka: EFBL i SRR RS, 2007.
3. Međunarodni standardi i saopštenja revizije, uvjeravanja i etike, Beograd: SRR Srbije i SRR Republike Srpske, 2004.
4. Kodeks etike za profesionalne eksperte, Banja Luka: SRR Republike Srpske, 2007.

Monetarne i javne finansije

 • Status predmeta: obavezan predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama u oblasti monetarne ekonomije, sa inputima praktične nastave i stručne prakse. Praktično ovladavanje nastavnim gradivom studijskog programa jeste ciljna funkcija predmetnog sadržaja, sa implementirajućim znanjima aplikativnog softvera integralnih monetarne ekonomije.
 • Sadržaj predmeta: 1. Novac i novčana masa, emisija novca; 2. Primarni novac, monetarni agregati; 3. Ponuda i tražnja novca, monetarni ekvilibrijum; 4. Poslovno i centralno bankarstvo; 5. Likvidnost i solventnost, kreditni aranžmani, depoziti, kamatna stopa, devizni kurs; 6. Međunarodne finansijske institucije, MMF i Svjetska banka, evropski monetarni sistem, euro i dolar; 7. Kreditno i zajmovno finansiranje, cijena novca i kapitala; 8. Porezi, doprinosi, parafiskaliteti i takse, javni prihodi, fiskalni prihodi, oporezivanje biznisa, porez na dodatnu vrijednost, akcize i takse, budžet i javni fondovi; 9. Javni rashodi, poreska i carinska politika EU, budžetska politika EU, komparativni poreski sistemi, uporedni budžetski sistemi; 10. Međunarodne javne finansije, fiskalni menadžment, poreski konsalting, budžetski inženjering; 11. Makroekonomska i strukturna fiskalna politika, kvantitativni fiskalni modeli, budžetski deficit i javni dug, fiskalne strategije; 12. Poreski efekti na akumulaciju, investicije, stabilizaciju i razvoj. Praktična nastava: Ciljna funkcija teorijske nastave jeste implementacija stručnih znanja, obuke i prakse studijskog programa u oblasti monetarnih i javnih finansija u funkciji sticanja praktičnog znanja i vještina koji determinišu teorijska i praktična znanja i vještine na osnovnim strukovnim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Literatura:

Ristić Ž., Komazec S., Monetarne i javne finansije, Čačak: VPŠ, 2007.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, treći semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalan stručni rad studenta čiji je cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu. U sklopu studija seminarski rad treba da razvije vještine pisanja cjelovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova. Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti u vezi kako sa teorijskim, tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd. Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature. Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenute u tekstu. Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursu, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme. U seminarskom radu, takođe, poželjno je koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gdje je to neophodno.

ČETVRTI SEMESTAR

Mikroekonomija

 • Status predmeta: obavezan predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Mikroekonomska analiza izučava ekonomske aktivnosti pojedinačnih ekonomskih jedinica. Predmet analize jeste ponašanje reprezentativnog preduzeća, potrošača i njihove interakcije. Pristup ovom problemu je na srednjem nivou obrade, tj. odgovara onome što se u svijetu izučava pod terminom Intermediate Microeconomics. Predmet predstavlja vezu između ekonomske teorije i primjenjene analize u obliku ekonometrijskih istraživanja. Stoga je ovaj predmet posebno važan studentima koji (1) žele da prošire svoje poznavanje ekonomske teorije; (2) očekuju da primijene teorijska znanja na praktične poslovne ili ekonomsko-političke probleme; (3) nastoje da matematičkim putem modeliraju ekonomske i društvene procese.
 • Sadržaj predmeta: Materija predmeta je grupisana u šest velikih tema, od kojih svaka zahtijeva otprilike 10 časova predavanja, tj. po dvije i po nedjelje rada. Te oblasti su: 1. Izbor potrošača i funkcije tražnje; 2. Proizvodnja, troškovi i maksimizacija profita; 3. Tržišna tražnja i ponuda, ravnoteža, komparativna statika; 4. Monopol i nesavršena konkurencija; 5. Međuvremenska razmjena i tržišta kapitala; 6. Neizvjesnost, eksternalije i javne odluke.
 • Literatura:

Varijan Hal R., Mikroekonomija: moderan pristup, Beograd: Ekonomski fakultet

Poslovno pravo

 • Status predmeta: obavezan predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Da se ovlada materijom u vezi sa privrednim društvima: osnivanje pravne forme, poslovanje unutrašnje organizacije, organi i povezivanje privrednih društava.
 • Sadržaj predmeta:

1. Izučavanje materije u vezi sa osnivanjem i poslovanjem privrednih društava, njihovim povezivanjem i reorganizacijom, načinom prestanka privrednih društava putem likvidacije i stečaja;
2. Izučavanje velikog broja ugovora robnog prometa putem kojih se vrši realizacija prometa roba i usluga, tehnologije, industrijske i intelektualne svojine, stranih ulaganja i dr.

Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima materije navedene u sadržaju predmeta.

 • Literatura:

1. Vlatković M., Poslovno pravo, Beograd: FPE, 2009.
2. Srdić M., Poslovno i finansijsko pravo, Čačak: VPŠ, 2006.

Finansijsko računovodstvo

 • Status predmeta: obavezan predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Sticanje znanja iz oblasti računovodstva, posebno u privrednim finansijskim institucijama, ali i na svim drugim nivoima organizacije. Izučavanje teorije, organizacije, metodologije računovodstva na način koji odgovara promjenama sa kojima će se sve više suočiti teorija i praksa.
 • Sadržaj predmeta:

1. Izučavanje materije u vezi sa osnivanjem i poslovanjem privrednih društava, njihovim povezivanjem i reorganizacijom, načinom
prestanka privrednih društava putem likvidacije i stečaja;
2. Izučavanje velikog broja ugovora robnog prometa putem kojih se vrši realizacija prometa roba i usluga, tehnologije, industrijske i intelektualne svojine, stranih ulaganja i dr.

Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima materije navedene u sadržaju predmeta.

 • Literatura:

1. Vlatković M., Poslovno pravo, Beograd: FPE, 2009.
2. Srdić M., Poslovno i finansijsko pravo, Čačak: VPŠ, 2006.

Studentska praksa I

 • Status: Obavezna, šesti semestar
 • Broj ECTS: 7

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta čiji je cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu. U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije vještine pisanja cjelovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova. Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti u vezi kako sa teorijskim, tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd. Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature. Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenute u tekstu. Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursu, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme. U seminarskom radu, takođe, poželjno je koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gdje je to neophodno.

TREĆA GODINA

PETI SEMESTAR

Finansijska tržišta i berzanski menadžment

 • Status predmeta: obavezan predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama u oblasti finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta, sa inputima praktične nastave i stručne prakse. Praktično ovladavanje nastavnim gradivom studijskog programa jeste ciljna funkcija predmetnog sadržaja sa implementirajućim znanjima aplikativnog softvera integralnih nacionalnih i međunarodnih finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta sa stanovišta ciljeva i zadataka poslovnih subjekata i finansijskih institucija, kao i za uspješno planiranje i kontrolu finansijskih tokova na tržištu novca i kapitala.
 • Sadržaj predmeta: 1. Osnove finansijskog sistema; 2. Mjesto i uloga finansijskog sistema u privrednom sistemu; 3. Osnovni elementi finansijskog sistema; 4. Pojam i uloga finansijskih tržišta; 5. Funkcionisanje finansijskih tržišta; 6. Učesnici na finansijskim tržištima; 7. Regulatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima; 8. Finansijski instrumenti. Instrumenti tržišta novca. Instrumenti tržišta kapitala; 9. Finansijski derivati.
 • Praktična nastava: Ciljna funkcija teorijske nastave jeste implementacija stručnih znanja, obuke i prakse studijskog programa u oblasti finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta u funkciji sticanja praktičnog znanja i vještina koji determinišu teorijska i praktična znanja i vještine na osnovnim strukovnim studijama, kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Literatura:

1. Vukosavljević D., Finansijska tržišta i berzanski menadžment, Beograd: FPE, 2009.
2. Ristić Ž. i dr., Finansijska tržišta i berzanski menadžment, Čačak: VPŠ, 2006.
3. Ristić Ž. i dr., Berze i berzansko poslovanje, Čačak: VPŠ, 2006.

