• Home
 • Naplatite vaše kreativne veštine

Naplatite vaše kreativne veštine

Oblast računarskog dizajna predstavlja spoj kreativnih, i umjetničkih vještina sa klasičnim IT tehnikama koje se već nekoliko godina unazad posmatraju kao karta za sigurnu budućnost.

Vizuelni detalji glavni su razlog zbog koga donosimo pozitivan ili negativan utisak o svemu što ugledamo.

Upravo iz tog razloga kreiranju vizuelnog identiteta za određeni proizvod, softver ili web sajt poklanja se puno pažnje, a znanja potrebna za njihovo dizajniranje postala su veoma cijenjena u IT sektoru.

Računarski dizajn pronašao je svoju primjenu u svakom aspektu modernog života, i postao oblast kojoj su konstantno potrebni novi visokoobrazovani stručnjaci spremni da mijenjaju svijet na bolje.

Kreativnost i sklonost ka umjetničkom izražavanju itekako je moguće odlično naplatiti ako ove karakteristike što prije prilagodite potrebama 21. vijeka.

Šta ćete naučiti?

Ukoliko se opredijelite za specijalizaciju u oblasti računarskog dizajna imaćete priliku da izrazite sve vaše kreativne vještine kroz upotrebu najnovijih kompjuterskih programa za dizajn.

Studije po programu računarski dizjan podrazumijevaju rad na konkretnim projektima sa ciljem osamostaljivanja u procesu kreativnog rada.

Širok spektar korisnih alata i tehnika koje ćete savladati tokom studija omogućiće vam da obrađujete digitalne slike, zvuk, video, posjedujete tehnike ilustrovanja, animiranja i komponovanja interaktivnog multimedijalnog sadržaja.

Gdje ćete moći da radite?

Vizuelni identitet je nešto o čemu svaka ozbiljna kompanija mora da vodi računa, a eksperti koji svojim znanjem mogu da utiču na izgradnju određenog brenda spadaju među najtraženije IT kadrove.

Dizajnerske vještine u kombinaciji sa temeljnim IT znanjima pružiće vam priliku da uvijek pronađete odlično plaćen
posao. Korisna znanja koja usvojite za vrijeme četvorogodišnjih studija moći ćete da naplatite radom u kompanijama najrazličijih djelatnosti na sljedećim pozicijama:

 • Web Designer
 • Special effects designer
 • Unity 3D Developer
 • Design Project Manager
 • Inženjer za grafički dizajn
 • UI/UX Designer
 • Montažer u video produkciji
 • Dizajner korisničkog interfejsa

Učite od kuće ili sa posla

Za sve studente koji zbog obaveza ne mogu redovno dolaziti na nastavu, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu, po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Zahvaljujući softverski podržanoj nastavi, možete slušati predavanja preko interneta, čitati materijale, rješavati testove i zadatke, raditi sa profesorima i konsultantima, kao da ste u učionici.

Plan i program do školske 2018/19. godine možete pogledati ovdje.

Pogledajte novi plan i program predmeta prema godini studija:


PRVA GODINA

PRVI SEMESTAR

Engleski jezik 1

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Usvajanje osnovnih gramatičkih normi i poslovnog vokabulara na srednjem nivou znanja engleskog jezika.
 • Sadržaj predmeta: 1. Present Simple Tense, 2. Present Continuous Tense, 3. Present Perfect Tense, 4. Past Simple Tense, 5. Past Continuous Tense, 6. Past Perfect Tense, 7. The Future, 8. Verb Patterns, 9. Plurals, Articles, 10. Pronouns, Adverbs, Prepositions of Place and Time, 11. Quantifiers, Comparisons of Adjectives, 12. Modal Verbs, Defining Relative Clauses, 13. Non-defining Relative Clauses Passive Voice, 14. Reported Speech, 15. Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3).
 • Literatura:

1.  Sarah Jones-Macziola, FURTHER AHEAD, A COMMUNICATION SKILLS COURSE FOR BUSINESS ENGLISH, Cambridge University Press, 2011.
2. Bill Mascull, BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press, 2011.
3. Tricia Aspinall, George Bethel, TEST YOUR BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press, 2011.

Računarska matematika 1

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Cilj predmeta: Upoznavanje i savlađivanje matematičkih sadržaja koji se odnose na pojam broja, osnovne pojmove iz algebarskih struktura, elemente linearne algebre i analitičke geometrije, kao i na diferencijalni račun funkcija jedne realne promenlјive, a koji su predviđeni za profil inženjera.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvodne napomene, 2. Algebarske strukture, 3. Pojam funkcije, 4. Pojam vektora. Vektorski prostor, 5. Pojam matrice. Operacije sa matricama. Rang matrice. Inverzna matrica, 6. Sistemi linearnih algebarskih jednačina. Kroneker- Kapelijeva i Kramerova teorema. Gausov algoritam, 7. Jednačina ravni i prave u prostoru, 8. Pojam realne funkcije jedne promenlјive. Nizovi. Kriterijumi konvergencije, 9. Granična vrijednost funkcije, 10. Neprekidnost funkcije. Svojstva funkcija neprekidnih na odsječku, 11. Prvi izvod funkcije, 12. Diferencijal funkcije i primjena. Diferencijali višeg reda, 13. Osnovne teoreme diferencijalnog računa. Tejlorova formula, 14. Pojam ekstremuma. Neophodni i dovolјni uslovi za ekstremum, 15. Konveksnost krive i prevojne tačke. Asimptote krive.
 • Literatura:

1. Dajović S., Matematika 1, FON, Beograd, 2007.
2. Jovanov Đ., Lazović R., Đorić D., Matematika 1, Zbirka zadataka, FON, Beograd, 2007.
3. Đorić D., Jovanov Đ., Lazović R., Matematika 1 i 2, Zadaci sa ispita i kolokvijuma, FON, Beograd, 2005.

Poslovna informatika

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Broj časova: 3+3
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim informatičkim pojmovima, tehnološkim komponenetama računara, računarskih mreža i pripadnim softverom. Ovladati korišćenjem personalnog računara, njegovog operativnog sistema, osnovnih programa MS Office-a i korišćenjem internet servisa.
 • Ishod predmeta: Osposobljenost za korišćenje personalnog računara, pripadnog operativnog sistema, programskog paketa za kancelarijsko poslovanje i rad sa internet servisima.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Sistemi, kibernetika i informacioni sistemi: pojam, osobine i klasifikacije sistema; špjam i primjena kibernetike u upravljanju sistemima; pojam, podjela i komponenete informacionih sistema. Računarski hardver: Pojam digitalnog računarskog soistema; centralna procesna jedinica; ulazni uređaji, izlazni uređaji, ulazno-izlazni uređaji, spoljne memorije. Aritmetičko-logičke osnove računara: brojni sistemi i kodovi; aritmetika u binarnom brojnom sistemu; osnovne logičke operacije; instrukcije i naredbe. Računarski softver: pojam i podjela računarskog softvera; operativni sistemi i njihove osobine; Windows operativni sistem; aplikativni softver; programski paket MS Office. Računarske mreže: pojam i vrste RM, prenosni medijumi, mrežni uređaji, daljinska obrada podataka, arhitektura RM, protokoli, topologije. Internet: pojam, nastanak i razvoj Interneta; Internet protokoli; Internet servisi; povezivanje na Internet; sigurnost na Internetu.
  • Praktična nastava: Identifikovanje komponenti personalnog računara, i računarskih mreža. Upoznavanje sa operativnim sistemom Windows. Rad sa programskim paketom MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Korišćenje programa Internet explorer broweser i Outlook Express. Upoznavanje i korišćenje internet servisa.
 • Literatura N. Bračika: “Informacione tehnologije”, Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd, 2008. M. Todorović, D. Ćosić: “Informacione tehnologije”, Beogradska poslovna škola, Beograd, 2006.

Marketing i internet marketing

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta Marketing i Internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga, marketing menadžmentom, marketinškim istraživanjima, marketing miksom, Marketing Informacionim Sistemom, SWOT analizom, zakonitostima i strategijama marketinga na Internetu.
 • Sadržaj predmeta:

1. Teorija marketinga
2. Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija
3. Marketing menadžment, Makro i mikro marketing
4. Marketing informacioni sistem, Planiranje marketinga
5. Marketing miks, Marketing novih proizvoda, Marketinška istraživanja
6. Of-line i on-line marketing, SWOT analiza
7. Ponašanje potrošača,, Direktni marketing, Promocija, Oglašavanje
I parcijalni ispit /test/
8. Public Relations, Telemarketing, Internet marketing
9. Prodaja, Marketing i prodaja na Internetu, Proizvodi i usluge pogodni za prodaju na Internetu
10. Principi gradnje WEB site-a koji prodaje, Strateški Internet marketing
11. Sajber marketing miks, Demografske karakteristike, profil, kategorije i aktivnosti korisnika na Internetu
12. Direktni marketing na Internetu, SEO, E-mail marketing, Kontekstualno oglašavanje
13. Marketing na društvenim mrežama, Ostale strategije i tehnike Internet marketinga
14. Statistika
II parcijalni ispit /test/
15. Tendencije u Internet marketingu, Komunikacije i aktivnosti posle prodaje

 • Literatura:

1. Vinka Filipović, Milica Kostić: Marketing i menadžment, FON, 2009.
2. Valentin Kuleto, Marketing I i II, Priručnik,
3. Vladimir Simović, Marketing i Internet marketing, skripta u elektronskoj formi
4. Filip Kotler, Veronika Vong, Džon Sonders, Geri Amstrong, Principi marketinga, MATE, 2007.
5. Dragan Varagić, Vodič kroz pakao i raj Internet marketinga, Prometej, 2002 

DRUGI SEMESTAR

Engleski jezik 2

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Usvajanje osnovnih gramatičkih normi i poslovnog vokabulara na višem srednjem nivou znanja engleskog jezika.
 • Sadržaj predmeta: 1. Verb tenses (active and passive), 2. Meeting people, 3. Talking about companies, 4. Company structure, 5. Market research, 6. Transporatation, 7. Imports and exports, 8. Arrangements, 9. Products and services, 10. Marketing, 11. Statistics, 12. Money. 13. Socializing, 14. Business culture and ethics, 15. Meetings.
 • Literatura:

1. Leo Jones, Richard Alexander, NEW INTERNATIONAL BUSINESS ENGLISH, Student’s book, Cambridge University Press.
2. Bill Mascull, BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press.
3. Tricia Aspinall, George Bethel, TEST YOUR BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press.

Računarska matematika 2

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje sa osnovnim metodama statističke analize i osposoblјananje za primjenu tih metoda u rješavanju problema iz prakse.
 • Sadržaj predmeta: 1. Statističko zaklјučivanje, populacija, uzorak, 2. Statistike i njihove raspodijele, 3. Teorija ocjenjivanja, kriterijumi izbora ocjena, 4. Metoda maksimalne vjerodostojnosti, 5. Intervali povjerenja, 6. Intervali povjerenja (nastavak), 7. Testiranje hipoteza, parametarski testovi, 8. Parametarski testovi(nastavak), 9. Neparametarski testovi, 10. Neparametarski testovi (nastavak), 11. Regresioni modeli, 12. Metoda najmanjih kvadrata, 13. Testiranje hipoteza o parametrima regresionog modela, 14. Metode analiza varijanse, 15. SPSS paket.
 • Literatura:

1. Vuković N., Statističko zaklјučivanje, FON, Beograd, 2010.
2. Vuković N., Djelić M., Vukmirović D., Radojičić Z., Zbirka zadataka iz vjerovatnoće i statistike, FON, Beograd,
2005.
3. Vuković N., Vukmirović N., Radojičić Z., SPSS Praktikum, FON, Beograd, 1999.
4. Kovačević I., Statistika i vjerovatnoća sa zbirkom zadataka, Singidunum, Beograd, 2012.
5. Stojanović V., Statistika i vjerovatnoća: za inženjere, FIM, 2012.
6. Rajović M., Stanojević V., Vjerovatnoća i statistika: teorija i primjeri, Akademska misao, Beograd, 2011.
7. Savić A., Štrbac-Savić S., Zeković A., Vjerovatnoća i statistika: priručnik za laboratorijske vježbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2012.

Uvod u ekonomiju i finansije

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje i usvajanje osnovnih znanja o osnovama ekonomije kao nauke i njenim principima, o osnovnim kategorijama makroekonomije i mikroekonomije, uključujući javne i monetarne finansije, kao i poslovne finansije i poslovno računovodstvo sa praktičnim primerima.
 • Sadržaj predmeta:

1.Pojam i predmet ekonomije
2 Nastanak i razvoj ekonomije
3 Osnovne ekonomske kategorije
4 Inflacija i devalvacija
5 Zakon vrednosti i višak vrednosti
6 Kapital i kružno kretanje kapitala
7 Tržište, ponuda i tražnja, tržišna ravnoteža
I parcijalni ispit / test/
8 Mikroekonomija
9 Preduzeće, složeni oblici preduzeća, sredstva preuzeća
10 Troškovi preduzeća: pojam i podela troškova, kalkulacija cene koštanja
11 Tržište novca, tržište kapitala, berzansko poslovanje
12 Makroekonomija
13 Javne finansije, poreski principi, poreski sistem
14 Pojava i razvoj novca
II parcijalni ispit / test/
15 Inflacija i deflacija, devalvacija i revalvacija

 • Literatura:

1. Ivica Stojanović, Ekonomija, , Megatrend univerzitet, Beograd, 2004
2. Gregori Mankju, Principi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005. godina
3. Dragan Krasulja, dr Milorad Ivaničević, Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.god.
4. Dragutin Kisić, Računovodstvo, Megatrend, Beograd, 2004. god
5. Dejan D. Erić, Finansijska tržišta i instrumenti, Čigoja, Beograd, 2003. godina
6. Veroljub Dugalić,Osnove berzanskog poslovanja, Stubovi kulture, Beograd, 2006. godina

Arhitektura i organizacija računara

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Sticanje početnih znanja o logičkim osnovama, arhitekturi i načinu funkcionisanja računarskih sistema.
 • Sadržaj predmeta: 1. Rješavanje problema uz pomoć računara. Matematičke osnove rada računara, 2. Kodiranje informacija i sistemi kodiranja. Logičke osnove rada računara, 3. Kombinacione i sekvencijalne mreže. Digitalni sistemi, organizacija hardvera, 4. Memorijski podsistem. Procesor, 5. Sistem prekidanja. Ulazno-izlazni podsistem, 6. Interfejsi i organizacija linija predaje, 7. Periferijske jedinice, 8. Arhitektura hardvera i pobolјšanja, 9. Mikroprocesori; modeli mikroprocesora; princip rada mikroprocesora, 10. Komponente mikroprocesora; sinhronizacija rada mikroprocesora sa drugim komponentama; prekidi kod mikroprocesora, 11. Kontroleri za paralelni ulaz/izlaz; kontroleri za direktan pristup memoriji, 12. Funkcionisanje računarskih sistema i njegovih podsistema, 13. Sistemi za razvoj programa, prevođenje sa izvornog na objektni jezik, 14. Mašinski orijentisani i mašinski nezavisni programski sistemi za programiranje, 15. ocijene performansi računarskih sistema.
 • Literatura:

1. Branović Želimir, Elektronski računarski sistemi, odabrana poglavlјa, TF Mihajlo Pupin, Zrenjanin, 2006.
2. A. S. Tanenbaum, Arhitektura i organizacija računara, Mikro knjiga, Beograd, 2005.
3. Simić D., Bataljević P., Organizacija računara i operativni sistemi, FON, Beograd, 2009.
4. Sttallings W., Organizacija i arhitektura računara: projekat u funkciji performansi, CET, Beograd, 2012.
5. Milenković N., Arhitektura i organizacija računara, Ekonomski fakultet, Niš, 2004.
6. A.S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, Pearson Prentice Hall, 2006.

Menadžment ljudskih resursa

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Broj časova: 2+2
 • Cilj predmeta: U savremenim uslovima menadžment se izdvojio u samostalnu profesiju, pa je izučavanje ove discipline, postalo izuzetno značajno ne samo za rukovodioce ekonomske, već i ostalih struka. Zato je upoznavanje sa predmetom, ciljevima i funkcijama menadžmenta ljudskih resursa izuzetno važno.
 • Ishod predmeta: Nakon uspješnog usvajanja sadržaja ovog predmeta studenti će naučiti kako da postupaju sa ljudima u organizaciji, kako da ih uvode u proces rada, da ih motivišu, obrazuju, štite, nagrađuju, da bi postizali što bolje ekonomske rezultate, ali i da bi stvorili što povoljniju radnu kulturu i klimu.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: UVOD U MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA. Pojam i razvoj menadžmenta ljudskih resursa. Značaj i uloga MLjR-a. PLANIRANjE I PRIBAVLjANjE LjUDSKIH RESURSA. Organizaciona struktura. Sistematizacija radnih mjesta. Regrutovanje. Selekcija. MJERENjE PERFORMANSI. Definisanje performansi. Mjerenje performansi. Fluktuacija i absentizam. RAZVOJ LjUDSKIH RESURSA. Učenje i razvoj. Razvoj karijere. ODNOSI SA ZAPOSLENIMA. Zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Pravni okviri relacija sa zaposlenima. Opunomoćenje zaposlenih. NAGRAĐIVANjE. Motivacija zaposlenih. Formiranje sistema nagrađivanja.
  • Praktična nastava: Na časovima vježbi će se analizirati konkretni slučajevi iz prakse i izvlačiti poruke i pouke. Simuliraće se konkretne situacije i tražiće se način, metoda i sredstva za njihovo rješavanje.
 • Literatura: Đokić A., UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, M Power, Banjaluka 2008. Petković V: Menadžment ljudskih resursa, VPŠ Čačak, Beograd, 2006. Džejms A. F i dr.: Menadžment, Želing, Beograd, 1998.

DRUGA GODINA

TREĆI SEMESTAR

Autorsko i Internet pravo

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je sagledavanje uticaja socijalnih i pravnih aspekata na Informacione i komunikacione tehnologije, kao i uticaja same IT tehnologije na oblikovanje društvenih odnosa i na pojavu novih oblika kriminalne aktivnosti koja se dovodi u vezu sa primjenom iste.
 • Sadržaj predmeta: 1. Socijalne implikacije Interneta, 2. E-Reciklaţa, 3. Virtuelne zajednice, 4. Upravljanje Internetom, 5. Sajber kriminal, 6. Mjere za borbu protiv sajber kriminala, 7. Pravo i zakonska regulativa u računarstvu, 8. Odgovornost, 9. Intelaktualna svojina, 10. Autorska prava, 11. Kopirajt, 12. Licenciranje, 13. Piraterija, Zaštita od piraterije, 14. Srodna prava, 15. Zakonska regulative.
 • Literatura:

1. Kompjuteri i etika u sajber doba, Pol Dž. Ford, Mika Hester, JP Službeni glasnik, 2009. god.
2. Informaciono komunikacioni sistemi, Miroljub Radojković, Branimir Stojković, Clio 2004.god.
3. V.Simović, Socijalni i pravni kontekst računarstva, skripta za predmet u elektronskoj formi

Elektronsko i mobilno poslovanje

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta Elektronsko i mobilno poslovanje je da studentima pruži neophodna znanja u obasti primjene savremenih tehnologija u poslovanju. Tokom nastave na ovom predmetu, objašnjavaju se pojam i značaj elektronske trgovine kao fenomena koji se naglo razvija sa razvojem IKT, elektronske uprave, elektronskih i mobilnih plaćanja u kontekstu međubankarskih, plaćanja na malo i plaćanja na Internetu, e-Zdravsta, e-Učenja i drugih savremenih koncepata, a u praktičnom djelu nastave, studenti imaju priliku da kroz demonstraciju nauče o komercijalnim softverskim rješenjima koja se primjenjuju u poslovnoj praksi današnjice.
 • Sadržaj predmeta: 1. Oblasti elektronskog poslovanja, 2. Internet i servisi Interneta, 3. Strategije elektronskog i mobilnog poslovanja, 4. Modeli poslovanja na Internetu, 5. Virtuelne organizacije, 6. Aplikacije elektronskog i mobilnog poslovanja, 7. Modeli prihodovanja na Internetu, 8. Elektronska trgovina. 9. Modeli elektronske i mobilne trgovine, 10. Elektronski novac, 11. Sistemi plaćanja na Internetu, 12. Modeli e-m-Uprave, 13. Tenedencije u elektronskom i mobilnom poslovanju, 14. Elektronska identifikaciona dokumenta, 15. Analiza poslovnog modela Pej Pala.
 • Literatura:

1. Mladen Radivojević, Elektronsko poslovanje, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka 2006.
2. Rade Stankić, Elektronsko poslovanje, Ekonomski fakultet Beograd, 2009.
3. Vojkan Vaksković, Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, FON, 2007.
4. Strategies for E-business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce (Concept and Cases)
– T. Jelassi, A. Enders; Prentice Hall 2004.

Osnove programiranja

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Ovladavanje mogućnostima projektovanja algoritama i savlađivanje osnovnih algoritamskih struktura, osposoblјenost za kreiranje ne samo korektnih već i dobro dizajniranih programa.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod – Algoritmi, automati i jezici. Definisanje algoritma, 2. Rekurzivne funkcije. Tjuringove mašine. Normalni algoritmi, 3. Konačni automati. Formalni jezici i gramatike, 4. Principi programskog upravlјanja. Algoritmi i podaci – Razvoj i načini predstavlјanja struktuiranih algoritama, 5. Graf toka programa. Baza strukturiranog programiranja, 6. Strukturna teorema. Postupci za strukturiranje programa, 7. Upravlјačke strukture. Strukture podataka (niz, slog, tabela, stek, red, dek, sekvenca, liste, stabla, mreže), 8. Metode testiranja programa. Datoteke. Pokazivači, 9. Principi programskih jezika – Istorijski pregled razvoja programskih jezika, 10. Klasifikacija programskih jezika. Program kao jedinstvo algoritma i strukture podataka, 11. Metode za razvoj strukturiranih programa, 12. Osnovni tipovi podataka, 13. Osnovne upravlјačke strukture, 14. Procedure i funkcije, 15. Objektno programiranje.
 • Literatura:

1. Popović M., Osnove programiranja, Beogradska poslovna škola, 2010.
2. Živković D., Osnove JAVA programiranja, Singidunim, Beograd, 2012.
3. Malbaški, T. D., Odabrana poglavlјa iz metoda programiranja, TF Mihajlo Pupin, Zrenjanin, 2005.
4. Hotomski P., Malbaški D., Matematička logika i principi programiranja, TF Mihajlo Pupin, Zrenjanin, 2006.
5. Luković I., i dr., Osnove računarske tehnologije i programiranja: priručnik za vježbe, FTN, Novi Sad, 2007

Engleski jezik 3

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje sa gramatikom engleskog jezika i sticanjem sposobnosti učestvovanja u razmijeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije. Student uči kako da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspješno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrijebe engleskog kao maternjeg jezika.
 • Sadržaj predmeta: 1. Verb tenses (active and passive), 2. Talking to people in business situations, 3. Basic skills and techniques for business correspondence, 4. Using the telephone in business, 5. Summaries, notes and reports, 6. Working together, 7. International trade, 8. Money matters, 9. Dealing with problems, 10. Looking after foreign visitors and travelling on business, 11. Marketing a product, market research, promotion and advertising, 12. Taking part in formal and informal meetings, 13. Processes and operations, 14. Jobs and careers, 15. Sales and negotiations.
 • Literatura:

1. New English File Intrermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press
2. Matrix Intermediate, Gude, Duckworth, Oxford University Press (B1)
3. Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy with William R. Smalzer

Baze podataka

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Sticanje temelјnih znanja o bazama podataka i sistemima za upravlјanje bazama podataka.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod: Sistemi za upravlјanje bazom podataka i modeli podataka, 2. Model objekti-veze: Koncepti modela, 3. Model objekti-veze: Ograničenja. Operacije. Primjeri, 4. Relacioni model, 5. SQL: Struktura, 6. SQL: Ograničenja, 7. SQL: Operacije, 8. Objektne baze podataka, 9. Objektno-relacioni model, 10. Aktivne baze podataka, 11. XML kao model podataka, 12. Funkcije sistema za upravlјanje bazom podataka, 13. Projektovanje baza podataka: Analiza sistema i zahtijeva korisnika, 14. Projektovanje baza podataka: Konceptualno modelovanje, 15. Projektovanje baza podataka: Normalizacija relacija
 • Literatura:

1. Lazarević B., Marjanović Z., Aničić N., Babarogić S., Baze podataka, FON, Beograd, 2006.
2. Racković M., Škrbić S., Vidaković J., Uvod u baze podataka, Prirodno-matematički fakzltet, Novi Sad, 2007.
3. Kaluđerović P., obradović S., Projektovanje baza podataka – relacione baze podataka, Visoka škola
elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2012.
4. Vejinović M., Šimić G., Uvod u baze podataka, Singidunum, Beograd, 2010.
5. Meloni J. C., Naučute MySQL za 24 časa, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2002.
6. Butcher A., Naučite MySQL za 21 dan, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2003.
7. Forgey B., Od početka… Visual Basic .NET baze podataka, CET, Beograd, 2002

ČETVRTI SEMESTAR

Engleski jezik 4

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Usvajanje gramatičkih, leksičkih, ortografskih minimuma jezika i sticanje automatizovanih vještina, upotrijebe engleskog jezika kao sredstva komunikacije uz produbljivanje razumijevanja, govora, čitanja i pisanja.
 • Sadržaj predmeta: 1. Half the world in cities, Question Words, 2. China-EU textile talks continue,Prepositions of Time, 3. Outsourcing on the increase, Can, Ability, Contractions, Permission, 4. Vodafone ends $60m Man Utd shirt deal, Conjunctions: And/But/Or/So/Because, 5. Coca-Cola unveils new global ad strategy, Adverbs of Frequency, Adverb Position, 6. Surprise upswing in US economy, Prepositions and Conjunctions of Time – for / during / while / when, 7. New life given to Kyoto Protoco, 8. Translation of a given text, 9. Japan to resume US beef imports, Prepositions and Conjunctions of Time – before / after / as / as soon as / by / from / until, 10. The Asian Economic Community is coming, Indefinite Pronouns, 11. Time Warner picks new president, The -ing form, 12. Divorce rate explosion expected in Japan, Gerunds and Infinitives: Verb+Gerund / Verb+ Infinitive, 13. Regional accents are ‘bad for business’, Discussion on a given topic, 14. Microsoft targets Apple iTunes, Adverbs of Degree, 15. Wall Street pays record bonuses,Present Perfect, Role play.
 • Literatura:

1. Gordana Višekruna, Skripta „English Course II“

Struktura podataka i algoritamsko modelovanje

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta Strukture podataka i algoritamsko modelovanje je savladavanje algoritama kao fundamenata softverskog inženjeringa i kompjuterske nauke uopšte. Dobar algoritamski dizajn je od suštinske važnosti za performanse svakog softverskog sistema. Savladavanje osnovnih struktura podataka, kao bitnih preduslova za programiranje i modelovanje.
 • Sadržaj predmeta:

1. Skupovi, Stek, Nizovi
2. Rad sa stringovima, Višedimenzionalni nizovi
3. Grafovi kao struktura podataka
4. Redovi, Liste,
5. Stabla, Topologije
6. Binarna stabla, Obilazak stabla
7. Tabele, Hash tabele, Datoteke
I parcijalni ispit / test/
8. Pojam i svrha upotrebe algoritama
9. Pravilan izbor odgovarajućeg algoritamskog rešenja,
10. Uticaj hardverske arhitekture i tehnološkog rešenja pri modelovanju problema
11. Vremenska i prostorna kompleksnost algoritama
12. Algoritamske strategije, Vrste algoritamskih šema,
13. Algoritmi sortiranja, Algoritmi pretraživanja, Algoritmi zamene
14. Analiza složenosti
II parcijalni ispit / test/
15. Izbor odgovarajuće tehnologije i programskog jezika

 • Literatura:

1. Aleksandar Kostić: Strukture podataka i algoritamsko modelovanje-skripta, Beograd, 2011.
2. Dragan Urošević: Algoritmi u programskom jeziku C, Mikroknjiga, Beograd
3. Robert Sedgewick, Algorithms in C
4. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, : Data Structures and Algorithms 

Programski jezici

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: U okviru ovog predmeta studenti stiču potrebna teorijska i praktična znanja o fundamentalnim konceptima savremenih programskih jezika. Pored toga, studenti dobijaju i elementarna znanja iz programskih prevodilaca izučavanjem različitih implementacionih metoda.
 • Sadržaj predmeta:

1. Uvod u programske jezike.
2. Specifikacija (sintaksa i semantika) i implementacija programskih jezika.
3. Leksička i sintaksna analiza.
4. Jezičke paradigme.
5. Apstrakcije u programskim jezicima.
6. Bazne apstrakcije.
7. Strukturne apstrakcije.
I parcijalni ispit /test/
8. Proceduralne apstrakcije.
9. Apstrakcije podataka.
10. Fundamentalni koncepti objektnih programskih jezika.
11. Uvod u «markup» jezike: XML i XML tehnologije.
12. Procesiranje XML dokumenata: modeli XML parsera.
13. Procesiranje XML dokumenata: XSLT procesor.
14. Implementacija XML parsera i XSLT procesora u konkretnom implementacionom okruženju.
II parcijalni ispit /test/
15. Implementacija jezika: implementacione metode.

 • Literatura:

1. Dujmović J. J., Programski jezici i metode programiranja: Osnovi veštine programiranja, Nauka, Beograd,2002.
2. M. Vučković, Fundamentalni koncepti programskih jezika, 2000.
3. M. Vučković, M. Petrović, N. Turajlić, Praktikum iz programskih jezika, 2007.
4. Robert W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison-Wesley Publishing Company, 2005.
5. Agarwal Visual Basic 2008, Kompjuter biblioteka, 2009.
6. Kristijan Gros, Visual Basic 2008: Od početnika do profesionalca, Kompjuter biblioteka, 2009. 

Računarske mreže i telekomunikacije

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Omogućiti razumevanje rada računarskih mreža i telekomunikacionih sistema, kao i sticanje praktično upotreblјivih znanja potrebnih pri projektovanju i implementaciji distribuiranih informacionih sistema.
 • Sadržaj predmeta:

1. Računarske mreže i Internet.
2 Aplikativni sloj. Protokoli na aplikativnom sloju. Web i HTTP.
3 Aplikativni sloj. Protokol za prenos datoteka: FTP. Elektronska pošta na Internetu. DNS- Servis imenika na Internetu.
4 Aplikativni sloj. P2P. Programiranje soketa pomoću TCP-ja. Programiranje soketa pomoću UDP. Izgradnja jednostavnog Web servera.
5 Transportni sloj. Servisi transportnog sloja. Multipleksiranje i demultipleksiranje. Nekonektivni prenos podataka: UDP.
6 Transportni sloj. Pouzdan prenos podataka.
7 Transportni sloj. Konektivno orijentisan prenos podataka: TCP. Principi upravlјanja zagušenjem. Upravlјanje zagušenjem kod TCP-ja.
I parcijalni ispit / test/
8 Mrežni sloj. Model mrežnog servisa. Virtuelno kolo. Datagramska mreža.
9 Mrežni sloj. Ruter. Internet protokol. Algoritmi za rutiranje.
10 Mrežni sloj. Rutiranje na Internetu. Broadcast i Multicast rutiranje.
11 Sloj linka podataka. Servisi sloja linka podataka. Tehnike detekcije i ispravlјanja grešaka.
12 Sloj linka podataka. Protokoli za višestruki pristup. Adresiranje na sloju linka podataka.
13 Sloj linka podataka. Eternet. Hab, most i svič.
14 Sloj linka podataka. PPP protokol. ATM mreža.
II parcijalni ispit /test/
15 Sloj linka podataka. MPLS.

 • Literatura:

1. Kurose, Ros, Umrežavanje računara od vrha ka dnu, CET, Beograd, 2009.
2. Dušan Starčević, Distribuirani informacioni sistemi, 2004.
3. Todd Lammle, CCNA: Sisko certified network associated, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2008.
4. Pastore M., Security+, Studijski priručnik, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2007 

Vektorska grafika

 • Status predmeta: izborni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je da studenti razumiju i budu sposobni da objasne pojam vektorska grafika sa svih aspekata savremenog dizajna i njegove raznovrsne primjene, da analiziraju i uvide značaj i kvalitete radova s kojim se sreću, kao i da se samostalno izraze na ovaj način. Studenti će biti u mogućnosti da upravljaju vektorskim dokumentima. Studenti će praviti vektorske crteže i ilustracije u najnovijim verzijama programa za obradu vektorskih dokumenata.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod u vektorsku grafiku i pojam vektorske grafike, upoznavanje sa potrebnim softverom za obradu vektorskih dokumenata, 2. Organizacija radnog prostora, Navigacija u okviru dokumenata, 3. Kreiranje, otvaranje i čuvanje dokumenata, 4. Crtanje prostih geometrijskih objekata, 5. Selekcija vektorskih putanja i objekata, 6. Crtanje alatima Pen i Pencil, 7. Uvod u rad sa bojama, paneli za rad sa bojama, vrste ispuna i kontura vektorskih putanja i objekata, 8. Uređivanje vektorskih putanja i tačaka sidrenja, 9. Transformacija vektorskih putanja i objekata, paneli Pathfinder i Align, 10. Distorzija vektorskih objekata, 11. Rad sa simbolima, 12. Paintbrush Tool, Blob Brush i Eraser Tool, 13. Alati za unos teksta, 14. Čuvanje dokumenata različitih formata, 15. Štampanje dokumenata.
 • Literatura:

1. Adobe Illustrator CC Classroom in a Book – Adobe Creative Team. Adobe Press, 2013
2. Illustrator CC Digital Classroom, Jennifer Smith, AGI Creative Team, Wiley 2013
3. https://helpx.adobe.com/illustrator/topics.html
4. W. Lidwell, H. Butler, Univerzalna načela dizajna. MATE 2014.

TREĆA GODINA

PETI SEMESTAR

CASE alati i programiranje

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 9
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa sistemom programiranja uz pomoć gotovih programa i Case alatima. Student će izučavati računarski softver, podatke i upravljanje podacima, modelovanje poslovnih procesa, programe i alogaritme, “C“ programski jezik, osnovnu strukturu „C“programa i elementi „C“ jezika. Izučavanje paketi CASE-e alata, aplikacija CASE alata kod projektovanja uz pomoć kompjutera. Studenti će izučavati programerske tehnike upravljanja memorijom, kontinualno dodjeljivanje memorije, straničenje, segmentacija, alternativne tehnike učitavanja stranica, zamjena stranica, jednodimenzionalne i višedimenzionalne nizove tipova podataka, strukture i unije podataka kao i komponovanje programa, osnovi alogaritamskih sistema, i kompleksnost alogaritma.
 • Sadržaj predmeta: 1. Računarski softver; Podaci i upravljanje podacima; Modelovanje poslovnih procesa, 2. Različiti tipovi i nivoi programskih jezika. Programi i alogaritmi.“C“ programski jezik. Osnovna struktura „C“ programa i elementi „C“ jezika, 3. Identifikovanje komponenti personalnog računara, i računarskih mriježa. Upoznavanje sa operativnim sistemom, 4. Rad sa programskim paketom MS Office. Rad sa internet eksplorerom i upoznavanje sa internet servisima, 5. CASE alati. Koncept CASE alata, 6. Paketi CASE-e alata. Aplikacija CASE alata kod projektovanja uz pomoć kompjutera, 7. Aplikacija CASE alata kod projektovanja uz pomoć kompjutera, 8. Programerske tehnike upravljanja memorijom, Kontinualno dodjeljivanje memorije, Straničenje, 9. Segmentacija, Alternativne tehnike učitavanja stranica, Zamjena stranica, 10. Usluge koje obezbjeđuje ulazno-izlazni podsistem, Struktura diskova, Priprema diskova za rad, Sistemi datoteka, 11. Jednodimenzionalni i višedimenzionalni nizovi tipova podataka. Strukture i unije podataka, 12. Komponovanje programa. Pokazivači. Pokazivači kao parametri u funkcijama, 13. Dinamička alokacija memorije, 14. U/I komunikacija. Biblioteka U/I funkcija. Osnovi alogaritamskih sistema, 15. Kompleksnost alogaritma.
 • Literatura:

1. Niklaus Wirth, Systematic programming, an introduction. Prentice Hall, 1973.
2. A. Veljović, Projektovanje informacijskih sistema u praksi, Kompjuter bibilioteka Čačak, 2009
3. S. Alagić, Principi programiranja (Principles of programming), Svjetlost Sarajevo, 1976
4. Chris Carter, Structured Programming into ANSI C, Pitman, 1991
5. S. Marić, Osnovi programiranja – Skripta.

Računarska grafika

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Cilj predmeta: Osposobljavanje studenata za razvoj i manipulaciju elementima računarske grafike
 • Sadržaj predmeta:

1. Uvod u Računarsku grafiku. Osnovni pojmovi računarske grafike
2. Vizuelne komunikacije. Interaktivna grafika. Rasterska grafika, Vektorska grafika. Kvalitet, tipovi, formati i spremanje.
3. Organizacija radnog okruženja, rad sa dokumentima, dodaci i pomagala u radu
4. Rad sa alatima za selekciju, opcije i alati za uređivanje veličine dokumenata
5. Rad sa bojom, brush tool i ostali alati za bojenje
6. Rad sa slojevima (layers) i maskiranje
7. Podešavanja (adjustments) i blending modovi
I parcijalni ispit /test/
8. Vektorski objekti u rasterskim dokumentima
9. Tekst, uređivanje teksta
10. Stilovi slojeva (layer styles) i smart objekti
11. Transformacije i retuširanje
12. Automatizacija procesa rada
13. Osnove fotografije
14. Camera Raw, Adobe Bridge
II parcijalni ispit /test /
15. Čuvanje sadržaja za web, priprema za štampu

 • Literatura:

1. Adobe Photoshop CC bible – Lisa DaNae Dayley, Brad Dayley. John Wiley & Sons Inc, 2013
2. Adobe Photoshop CC Classroom in a Book – Adobe Creative Team. Adobe Press, 2013
3. Adobe Help – https://helpx.adobe.com/photoshop.html
4. Visual Grammar, Leborg, Christian, Princeton Architectural Press, 2006.
5. Photoshop CC Top 100 Simplified Tips and Tricks, Kent, Lynette, Sholik, Stan, John Wiley & Sons,2013.
6. Photoshop CS6 i CC za digitalne fotografe – Scott Kelby – Kompjuter biblioteka, Beograd

Poslovni i IT engleski jezik

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje sa terminologijom vezanom za savremeno poslovanje. Student se osposobljava za uspješno učestvovanje u poslovnim sastancima vođenim na engleskom jeziku. Program obuhvata i pismenu poslovnu korespodenciju, kao i terminologiju vezanu za informacione tehnologije, što će omogućiti studentu korišćenje stručne literature na engleskom jeziku.
 • Sadržaj predmeta: 1. International English, 2. Making Contacts, 3. Making Calls, 4. Business Travel,Selling Your Country, 5. E-commerce, 6. Making Decisions, 7. E-mail, 8. Presenting, 9. Technological World, 10. Solving Problems, 11. Messaging, Negotiation, 12. The Layout of a Business Letter, Memorandum, 13. CV Writing, 14. Complaints and Replies to Complains, 15. Enquiries and Replies to Enquiries, Orders and Replies to Orders.
 • Literatura:

1. International Express, K. Harding and Liz Taylor, Oxford University Press
2. The Business, J. Allison & Paul Emmerson, Macmillan
3. Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, Cambridge University Press

Računarski 3D dizajn

 • Status predmeta: izborni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnivnim principima kreacije virtuelnih 3D modela i usvajanje u praksi primjenjivog znanja.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod u 3D svijet i kratak osvrt na istoriju umjetnosti, 2. Terminologija, pojmovi, 3. Produkcija, digitalni modeli, 4. Programi za modelovanje, 5. Interfejs, programsko okruženje, 6. Organizacija radnog okruženja, 7. Virtuelni prostor, 8. Poligonalno modelovanje, 9. Prodori tijela, poligonalni tokovi, 10. Šejderi (shaders), 11. UV-prostor modela, 12. Teksture, 13. NURBS modelovanje, 14. Osvjetljavanje, 15. Rendering.
 • Literatura:

1. Kosta Bogdanović „Svijest o obliku“ MSU, Beograd
2. The Art of Maya: An Introduction to 3D Computer Graphics, Autodesk
3. Maya Studio Projects Texturing and Lighting, Sybex, 2011
4. Special Effects: The History and Technique by Richard Rickitt

ŠESTI SEMESTAR

Web dizajn i osnove web programiranja

 • Status predmeta: obavezni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnovama HTML-a i CSS stilova. Tako stečena znanja primjenjuju na zadacima koristeći tekstualne editore kao radni prostor za pravljenje Webseite. Nakon ovakvog načina i pristupa radu na Webseity, student se upoznaje sa radom u programu AdobeDreamweaver kao grafičkom editoru za pravljenje Website. Ovakva stečena znanja studenti će moći koristiti i to na bilo kom modulu koji je obuhvaćen obradom slike ili teksta a vezan je za internet, kao noseći dio informacijskog tehnološkog napretka.
 • Sadržaj predmeta: 1. Upoznavanje sa teorijskim okvirima koji su važni za funkcionisanje Website i interneta, 2. Uređivanje prostora za rad u programu Adobe Dreamweaver, planiranje prezentacije, definisanje Web sajta, čuvanje istog, pregled dijela Propertys, nevidljivi elementi, 3. Otvaranje dadoteke, pravljenje sadržaja, svojstva stranice, prilagođavanje boje stranice, izrada Web site, otvaranje web site, izrade prazne strane, izrada web strane od šablona, čuvanje Web strane, 4. Pregled prozora u Dremweaver-u, objašnjavanje prečica u programu, upotreba leljira, mreže i vođica, određivanje opštih opcija, određivanje novih dokumenata, određivanje fontova određivanje boja za isticanje, određivanje direktorijuma Web site. 5. Upotreba teksta na web stranama i upotreba slike na istim, 6. Objašnjenje i korištenje fontova i znakova unutar web okruţenja i njihovo ponašanje na inernetu, 7. Upotreba tabela i njihov režim rada, 8. Upotreba CSS stilova i njihovo korišćenje u izradi web strane, 9. Objašnjenje i pojam HTML, prikaz koda i njegovo prikazivanje, glavni dijelovi HTML dokumenta, 10. Korišćenje okvira, otvaranje Web strane u okviru, izbor okvira i skupova okvira i njihovo čuvanje, 11. Postavljanje i rad na šablonima i njihova primjena unutar Web okruženja, 12. Popunjavanje i zrada obrazaca, izrada e-mail-a i problemi pri pravljenju dadoteka, 13. Pravljenje padajućih menija, rješavanje ovira liste, Flaš dugmad, polja za potvrdu, skrivena polja obrazca i polja sa slikom, 14. Definisanje lokalnih i udaljenih informacija o Website, 15. Objašnjavanje automatizacije programa Dremweaver.
 • Literatura:

1. J.N. Robbins, Naučite web dizajn, prevod 4. izdanja, Mikro knjiga, 20014.
2. B. Frain HTML5 i CSS3, Mikro knjiga 2014.
3. B. Lawson, R. Sharp, Uvod u HTML5 za programere, Mikro knjiga, 2012.

Sigurnost podataka i sistema

 • Status predmeta: obavezni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 4
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa značajem sigurnosti mreža, aplikacija i podataka te posljedice za prekršioce sigurnosti i bezbjednosti. Analiza računarskih mreža i informacionih sistema sa stanovišta bezbjednosti, projektovanje mehanizama zaštite na aplikativnom, transportnom i mrežnom nivou, uspostava PKI sistema, projektovanje politika bezbjednosti u organizaciji. Studenti će izučavati osnovne pojmove i strukturu kompjuterske zaštite podataka, integritet, bezbjednost i zaštitu podataka, hardverska sredstva, softverske tehnike i organizacione mjere, funkcionalne šeme zaštite, elemente projektovanja sistemske zaštite, fizičku zaštitu, organizacioni nivo zaštite, povredivost i analizu rizika, zaštita i sigurnost mreža, operativnih sistema, uništavanje, uklanjanje, prevare i obmane; kriptografiju i kriptografske algoritme, višeslojnu arhitekturu zaštite, infrastrukturu sistema sa javnim ključevima, mehanizme zaštite u računarskim mrežama, primjenu ISO standarda.
 • Sadržaj predmeta: 1. Osnovni pojmovi i struktura kompjuterske zaštite podataka. Integritet, bezbjednost i zaštita podataka. Hardverska sredstva, softverske tehnike i organizacione mjere. Funkcionalne šeme zaštite. Elementi projektovanja sistemske zaštite. Fizička zaštita. Organizacioni nivo zaštite. Povredivost i analiza rizika, 2. Zaštita i sigurnost mreža, operativnih sistema, uništavanje, uklanjanje, prevare i obmane, 3. Kriptografija i kriptografski algoritmi (simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi, hash funkcije), tehnologija digitalnog potpisa i digitalne envelope, 4. Firewalls, aplikacije i programi, te posebno zaštita i sigurnost baza podataka. Upravljanje sigurnošću informacija, 5. Višeslojna arhitektura zaštite, zaštita na aplikativnom, transportnom i mriježnom nivou, softverska i hardverska rješenja zaštite, 6. Višeslojna arhitektura zaštite, zaštita na aplikativnom, transportnom i mriježnom nivou, softverska i hardverska rješenja zaštite, 7. Višeslojna arhitektura zaštite, zaštita na aplikativnom, transportnom i mriježnom nivou, softverska i hardverska rješenja zaštite, 8. Infrastruktura sistema sa javnim ključevima (PKI – Public Key Infrastructure), digitalni sertifikati, kvalifikovani sertifikati i kvalifikovani elektronski potpis, 9. Kripto sistem javnog ključa. DSA i RSA algoritmi, 10. Mehanizmi zaštite u računarskim mrežama, IDS/IPS sistemi, antivirusna zaštita, Web content filtering, patch management, firewall, politike bezbjednosti, sistem upravljanja informatičkom bezbjednošću (ISMS – Information Security Management System), 11. Zaštita u sistemima elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, 3D Secure sistemi zaštite u sistemima plaćanja platnim karticama, sistemi zaštite u e-Government sistema, 12. Pravna regulativa, etika, primjena standarda, tehničke mjere zaštite. Vrste unutrašnjih prijetnji, 13. Neautorizovano objavljivanje informacija – povreda povjerljivosti, 14. Unutrašnje prijetnje. Procjena ranjivost sistema na unutrašnje prijetnje. Prekid, neautorizovana modifikacija, uništavanje, uklanjanje, prevare i obmane, 15 Primjena ISO standarda.
 • Literatura:

1. D. Pleskonjić, N. Maček, B. ĐorĎević, M. Carić, Sigurnost računarskih sistema i mriježa Mikro knjiga, 2007
2. S. McClure, J. Scamraz, G. Kurtz Hakerske tajne: zaštita mriježnih sistema. Mikro knjiga, 2006.

Praksa I

 • Status predmeta: obavezni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Cilj predmeta: Osposoblјavanje studenata za samostalni stručni rad u prepoznavanju i rješavanju konkretnih zadataka u oblasti organizacionih nauka – menadžmenta i informatike, u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima.
 • Sadržaj predmeta: 1. Elementi projektnog zadatka, 2. Definisanje cilјa i zadatka istraživanja, 3. Utvrđivanje i opis osnovnog problema kroz razradu klјučnih teza, 4. Osnovni metodi, tehnike i instrumenti za realizaciju projekta stručne prakse – odabir metoda primjerenih projektnom zadatku i predviđenom empirijskom istraživanju, 5. Osnovni elementi prezentacije rezultata istraživanja – principi uspješne prezentacije i razni oblici i karakteristike pojedinih oblika, na primjer sadržaj pisanog dokumenta, usmena, elektronska prezentacija, 6. Definisanje konkretnog projektnog zadatka stručne prakse za svakog studenta – cilјevi i zadaci, obaveze studenta i obaveze organizacije (ukoliko se projekat realizuje u konkretnoj organizaciji), način rada, oblik i sadržaj završnog izvještaja, i dr.
 • Literatura:

1. Kristijan B., Čatak A., Bjelovuk D., Priručnik za realizaciju stručne prakse (III godina), Visoka škola „PRIMUS“ Gradiška, 2012.

Sociologija menadžmenta

 • Status predmeta: obavezni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Broj časova: 2+2
 • Cilj predmeta: Proširivanje opštih saznanja o vremenu i svijetu u kojem živimo; sticanje specifičnih saznanja o ključnim procesima kako globalnog, tako i posebnih i pojedinačnih društava, računajući i društva u demokratskoj tranziciji, kakvo je i naše društvo; šire razumjevanje fenomena rada i aktuelnih procesa njegove transformacije; senzibilisanje studenata u odnosu na neka posebno značajna pitanja savremenog života, poput ljudskih prava i sloboda, roda i rodnih odnosa, uvažavanja drugih i drugačijih, i slično; jačanje ličnog samopouzdanja i olakšavanje primjerene orijentacije studenata u vremenu i svijetu u kojem živimo.
 • Sadržaj predmeta:
  • Teorijska nastava: menadžment kao društvena pojava, značaj menadžmenta kao ljudske djelatnosti upravljanje – nekad i sad, sociološki pojam čovjeka menadžeri kao posebna društvena grupa, obrazovanje menadžera – izazov budućnosti, očuvanje prirodne sredine kao jedini uslov života ekološka kriza i menadžment, sociološki aspekti zaštite životne sredine sociološki pristup globalizaciji, nove tehnologije, virtuelno poslovanje i informaciona bezbjednost, uticaj globalizacije na menadžment uticaj društva na poslovnu etiku, poslovna etika i poslovni moral, korporacijska društvena odgovornost i odgovornost menadžera korporativna kultura kao faktor poslovanja, kultura i multikulturalizam, upravljanje kulturnom raznolikošću ekonomske aktivnosti i ekonomski procesi u radnoj grupi, oblici i organizacija radnih grupa, radni moral i radna grupa sociološki aspekt komunikacije, vrste komunikacija u organizaciji, internet kao sredstvo komunikacije društveni aspekti liderstva, liderstvo i menadžment, autoritet i moć u liderstvu, sociološki aspekti konflikta, priroda suprotnih interesa, vrste konflikata.
 • Literatura: Rakas S., Đokić A., Sociologija menadžmenta, M. Power, B. Luka 2009.

Video produkcija

 • Status predmeta: izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Cilj predmeta: Cilj izučavanja jeste da osposobi studente za razumijevanje procesa rada u televizijskim stanicama ili filmskim studijima. Za samostalno kreiranje video materijala i njegovu obradu u digitalnom procesu montaže i postprodukcione obrade.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod u video produkciju. Razlike izmedju video preprodukcije, produkcije i postprodukcije, 2. Kratka istorija pokretne slike, Stvaranje filmske industrije i počeci stvaranja filmskog jezika, Osnove filmskog jezika (kadar, scena, sekvenca, film / filmski planovi / položaj kamere – rakursi / generalni pravac), 3. Istorija i organizaija televizije, razlike između filma i televizije, 4. Uvod u montažu, Adobe Premiere CC kako početi projekat, 5. Unos materijala i osnovne funkije i alati, 6. Montaža i rad sa Timeline-om, 7.Različite vrste formata, značaj kodeka, Exportovanje finalnog rada, rad u Adobe Media Enoder CC-u, 8. Vizualni efekti, na filmu i televiziji, Grafička obrada video materijala i Superimpose u video produkiji, 9. Adobe After Effects osnove i alati, 10. Kompozicija u Adobe After Effects programu i osnovni efekti, 11. Trodimenzionalnost prostor i trodimenzionalna slika, Audio u filmskom i televiziskom djelu, Snimanje i obrada zvuka, 12. Adobe Audition rad i alati, montaža jednokanalna i višekanalna, Obrada zvuka efekti, 13. Kolor korekija u video produkiji, Adobe SpeedGrade.
 • Literatura:

1. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 1, Naučna knjiga i Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Beograd, 1993.
2. Grupa autora: LEKSIKON FILMSKIH I TELEVIZIJSKIH POJMOVA 2, Univerzitet umjetnosti u Beogradu i FDU, Beograd, 1997.
3. Sreten Jovanović: OSNOVI FILMSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umjetnosti, Beograd, 2005.
4. Zoran Popović: OSNOVI TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE, Fakultet dramskih umjetnosti, Beograd, 2003.
5. Adobe Creative Team, Adobe After Effects CC Classroom in a Book.
6. Adobe Creative Team, Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book.
7. Adobe Creative Team, Adobe Audition CC Classroom in a Book.

ČETVRTA GODINA

SEDMI SEMESTAR

Projektovanje informacionih sistema

 • Status predmeta: obavezni predmet, sedmi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Nakon savladavanja materije koja se odnosi na predmet Projektovanje informacionih sistema, student će ovladati sa neophodnim teoretskim i praktičnim znanjem iz projektovanja i modeliranja informacionog sistema, programiranja informacionog sistema, uvođenja u rad i funkcionisanja informacionog sistema i detaljno naučiti modeliranje procesa i modeliranje podataka, strateško planiranje razvoja i izgradnje IS, razvoj informacionog sistema, definisanje problema, izvore podataka informacionog sistema, pojam i namjena CASE alata,održavanje informacionog sistema. Studenti mogu svoje znanje i razumijevanje iz Projektovanja informacionih sistema primjeniti u praksi na način koji pokazuje profesionalan pristup njihovom radu ili struci, i posjeduju sposobnosti koje se obično demonstriraju putem stvaranja i održavanja argumentacije i rješavanja problema unutar datog polja studija. Studenti mogu prenositi informacije, ideje, probleme i rješenja i stručnoj i nestručnoj publici, a istovremeno su razvili one sposobnosti u učenju koje su neophodne za nastavak studija sa većim stepenom samostalnosti.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod. Osnovni pojmovi i definicije. Inženjering i reinženjering informacionih sistema. Klasifikacija informacionih sistema. Procjena kvaliteta informacionih sistema, 2. Životni ciklus informacionog sistema. Sistem analiza i dizajn: koncept, filozofija i trendovi, 3. Strateško planiranje razvoja i izgradnje IS. Zadatak informacionog sistema, 4. Razvoj informacionog sistema. Definisanje problema. Izvori podataka informacionog sistema, 5. Pojam i namjena CASE alata ( služe za automatizaciju izvršenja zadataka ), 6. Analiza sistema. Strukturna sistemska analiza ( obrada podataka ). Metode, sredstva i tehnike u strukturnoj metodologiji, 7. Modeliranje sistemskih struktura. Dijagram toka podataka, 8. Projektovanje informacionog sistema ( Snimak postojećeg stanja informacionog sistema. Definisanje strategije informacionog sistema ), 9. Projektovanje ( oblikovanje informacionog sistema ), 10. Modeliranje informacionog sistema – programiranje funkcija, 11. Tehničke osnove IS i principi njihovog modeliranja, 12. Uvođenje u rad informacionog sistema (Implementacija – obuka kadrova, prelaz sa starog na novi informacioni sistem, testiranje novog informacionog sistema, stavljanje novog informacionog sistema u upotrebu), 13. Testiranje i uvođenje sistema u funkciju. 14. Održavanje informacionog sistema (Uočavanje i ispravljanje grešaka, prilagođavanje novim promjenama), 15. Dokumentovanje IS.
 • Literatura:

1. Nenad Vušović: Projektovanje informacionih sistema, Univerzotet u Beogradu-Tehnički fakultet Bor, 2006.
2. Poliščuk, E. Jaroslav, Projektovanje informacionih sistema, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, 2007.
3. Đurković J. Tumbas: Metodološki prilaz , metodi i tehnički razvoj informacioni sistema, Ekonomski fakultet Subotica, 2000. 46
4. Mile Pavlić: Sistem analiza i modeliranje podataka – Projektovanje informacionih sistema, Naučna knjiga Beograd, 1990.
5. M, Radivojević; I, Šušić: Poslovana informatika, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka,
2008.
6. Lazarević, B., Jovanović, V., Vučković, M.,Projektovanje informacionih sistema, I dio,Naučna
knjiga, Beograd,1986.

Inteligentni sistemi

 • Status predmeta: obavezni predmet, sedmi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Ovladavanje konceptima, tehnikama, jezicima i alatima za izradu inteligentnih sistema.
 • Sadržaj predmeta: 1. Vještačka inteligencija i inteligentni sistemi, 2. Inteligentni sistemi – osnovne kategorije i oblasti primjene, 3. Predstavlјanje znanja i zaklјučivanje, 4. Tehnologije ekspertnih sistema, 5. Tehnologije za procesiranje prirodnog jezika, 6. Inteligentni agenti – pojam i osobine, 7. Inteligentni agenti – struktura i dizajn, 8. XML tehnologije, 9. RDF & RDF Schema, 10. Ontologije i ontološko inženjerstvo, 11. Semantički Web – osnovni pojmovi i karakteristike, 12. Tehnologije Semantičkog Web-a, 13. Semantička anotacija – osnovni pojmovi i pristupi, 14. Semantički Web i Web 2.0 (Social Semantic Web), 15. Semantički Web i Web 2.0: Primjeri iz prakse.
 • Literatura:

1. Devedžić, V., Tehnologije inteligentnih sistema, Zbornik radova, FON, Beograd, 2004.
2. Devedžić, V., Inteligentni informacioni sistemi, FON, Beograd, 2000.
3. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence – A Modern Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2002.

Praksa II

 • Status predmeta: obavezni predmet, sedmi semestar
 • Broj ECTS: 4
 • Cilj predmeta: Osposoblјavanje studenata za samostalni stručni rad u prepoznavanju i rješavanju konkretnih zadataka u oblasti organizacionih nauka – menadžmenta i informatike, u realnim uslovima prakse i/ili u istraživačkim laboratorijama i centrima.
 • Sadržaj predmeta: 1. Elementi projektnog zadatka, 2. Definisanje cilјa i zadatka istraživanja, 3. Utvrđivanje i opis osnovnog problema kroz razradu klјučnih teza, 4. Osnovni metodi, tehnike i instrumenti za realizaciju projekta stručne prakse – odabir metoda primjerenih projektnom zadatku i predviđenom empirijskom istraživanju, 5. Osnovni elementi prezentacije rezultata istraživanja – principi uspješne prezentacije i razni oblici i karakteristike pojedinih oblika, na primjer sadržaj pisanog dokumenta, usmena, elektronska prezentacija, 6. Definisanje konkretnog projektnog zadatka stručne prakse za svakog studenta – cilјevi i zadaci, obaveze studenta i obaveze organizacije (ukoliko se projekat realizuje u konkretnoj organizaciji), način rada, oblik i sadržaj završnog izvještaja, i dr.

Web programiranje

 • Status predmeta: obavezni predmet, sedmi semestar
 • Broj ECTS: 8
 • Cilj predmeta: Ovladavanje osnovama i naprednim konceptima web programiranja.
 • Sadržaj predmeta: 1. Osnovni pojmovi, 2. Upoznavanje sa razvojnim okruženjem. Tapestry frejmvork, 3. Primjer jednostavne web aplikacije, 4. Web frejmvorci i MVC patern, 5. Unos podataka, 6. Web forme, 7. Validacija unosa, 8. Povezivanje sa aplikativnim slojem, 9. Kreiranje web komponenti. Lokalizacija, 10. Složenije web aplikacije, 11. Primjer web prodavnice, 12. Integracija sa srednjim slojem i bazama podataka, 13. Kreiranje web komponenti, 14. Lokalizacija web aplikacija na regionalne jezike, 15. Rekapitulacija naučenog.
 • Literatura:

1. Milosavljević B., Vidaković M., Java i Internet programiranje, FTN, Novi Sad, 2010.
2. Aritnonović G., Internet programiranje, Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2009.
3. Nikolić B., Internet programiranje I, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2008.
4. Gilmore V.J., PHP i MySQL: od početnika do profesionalca, Kombib, Beograd, 2009.
5. Velling L., PHP i My SQL: razvoj aplikacija za web, Mikroknjiga, Beograd, 2009.
6. Alexander Koleshnikov, Tapestry 5 Building Web Applications, Packt Publishing, 2008.

Multimedijalni sistemi

 • Status predmeta: izborni predmet, sedmi semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Osposoblјavanje korisnika da shvati osnovne karakteristike multimedijalnih objekata i sistema. Sticanje znanja i vještina radi korišćenja alata i multimedijalnih tehnologija pri integraciji multimedijalnih objekata sa Web artefaktima.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod u multimedijalne informacione sisteme. Definicije. Motivacija i cilјevi. Evolucija multimedija. Područja primjene, 2. Multimedijalne hardverske tehnologije. Platforme. Periferije. Interfejsi. Uređaji za memorisanje i skladištenje. Ulazni uređaji, 3. Multimedijalne hardverske tehnologije. Izlazni ureĎaji. Komunikacije. Distribuirani multimedijalni sistemi, 4. Gradivni blokovi multimedija, tehnike. Tekst i tipografija. Grafika. Zvuk. Slika. Animacija video, 5. Standardi kompresije 1, 6. Standardi kompresije 2, 7. Projektovanje multimedijalnih informacionih sistema. Generička arhitektura multim. informacionih sistema, 8. Projektovanje multimedijalnih informacionih sistema. Model podataka vremenski orijentisanih medija, 9. Projektovanje multimedijalnih informacionih sistema. Struktuirani medijski objekti, 10. Multimedijalne baze podataka. Rad sa tekstom. Rad sa slikama, 11. Rad sa videozapisima. Traženje i pretraživanje u mult. informacionim sistemima. Implementacija, 12. Multimedijalne softverske tehnologije. Osnovni alati. Instant multimedijalni alati, 13. Authoring alati, 14. Multimediji i Internet. MIME. WWW. Hypertext. Hypermedia, 15. Web page makers i editori. Plug-ins.
 • Literatura:

1. D. Starčević sa saradnicima, Multimedijalni informacioni sistemi, FON, Beograd, 2007.
2. R. Steinmetz, K. Nahrstedt, Media Coding and Content Processing, Springer Verlag, 2002.
3. R. Steinmetz, K. Nahrstedt, Multimedia Application, Springer Verlag, 2004.
4. Popović R. i dr., Multimedija, Singidunum, Beograd, 2011.
5. Vaughan T., Multimedija: majstor za …, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2002.

OSMI SEMESTAR

Programiranje u realnom vremenu

 • Status predmeta: obavezni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je savladavanje tehnika programiranja u realnom vremenu kroz upoznavanje sa sljedećim osnovnim karakteristikama real-time sistema (RTS): Arhitektura i hardver; Operativni sistemi za RTS; Jezici za programiranje RTS; Metode i mehanizmi za komunikaciju; Metode i mehanizmi za sinhronizaciju; Sat realnog vremena; Konkurentno programiranje i distribuirano programiranje.
 • Sadržaj predmeta: 1. Arhitektura i hardver RTS, 2. Operativni sistemi za RTS, 3. Jezici za programiranje RTS (ADA), 4. Jezici za programiranje RTS (C), 5. Jezici za programiranje RTS ( Java), 6. Metode i mehanizmi za komunikaciju, 7. Metode i mehanizmi za sinhronizaciju, 8. Konkurentno programiranje i distribuirano programiranje, 9. Ward-Melorova metoda modelovanje RTS, 10. UML metoda modelovanje RTS, 11. Pouzdanost i tolerancija otkaza, 12. Izuzeci i obrada izuzetaka, 13. Osnovi konkurentnog programiranja, 14. Programiranje pomoću dijeljenih promjenljivih, 15. Distribuirano programiranje
 • Literatura:

1. Sanja Vraneš, Programiranje u realnom vremenu, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, 2000. godine.
2. Igor Ikodinović i Zoran Jovanović, Konkurentno programiranje, Teorijske osnove sa zbirkom zadataka, Akademska misao Beograd, 2004. godine.
3. Dragan Simić, predavanja za predmet u elektroskoj formi.

Softversko inženjerstvo

 • Status predmeta: obavezni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Ovladavanje osnovama i naprednim konceptima softverskog inženjerstva.
 • Sadržaj predmeta: 1. Osnovni pojmovi procesa razvoja softvra, modelovanja i UML jezika, dizajn paterna i refaktorisanja, 2. Slučajevi korišćenja, domenko modelovanje i dijagrami klasa, 3. Softverski alati za modelovanje, 4. Napredni koncepti modelovanja strukture, 5. Napredni koncepti modelovanja ponašanja, 6. Dizajn paterni – ideja i pregled, 7. Osnovni dizajn paterni, 8. Paterni za analizu – ideja i pregled, 9. Osnovni paterni za analizu, 10. Pojam i principi refaktorisanja, 11. Osnovna refaktorisanja i alati za refaktorisanje, 12. Napredni koncepti dizajn paterna, 13. Napredni koncepti paterna za analizu, 14. Vještine kombinovanja i korišćenja naučenih koncepata, 15. Rekapitulacija.
 • Literatura:

1. Martin Fowler, UML Distilled, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2004.
2. Martin Fowler, Analysis Patterns, Addison-Wesley, 1997.
3. Erich Gamma et. al., Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Code, Addison-Wesley, 1995.
4. Martin Fowler, Refactoring: Improving the Design of Existing Object- Oriented Code, Addison-Wesley, 1999.
5. Radosav D., Softversko inženjerstvo, TF Mihailo Pupin, Zrenjanin, 2011.
6. Pfleeger S.L., Atlee J.M., Softversko inženjerstvo: Teorija i praksa, CET, Beograd, 2006.

Zaštita računarskih sistema

 • Status predmeta: obavezni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 4
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je priprema studenata za suočavanje sa izazvima nesigurnog okruženja u kom se projektuju informacioni sistemi i u kome takvi sistemi operišu. Studenti će se upoznati sa teorijskom osnovom zaštite, politikama zaštite, tehnikama i metodama zaštite sistema i specifičnsotima zaštite e – poslovanja.
 • Sadržaj predmeta: 1. Osnovni pojmovi i definicije. Resurs, podatak, informacija, 2. Principi zaštite računarskih sistema. Politike zaštite. Slojevita zaštita. Prijetnje, rizici, reakcije, 3. Pripreme za havariju i posthavarijski period. Princip kontinuiteta poslovanja, 4. Pojam šifre, 5. Osnovi kriptografije, 6. Klasična kriptografija, metod supstitucije, 7. Razmjena ključeva, 8. Asmetrični kriptografski metodi, 9. Sistemi zasnovani na javnom i tajnom ključu, 10. Kontrola pristupa i mrežne barijere, 11. Zlonamjerni softver i zaštita, 12. Sigurnost baza podataka, 13. Digitalni potpis i digitalni sertifikati, 14. Sigurnost u e-trgovini. Rizici, prijetnje, rješenja i standardi, 15. Sigurnost bežičnih mreža.
 • Literatura:

1. D. Pleskonjić, N. Maček; Sigurnost računarskih mriježa i sistema, Mirko knjiga, Beograd, 2007.
2. M. Bishop: Computer Security, Addison-Wesley, 2003.
3. B. Scheiner; Primijenjena kriptografija, prevod drugog izdanja, Mikro Knjiga, 2014

Digitalne publikacije

 • Status predmeta: obavezni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 5
 • Cilj predmeta: Cilj izučavanja jeste da osposobi studente za razumijevanje I kreiranje digitalnih publikacija u modernom poslovanju. Obrađuju se svi aspekti pripreme digitalnih publikacija kao i sam proces kreiranja istih. Poseban osvrt je na upotrijebi fotografije.
 • Sadržaj predmeta: 1. Uvod u digitalne publikacije, 2. Istorijat digitalne grafike i publikacija, primjena rasterske i vektorske grafike, 3. Organizacija procesa rada, 4. Struktura digitalnih publikacija, 5. Rad sa tekstom u publikacijama, 6. Rad sa tekstom u publikacijama, 7. Napredno formatiranje teksta, 8. Rad i manipulacija sa vektorskim objektima, 9. Rad i manipulacija sa rasterskim objektima, 10. Interaktivne tehnike, 11. Automatizacija procesa rada, 12. Priprema i čuvanje sadržaja, pakovanje radnih fajlova, 13. Priprema sadržaja za objavu na internetu, 14. Priprema sadržaja za štampu, tehnike pripreme, 15. Rekapitulacija naučenog.
 • Literatura:

1. Adobe Photoshop CC Classroom in a Book – Adobe Creative Team. Adobe Press, 2013
2. Adobe Illustrator CC Classroom in a Book – Adobe Creative Team. Adobe Press, 2013
3. Adobe InDesign CC Classroom in a Book – Adobe Creative Team. Adobe Press, 2013
4. Visual Grammar, Leborg, Christian, Princeton Architectural Press, 2006.
5. Visual Design Fundamentals : A Digital Approach (3rd Edition), Clayton, Mike, Hashimoto, Alan,
Charles River Media / Cengage Learning, 2009.
6. InDesign CC Digital Classroom, Christopher Smith, AGI Creative Team
7. https://helpx.adobe.com/acrobat/topics.html

Završni rad četvorogodišnjih studija

 • Status predmeta: obavezni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 10
 • Cilj predmeta: Cilј izrade i odbrane završnog rada je da student pokaže osposoblјenost da samostalno efektivno i efikasno riješi postavlјen konkretan složeniji problem u okviru odabranog studijskog programa drugog ciklusa akademskog obrazovanja.
 • Sadržaj predmeta: U opštem slučaju sadržaj koji se izučava u završnom radu zavisi od odabranog studijskog područja i u osnovi predstavlјa integraciju znanja i vještina navedenih u predmetima koji pokrivaju odabrano studijsko područje. Prvi dio Uvoda opisuje potrebe u oblasti od interesa istraţivanja, dosadašnje najvaţnije rezultate u zadovolјavanju tih potreba, opis konkretnog problema i zašto ga vrijedi istraživati, cilјeve koji se žele postići rješavanjem navedenog problema. Drugi dio Uvoda sadrži kraći pregled predloženog načina dolaženja do rješenja konkretnog problema, a treći sadrži dalјi opis strukture završnog rada. Drugo poglavlјe rada sadrži pregled stanja u oblasti od posebnog interesa istraživanja. Treće poglavlјe prezentuje dio svijeta koji je predmet izučavanja i situira istarživani problem u tom svijetu. Četvrto poglavlјe sadrži metodologiju rješavanja postavlјenog problema. Peto poglavlјe prikazuje rješenje problema, odnosno rezultate istraživanja i diskusiju određenih pitanja. Posebno poglavlјe sadrži Zaklјučak, odnosno sažetak o rješavanju razmatranog problema, glavni rezultati do kojih se došlo tokom istraživanja i njihova diskusija. Na kraju se daje Literatura kao potpuna lista izvora koji su citirani u radu.

Upišite Visoku školu ITEP i započnite uspješnu karijeru

Izaberite studije koje vam nude najsavremenija znanja iz oblasti koje će u budućnosti imati još veći uticaj na živote svih nas. Adaptirajte se na potrebe tržišta i prilagodite svoje vještine modernom digitalnom svijetu. Nema razloga da oklijevate, započnite uspješnu IT karijeru što prije.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »