Primjeri pitanja testa za prijemni ispit

Prijemni ispit01. Ekonomija proučava ekonomske zakone:

a) međunarodne trgovine                             b) proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje

c) prodaje                                                            d) kupovine

 

02. Svrha proizvodnje je:

a) obezbjeđivanje zaliha proizvoda           b) potrošnja zaliha materijala sa skladišta

c) proizvodnja materijalnih dobara i         d) zamjena sredstava rada
usluga radi zadovoljenja potreba ljudi

 

03. Banka je:

a) zgrada u kojoj se čuvaju podaci              b) mjesto gdje se čuvaju važne poslovne informacije

c) organizacija u kojoj se vrše                       d) zgrada gdje se vrši plaćanje
kreditni i mjenjački poslovi,
štednja i platni promet

 

04. Tržišna cijena je:

a) cijena koštanja                                             b) novčani izraz tržišne vrijednosti robe i usluga

c) prosječna cijena proizvodnje                  d) cijena zaliha

 

05. Propagandni  mediji su:

a) novine, televizija, radio                              b) porodica

c) ljudi na ulici                                                     d) zaposleni u izdavačkim kućama

 

06. Profit predstavlja razliku između:

a) ukupnog prihoda i varijabilnih triškova            b) vrijednosti sredstava za rad i fiksnih troškova

c) ukupnih prihoda i ukupnih troškova                   d) prihoda od poslovanja i fiksnih troškova
poslovanja

 

07. Monopol je stanje tržišta sa:

a) jednim prodavcem                                       b) jednim kupcem

c) dva kupca                                                         d) malim prometom

 

08. Top menadžment je:

a) termin iz šaha                                                 b) politička partija

c) profesionalni tim stručnjaka                     d) vojni termin
odgovoran za upravljanje
preduzećem

 

09. Potrošnja je:

a) promet u maloprodaji                                 b) konzumiranje berzanskih proizvoda

c) kupovina proizvoda                                     d) proces zadovoljenja potreba ljudi

 

10. Proces razmjene se odvija:

a) u transportu                                                     b) na tržištu

c) u fabrici                                                              d) u proizvodnji

 

11. Osnovni motiv emitovanja i prodaje akcija je:

a) povećanje dugovanja preduzeća               b) smanjenje dugovanja preduzeća

c) prikupljanje kapitala                                       d) reklamiranje preduzeća

 

12. Dividenda je:

a) ugovor o radu                                                 b) prihod vlasnika akcija

c) zarada menadžera                                         d) vrsta poreza

 

13. Rezultati poslovanja preduzeća mogu se izraziti u vidu:

a) broja poslovnih transakcija                       b) profita

b) likvidnosti                                                        d) broja kupaca

 

14. Tržište je:

a) privredno društvo                                         b) socijalna kategorija

c) sveukupni odnos ponude i tražnje          d) ograđeni prostor za robu

 

15. Porezi se koriste za:

a) budžetsko pokriće javnih rashoda          b) plate političara

c) pokriće razlike između uvoza i izvoza     d) smanjenje inflacije

 

16. Obrada podataka se može posmatrati kao skup aktivnosti kojima se vrši:

a) memorisanje podataka                                            b) pretraživanje podataka

c) transformacija podataka u informacije             d) brisanje podataka

 

17. Da li računar zna da razlikuje cijele, realne, negativne i pozitivna brojeve:

a) ne                                    b) da

 

18. Koji od navedenih dijelova računarskog sistema spada u ulazne uređaje:

a) tastatura                                    b) štampač                             c) monitor

 

19. ROM memorija omogućava:

a) samo upisivanje sadržaja       b) samo čitanje sadržaja             c) čitanje i upisivanje sadržaja

 

20. Za aktiviranje numeričkog dijela tastature služi taster:

a) CAPS LOCK                                    b) SHIFT                                            c) NUM LOCK

 

21. Za poništavanje izvršene izmene u tekstu koristi se naredba:

a) Undo                                               b) Restore                                          c) Redo

 

22. Najpoznatiji grafički operativni sistem za PC je:

a) Windows                                        b) C++                                                 c) DOS

 

23. Softver je:

a) programska komponenta računarskog sistema                           b) procesor

c) tvrdi disk

 

24. Servis za slanje elektronskih poruka i pošte putem interneta je:

a) Email                                               b) Pretraživač

 

25. Aplikacioni programi su:

a) programi koji služe samo za obradu slika            b) programi za obradu podataka korisnika

c) programi koji služe samo za obradu teksta

 

26. Na koji se od sledećih komandi prispjela elektronska pošta vraća pošiljaocu:

a) Forward                                         b) Delete                                             c) Reply

 

27. Greška u programu se naziva:

a) Bag (buba)                                     b) Cod                                                  c) Error

 

28. Osnovni program koji upravlja radom cijelog računara zove se:

a) aplikativni program                  b) operativni sistem                      c) browser

 

29. RAM memorija omogućava:

a) samo upisivanje sadržaja         b) samo čitanje sadržaja             c) čitanje i upisivanje sadržaja

 

30. Programi koji upravljaju radom različitih uređaja i dijelova računara nazivaju se:

a) drajveri                                            b) linkovi                                          c) protokoli

 

31. Kamata je finansijski prinos od:

a) akcija                                                                   b) pozajmljenog novca

c) gotovog novca u blagajni                             d) zaliha

 

32. Društvena reprodukcija prema razmjerama (obimu) može biti:

a) prosta, proširena i umanjena                     b) jednostavna i složena

c) naturalna i robna                                             c) domaća i međunarodna

 

33. Planiranje je:

a) plaćanje obaveza                                             b) obezbjeđivanje dovoljnog broja zaposlenih

c) osiguranje sredstava                                      d) definisanje ciljeva i načina ostvarivanja ciljeva

 

34. Inflacija nastaje kada je u opticaju:

a) veća količina novca od potrebne             b) kada novac nije uopšte bitan

c) manja količina novca od potrebne          d) količina novca jednaka potrebnoj količini

 

35. Životni ciklus proizvoda podrazumijeva:

a) usmjeravanje proizvoda na određena tržišta                 b) ispravnost proizvoda za upotrebu

c) da prodaja proizvoda ima različitu dinamiku u pojedinim fazama

d) fizički transport proizvoda od proizvođača do kupca

 

36. Sredstva za proizvodnju čine:

a) predmeti rada i sredstva za rad                 b) ljudski resursi

c) novac                                                                   d) krediti

 

37. Preduzetni menadžment je:

a) proces upravljanja velikim                         b) menadžment malog preduzeća
preduzećem

c) proces kontrole preduzeća                         d) menadžment javnog preduzeća

 

38. Marketing je:

a) sistem kontrole poslovanja                        b) reklama i oglašavanje

c) upravljanje protokom dobara i                 d) prodaja roba i usluga
usluga od proizvođača ka
potrošačima

 

39. Radna površina Windows-a naziva se:

a) Recycle bin                                                       b) Desktop

c) Taskbar                                                               d) Meny

 

40. Disketa od 3,5″ (3,5 inča) je kapaciteta:

a) 1,2 MB                                                                b) 3,5 MB

c) 1,44 MB                                                              d) 2,88 MB

 

41. Piksel je termin vezan za:

a) ikonu                                           b) dirku na tastaturi                                   c) rezoluciju ekrana

 

42. Skup instrukcija za računar, napisan da bi se izvršila neka obrada je:

a) hardver                                      b) program                                                     c) CD-rom

 

43. Za povezivanje računara putem telefonske ili kablovske mreže koristi se uređaj koji se zove:

a) fax                                               b) modem                                                        c) skener

 

44. Lice koje upravlja radom mreže zove se:

a) ruter                                            b) koordinator                                              c) administrator

 

45. Folder u koji se smiještaju prispjele poruke naziva se:

a) Outbox                                      b) Inbox                                                           c) Drafts

 

46. Koji je od navedenih elemenata programski jezik:

a) Excel                                          b) Basic                                                             c) Word