Akcionarstvo i hartije od vrijednosti

 • Status predmeta: obavezan predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta jeste upoznavanje studenta sa osnovnim saznanjima o akcionarstvu i hartijama od vrijednosti. Poseban osvrt je na sistem i pravila trgovine, cijene obveznica, determinante vrijednosti akcija i vrijednosti njihovog trgovanja.
 • Sadržaj predmeta:

1. Sekundarno tržište hartija od vrijednosti; 2. Uloga specijalizovanih učesnika na sekundarnom tržištu; 3. Cijena obveznica; 4. Determinante vrijednosti akcija; 5. Mehanizmi trgovanja akcijama od vrijednosti; 6. Sistem trgovanja hartijama od vrijednosti; 7. Pravila trgovanja hartijama od vrijednosti; 8. Modaliteti utvrđivanja cijena hartija od vrijednosti; 9. Sistem kliringa; 10. Saldiranja hartija od vrijednosti; 11. Berzanski indeksi; 12. Indeksi na OTC tržištima.

 • Literatura:

Predmetni nastavnik, Akcionarstvo i hartije od vrijednosti, Čačak: VPŠ,  2005.

Specijalna računovodstva

 • Status predmeta: obavezan predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj izučavanja predmeta je omogućiti studentima da razumiju paradigmu nauke o upravljanju projektima, ovladaju osnovnim tehnikama pripreme, analize, ocjene i izvršenja projekta. Osnovni cilj upravljanja projekata jeste smanjiti rizik i nesigurnost, odnosno povećati vjerovatnoću postizanja rezultata u zadatim vremenskim rokovima i uz predviđeni trošak. Važan cilj izučavanja predmeta je da studenti nauče kako da razumiju i donose investicione odluke i realizuju projekte.
 • Sadržaj predmeta: 1. Teorijski razvoj nauke o upravljanju projektima; 2. Pojam, vrste i osnovne karakteristike projekata; 3. Metodološki koncept pripreme, analize i ocjene projekata; 4. Životni ciklus projekta – prva faza životnog ciklusa; 5. Tržišna i tehničko-tehnološka analiza projekta; 6. Finansijska analiza projekta; 7. Investicione metode ocjene profitabilnosti projekata; 8. Finansiranje projekata; 9. Upravljanje projektom u drugoj fazi izvršenja projekta; 10. Treća faza životnog ciklusa projekta; 11. Upravljanje projektnim rizicima; 12. Softverski alati za upravljanje projektima.
 • Literatura:

1. Đuričin D., Lončar D., Menadžment pomoću projekata: treće izdanje, Beograd: Ekonomski fakultet Beograd, 2010.
2. Bendeković J., Priprema i ocjena investicijskih projekata, Zagreb: FOIP biblioteka, 2007.
3. Omazić A. M., Baljkas S., Projektni menadžment, Zagreb: Sinergija nakladništvo d. o. o. Zagreb, 2005.

Revizija finansijskih izvještaja

 • Status predmeta: obavezan predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje osnovnih karakteristika postupka revizije finansijskih izvještaja, kao i razumijevanje Međunarodnih standarda revizije, posebno onih koji se odnose na odgovornost revizora, planiranje postupka revizije, internu kontrolu u preduzećima, kao i na druge usluge srodne reviziji.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod u reviziju; 2. Revizijsko tržište; 3. Etika za profesionalne računovođe; 4. Standardi revizije; 5. Uvod u proces revizije; 6. Prihvatanje klijenta; 7. Planiranje revizije; 8. Interna kontrola i njene komponente; 9. Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije; 10. Dokazni testovi (prvi dio); 11. Dokazni testovi (drugi dio); 12. Završna faza procesa revizije; 13. Izvještaji nezavisnog revizora.
 • Literatura:

1. Hayes R., Schilder A., Dassen R., Wallage P., Principi revizije – međunarodna perspektiva, Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske, 2002.
2. Međunarodni standardi i saopštenja revizije, kontrole kvaliteta, pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga, Savez računovođa i revizora Srbije, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2016–2017.
3. Etički kodeks za profesionalne računovođe, Savez računovođa i revizora Srbije, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2016.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, peti semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalan stručni rad studenta čiji je cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu. U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije vještine pisanja cjelovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova. Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti u vezi kako sa teorijskim, tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd. Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature. Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenute u tekstu. Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursu, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme. U seminarskom radu, takođe, poželjno je koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gdje je to neophodno.

ŠESTI SEMESTAR

Međunarodna ekonomija i finansije

 • Status predmeta: obavezan predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Ovladavanje metodama spoznaje međunarodnih ekonomskih pojava i procesa i stručnom terminologijom; upoznavanje sa bazičnim sistemom odnosa u savremenoj međunarodnoj ekonomiji, subjektima i karakterom svjetskog tržišta, teorijama međunarodne trgovine, regionalnim integracijama, kao i oblicima međunarodnih finansijskih institucija i kvalitetom pojedinih izvora.
 • Sadržaj predmeta: 1. Osnove globalizacije i predmet međunarodne ekonomije; 2. Osnovne teorije međunarodne trgovine sa karakteristikama i specifičnostima savremenog svjetskog tržišta i promjene odnosa snaga u svjetskoj privredi; 3. Devizno tržište; 4. Platni bilans; 5. Analitička obrada podataka (OLAP); 6. Teorije i vrste deviznog kursa; 7. Pojam i značaj međunarodnih ekonomskih integracija i međunarodni tokovi kapitala; 8. Međunarodni monetarni sistem i međunarodne finansijske institucije za razvoj.
 • Praktična nastava: Izvođenje vježbi uz aktivno učešće studenata, posebno iz oblasti međunarodnih ekonomskih poslova, komparativne analize razvijenosti pojedinih zemalja, regionalnih zajednica, tržišta i finansija.
 • Literatura:

Beslać M., Petković T., Međunarodna ekonomija i finansije, Beograd: FPE, 2009.

Elektronsko poslovanje

 1. Status predmeta: izborni predmet, šesti semestar
 2. Broj ECTS: 7
 3. Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim strateškim modelima sistema elektronskog poslovanja, metodama, alatima i procedurama razvoja sistema elektronskog poslovanja, modelima obezbjeđenja povjerenja na internetu, sigurnosnim zahtjevima i načinima njihovog zadovoljavanja i povezivanjem web prezentacija sa informacionim sistemom organizacije.
 4. Sadržaj predmeta: 1. Uvod u bankarsko poslovanje: automatizacija bankarskog poslovanja. Bankarsko poslovanje i internet. Online
  bankarstvo; 2. Sistemi plaćanja na veliko: odnosi banaka, međunarodna razmjena, sistemi poruka – plaćanja na veliko; 3. Elektronski novac: problemi klasičnog novca; elektronsko plaćanje; činioci koji utiču na širenje elektronskog novca; zahtjevi koje mora ispuniti elektronski novac; zahtjevi sistema elektronskog plaćanja; problemi anonimnosti i privatnosti; 4. Kartice i kartično poslovanje: istorijski razvoj; stanje u Srbiji; podjela i tipovi kartica; kartice na internetu; pozadinsko
  poslovanje; problemi privatnosti i sigurnosti; međunarodni aspekti kartičnog poslovanja; 5. Mobilno bankarstvo: M-commerce; principi mobilnih finansijskih servisa (bankarski servisi, brokeri, investiciono bankarstvo, drugi servisi); mobilno plaćanje – kartičarstvo, rješenja bez kartica, sigurnost mobilnog poslovanja; 6. Posljedice globalizacije bankarskog poslovanja; 7. Procesi elektronskog poslovanja: prikupljanje informacija, marketing, online prodaja, komunikacija; 8. Specifičnosti računovodstva trgovinskih preduzeća.
 5. Praktična nastava:
  1. Elektronski čekovi: čekovi i vrste čekova; uređaji za procesiranje čekova; modeli poslovanja elektronskim čekovima; formiranje elektronskog čeka; certificiranje čekovnih kartica;
  2. Plaćanje preko interneta: kombinacija telefon–kartica; plaćanje pouzećem; kupovina plaćanjem preko žiro računa; plaćanje platnim karticama; elektronski čekovi; elektronski nalog;
  3. Mobilno plaćanje – kartičarstvo, Bluetooth plaćanje, mobilni keš; WAP bankarski poslovi;
  Praktična nastava: Nalaženje i istraživanje poznatih sajtova e-trgovine, e-bankarstva, e-commercea, e-valvea i e-marketinga.
 6. Literatura:

1. Bračika N., Elektronsko poslovanje, Čačak: VPŠ, 2008.
2. Kalakota R., Robinson M., E-poslovanje, Zagreb: MATE, 2002.
3. Končar J., Elektronska trgovina, Subotica: Ekonomski fakultet, 2000.
4. Laudon K., Traver C., E-commerce, Boston: Pearson, 2003.
5. Šapić D., E-commerce: Poslovanje preko interneta, Novi Sad: Prometej, 2005.

Menadžment informacionih sistema

 • Status predmeta: izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa mjestom i ulogom informacionog sistema u poslovnom sistemu i upravljanju poslovnim sistemom. Ovladati pojmovnim sadržajima u vezi sa razvojem informacionih sistema, sistemima za upravljanje bazom podataka, pojedinim vrstama menadžmenta informacionih sistema i produbiti saznanja i vještine u korišćenju aplikativnog softvera i internet servisa.
 • Sadržaj predmeta: 1. Opšti pojmovi o informacionim sistemima; 2. Uloga informacionog sistema u upravljanju i odlučivanju; 3. Programiranje i programski jezici; 4. Baze podataka: klasična organizacija podataka, pojam baze podataka, sistem za upravljanje bazom podataka, modeli baza podataka – hijerarhijski, mrežni, relacioni, objektno orijentisani; 5. Analitička obrada podataka (OLAP); 6. Razvoj informacionih sistema; 7. Poslovni informacioni sistemi: kadrovski, proizvodni, finansijski, marketinški; 8. Upravljački informacioni sistemi: transakcioni informacioni sistemi, informacioni sistem kancelarijskog poslovanja, sistemi za podršku odlučivanju, sistemi za podršku top menadžmenta; 9. Ekspertni sistemi; 10. Internet, intranet, ekstranet i menadžment informacioni sistemi.
 • Praktična nastava: Sistem za upravljanje bazom podataka MS Access: kreiranje tabela, povezivanje tabela, kreiranje upita i upitni jezik SQL, generisanje formi i izvještaja i njihovo podešavanje korisniku. Obrada podataka u sistemu klijent–server. Primjeri proizvodnog, kadrovskog, fmansijskog i marketinškog informacionog sistema. Korišćenje MS Excela za višedimenzionalnu analizu podataka i pri funkciji podrške odlučivanju. Rad na internetu i korišćenje internet servisa.
 • Literatura:

1. Bračika N., Menadžment informacioni sistemi, Čačak: VPŠ, 2008.
2. Bračika N., Živadinović J., Poslovni i finansijski informacioni sistemi, Čačak: VPŠ, 2006.

Studentska praksa II

 • Status: Obavezna, osmi semestar
 • Broj ECTS: 7

Završni rad trogodišnjeg studija

 • Status: Obavezan
 • Broj ECTS: 9
 • Opis: Cilj pisanja završnog rada jeste da student pokaže da se tokom studiranja osposobio da samostalno i zrelo rješava probleme one struke za koju se školovao. U pitanju je stručni tekst na određenu temu iz određene naučne oblasti, većeg obima i veće sadržinske vrijednosti u odnosu na seminarski rad. Završni rad se piše nakon što student odsluša i položi sve ispite, preda seminarske radove i uspješno realizuje stručnu praksu. Završni rad služi konačnom osposobljavanju studenta za budući naučnoistraživački rad, kao i za konačnu provjeru stečenih znanja i sposobnosti za samostalan rad i produbljivanje znanja iz izabranih oblasti. Na izbor teme završnog rada utiče čitav niz faktora. Student uglavnom na kraju studija ima dovoljno znanja da sam može izabrati i formulisati temu, ali to može učiniti i u dogovoru sa mentorom. Na izbor teme treba da utiču interesovanja studenta, kao i prethodne aktivnosti i stečeno znanje. Tema završnog rada može se ticati nekog teorijskog problema ili može predstavljati prikaz nekog praktičnog istraživanja neke pojave ili slučaja iz prakse. U slučaju da izabere teorijsku temu, student prikuplja relevantnu literaturu, vrši izbor sadržaja i organizuje ga, zatim kreira završni rad, koji na kraju prezentuje. Pri izboru teme iz prakse, zadatak studenta je da prikaže kako su stečena znanja primijenjena na konkretnom primjeru, studiji slučaja ili pri rješavanju konkretnog praktičnog zadatka. Sledeći korak je bibliografska priprema. Izbor izvora informacija je specifičan kreativni čin koji se zasniva na stečenim znanjima tokom školovanja i razvijenom uvidu u metode dolaženja do informacija i obrade izabrane teme. Struktura završnog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature. Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenute u tekstu. U pogledu stila, od studenta se očekuje da se izražava precizno i naučnoistraživačkim stilom, na višem nivou nego prilikom pisanja seminarskih radova. Rečenice treba da budu gramatički ispravne, logične i koncizne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.
  U završnom radu, takođe, poželjno je koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gdje je to neophodno.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »