• Home
 • PROFESORI I PREDAVAČI

PROFESORI I PREDAVAČI

Najnovija naučna i stručna saznanja u našoj školi studentima prenosi tim iskusnih profesora i predavača. Ističu se stručnošću u poslovnoj oblasti kojom se bave i vještinom da uspješno prenesu svoje znanje na studente. Potpuno posvećeno, na svakom predavanju i kroz mentorske aktivnosti naši predavači sa studentima dijele svoju stručnost u IT-ju, menadžmentu, marketingu i prodaji, finansijama, preduzetništvu, rukovođenju ljudima i stvaranju jakih ličnih kvaliteta lidera.

Takođe, posebnu pažnju obraćaju savjetovanju studenata kako da što prije i što bolje uspješno naplate svoja znanja.

Spisak profesora:

Dr Bojan Ristić

Bojan Ristić je rođen u Beogradu, 6. 10. 1962. godine. Oženjen je i otac je dve kćeri (28 i 23 godine) i jednog sina (26 godina).

U Beogradu je završio osnovnu i srednju školu (OŠ „Josif Pančić” i Trinaesta beogradska gimnazija) i Matematički fakultet. Nakon toga, kao profesor matematike i informatike, radio je u nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola. Iz te pozicije imenovani je prošao veći broj obuka iz oblasti izrade projekata i upravljanja i rukovođenja, a takođe je učestvovao u timskoj izradi više razvojnih projekata u oblasti obrazovanja.

Saglasno svim tim svojim radnim rezultatima, Bojan Ristić je 2002. godine prešao u Ministarstvo prosvete, gde je bio zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Ovim prelaskom imenovani je intenzivirao svoj naučno-stručni rad iz oblasti obrazovanja, pa je, u funkciji toga, završio magistarske studije iz oblasti obrazovnog menadžmenta 2008. godine. Nakon toga, radi svog daljeg naučnog napredovanja, on je 24. 4. 2010. god. odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti upravljanja razvojem obrazovnih ustanova.

Andragoško-pedagoške aktivnosti:

Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu (ITS) angažovan je od septembra 2011. godine na predmetu Upravljački informacioni sistemi, a od oktobra 2013. je profesor strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu (ITS) sa izborom za oblast upravljanja i matematike.

Do sada je objavio više naučnih i stručnih radova iz oblasti politike obrazovanja i zapošljavanja, upravljanja ljudskim resursima i menadžmenta. Takođe je objavio i članke o preduzetništvu. Kao saradnik je učestvovao na više projekata Republičkog zavoda za statistiku, Nacionalne službe zapošljavanja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja, kao i na međunarodnim projektima posvećenim obrazovanju i zapošljavanju. Član Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija, koji je osnovala Vlada Republike Srbije.

Objavljeni radovi

Radovi objavljeni u celini u zbornicima radova sa skupova međunarodnog značaja [M14, M12] – SCI

1. Ristić, B., Anđelić, S., Ilić, M., Miletić, L., Importance of education and development of human resources for business organizations and employees, employee attitude survey conducted through social networks. Platforms for digital leadership monograph, 2019. Faculty of Information Technology and Engineering University “Union – Nikola Tesla”,
Belgrade, Serbia.

2. Pokorni, S., Anđelić, S., Kuleto, V., Ristić, B., ECTS Allocation to Educational Components, Results of Primary Research Conducted at Information Technology School – ITS Belgrade Regarding Information Technology and E-Business Study Programs. Platforms for digital leadership monograph, 2019. Faculty of Information Technology and Engineering University „Union – Nikola Tesla”, Belgrade, Serbia.

3. Ristić, B., Anđelić, S., Ilić, M., „Digitalization and Technological Innovation in the Banking Sector, as Imperative for Survival of Commercial Banks”, 22nd International Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management – SM 2017, Subotica, Serbia, 2017, pp. 569-576, ISBN 978-86-7233-362

4. Bojan S. RISTIĆ, Aleksandra HADŽIĆ, Dušan STOJAKOVIĆ, Goran RADIĆ and Milena ILIĆ. (2020). Employee Development Management – HR methodologies and practices in the Western Balkans region, expert survey. 36th IBIMA Conference, Granada Spain.

5. Milutin DOBRILOVIĆ, Dragana PETROVIĆ, Bojan S. RISTIĆ, Milena ILIĆ. (2020). Statistical Analysis of the Risk Assessment of Investors’ Investments in Securities Portfolio. 36th IBIMA Conference, Granada Spain.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima od međunarodnog značaja [M20] – SCI

1. Ilić, M., Popović Šević, N., Ristić, B. (2020). Integrating Human Resources and Customer Relationship Management for Student Satisfaction in Higher Education: Gaining a Competitive Advantage International May Conference on Strategic Management (IMCSM), September 25-27, 2020, Bor, Serbia.

2. Goran RADIĆ, Bojan S. RISTIĆ, Svetlana ANĐELIĆ, Valentin KULETO and Milena ILIĆ. (2020). E-Learning Experiences of Higher Education Institutions in the Republic of Serbia During Covid-19, Content Analysis and Case Study ITS Belgrade. 36th IBIMA Conference, Granada Spain. Available here.

Saopštenje sa međunarodnog skupa [M33]

1. Ristić, B., Andjelić, S., Ilić, M., “Digitizing and technological innovation in the banking sector, as imperative for survival of commercial banks, International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management (22; 2017; Subotica). ISBN – 978-86-7233-362-6. Avilable here.

Domaći naučni časopis [M54]

1. Ilić, M., Ristić, B., Anđelić, S., Miletić, L. (2020). Značaj obrazovanja i razvoja ljudskih resursa, ispitivanje stavova zaposlenih. Železnice, 2019(2), 73–87. Dostupno ovde.

Strateška dokumenta:

1. Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, Vlada Republike Srbije, Beograd, 2006. (koautor).

2. Strategija karijernog vođenja i savetovanja, Beogradska otvorena škola, Beograd, 2007. (koautor).

3. Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – Sistem nacionalnih kvalifikacija od prvog do petog stepena, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, 2013. (koautor).

4. Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – objedinjeni, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, 2016. (koautor).

Učešće na projektima:

1. KARDS 2003–2006, Razvoj sistema stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, Ministarstvo prosvete

2. KARDS 2006–2008, Razvoj sistema stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, Ministarstvo prosvete

3. Modernizacija sistema stručnog obrazovanja i obučavanja u Republici Srbiji IPA07, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2008–2013.

4. Osiguranje kvaliteta kroz sistem nacionalnih ispita i izrada Nacionalnog
okvira kvalifikacija – IPA08, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja, 2009–2013.

5. Izrada Godišnjih operativnih planova aktivnosti ministarstava i sistem planskog budžetiranja ministarstava, GOPA, 2006–2008.

6. Izrada Nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja (NSKZ), 2008–2013, Republički zavod za statistiku i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

7. Podrška kreiranju politike zapošljavanja zasnovanom na podacima, Europe Aid/131428/C/SER/RS, 2014. Izrada opisa 56 standarda zanimanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

8. Projekt: Izrada Nacrta jedinstvenog Nacionalnog okvira kvalifikacija za sve nivoe u Republici Srbiji, 2014–2016.

9. Projekt: Izrada aplikacije i veb-portala „E-dnevnik” za Poljoprivredno-veterinarsku školu sa domom učenika u Svilajncu, rukovodilac projekta, realizator projekta: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (VŠSSIT) u Beogradu, 2016–2019. godine

10. Projekt: Izrada veb-portala za razmenu skripti, materijala sa nastave, primera dobre prakse i sl. za obrazovni profil Elektrotehničar informacionih tehnologija između Srednje škole za informacione tehnologije (ITHS) iz Beograda i Srednje elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin” iz Novog Sada, rukovodilac projekta, realizator projekta: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (VŠSSIT) u Beogradu, 2016–2019. godine

Dr Aleksandar Đokić

Dr Aleksandar Đokić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Magistarski rad je odbranio na Međunarodnoj akademiji humanitarnih i prirodnih nauka, na smjeru Marketing menadžment, a nakon toga stekao je i zvanje doktora ekonomskih nauka na Univerzitetu Megatrend – Fakultet za poslovne studije Beograd.

Master diplomu stekao je na Privrednoj akademiji u Novom Sadu i na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.
Psihologija

Diplomirao je na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Pedagoški fakultet, smijer Poslovna psihologija. Završio je i edukaciju za transakcionog analitičara-savjetnika i bazični nivo geštalt psihoterapije.
Sport

Diplomirao je na Weider Institute of Physical Culture u Kanadi, potpredsjednik je internacionalne federacije Wado Kai Federacije Karate Do Renmei, majstor karatea – crni pojas, 7. dan, te je na Institutu Tai Chi, Qigong i Feng Shui položio za nivo I instruktora Tai Chija i Qigonga.

Objavio je više od 30 knjiga i udžbenika, te više od 90 radova.

Radno iskustvo:

 • Visoka škola „Prometej”, Banja Luka, dekan, profesor;
 • Redovni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd;
 • Vanredni profesor Univerziteta „Privredna akademija“, Fakultet za menadžment;
 • Profesor na Visokoj školi „Banja Luka College”;
 • Profesor na Visokoj poslovnoj školi Čačak;
 • Profesor na Koledžu za menadžment i informatiku „Janjoš“ Prijedor.

Rad u privredi

 • „TT Inženjering” d.o.o. B. Luka (1993–2007)
 • „PTT Saobraćaja” Banja Luka – Projektni biro (1986–1993)

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • Ranko Mijić, Aleksandar Đokić, „Finansijska tržišta i berzanski menadžment“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Nikola Vojvodić, Aleksandar Đokić, „Menadžment u osiguranju“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Osnovi strateškog menadžmenta“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Koncept, struktura i funkcije menadžmenta“.
 • Aleksandar Đokić, Svetlana Dušanić Gačić, „Menadžment – poslovna komunikacija, liderstvo i poslovna etika, efikasnost poslovanja“.
 • Aleksandar Đokić, Radmila Bojanić, „Menadžment kvaliteta“.
 • Dragan Ivković, Svetlana Dušanić Gačić, Aleksandar Đokić, „Preduzetništvo i žene u preduzetništvu”.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Organizaciono ponašanje”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, „Menadžment – efikasnost i upravljanje rizicima”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, Nikola Atlagić, „Preduzetništvo i inovacije“.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Strateški menadžment”, Visoka škola za ekonomiju i informatiku „Prijedor”, 2011.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Uvod u menadžment”.
 • Predrag Damjanović, Aleksandar Đokić, „Metodologija izrade seminarskog i diplomskog rada sa posebnim odrednicama teksta i tehničkim uputima”.
 • Rajko Macura, Aleksandar Đokić, „Izbor životnog poziva”.
 • Vlajko Petković, Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, „PEP” Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Aleksandar Đokić, Aleksa Vulin, Smilja Rakas, „Politička sociologija”.
 • Aleksa Vulin, Aleksandar Đokić, „Neposredna demokratija”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Ekonomika preduzeća sa primjerima i vježbama”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, Banja Luka College „BLC”.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika i organizacija preduzeća”, Banja Luka College „BLC”.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Sociologija i menadžment”, Banja Luka College „BLC”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Menadžment u preduzeću”, „M Power” d.o.o, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment malih i srednjih preduzeća”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika poslovanja”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Zoran Lukić, Aleksandar Đokić, Božidar Stavrić, „Osnovi menadžmenta”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Upravljanje ljudskim resursima”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, Miladin Jovičić „Menadžment“, „M Power” Banja Luka.
 • Manojlo Babić, Zoran Lukič, Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, „M Power” d.o.o. Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Korporativna kultura i efikasnost poslovanja”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” II deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” I deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Funkcije menadžmenta”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Preduzetni menadžment”, SSC Banja Luka.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • Đokic Snježana, Đokic Aleksandar, Jovančević Dragica, ”Enterprise culture influence on product and services branding in Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina“, International Review, br. 3–4, str. 69–86, 2014.
 • Tamara Stojanović, Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. ”Organizational Behavior – Creative Tool for Creating Value”, International Review.
 • Rajko Macura, Aleksandar Đokić, „Socijalna isključenost – pojam i pristupi“, Socijalna misao, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, Beograd.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Promjenljive koje utiču na razvoj ličnosti“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj V, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Đokić Aleksandar, Macura Rajko, Vujović Slavoljub, „Uticaj faktora organizacionog ponašanja i organizacione strukture na produktivnost zaposlenih u preduzeću Kraš“, Ekonomika, vol. 57, br. 3, str. 15–24, 2011.
 • Aleksandar Đokić, „Strateško planiranje zasnovano na modernoj istoriji“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Upravljanje – nekad i sad“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“ Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Strateško planiranje zasnovano na modernoj istoriji“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Svetlana Dušanić Gačić, Aleksandar Đokić, „Važnost preduzetništva u savremenom društvu“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj II, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Slavoljub Vujović, Aleksandar Đokić, „Finansijski konsalting i inženjering“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj II, „Prometej“ Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Osnovne karakteristike ličnosti radnika“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj I, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Prirodna sredina i menadžment“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj I, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • „Efikasnost poslovanja i korporativne vrijednosti”, Montenegro economist Internet biznis portal, Mjesečni ekonomski i biznis magazin, jul–avgust 2006. broj 03, <http://www.montenegroeconomist.com>, str. 14–17
 • „Djelenje i kreiranje znanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 277, avgust 2005, str. 17.
 • „Etika u elektronskom poslovanju – računari za ličnu i službenu upotrebu”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 268, 11. mart 2005, str. 26.
 • „Efikasnost poslovanja i korporativna reputacija”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 6.2.2005. str. Ekonomija.
 • „Osnovni preduslov / obostrana korist partnera”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 265, 28. januar 2005, str. 18.
 • „Strateške alijanse”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 17.1.2005. str. Ekonomija.
 • „Definisanje tržišta”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 20.12.2004. str. Ekonomija.
 • „Partijski, preduzetnički i dogovoreni izvoz – Neophodna podrška države”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 262, 10. decembar 2004, str. 22. i 23.
 • „Koncepcija savremenog poslovanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 253, 16. jul 2004, str. 26.
 • „Upravljanje ljudskim resursima”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 251,18. jun 2004, str. 13.
 • „Vitalna uloga faktora kulture i etike u korporativnom poslovanju i ‘Pareto efikasnost’”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 23.06.2004, str. Ekonomija.
 • „Moderni menadžment državne uprave – Rad kao proizvod (posljedica) odgovornog delovanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 250, 4. jun 2004, str. 24.
 • „Etika: šta je dobro, šta je ispravno i šta je moja dužnost?”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 29.05.2004, str. Ekonomija, Vesti.
 • „Menadžment kao tropojmovna kategotija – planom do cilja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 249, 21. maj 2004, str. 24.
 • „Ljudski resursi kao savremeni menadžment koncept”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 01.03.2004, str. Ekonomija.
 • „Opšte preduzetničke tržišne strategije”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com>, broj 2, mart 2003, str. 41–42.
 • „Ljepše je sa kulturom”, Ekonomist online internet magazin, Beograd, Jugoslavija, broj 114, 21. februar 2003, www.ekonomist.co.yu/magazin.
 • „Integracije u privredi”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 218, 11. februar 2003, str. 12. i 13.
 • „Potrošački suverenitet”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, str. Ekonomija.
 • „Uspješna kompanija i preduzetničko društvo”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, Ekonomija.
 • „Proces formulisanja marketing strategija”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com> broj 1, februar 2003, str. 41–42.
 • „Korporativna kultura i preduzetnička etika”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, str. Ekonomija.
 • „Sistemski preduslovi etičnosti, pretpostavke uspešnosti kompanije”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 13–14, januar–februar 2003, str. 60–61.
 • „Suverenitet potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 217, 28. januar 2003, str. 14.
 • „Preduzetnici i etička odgovornost”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com> pilot broj, januar 2003, str. 41–42.
 • „Kultura poslovanja”, „Elementi korporativne etičke odgovornosti”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 11–12, novembar–decembar 2002, str. 46–48.
 • „Funkcija stvaralaštva u oblikovanju i reoblikovanju”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 215/216, 31. decembar 2002, str. 22.
 • „Povezivanje i pogodbe”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 31.
 • „Istraživanje i planiranje”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 30.
 • „Strategija na nivou preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 23.
 • Hrabrost krize pretvara u šanse
  • „Skup simbola i obreda”, str. 26.
  • „Harmonija kulture i strategije”, str. 26.
  • „Pravila slobodne konkurencije”, str. 28.
  • „Pragmatizam i akciona orijentacija”, str. 29.
  • „Pomirenje etike i poslovnih rezultata”, str. 29.
  • „Metode etičkog zaključivanja”, str. 30.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, N. Sad, SR Jugoslavija, decembar 2002, str. 26–30
 • „Korporativna kultura i preduzetnička etika”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, str. Ekonomija.
 • „Uspešna kompanija i preduzetničko društvo”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, Ekonomija.
 • „Potrošački suverenitet”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, str. Ekonomija.
 • „Poslovni svijet”, „Kultura menadžmenta”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 213, 30. novembar 2002, str. 14.
 • Tržišna privreda
  • „Strah kao uslov za napredak”, str. 54, Naučno-popularni prikaz, str. 56.
  • „Cene akcija kao merilo upravljačke efikasnosti”, str. 56.
  • „Ambijent borbe za opstanak”, str. 57.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 13, oktobar 2002, str. 54–57.
 • Eksterne strateške analize i motivi
  • „Realistično vizionarstvo”, str. 12.
  • „Kult pobednika”, str. 13.
  • „Poštovanje okruženja”, str. 13.
  • „Suverenitet potrošača”, str. 14.
  • „Osnovni smisao predviđanja”, str. 14.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 13, oktobar 2002, str. 12–14.
 • „Definisanje organizacione kulture”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 210, 15. oktobar 2002, str. 14. i 15.
 • „Merenje efikasnosti preduzeća”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 209, 30. septembar 2002, str. 36, 37.
 • „Etičko poslovanje”,„Ekonomska politika”, Beograd, SR Jugoslavija, broj 26–29, 9. septembar 2002, str.15.
 • „Značaj uspešnog preduzetništva”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 409, 5. septembar 2002, str. 6.
 • Uslovi za opstanak
  • „Uslovi za opstanak”, str. 84.
  • „Etički kodeksi kompanija”, str. 86.
  • „Koordinatori umesto kontrolora”, str. 87.
  • „Menadžment i kultura” str. 87.
  • „Put do korporativnog imidža” str. 88.
  • „New Deal časopis za primenjenu ekonomiju”,
  • Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 11/12, avgust/septembar 2002, str. 84–88.
 • „Preduzetni menadžment”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 208, 10. septembar 2002, str. 14. i 15.
 • „Paradoks propadanja preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2629, 9. septembar 2002, str. 15.
 • „Kreiranje ekonomije”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 941, 1–10. septembar 2002, str. 9
 • Vizualni indentitet i promotivna sredstva
  • „Preispitivanje stvaralačkog duha”, str. 24.
  • „Kreiranje stvaralačkog miljea”, str. 25.
  • „Savremeno tržišno poslovanje”, str. 26.
  • „Efektivnost i efikasnost”, str. 26.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija broj 11/12, avgust/septembar 2002, str. 24–26.
 • „Interdisciplinarni marketing pristup u rešavanju ekonomskuh problema”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 207, 27. avgust 2002, str. 14. i 15.
 • „Kontrola etičke odgovornosti”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 206, 13. avgust 2002, str. 14. i 15.
 • „Karakteristike tržišne privrede”, Uspješan menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 7–8, jul–avgust 2002, str. 54–56.
 • „Definisanje preduzetničkih ciljeva”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 205, 30. jul 2002, str. 14. i 15.
 • „Kako u savremenim tokovima privređivanja kultura jednog društva utiče na novi vid poslovanja u velikim preduzećima”, Ekonomist magazin, Beograd, Jugoslavija, broj 114, 29. jul 2002, str. 35.
 • „Privredna propaganda”, „Oslobođenje” nedeljne informativne novine, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 504, 24. jul 2002, str. 4.
 • „Okolnosti ponašanja i tržišno poslovanje preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2622, 22. jul 2002, str. 23. i 24.
 • „Podsticanje krize”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2622, 22. jul 2002, str. 22 i 23.
 • „Preduzetnička društva – vizionarstvo”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 937–938, 21.VII–10 VIII 2002, str. 9 i 10.
 • „Promena uloge države”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 204,16. jul 2002, str.14 i 15.
 • „Preduzetnička društva – vizije budućnosti”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 936,11 – 20.VII 2002, str.10.
 • „Razlog postojanja preduzeća”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 203, 2. jul 2002, str. 14. i 15.
 • „Osnovna premisa preduzetničkog delovanja – vizija budućnosti”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 407, 28. jun 2002, str. 2.
 • „Etički kodeksi uspješnih kompanija ZiPS Zakoni i praksa”, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 934–935, 21.VI–10.VII 2002, str. 22. i 23.
 • „Etičko ponašanje i ideali”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 202,18. jun 2002, str. 14. i 15.
 • „Prednosti uslužne privrede”, ZiPS Zakon i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 933,11–20. jun 2002, str. 12.
 • „Suverenitet potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 201, 4. jun 2002, str. 14. i 15.
 • „Uticaj kulture na poslovanje preduzeća”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 5–6, maj–juni 2002, str. 61, 62. i 63.
 • „Interdisciplinarni marketing pristup u rešavanju ekonomskih problema na tržištu”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 200, 21. maj 2002, str. 14. i 15.
 • „Marketing standard”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 199, 7. maj 2002, str. 14. i 15.
 • „Kreiranje korporativnog imidža, ugleda i reputacije”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 405, 29. april 2002, str. 2.
 • „Marketing paradigma”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 198, 23. april 2002, str. 14. i 15.
 • „Strategija širenja usluga”, „Uno” revija za kulturu gostoljublja, Beograd, SR Jugoslavija, broj 88, 23. april 2002, str. 10.
 • „Internacionalizacija usluga i njihove karakteristike”, Turističke novine, Beograd, SR Jugoslavija, broj 1448, april 2002, str. 26.
 • „Konkurentnost i ‘šlepanje’ politike”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 197, 9. april 2002, str. 14. i 15.
 • „Razvoj kulta i kulture preduzeća”, BiH info magazin „Privrednik”, list za preduzetničku kulturu i marketing, Vitez, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 35, april 2002, str. 74. i 75.
 • „Trajni nemir radoznalosti”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 196, 26. mart 2002, str. 14. i 15. 
 • „Kultura služenja potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 195, 12. mart 2002, str. 10. i 11.
 • „Principi etičke odgovornosti”, Uspješan menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 3–4, mart–april 2002, str. 61. i 62.
 • „Korporativna etička odgovornost”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 194, 26. februar 2002, str. 14. i 15.
 • „Kreiranje korporativnog indentiteta”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 193, 12. februar 2002, str. 14. i 15.
 • „Poštovati preduzeće, proizvod i kupca”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 192, 29. januar 2002, str. 14. i 15.

Zbornici radova:

 • Vojvodić, N., Đokić, A. Upotreba motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim resursima. Efikasnije praćenje izvedenih građevinskih radova uz upotrebu dronova. U: Zbornik radova 1 (str. 62), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Bijelić, B., Đokić, A. Restrukturiranje kao reakcija na ostvareni gubitak u poslovanju i mogući stečaj. U: Zbornik radova 2 (str. 141–214), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Mijić R., „Uticaj revizijskih poslova na menadžment u oblasti poljoprivrede”, Zbornik radova 3 (str. 60–66), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Lukić D., A. Đokić, „Razvoj – obrazovanje kao kompetencija menadžera za rast i razvoj preduzeća”, Zbornik radova 3 (str. 67–80), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Bijelić B., A. Đokić, „Sistemska i intervencionička uloga države”, Zbornik radova 3 (str. 106–125), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Dr Snježana Đokić

Dr Snježana Đokić je rođena u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga, upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci, na kome je diplomirala na smjeru Međunarodna razmjena.

Zvanje magistra iz oblasti marketinga stekla je na University of Westminster u Londonu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta.

Radno iskustvo:

 • Visoka škola „Dositej”, Trn, Laktaši, profesor na predmetima Osnove marketinga, Istarživanje tržišta i Brend menadžment.
 • Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, docent na predmetu Marketing.
 • Viša škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, predavač na predmetu Marketing.
 • Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“, Prijedor, predavač na predmetu Marketing.
 • Fakultet za poslovni menadžment, Gradiška, predavač na predmetu Marketing.

Izbori u zvanja:

 • 2008. izbor u zvanje asistenta, uža naučna oblast komunikologija, Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo Beograd.
 • 2012. izbor u zvanje docenta, uža naučna oblast komunikologija, Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo Beograd.

Rad u privredi:

 • MPRI, pomoćnik i prevodilac šefa ispostave u Banjoj Luci (2006);
 • Svjetska Banka, part-time consultant, koordinator Svjetske banke za Republiku Srpsku za Napredni kurs iz revizije i računovodstva (2005–2006);
 • ZeCom Računari DOO, zamjenik direktora i direktor (2003–2005);
 • USAID Private Sector Accounting Reform Project, koordinator Programa za podršku preduzećima u RS (2000–2003);
 • USAID Legal and Regulatory Reform Project, koordinator rada tima profesionalnih računovodstvenih konsultanata i tima prevodilaca (2000);
 • Tropik DOO (Banja Luka), šef sektora vanjske trgovine i pomoćnik direktora komercijalnog sektora (1997–2000);
 • USDCC (Centar SAD za deminiranje u RS), prevodilac i vođa tima za logistiku (1996–1997);
  Skupština opštine Laktaši, Uprava javnih prihoda i Služba plana i analize (1994–1996).

Objavljeni radovi:

A) Monografije

 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Etika u poslovanju“, Visoka škola za infotmacione tehnologije, eonomiju i preduzetništvo„IITEP“, Trn, 2016. ISBN97978-99976-671-9-9
 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Poslovna etika, globalizacija i kultura poslovanja, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2016. ISBN97978-99976-671-4-4
 • Snježana Đokić. „Kreiranje brenda“, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2015. ISBN978-99955-790-4-3
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. „Organizaciono ponašanje“, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2014. ISBN 978-99955-703-8-5

B) Knjige

 • Snježana Đokić „Cause-Related Marketing“, SSC Banja Luka, 2003. ISBN 99938-638-3-1 (engleski jezik).
 • Snježana Đokić „Marketing“. Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“, Prijedor, 2007. ISBN 987-99955-20-02-1
 • Snježana Đokić „Marketing“,Visoka škola za primjijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, 2008.
 • Snježana Đokić „Osnove marketinga“. Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“, Prijedor, 2009.
 • Snježana Đokić „Osnove marketinga“. hrestomatija. Visoka škola „Dositej“, Trn, 2013. Visoka škola „Dositej“, Trn, 2014. ISBN 978-99955-703-9-2
 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Primjena poslovne etike“, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2013. Visoka škola „Dositej“, Trn, 2016, 978-99976-671-5-1
 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Poslovna etika i kultuta poslovanja“. Visoka škola „Dositej“, Trn, 2013. Visoka škola „Dositej“, Trn, 2016.
 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Poslovna etika, globalizacija i kultura poslovanja“, Visoka škola „Dositej“.,Trn, 2013. Visoka škola „Dositej“, Trn, 2016. 978-99976-671-4-4
 • Snježana Đokić „Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, 2016, 978-99976-31-02-2
 • Snježana Đokić, Simonida Vilić „Marketing i internet marketing“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Banja Luka, 2019. 978-99976-31-11-4
 • Ranko Mijić, Snježana Đokić „Organizacioni dizajn“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, 2019, 978-99976-31-09-1

C) Skripte

 • Snježana Đokić „Brend“, Visoka škola „Dositej“. Trn. 2015.
 • Snježana Đokić „Istraživanje tržišta“, Visoka škola „Dositej“. Trn. 2015.
 • „Marketing“. Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“. Banja Luka. 2006.

D) Zbornici radova

 • Snježana Đokic “NOVI POTROŠAČI I POTRAGA ZA AUTENTIČNOŠČU”, Zbornik radova nastavnika i saradnika. Br. II, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Banja Luka, 2010.
 • Snježana Đokic “UPRAVLJANJE BRENDOM KAO IMOVINOM”, Zbornik radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Br. II, Banja Luka, 2010.
 • Snježana Đokic “IZGRADNJA BRENDA NA TRŽIŠTU I ARHITEKTURA BRENDA”, Zbornik radova nastavnika i saradnika. br. I, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Banja Luka 2010.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, “PROMJENLJIVE KOJE UTIČU NA RAZVOJ LIČNOSTI”, Zbornik nastavnika i saradnika, broj V, “Prometej” Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Banja Luka, 2011.
 • Snježana Đokic “NASTANAK BRENDIRANJA”, Zbornik Radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Br. III, Banja Luka, 2011.
 • Snježana Đokic “MARKETING USLUŽNOG BRENDA”, Zbornik radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Br. III, Banja Luka, 2011.
 • Tamara Stojanović, Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. “ORGANIZATIONAL BEHAVIOR – CREATIVE TOOL FOR CREATING VALUE”, International Review, Beograd, 2013.
 • Snježana Đokic, Aleksandar Đokic, Dragica Jovančević, “ENTERPRISE CULTURE INFLUENCE ON PRODUCT AND SERVICES BRANDING IN REPUBLIKA SRPSKA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA”, International Review, br. 3–4, str. 69–86, 2014.
 • Vilić, S., Đokić, S. Internet potrošači i njihova uloga u savremenom marketingu, U: Zbornik radova Visoke škole ITEP Banja Luka, broj 1, (str. 14-22), Banjaluka, 2019. ISBN 978-99976-31-13-8
 • Bijelić, B., Đokić, S. Preduzetnički menadžment kao pretpostavka razvoja poslovnog sistema, U: Zbornik radova Visoke škole ITEP Banja Luka, broj 1, (str. 83-102), BanjaLuka, 2019. ISBN 978-99976-31-13-8
 • Vilić, S., Đokić, S. Internet potrošači i njihova uloga u savremenom marketingu. U: Zbornik radova 1 (str. 23), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Bijelić, B., Đokić, S.  Preduzetnički menadžment kao pretpostavka razvoja poslovnog sistema. U: Zbornik radova 1 (str. 103), XII 2019, Banjaluka. Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić, N., Đokić, S.  Korporativno brendiranje. U: Zbornik radova 2 (str. 12–26), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Živanović, C., Nedeljković, M., Đokić, S. Značaj digitalnog marketinga u stvaranju generacije Z. U: Zbornik radova 2 (str. 75–90), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić, N., Đokić, S., Korporativno brendiranje, U: Zbornik radova Visoke škole ITEP Banja Luka, broj 2 (str. 12-25), Banjaluka, 2020. ISBN 978-99976-31-14-5, UDK 339.138:003.65
 • Živanović, C., Nedeljković, M., Đokić, S., Značaj digitalnog marketinga u stvaranju generacije Z, U: Zbornik radova Visoke škole ITEP Banja Luka, broj 2 (str. 73-88) Banjaluka, 2020. ISBN 978-99976-31-14-5 , UDK 658.8:159.922.8004
 • Vojvodić N., S. Đokić, „Direktni marketing”, Zbornik radova 3 (str. 12–21), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Živanović C., S. Đokić, „Neuromarketing i neurokultura u funkciji psihološke spoznaje o percepciji i ponašanju potrošača”, Zbornik radova 3 (str. 95–105), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

E) Časopisi 

 • Snježana Đokic “DOBROTVORNI MARKETING – STRATEGIJA ZA TROSTRUKO ZADOVOLJSTVO”, “Novi ekonomist”, časopis za ekonomsku teoriju i praksu. Br. 2. Bijeljina. 2007.
 • Snježana Đokic “ETIČKI MARKETING”, “New Deal”, časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, br. 11/12, Novi Sad, avgust/septembar 2002.
 • Snježana Đokic “ULOGA LJUDSKIH RESURSA U SAVREMENOM POSLOVANJU”, “ZiPS” Zakoni i praksa, Privredna Štampa DD. Sarajevo, br. 941, septembar 2002.
 • Snježana Đokic “KONCEPT ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA”, “Kontakt”, list za tržišne komunikacije. Banja Luka, br. 205, jul 2002. 

Dr Ranko Mijić

Ranko_Mijic

Dr Ranko Mijić je rođen u Banjaluci, a diplomu Ekonomskog fakulteta i zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je u Beogradu.

Nakon toga, magistrirao je u oblasti poslovne finansije na PiM Univerzitetu u Banjaluci, a doktorsku disertaciju je odbranio na Univerzitetu Megatrend u Beogradu.

Do sada je objavio preko 20 naučnih radova iz oblasti ekonomije.

Radno iskustvo:

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, dr Ranko je radio u MUP-u, gdje je napredovao do mjesta načelnika Centra javne bezbjednosti Prijedor. Poslije toga, bio je direktor glavne filijale Unicredit Banke u Prijedoru, a zatim počinje sa radom na mjestu docenta na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor.

Objavljene knjige i naučni radovi:

 • Dragica Zirojević, Evelina Danilović i Ranko Mijić. (2009). Ocjenjivanje radne uspješnosti kao preduslov konkurentske prednosti organizacije. na 1. međunarodnoj konferenciji „Pravo,ekonomija i menadžment u savremenim uslovima“LEMiMA, Sokobanja, Srbija.
 • Dragica Zirojević, Evelina Danilović i Ranko Mijić. (2009).Finansijski derivati. na 1. međunarodnoj konferenciji „Pravo,ekonomija i menadžment u savremenim uslovima“LEMiMA, Sokobanja, Srbija.
 • Ranko Mijić. (2010). Proces upravljanja operativnim rizikom u banci. Gradiška:Naučno stručni časopis Primus, 1/10.
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublјešić Želјko, (2014). Procena proizvodne i polјoprivredne opreme u sklopu ukupnog vrednovanja polјoprivrednog preduzeća, Traktori i pogonske mašine br. 2, Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad, Vol. 19, br. 2, ISSN 0354-9496, (M51).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Mijić Ranko, (2014). Interna kontrola u funkciji menadžmenta, Ekonomija – teorija i praksa br.2, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, br.2/2014, str. 74-85, ISSN 2217–5458, UDK: 33, (M53).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, (2014). Procena vrednosti opreme u upotrebi u preduzeću sa pretežnom poljoprivrednom delatnošću, Agroekonomika, Vol. 43., br.61-62, str. 80-89, ISSN 2335-0776 (Online), UDK: 338.43 (M53).
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, (2014). Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta, Visoka poslovna škola Novi Sad, Škola biznisa, br.1/2014, str. 95-107, ISSN 1451-6551 UDK 330 , (M53).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko (2014), Interna revizija u srednjim i velikim preduzećima u skladu sa međunarodnim standardima profesionalne prakse IV Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Od krize prema razvoju”, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 24.10.2014.godine (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Eremić-Đorđić Jelica, (2014). Managing medium enterprises in the Public sector with the use of international Accounting standard 16, IV International Symposium Engineering Management and Competitivenes (EMC2014), Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 20-21.06/2014, str. 105-109, ISBN: 978-86-7672-224-2, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, (2014). Internal control management functions, IV International Symposium Engineering Management and Competitivenes (EMC2014), Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 20-21/06/2014, str. 373-372, ISBN: 978-86-7672-224-2, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Eremić-Đorđić Jelica, (2014). Primena evropskih iskustava u formiranju timova internih kontrola i revizija u preduzećima, 17. DQM Međunarodna konferencija „Life Cycle Engineering and Management“ (ICDQM 2014), Beograd, 2014., str. 68-74, ISBN 978-86-85355-16-4, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, (2014). Specijalistička edukacija tima za procenu u skladu sa direktivama Evropske unije, 17. DQM Međunarodna konferencija „Life Cycle Engineering and Management“ (ICDQM 2014), Beograd, 2014., str. 74-81, ISBN 978-86-85355-16-4, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, (2014). Vrednovanje u funkciji financijskog izvještavanja javnog sektora u kriznim uvjetima, Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravlјanja 2014“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 2014., str. 665-667, ISBN 978-953-7716-56-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, (2014), Assessment of the value of buildings Agricultural Company, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 330-336, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, (2014), Business plan in Agricultural Enterprises, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 336-342, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, (2014), Financial reporting and application of International Accounting standards in Agricultural Enterprises, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 324-330, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo, (2014), Unconventioanal marketing in Agricultural Enterprises, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 342-347, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko (2014), Preduzetništvo i korišćenje internih kontrola u cilju poboljšanja rada preduzeća, XII Međunarodna naučna stručna konferencija, Doba znanja, FAM, Sremski Karlovci, Septembar 2014. Zbornik radova (M34)
 • Slobodan Popović, Mira Vidaković, Željko Grublješić, Rajko Macura, Ranko Mijić, Aleksandar Majstorović, Slavica Siljanoska, Vesna Petrović. (2015). Socio-economic and environmental significance strategic management of processing waste of Serbian, for example in pellet. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 6/2015. „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007. (M51).
 • Slobodan Popović, Aleksandar Majstorović, Željko Grublješić, Rajko Macura, Ranko Mijić, Ivica Nikolić, Ratko Garić, Vesna Petrović, Slavica Siljanoska. (2015). Importance of agro-ecological and economic strategicmanagement within the tertiary sector. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 6/2015. „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007. (M51).
 • Aleksandar Majstorović, Slobodan Popović Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Ranko Mijić, Željko Grublješić. (2015). Significance of financial management building land on the real estate market in Serbia. International scientific conference (UNITECH 2015), Technical University of Gabrovo, 21-22.11.2015. (M33).
 • Slobodan Popović, Aleksandar Majstorović, Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Ranko Mijić, Mira Vidaković. (2015). Financial management of medium enterprises of the Republic of Serbia and appreciation hterogeneous risk in order to optimize. International scientific conference (UNITECH 2015), Technical University of Gabrovo, 21-22.11.2015. (M33).
 • Ranko Mijić, Dejana Forcan, Slobodan Popović, Željko Grublješić. (2015). Upravljanje privredom i bankama u cilju formiranja optimalizacije rezultata poslovanja. International Conference on Socijal and Tehnological Development STED 2015. Univerzitet PIM Banja Luka. 1-2.10.2015. (M33)
 • Jelena Tošković, Slobodan Popović, Ranko Mijić (2016). Was Implementation Of Transitional Reforms In Western Balkans Successful? Actual problems of economics. The journal is licensed as academic, professional journal in all economic sciences, No. 11(185) 68-78, ISSN 1993-6788 (The journal is indexed by the following databases: Sci Verse Scopus, Index Copernicus, EBSCO, Econ, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest). (M23)
 • Slobodan Popović, Ljubica Ivić, Dragan Đuranović, Ranko Mijić i Mladen Ivić. (2016). The importance of establishing a financial analysis in Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 5/2016, 184-188, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • Slobodan Popović, Dragan Đuranović, Olja Munitlak Ivanović, Ranko Mijić i Vrhovac Dražen. (2016). The importance of establishing a legal framework and other internal audit work, especially in the work of the transition countries like the Republic of Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 5/2016, 56-60, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • Slobodan Popović, Ranko Mijić, Vojvodić Nikola, Vesna Petrović, Slavica Siljanoska. (2016). The importance of modeling the formation and effectiveness of internal control mechanism in transition countries such as the Republic of Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 4/2016, 227-283, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • S. Popović, T. Krstić, J. Tošković, R. Mijić, N. Vojvodić, Ž. Grublješić, A. Majstorović, J. Aničić, V. Petrović. (2016). Ecological and economic management less risky waste in accordance with the sustainable development of the northem part of the Republic of Serbia.International Conference GREDIT 2016.Skopje, 31.03 and 01.04.2016, University of St. Cyril and Methodius, Technical Campus. (M 34)
 • Slobodan Popović, Dragan Đuranović, Jelena Tošković, Mensur Cemalovic, Ranko Mijić, (2016), The importance of collecting economic and other general factors’ influence on the value of public companies in Serbia, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 3/2016, 227-283, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • Slobodan Popović, Jelena Tošković, Željko Grublješić, Ranko Mijić, Dragan Đuranović. (2016). Importance of making strategic decisions in countries in transition and connection with the environment and sustainableeconomy generally speakin. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 2/2016. 98-103, „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007. (M51).
 • Mijić R. i Đokić, A. (2016). Finansijska tržišta i berzanski menadžment. Trn: ITEP
 • Mijić, R. i Popović, S. (2016). Finansijsko računovodstvo. Trn: ITEP
 • Slobodan Popović, Ranko Mijić, Mensur Ćemalović. (2017). Ecological and economic aspects of hazardous waste management and sustainable development in the republic of Serbia. Actual problems of economics. The journal is licensed as academic, professional journal in all economic sciences, No. 6(192) 2017, 53-59, ISSN 1993-6788 (The journal is indexed by the following databases: Sci Verse Scopus, Index Copernicus, EBSCO, Econ, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest). (M23).
 • Biljana Bjelica, Ognjen Bakmaz, Ranko Mijić, Slobodan Popović Vera Popović. (2017). The implementation of heterogeneous risk to the company’s operations and transition countries respecting the behavior of agricultural enterprises in the Republic of Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue, volume 3/17, „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007. (M51).
 • Boro Vojvodić, Nikola Vojvodić, Ljubica Ivić, Ranko Mijić, Branislav Mitić (2017). Kompleksne metode za ocjenu dinamike ukupnog poslovnog uspjeha. Anali poslovne ekonomije, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, br.17/17. str. 9-21 (M34)
 • Ranko Mijić (2017). Značaj uvažavanja revizijskih poslova u agraru u cilju poboljšanja upravljanja. 9. Međunarodna naučna konferencija, Socijalni akteri pred izazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira, Beograd, Juni 2017. Zbornik radova, ISBN: 978-86-86707-66-6. (M34)
 • Slobodan POPOVIĆ, Slobodanka JOVIN, Dragan ĐURANOVIĆ, Vera POPOVIĆ, Vladimir FILIPOVIĆ, Olja MUNITLAK-IVANOVIĆ, Zeljko GRUBLJEŠIĆ, Ranko MIJIĆ. The importance o fplanting pot marigolds (Calendula Officinalis l.) in degraded public spaces from the agroecological and economic perspective. Contemporary Agriculture, 66 (1-2) 27-31, 2017, The Serbian Journal of Agricultural Sciences, ISSN (Online) 2466-4774 UDC: 63(497.1)(051)-“540.2”.(M51).
 • Slobodan Popović, Srećko Novaković, Dragan Đuranović, Ranko Mijić, Željko Grublješić, Jugoslav Aničić i Aleksandar Majstorović. (2017). Application of international accounting standard 16 in a public company with predominantly agricultural activites. Economic Research-Ekonomska istraživanja, 30:1, 1850-1864. Časopis se nalazi na Thomson Reuters listi (M22).
 • Ranko Mijić i Rajko Macura (2018.). Social entrepreneurship and economic development. Актуальные проблемы экономического развития: сб. докл. IX Междунар. заочной науч.-практ. конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2018. – 458 с. ISBN 978-5-361-00645-8. УДК 330.34 ББК 65.013 А 43. str. 265. – 272 (M33)
 • Miro Katić i Ranko Mijić (2018). Indikatori ugrožavanja bezbjednosti kao osnov valjanog odlučivanja, 10. Međunarodna naučna konferencija, Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru, Beograd, Juni 2018. Zbornik radova, ISBN: 978-86-86707-69-7 (M14)
 • Mijić, R. i Đokić, S. (2019). Organizacioni dizajn. Trn: ITEP
 • Ranko Mijić, Zoran Jovanović i Borislav Marić (2019). Značaj poslovnog upravljanja u sklopu finansijskog odlučivanja top menadžmenta.”STED 2019″-VIII međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju,Trebinje, 8-9. novenbra 2019.Zbornik radova.

Zbornici radova: 

 • Mijić, R., Vojvodić, N. Revizija u funkciji poboljšanja upravljanja preduzeća u tranzicionim zemljama. U: Zbornik radova 1 (str. 32), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Dr Slavko Pokorni

Slavko Pokorni

Dr Slavko Pokorni magistrirao je na Eletrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon toga i uspješno odbranio doktorski rad na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu, u oblasti elektrotehnike.

Tokom višegodišnje karijere biran je u zvanja asistenta, predavača, višeg predavača, docenta, vanrednog i redovnog profesora. Nastavu je sa uspjehom izvodio i u inostranstvu na engleskom jeziku.

Objavio je više od 10 udžbenika, zbirki zadataka, praktikuma, više od 150 radova u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama, kao i više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AEROmagazin.

Objavljeni udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi:

 • Pokorni S., Računarske mreže, udžbenik, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), Beograd, 2015.
 • Pokorni S., Pouzdanost informacionih sistema, udžbenik, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), Beograd, 2014.
 • Pokorni S., Radić G., Informacione i internet tehnologije, udžbenik, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), Beograd, 2012.
 • Pokorni S. Pouzdanost i održavanje tehničkih sistema, udžbenik, Vojna akademija, Beograd, 2002.
 • Pokorni S., Trodimenzionalni radar TPS-70, Tehnički opis Signal procesora, Komanda RV i PVO, Beograd, 1985.
 • Pokorni S.: Zbirka rešenih zadataka iz teorije održavanja tehničkih sistema, Vojna akademija, Beograd, 2004.
 • Pokorni S., Ramović R., Parčina N.: Teorija pouzdanosti tehničkih sistema, zbirka rešenih zadataka, Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, Beograd, 1997.
 • Pokorni S.: Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike 1 i 2 (praktikum), Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 2012. (on line izdanje)
 • Laboratorijske vežbe iz elektrotehnike i teorije električnih kola (praktikum), Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, Univerzitet Vojske Jugoslavije, Beograd, 1993.
 • Pokorni S., Alatović I.: Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike (praktikum), Školski centar RV i PVO, Rajlovac, 1988.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

Monografije:

 • Pokorni S. Tendencije razvoja antenskih rešetki (Naučnotehnička informacija), Vojnotehnički institut, Beograd, vol. 39, br. 3, 2005. 37 str., ISSN 1820-3418
 • Pokorni S. Inženjerska primena stabla otkaza u oceni pouzdanosti i raspoloživosti sistema, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, U PAPIĆ LJ.. redaktor. Metode analize otkaza sistema – knjiga 2, Analiza stabla otkaza (SAO), teorijski i praktični aspekti, Čačak: DQM Istraživački centar, 2004., str. 77 – 89.

Radovi u časopisima

 • Pokorni S., Error Analysis of Surface Temperature Measurement by Infrared Sensor, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, Vol. 25, No. 10, October 2004, pp 1523-1533
 • Pokorni S.: Error analysis of emissivity measurement by infrared sensor, Engineering & Automation Problems, International Journal, No. 4/2013, pp 70-72, ISSN 0234-6206, UDC 535 247-15:681.785.6
 • Pokorni S., Process approach to quality management in education, Academic and Applied Research in Military Science (AARMS), Miklos Zrinyi National Defense University, Budapest, Vol. 3, No. 4, 2004, pp 625-631
  Ostojić D., Pokorni S., Rakonjac P., Brkić D., Accuracy of reliability calculated by Monte Carlo simulation method, Military technical courier, 4/2012, pp 47-58, ISSN 0042-8469, UDC 623 + 355/359, DOI: 10.5937/vojtehg12040470
 • Pokorni S., Ostojić D., Brkić D., Communication network reliability and availability estimation by the simulation method, Military technical courier, 4/2011, pp 7-14, ISSN 0042-8469, UDC 623 + 355/359
  Kuleto V., Pokorni S., Dedić V.: Jedna realizacija softvera za podršku učenju na daljinu, INFO M 38/2011, str. 37-42, UDC 37.018.43:004.738.5, ISSN 1451-4397, UDC 659.25
 • Pokorni S.: Obrazovanje na daljinu, Vojnotehnički glasnik, 2/2009. str. 138-146
 • Pokorni S., Ramović R., Reliability and availability of telecommunication system of four ring connected stations, Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, Vol. 6, No. 1, 2003, pp 6-17
 • Pokorni S., Ramović R., Reliability and availability analysis by grouping states of four telecommunication stations connected in a ring, Scientific Technical Review, Vol. 52, No. 5-6, 2002, pp 43-50
 • Pokorni S.: Zavisnost emisivnosti od temperature na površinama delova turbomlaznih motora, Naučno-tehnički pregled, Vol. L, 2000, br. 3, str. 65-70.
 • Pokorni S.: Greška određivanja emisivnosti čvrstih materijala pomoću IC senzora, Naučno-tehnički pregled, Vol. XLVI I, 1997, br. 3, str. 7-11.
 • Pokorni S.: Prilog analizi greške određivanja temperature površine materijala pomoću IC senzora, Naučno-tehnički pregled, Vol. XLVI, 1996, br. 9-10, str. 18-24.
 • Pokorni S.: Provjera zahtjeva za pouzdanost elektronskih uređaja za vazduhoplove, Kvalitet i standardizacija,19(1991). str. 17-21. (prethodno saopštenje)

Radovi na konferencijama

 • Pokorni S.: Reliability prediction of electronic equipment: problems and experience, 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2016, Belgrade, Serbia, 06-07 October 2016, pp 695-700, ISBN 978-86-81123-82-9
 • Janković R., Pokorni S., Milinović M., On Military Networks Two-terminal Reliability and Availability Estimation by Simulation, The 12th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2015, September 09-13, Constanta, Romania, Published by “Mircea cel Batran” Naval Academy Press, Constanta, Romania, pp 279-285
 • Pokorni S., Ristić B., Kuleto V., Ishodi učenja u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, 19. međunarodna konferencija upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2016, 29-30. juna 2016.
 • Pokorni S.: Problems of reliability prediction of electronic equipment, 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2014, Belgrade, 09-10 September 2014, pp 835-838, ISBN 978-86-81123-71-3
  Janković R., Pokorni S., Nikolić N.:Simulation approach to communication networks two-terminal reliability and availability estimation , 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2014, Belgrade, 09-10 September 2014, pp 839-844, ISBN 978-86-81123-71-3
 • Kuleto V., Pokorni S., Čonić V., Mulić M.: M-Lerning application “Mala matura”, The Fifth International Conference on e-Learning (e-Learning-2014), 5th Conference on e-Learning – 2014,” Zbornik radova, Belgrade Metropolitan University, 22-23. September 2014, pp. 40-43, ISBN 978-86-89755-04-6, COBISS.SR-ID 209876748
 • Janković R., Pokorni S., Milinović M., Communication Networks 2-terminal Reliability and Availability Estimation by Simulation, ICIST 2014, Vol. 2, pp 393-398
 • Kuleto V., Miranović B., Pokorni S., Ensuring the Quality of Web-based e-learning materials in LINK group and ITS, 4th International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2013, Belgrade, Serbia, June 27-28, 2013, pp 40-50, ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID 199083788 (plenary lecture)
 • Kuleto V., Pokorni S., Miranović B.: Obezbeđenje kvaliteta veb materijala za elektronsko učenje u LINK group i ITS, Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2013, Jahorina, March 2013, Vol. 12, Ref. RSS-4 2, p. 747-752 (CD izdanje), ISBN 978-99955-763-1-8
 • Pešić J., Pokorni S.: Increasing reliability in optical communication networks by proactive recovery, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2012, Belgrade, 18-19 September 2012, pp 528-533, ISBN 978-86-81123-88-4
 • Ostojić D., Botić I., Rakonjac P., Kostić I., Pokorni S.: Communication network reliability determination by MONTE CARLO method and optimal path selection, 4th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2011, Belgrade, 6-7 october 2011, pp 539-543, ISBN 978-86-81123-50-8
 • Pokorni С.: Približno određivanje potrebnog broja raketnih sistema PVO za zaštitu objekta, 31. simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2004, Zbornik radova, pp 625-628, Iriški venac, Fruška Gora, 14-17. 09.2004.
 • Pokorni S., Ramović R.: Optimizacija pouzdanosti i troškova jednog telekomunikacionog sistema, 29. Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2002, Zbornik radova, pp XI-1 – XI-3, Tara, 09-12. oktobar 2002.
 • Ramović R., Pokorni S.: Modeli pouzdanosti i raspoloživosti sistema od četiri u prsten povezane TK centrale, 9. Telekomunikacioni forum TELFOR 2001, Zbornik radova, pp 141-144, Beograd, 20-22.novembar 2001.
 • Pokorni S.: Uticaj hrapavosti i temperature površi na emisivnost materijala turbomlaznih motora, 42. Konferencija za ETRAN, Zbornik radova, sveska IV, pp 137-139, Vrnjačka Banja, 2-5 juna 1998.
 • Pokorni S.: Analiza greške određivanja temperature površi materijala primenom IC senzora, 40. Konferencija za ETRAN, Zbornik radova, sveska IV, pp 103-106, Budva, 4-7 juna 1996.
 • Pokorni S.: Analiza greške određivanja emisivnosti materijala pomoću IC senzora, 41. Konferencija za ETRAN, Zbornik radova, sveska IV, pp 133-136, Zlatibor, 3-6 juna 1997.
 • Pokorni S., Pavlović S.: Ispitivanje pouzdanosti elektronskih uređaja za vazduhoplove, ETAN, sveska I, str. 107-113, Zagreb, 4 – 8. juna 1990.
 • Pokorni S., Milatović B.: Mjerenje temperature na toplim đelovima turbomlaznog motora, 34. Jugoslovenski simpozijum o mjerenjima i mjernoj opremi – JUKEM 90, Zbornik radova, knjiga 2, str. 421-428, Sarajevo, 24-25. oktobar 1990.
 • Pokorni S.: Metodologija ugradnje zahtevane pouzdanosti elektronskih uređaja na vazduhoplovima, Zbornik radova 31. jugoslovenske konferencije ETAN-a, sveska II, str. 155 -162, Bled, 1-5. juna 1987.

Dr Brana Komljenović

Brana_Komljenovic

Osnovno i srednje obrazovanje dr Brana Komljenović stekla je u svom rodnom Prijedoru, a Pravni fakultet u Banjaluci završila je kao student generacije sa prosječnom ocjenom 8,7.

Magistarski rad na temu „Suverenitet i evropske integracije“ odbranila je u Beogradu, a zvanje doktora pravnih nauka je dobila pošto je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“ na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Kao viši asistent bila je angažovana na nastavnom predmetu Radno i socijlano pravo, a nedugo zatim izabrana je u zvanje docenta za uže naučne oblasti Poslovno pravo i pravo privrednih društava (za nastavne predmete: Pravo Evropske unije, Poslovno pravo, Opšte učenje o pravu, Pravo u novinarstvu i Obligaciono pravo). Nakon toga postala je i vanredni profesor za uže naučne oblasti: Radno i socijalno pravo, i Poslovno pravo i pravo društava.

Radno iskustvo:

 • 1979–1994: Rukovodilac pravne, kadrovske i opšte službe u Valjaonici hladnovaljane trake u Banjoj Luci.
 • 1994–2009: Sekretar Pravnog fakulteta u Banjaluci.
 • 2009–2016: Profesor na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, Dekan i profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • „Savremeni pristup integracijama u međunarodnoj zajednici”, Pravna misao, Banja Luka, 2003.
 • „Jedan pogled na institucije Evropske unije”, Privredne informacije, Banja Luka, 2004.
 • „Institucionalna koordinacija nacionalne politike u odnosu na Evropsku uniju”, Pravna riječ, B.Luka, 2004.
 • „Važniji doktrinarni stavovi o suverenitetu”, Defendologija, Banja Luka, 2005.
 • „Poslovno pravo”, Liber, Beograd, 2008.
 • „Poslovno pravo”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
 • „Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
 • „Finansije hartija od vrijednosti i Pravo Evropske Unije”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Socijalni i zdravstveni menadžment”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Pravo Evropske Unije”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Ugovor o franšizingu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
 • „Ugovor o faktoringu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
 • „Kriza ili perspektiva tranzicije u Srbiji – proces ili cilj?”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2011.
 • „Ženevske konvencije”, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
 • „Međunarodni crveni krst u izgradnji humanitarnog prava“, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
 • „Marketing planiranja potrošnje krvi i proizvoda iz krvi“, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Singapur, 2012.
 • „Radno i socijalno pravo”, Banja Luka, 2013.
 • „Poslovno i finansijsko pravo”, Banja Luka, 2013.
 • Poslovno pravo”, Etno stil, Beograd, 2013.
 • „Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji: Uticaj na javne finansije, budžet i legislativu”, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Bangkok, 2013.
 • „Prepreke na putu evropskih integracija: Harmonizacija nacionalnih propisa Bosne i Hercegovine sa komunitarnim pravom”, West East Institut, Bali, Indonezija, 2014.
 • „Studija o marketinškim tehnikama i zaštiti potrošača u legislativi Evropske Unije“, ICSSH, Kjoto, Japan, 2015.

Dr Nikola Vojvodić

Nikola_Vojvodic

Osnovne studije dr Nikola Vojvodić završio je na Fakultetu za uslužni biznis „FABUS” u Novom Sadu, a zvanje magistra iz oblasti marketinga stekao je na Univerzitetu „Edukons”.

Nakon toga je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Ekonomski efekti izbora marketing strategije u osiguranju” i stekao zvanje doktora za marketing i menadžment.

Radno iskustvo:

 • Fabrika celuloze i papira „Celpak” (marketing sektor).
 • Dunav ad Banja Luka (direktor filijale u Prijedoru).
 • Profesor Visoke škole na predmetima: Marketing, Organizacija poslovnih sistema, Ekonomika preduzeća, Ekonomija Evropske unije i Elektronsko poslovanje;
 • Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM na predmetima: Upravljanje Marketingom, Istraživanje tržišta, Vizuelne komunikacije, Politički marketing, Marketing menadžment.
 • Profesor na Visokoj školi ITEP (Informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo) u Banjaluci na predmetima: Ekološki menadžment, Strategijski menadžment, Menadžment osiguranja, Akcionarstvo i hartije od vrijednosti

Objavljeni radovi:

 • Vojvodić, N., „Tržišna orijentacija osiguravajuće kompanije“, Visoka škola „Primus“ , Gradiška.
 • Vojvodić, N., „Mjerenje zadovoljstva osiguranika“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.
 • Vojvodić, N., Razvoj turizma u Nacionalnom parku „Kozara“ , Projekat.
 • Učešće u izradi Strategije razvoja opštine Prijedor.
 • Učešće u izradi Strategije pozicioniranja i etabliranja razvoja Instituta „Mihajlo Pupin“ u BiH.
 • Vojvodić, N., „Štednja – mudrost upravljanja i trošenja“, Predavač u PR agenciji SENAT BH na seminaru u Domu zdravlja Bijeljina.
 • Istraživanje PR (odnosa s javnostima) opštine Bijeljina.
 • Vojvodić, N., „EKONOMSKI EFEKTI MARKETINGA“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-714-6-7.
 • Vojvodić, N., „POLITIČKI MENADŽMENT“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-40-22-7
 • Vojvodić, N. „Brendiranje Republoke Srpske“, Zbornik radova, Međunarodna konferencija STED 2015. Univerzitet PIM, Banja Luka.
 • „Analiza energetskog sektora u BiH“, Zbornik radova, Visoka tehvička škola strukovnih studija Beograd, ISSN 2334-914X.
  Vojvodić, N., Ivić, M., Principles and functions of political management, Journal of Process Management – New Technologies, International, ISSN: 2334-7449 (Online)
 • Ecological and economic management less risky waste in accordance with the sustainable development of the northern part of the Republic of Serbia, International Confrerence GREDIT 2016 – GREEN DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE, TECHNOLOGY, Skopje, 31 March – 2 April 2016. University of St. Cyril and Methodius, Technical Campus. (M 34)ISBN 978-608-4624-22-6
 • Popović, S., Mijić, R., Vojvodić, N., Petrović, V., Siljanoska, S., THE IMPORTANCE OF MODELING THE FORMATION AND EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL MECHANISM IN TRANSITION COUNTRIES SUCH AS THE REPUBLIC OF SERBIA, „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007
 • Vojvodić, N., Vojvodić, B., “MARKETING U OSIGURANJU”, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-40-32-6
 • Vojvodić, N., Đokić, A., „MENADŽMENT U OSIGURANJU“, knjiga, ITEP Visoka škola, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99976-671-6-8
 • Vojvodić, N., Vojvodić, B., Vrhovac, D., Komljenović, M., MEASURING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING INVESTMENT USING THE METHOD OF SNEDECER’S F DISTRIBUTION, ISSN: 2334-7449 (Online),  ISSN: 2334-735X (Print)
 • Vojvodić, N., Milutinović, S., CREATING LONG-TERM RELATIONS WITH CONSUMERS BASED ON MARKETING PROMOTIONS, ICAS conferens, Hunedoara, 2017., Romania.
 • Vojvodić, B., Vojvodić, N., Ivić, Lj., Mijić, R. i Mitić, B. (2017). KOMPLEKSNE METODE ZA OCJENU DINAMIKE UKUPNOG POSLOVNOG USPJEHA. Anali poslovne ekonomije, br. 17, str. 9–20 9 UDK 658.012.2:005.336.3; DOI 10.7251/APE1717009V

Zbornici radova: 

 • Mijić, R., Vojvodić, N. Revizija u funkciji poboljšanja upravljanja preduzeća u tranzicionim zemljama. U: Zbornik radova 1 (str. 32), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić, N., Đokić, A. Upotreba motivacijskih tehnika u upravljanju ljudskim resursima. Efikasnije praćenje izvedenih građevinskih radova uz upotrebu dronova. U: Zbornik radova 1 (str. 62), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić, N., Đokić, S. Korporativno brendiranje. U: Zbornik radova 2 (str. 12–26), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vojvodić N., S. Đokić, „Direktni marketing”, Zbornik radova 3 (str. 12–21), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Dr Aleksandar Kostić

Aleksandar Kostić završio je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, na kome je i magistrirao, dok je doktorat odbranio na Elektronskom fakultetu u Nišu u oblastima informacionih sistema i obrade radarskih signala. Po završetku fakulteta radio je u Vojnotehničkom institutu na poslovima istraživanja i razvoja sredstava vojne tehnike na pozicijama od istraživača, preko Načelnika sektora do Pomoćnika direktora Instituta za vazduhoplovne programe i elektroniku.

Paralelno sa radom u Vojnotehničkom institutu, od 1980. godine radi kao asistent, a zatim i docent na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Višoj vazduhoplovnotehničkoj vojnoj akademiji u Žarkovu, gdje drži predmete Teorija radiolokacija i Radarski sistemi.

Od 1996. godine u kontinuitetu do danas radi kao istraživač u istraživačkim timovima sa Elektronskog fakulteta iz Niša i Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda na realizaciji više naučnih i istraživačkih projekata koje su finansirali Republički fond za nauku i Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Nosilac je više priznanja i nagrada za naučno-istraživački rad i za doprinos razvoju Vojnotehničkog instituta. Od 2006.godine do danas radi na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnlogije u Beogradu u svojstvu profesora strukovnih studija na predmetima Strukture podataka i algoritamsko modelovanje i Projektovanje infomacionih sistema, na osnovnim studijama, i Osnovi data science-a, na master studijama. Takođe, na ovoj visokoškolskoj ustanovi obavlja i funkciju pomoćnika direktora za akreditaciju.

Objavljeni radovi u međunarodnim časopisima:

 • Kostić, A., Milovanović, B., Eferica, P., Vuković P., Rančić, D., Weather radar signal and data processing in hail suppression system, Facta Universitatis, Vol. 10, No. 2, 1997.
 • Kostić, A., Milovanović, B., Vuković, P., Eferica P., Rančić, D., An Improvement Weather Radar Signal Processing Algorithm Implemented on MITSUBISHI RC34A Radar, Electronics, 2000.
 • Petrović, M., Dimitrijević, D., Kostić, A., Sampling Rate Influence on Detection Performance of CFAR Algorithms Implemented in Radar Extractor, Journal of Automatic Control, Vol. 11 (2), pp. 63–71, 2001.

Međunarodne konferencije:

 • Đorđević-Kajan S., Milovanović B., Rančić D., Kostić A., Stanić Z., Stoimenov L., „Hail Suppression Information System of a Radar Center”, Proc. of GIS/LIS ʾ95/96, Central Europe, Budapest, 1996.
 • Kostić, A., Eferica, P., Vuković, P., Rančić, D., Stanković, Z., „An Approach to Weather Radar Signal Processing by DSP for PC”, 3rd International Conference TELSIKS ʾ97, Niš, 1997.
 • Vuković, P., Kostić, A., Eferica, P., Rančić, D., Milovanović, B., „Single target detection and tracking on weather radar”, 3rd International Conference TELSIKS ʾ97, Niš, 1997.
 • Rančić, D., Đorđević-Kajan, S., Kostić, A., Eferica, P., Vuković, P., „Visualization of radar data in hail suppression information system”, 3rd International Conference TELSIKS ʾ97, Niš, 1997.
 • Rančić, D., Smiljanić, M., Đorđević-Kajan, S., Kostić, A., Eferica, P., Vuković, P., Vučinić, Z., „Radar Data Processing for Cloud Seeding in Hail Suppression Information System”, Conference on Radar Meteorology RADME ʾ98, Rome, 1988.
 • Eferica, P., Vuković, P., Kostić, A., Milovanović, B., Rančić, D., Smiljanić, M., Babić, Z., „Weather Radar Signal Processing for Hail Suppression; Radar Products Enhancement and Hybrid Antenna Control Techniques”, Conference on Radar Meteorology RADME ʾ98, Rome, 1988.
 • Rančić, D., Smiljanić, M., Đorđević-Kajan, S., Kostić, A., Eferica, P., Vuković, P., „Meteorological Radar Data Processing Software”, 19th EARSel Symposium, Remote Sensing in the 21st Century, Valla Dolid, Spain, 1999.
 • Kostić, A., Milovanović, B., Vuković, P., Eferica P., Rančić, D., „An Improvement Weather Radar Signal Processing Algorithm Implemented on MITSUBISHI RC34A Radar”, 4th International Conference TELSIKS ʾ99, Niš, 1999.
 • Rančić, D., Smiljanić, M., Đorđević-Kajan, S., Kostić, A., Eferica, P., Vuković, P., „Cloud seeding Visualization in Haill Suppression Information System”, 4th International Conference TELSIKS ʾ99, Niš, 1999.
 • Rančić, D., Eferica, P., Đorđević-Kajan, S., Kostić, A., Smiljanić, M., Vuković, P., „Digital Signal and Image Processing for Meteorological Radars”, MELECOM 2000, 10th Mediterrian Electrotechnical Conference, Limassol, Cyprus, May 2000.
 • Petrović, M., Dimitrijević, D., Kostić, A., „Sampling Rate Influence on Detection Performance of CFAR Algorithms Implemented in Radar Extractor”, 5th International Conference TELSIKS ʾ01, Niš, 2001.
 • Kostić, A., Rančić, D., Eferica, P., Vuković, P., Milovanović, B., „Weather Radar Signal and Data Processing for Hail Suppression Activities” (rad po pozivu), International Scientific Symposium, Jahorina, 2002.
 • Babić, Z., Kostić, A., „Automation of Cloud Seeding Process by Rocket Method”, 8th WMO Scientific Conference on Weather Modification, Casablanca, Morocco, 2003.
 • Rančić, D., Dimitrijević, A., Kostić, A., Milosavljević, A., Mihajlović, V., „Virtual, Geographical Information System on Visualization of Radar Coverage”, IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing, Spain, 2003.
 • Kostić, A., Rančić, D., „Radar Coverage Analysis in Virtual GIS Environment”, 6th International Conference TELSIKS ʾ03, Niš, 2003.
 • Kostić, A., Eferica, P., Rančić, D., „Hail Suppression Rocket Tracking and Its Flight Path Reconstruction”, 7th International Conference TELSIKS ʾ05, Niš, 2005.
 • Rančić, D., Dimitrijević, A., Milosavljević, A., Pronić-Rančić, O., Marinković, Z., Kostić, A., „Geographical Information System for Radar Coverage Simulation”, Mediterranean Microwave Symposium, Genova, Italy, 2006.

Objavljeni radovi u domaćim časopisima:

 • Kostić, A., Kovačević, B., Radosavljević, Lj., Stanković, S., Živojinović, V., Funkcionalna simulacija radara, Naučno-tehnički pregled, br. 7–8, Beograd, 1991.
 • Kostić, A., Funkcionalni simulacioni model avionskog višenamenskog radara, Glasnik RV i PVO, br. 4–5, jul–oktobar, 1991.
 • Kostić, A., Vazduhoplovni samozaštitni ometači, Novi glasnik, maj–jun, 1993.
 • Gajić, N., Kostić, A., Protivelektronska borba, Novi glasnik (specijalni prilog, po pozivu), septembar–decembar 1993.
 • Erić, M., Kostić, A., Nadzor vazdušnog prostora pasivnim multisenzorskim sistemima, Vojnotehnički glasnik, br. 3–4, 2004.

Nacionalne konferencije:

 • Samardžija, N., Kostić, A., „Simulacioni model multistatičkog radarskog sistema sa promenljivom bazom”, XXXII konf. ETAN-a, Sarajevo, 1988.
 • Kostić, A., „Algoritam za otklanjanje višeznačnosti po daljini i Doplerovoj frekvenciji kod radara sa višestrukim impulsnim učestanostima”, XXXIII konf. ETAN-a, Novi Sad, 1989.
 • Kostić, A., „Sistem elektronske zaštite aviona u radarskom, laserskom i IC delu spektra”, XXXIV konf. ETAN-a, Zagreb, 1990.
 • Cvetanovski, Z., Kostić, A., „Simulacioni model obrade radarskog signala u spotlight modu mapiranja terena”, XXXIV konf. ETAN-a, Zagreb, 1990.
 • Kostić, A., „Napadno-navigacijski sistem vazduhoplova (avionski višenamenski radari” (po pozivu), Stručno savetovanje VTVA, Beograd, 1991.
 • Kostić, A., Stanković, V., Trivunac, N., Stanković, Z., Filipović, D., Dončov, N., „Projektovanje automatizovanog sistema radarskog centra zaštite od grada”, Zbornik radova druge konferencije TELSIKS ʾ95, str. 395–399, Niš, oktobar 1995.
 • Milovanović, B., Kostić, A., Stanković, V., Trivunac, N., Vuković, P., „Projektovanje pozicionog servostema hidrometeorološkog radara MITSUBISHI 34-A”, YU INFO ʾ96, Brezovica, april 1996.
 • Eferica, P., Stanković, Z., Milovanović, B., Kostić, A., Stanković, V., „Sistem za digitalnu obradu signala meteoroloških radara”, YU INFO ʾ96, Brezovica, april 1996.
 • Kostić, A., Filipović, D., Dončov, N., Đorđević, D., „Projektovanje podsistema za obradu podataka radarskog osmatranja u realnom vremenu sistema za automatizaciju radarskog centra zaštite od grada”, II YU INFO, Brezovica 1996.
 • Eferica, P., Stanković, Z., Kostić, A., „Softver za rad u realnom vremenu sistema za digitalnu obradu signala meteoroloških radara”, III YU INFO, Brezovica, 1997.
 • Vuković, P., Kostić, A., Eferica, P., Rančić, D., „An approach to hybrid control system design”, IV YU INFO, Kopaonik, 1998.
 • Eferica, P., Kostić, A., Vuković, P., Rančić, D., Perić, Z., „The weather radar centers ATM interconnection network”, TELFOR ’98, Beograd, 1998.
 • Rančić, D., Smiljanić, M., Đorđević-Kajan, S., Kostić, A., Vuković, P., Eferica, P., Vučinić, Z., „Softverska podrška zasejavanju oblaka u informacionom sistemu protivgradne odbrane”, YU INFO ʾ99, Kopaonik, 1999.
 • Vuković, P., Kostić, A., Eferica, P., Rančić, D., „Integralno upravljanje radarskim antenama i fuzija podataka u mreži meteoroloških radara”, TELFOR ʾ99, Beograd, 1999.
 • Eferica, P., Kostić, A., „Simulacija signala meteoroloških radara”, ETRAN ʾ03, Herceg Novi, 2003.
 • Rančić, D., Dimitrijević, A., Milosavljević, A., Kostić, A., „Virtuelni geografski informacioni sistem za predikciju i vizuelizaciju radarske vidljivosti”, ETRAN ʾ03, Herceg Novi, 2003.
 • Erić, M., Lipovac, L., Lazović, M., Kostić, A., Jolkić, S., „Koncept distribuiranog sistema za kontrolu vazdušnog prostora na pasivnom principu”, TELFOR ʾ03, Beograd, 2003.
 • Rančić, D., Dimitrijević, A., Milosavljević, A., Kostić, A., „Automatizacija procesa projektovanja, analize i optimizacije radarskih mreža”, YU INFO, 2004.
 • Babel, S., Kostić, A., „Jedan pristup analizi uticaja promene praga detekcije na ekstrakciju radarskih ciljeva”, TELFOR ’05, Beograd, 2005.
 • Kostić, A., Nikolić, M., „Primer algoritma za estimaciju parametara leta aviona”, TELFOR ’05, Beograd, 2005.
 • Rančić, D., Dimitrijević, A., Milosavljević, A., Đorđević-Kajan, S., Kostić, A., „IORP-1 Informacioni sistem za izbor i ocenu radarskih položaja”, Odbrambene tehnologije, Beograd, 2005.
 • Kostić, A., Rančić, D., Eferica, P., Mihajlović, V., Predić, B., „Informacioni sistem impulsno Doplerovih radara u odbrani od grada”, INFOTEH ’06, Jahorina RS, 2006.
 • Predić, B., Gocić, M., Đorđević-Kajan, S., Rančić, D., Kostić, A., „Sistem za daljinsko očitavanje i kontrolu automatskih hidrometeoroloških mernih stanica’”, YU INFO ʾ06, Kopaonik, 2006.
 • Mihajlović, V., Rančić, D., Antolović, I., Predić, B., Eferica, P., Kostić, A., Babić, Z., „Vizuelizacija oblaka u informacionom sistemu odbrane od grada”, ETRAN ʾ06, Zbornik radova, III sveska, str.110–113, Beograd, 6–8. jun 2006.
 • Pokorni, S., Kuleto, V., Anđelić, S., Radić, G., Kostić, A., Simović, V., Istraživanje usaglašenosti ESPB i opterećenja studenata, 18. Međunarodna konferencija ICDQM – 2015, Zbornik radova, 2015.
 • Кулето., В., Радић Г., Покорни С., Костић А., „Софтверска платформа за образовање на даљину”, Научно-стручни симпозијум Информационе технологије ИНФОТЕХ ʾ08, Јахорина, 26–28. март 2008.
 • Кулето, В., Радић, Г., Покорни, С., Костић, А., „Информациони систем Високе школе струковних студија за инфромационе технологије”, 11. Mеђународна конференција ICDQM – 2008, Зборник радова, стр. 816–820, Београд, 18–19. јуна 2008.

Tehničke inovacije:

 • Rančić, D., Kostić, A. „Nova metodologija za predikciju radarske vidljivosti” (NEW METHOD FOR RADAR COVERAGE PREDICTION), Kategorija: Nova metoda, Elektronski fakultet u Nišu, Korisnik: Ministarstvo odbrane Srbije, Vojska Srbije, 2003.

Učešće na značajnijim projektima:

 • Mreža meteoroloških radara Vojvodine
  Period: 1994–2001.
  Partneri i korisnici: Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Republički hidrometeorološki zavod Srbije
 • Automatizacija meteoroloških radara (Mitsubishi RC34A) u Srbiji
  Period: 1996–2002.
  Partneri i korisnici: Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Republički hidrometeorološki zavod Srbije
 • Razvoj radarskog ekstraktora podataka
  Period: 1998–2000.
  Partneri i korisnici: Vojska Republike Srbije
 • Razvoj multistatičkog radarskog sistema
  Period: 1999–2001.
  Partneri i korisnici: Vojska Republike Srbije
 • Razvoj softvera za projektovanje, analizu i optimizaciju radarskih mreža
  Period: 2002–2003.
  Partneri i korisnici: Vojska Republike Srbije
 • Razvoj digitalnog radarskog pokazivača
  Period: 1999–2001.
  Partneri i korisnici: Vojska Republike Srbije
 • Multisenzorski sistem za nadgledanje vazdušnog prostora
  Period: 2002–2005.
  Partneri i korisnici: Vojska Republike Srbije
 • Informacioni sistem protivgradne zaštite meteorološkog radarskog centra
  Period: 1996–2002.
  Partneri i korisnici: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srbije
 • 3D vizuelizacija oblaka na osnovu podataka meteoroloških radara
  Period: 2005–2010.
  Partneri i korisnici: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srbije
 • Klimatološka istraživanja
  Period: 2010–2018.
  Partneri i korisnici: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srbije
 • IDR projekat (meteorološki radar na Jastrepcu)
  Period: 2010–2014.
  Partneri i korisnici: Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Svetska banka, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srbije

Dr Mladen Radivojević

Mladen Radivojević

Prof. dr Mladen Radivojević diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, u grupi matematika i fizika, a zvanje magistra dobio je na Univerzitetu u Banja Luci, sa prosječnom ocjenom 9,6.

Na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Metodologija za implementaciju koncepta e-­Governmenta u reformi javne uprave u BiH” i stekao zvanje doktora informatičkih nauka.

Radno iskustvo:

 • 1976. godine počeo je da predaje matematiku i informatiku u Gimnaziji u Gradišci.
 • 1987. godine postaje rukovodilac računarskog centra u TP „Potkozarje” DD Gradiška.
 • 1994. godine izabran je za pomoćnika Republičkog zavoda za statistiku.
 • 1998. godine postaje tehnički rukovodilac Informacionog sistema Republike Srpske.
 • 2000. godine počeo je sa radom u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (Vlada Republike Srpske) i kao profesor informatičke grupe predmeta na: Univerzitetu za poslovne studije, Banja Luka Koledžu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • „Osnove PC računara”, Nova štampa, Gradiška, 1992.
 • „Projektovanje informacionog sistema radne organizacije”, Nova štampa, Gradiška,
  1993.
 • „Osnove personalnih računara”, Grafičar, Doboj, 1997.
 • „Uvod u računarstvo”, Prirodno­-matematički fakultet, Banja Luka, 1997.
 • „Primjena računara u geografiji”, Geografski fakultet, Banja Luka, Beograd, 1999.
 • „Računarski problem Y2K”, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka,
  1999.
 • „MS OFFICE 2000 za menadžere”, Prirodno-­matematički fakultet, Banja Luka, 1999.
 • „Opštinski izbori 2000”, Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2000.
 • „Opšti izbori 2000”, ODP Štamparija „Trebinje”, Trebinje, 2001.
 • „Republika Srpska opštine i gradovi”, „Grafokomerc” a.d. Trebinje, Trebinje, 2003.
 • „Opštinski izbori 2004”, ODP Štamparija „Trebinje”, Trebinje, 2004.
 • „Nove tehnologije u reformi javne uprave”, „Grafokomerc” a.d. Trebinje, ISBN 86­378­
  0032­6, Knjiga, strana 292, Trebinje, 2005.
 • „Poslovna informatika”, Fakultet za poslovne studije, „Atlantik”, Udžbenik – strana 314, ISBN 978­99938­25­29­7 Banja Luka, 2005.
 • „Poslovna korespodencija”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2006.
 • „Kako napisati diplomski rad”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2006.
 • „Elektronsko poslovanje (e­Uprava)”, Univerzitet za poslovne studije, Udžbenik, strana 373, Banja Luka, 2006.
 • „e­Uprava – od vizije do implementacije”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka,
  2007, Knjiga, strana 600, ISBN 99938­25­07­7
 • „Projektovanje informacionih sistema”, Visoka škola, Koledž za informatiku i
  menadžment „Janjoš”, Udžbenik, ­ strana 253, Prijedor, 2008. god.
 • „Opštinski izbori 2008”, Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2008.
 • „Elektronsko poslovanje”, Visoka škola, Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš”, Prijedor, 2009. god. ISBN 99938­25­07­7.
 • „Digitalna ekonomija”, Univerzitet za poslovne studije, Udžbenik, strana 354, Banja
  Luka, 2010. ISBN 999382507­7
 • „Poslovna inteligencija”, Besjeda­ BLC, Banja Luka, 2011, Udžbenik, ­ strana 344, ISBN 978­99938­1­148­0, COBISS.BH – ID 1976344
 • „Menadžment informacioni sistemi”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2011. Udžbenik ­strana 372, ISBN 978­99938­1­165­7, COBISS.BH–ID 2250264.
 • „Od elektronskog poslovanja do poslovne inteligencije u javnoj upravi”. JU Službeni
  glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2012. Knjiga,­ strana 584, ISBN 978­99938­22­
  28­8, COBISS.BH–ID 2411288.
 • „Informacione tehnologije”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2012, Udžbenik, ­ strana 359,
  ISBN 978­99938­1­180­0, COBISS.BH–ID 266472.
 • „Informatika u javnoj upravi”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2013, Udžbenik, ­ strana 392, ISBN 978­99938­1­214­2, COBISS.BH–ID 3933976.
 • “E-Biznis i Internet poslovanje”, izdavač Visoka škola “Dositej”, Trn, Laktaši, 2016.

Objavljeni radovi:

 • Mijić, R., Vojvodić, N. Revizija u funkciji poboljšanja upravljanja preduzeća u tranzicionim zemljama. U: Zbornik radova 1 (str. 32), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Radivojević, M., Radivojević, D. Efikasnije praćenje izvedenih građevinskih radova uz upotrebu dronova. U: Zbornik radova 1 (str. 51), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Radivojević M., D. Radivojević, „Novi pristup učenju na daljinu podržan bazama znanja i semantičkim vebom”, Zbornik radova 3 (str. 48–59), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Dr Simeun Vilendenčić

Simeun_Vilendecic

Diplomu Ekonomskog fakulteta u Beogradu Simeun je dobio nakon završenih studija na smjeru ekonomska statistika i kibernetika.

Poslije toga zvanje magistra stekao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, a doktrosku disertaciju odbranio na Univerzitetu Braća Karić u Beogradu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić”. Takođe, posjeduje i specijalističko zvanje investicionog menadžera od strane ,, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka.

Radno iskustvo:

 • 1974. Trgovačko preduzeće „Metal“ Beograd – poslovi plana i analize nabavke i prodaje, finansijskog rezultata, novčanih tokova, cijena, opštih kretanja na tržištu, planiranja i razvojnih projekata firme;
 • 1975­–1977. Skupština opštine Bosanska Gradiška poslovi analize i planiranja ekonomskog i socijalnog razvoja opštine;
 • 1977­–1988. Radna organizacija „Levita“ – prehrambena industrija, Bosanska Gradiška – finansijski direktor; (poslovi: član menadžmenta firme, obezbjeđenje finansijskih sredstava za poslovanje, upravljanje likvidnošću, učešće u izradi razvojnih projekata, planiranje, odnosi sa finansijskim institucijama, kupcima i dobavljačima);
 • 1988­–1992. Radna organizacija „Ratarsko­-stočarska proizvodnja“ Nova Topola – finansijski direktor;
 • 1992­–1998. Narodna banka Republike Srpske, Banja Luka – direktor sektora za poslove monetarnog sistema (funkcija viceguvernera centralne banke: analiza funkcionisanja monetarnog sistema, projektovanje, praćenje kretanja i određivanje obima novčane mase i novca u opticaju, praćenje deviznog kursa, funkcionisanje i likvidnost bankarskog sektora, sagledavanje monetarnih i bankarskih sistema u međunarodnim okvirima);
 • 1998­–1999. Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka – direktor;
 • 1999–­2001. Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka – savjetnik za poslove bankarske supervizije, osiguranja depozita banaka i razvoja bankarskog sektora;
 • 2001­–2002. Ministarstvo finansija Republike Srpske, Banja Luka – zamjenik ministra finansija;
 • 2002­–2003. Ministarstvo finansija Republike Srpske, Banja Luka – ministar finansija;
 • 2003–2007. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Sarajevo – savjetnik ministra inostranih poslova za ekonomski razvoj BiH i ekonomsku diplomatiju;
 • 2007- 2015. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Banja Luka – savjetnik, poslovi: rukovanje fondom osiguranja, investiranje sredstava fonda, razvoj i unapređenje sistema osiguranja depozita.

U obrazovnom procesu radio na sledećim visokoškolskim institucijama:

 • Banjaluka koledž,
 • Nezavisni univerzitet Banja Luka i
 • Visoka škola ITEP od 2005. godine.

Predmeti: Monetarne i javne finansije, Makroekonomija, Menadžment finansija, Finansijsko računovodstvo, Međunarodne finansije, Međunarodna ekonomija, Akcionarstvo i hartije od vrijednosti, Poslovna ekonomija.

Članstvo u organima upravljanja:

– Izvršni odbor, Privredna banka Sarajevo, Sarajevo, član, 1978-1982;
– Nadzorni odbor, Interna banka AIPK „Bosanska Krajina“ Banja Luka, član, 1979-1984;
– Upravni odbor osiguravajućeg društva „Kosig Dunav“ Banja Luka, član, 1992-1993;
– Nadzorni odbor Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom „Cepter invest“ Banja Luka“ – predsjednik odbora – 2001-2005;
– Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Republike Srpske, Banja Luka – predsjednik odbora – 2001-2002;
– Upravni odbor Kristal banke Banja Luka, predsjednik odbora – 2001-2002;
– Upravni odbor Razvojne banke Banja Luka, zamjenik predsjednika –
2001-2002;
– Upravni odbor Banjalučke banke Banja Luka, član odbora – 2001-2002;
– Upravni odbor „Plantaže“ Gradiška – predsjednik odbora – 2001-2004;
– Upravni odbor „Sloga” Srbac, član odbora – 2001-2003;
– Upravni odbor „Vrbas“ Laktaši, predsjednik odbora – 2001-2003;
– Upravni odbor „Medicinska elektronika“ Banja Luka, predsjednik odbora – 2001-2004;
– Upravni odbor Agencije za posredničke i informatičke usluge Banja Luka, član odbora – 2001-2009;
– Upravni odbor mikrokreditnog društva „Sinergija plus“ Banja Luka, član odbora od 2001-2012, a od 2011. zamjenik predsjednika;
– Upravni odbor Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, Banja Luka, predsjednik odbora – 2001-2005;
– Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Republike Srpske, Banja Luka – predsjednik 2001-2002;
– Koordinacioni odbor za ekonomski razvoj i evropske integracije Bosne i Hercegovine – član odbora kao ministar finansija – 2002-2003;
– Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita banaka Bosne i Hercegovine, Banja Luka – član odbora – 2002-2004, a predsjedavajući odbora – 2004-2007;

Radovi i publikacije:

-“Kriptovane valute, transakcije i evidencija”, Zbornik – Ekonomija u digitalno doba, Besjeda, Banja Luka, 2018, str. 160-181;
-“Problems in Resolving Bank Insolvency and Its Price” , World Wide Journal of Multidisciplinary Research ond Development, 2018. ONLINE-ISSN:2454-6615, page 95-100;
– „New view on efficient and effective public administration based of knowledge bases and the semantic web“, GE-International journal of management research, Associated Asia Research Foundation, 2017.;
– „Perspectives of Internet Marketing B&H“, World Wide Journal of Multidisciplinary Research ond Development, 2017., Certificate No.: 3-9-100,
– „Uticaj odnosa medija i politike na javnost“, Zbornik radova Medijska i finansijska pismenost, Besjeda, Banja Luka, 2017; str 146-155;
– „The new aproach to acquiring knowledge in marketing planning with application of new technological solutions“, The International Journal Research Publications Pte. Ltd., Singapore, 2017., Impact Factor 5,632 Vol 6, Manuscript ID 5871;
– Enciklopedija Republike Srpske, tom prvi, Banja Luka 2017; autor odrednica iz ekonomije
– „Materijalno raslojavanje kao faza razvoja“, Svarog, Banja Luka, 2015.
– „Inflacija ili deflacija – da li su kamatne stope upotrebljiv instrument“, Zbornik radova Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, IV Međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju“, Banja Luka, 2014., str. 105 – 117;
– “Primjenjeno računovodstvo”, knjiga, Besjeda, Banja Luka, 2014.
– “Pronevjere u bijelim knjigama”, Svarog, Banja Luka, 2014;
– “Razlike su dobre ali samo ako nisu prevelike”, časopis Aktuelnosti, Banja Luka koledž, 2013.
– “Stotina je uspjeh” Da li je stanje u Bosni i Hercegovini toliko “dobro¬”?, tematski broj naučno-stručnog časopisa “Svarog”, Nezavisni univerzitet Banja Luka, 2011, strana 104-127;
– “Zaduživanje je potreba ili pohlepa”, Zbornik radova nastavnika i saradnika “Prometej”, Banja Luka, 2011, strana159-192;
– „EU Monitoring, Ekonomske i pravne usklađenosti sa standardima EU“, autor dijela „Bosna i Hercegovina i kriteriji konvergencije“, izdavač Fondacija Fridrih Eberd Štiftung, Sarajevo, 2010, strana 91-150;
– „EU Monitoring, Ekonomske i pravne usklađenosti sa standardima EU“, autor dijela – “Nezaposlenost – zapošljavanje u Bosni I Hercegovini” izdavač Fondacija Fridrih Ebert Štiftung, Sarajevo, 2009.
– „Monetarna politika, devizni kurs i monetarna unija“ – knjiga, izdavač „Besjeda“ Banja Luka, 2008.
– „Bankarstvo Republike Srpske na kraju dvadesetog i početku dvadesetprvog vijeka“, autor rada u zborniku radova „Gradiški zbornik“, Prosvjeta, Gradiška, 2008., strana 125-157;
– „Centralna banka Bosne i Hercegovine 1997-2007“– monografija, autor poglavlja „Bankarski sektor“, Sarajevo 2007.
– Prevod iste knjige na engleski jezik pod nazivom „Abandoning of the currency board system in transition economies“, objavljen 2006.
– „Karakteristike sistema osiguranja depozita banaka ekonomija u tranziciji i usklađenost sa evropskim kriterijima“, FINRAR, 2006.
– Recenzija priručnika „Finansijski vodič za izvoznike“, izdavač Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka 2005.
– „Napuštanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama“ – knjiga, izdavač „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ Istočno Sarajevo, 2004.
– „Reforma osiguranja u Republici Srpskoj“, 6. simpozijum Saveza računovođa i revizora Republike Srpske „Računovodstvo i finansije u procesu restruktuiranja preduzeća i banaka“, zbornik radova 2002., časopis „Banke u BiH“, 2003.
– “Supervizija banaka u BiH”, časopis “Banke u BiH”, 2003.
– „Reorganizacija sistema supervizije banaka u Bosni i Hercegovini“, „Revikon“ Sarajevo, mjesečni stručni časopis „Porezni savjetnik“ 2003.
– „Prijetnje sistemu valutnog odbora u Bosni i Hercegovini“, časopis „Banke u BiH“, 2003.
– „Zaštita depozita u tranziciji bankarskog sektora“, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2003.
– „Zaštita depozita banaka u Bosni i Hercegovini“, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2003.
– „Ekonomski aspekti pakta stabilnosti“, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2002.
– Održivost sistema valutnog odbora u uslovima deficita platnog bilansa“, „FINRAR“, časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, 2002.
– „Currency boards in transition economies“, University of Bologna, School of Development, Innovation and Change, 2001.
– „Tranzicioni procesi i njihovi rezultati u prvih deset godina“, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2001.
– „Banking Agency of Republika Srpska“, Finance International, London, 2000.
– „Uticaj Evropske monetarne unije na zemlje Centralne i Istočne Evrope“, Ekonomski fakultet Banja Luka, 2000.

Zbornici radova: 

 • Vilendečić, S., Vilendečić, J. Realno pokriće novca. Suština i značaj procesa istraživanja tržišta. U: Zbornik radova 1 (str. 184–198), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Vilendečić S., J. Vilendečić, „Sigurnost konvertibilne marke”, Zbornik radova 3 (str. 169–182), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Dr Borislav Bijelić

borislav-bijelic

Dr Borislav Bijelić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gde je nešto kasnije uspešno završio i postdiplomske studije.

Nakon toga na Univerzitetu Megatrend stekao je zvanje doktora odbranivši doktorat na temu “Preduzetništvo u funkciji efikasnosti poslovanja preduzeća i ekonomskog razvoja”.

Radno iskustvo:

 • Glavni ekonomista u Sektoru razvoja u kompaniji Ina – Naftaplin;
 • Direktor u kompaniji TPK – PAN;
 • Spoljni saradnik, a kasnije i nastavnik u zvanju višeg asistenta na predmetu Preduzetnička ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci;
 • Šef odeljenja i zamenik generalnog direktora u kompaniji “Telekom Srpske” a.d.;
 • Spoljni saradnik u zvanju predavača na Visokoj školi Prometej u Banjaluci;
 • Direktor Urbanističkog zavoda RS;
 • Direktor kompanije Guber a.d.;
 • Docent na nekoliko predmeta na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci;
 • Zamenik direktora u kompaniji Ducla d.o.o.;

Objavljeni naučni radovi i knjige:

 • Knjiga: “Privatizacija ili..?” (Godina 2003.)
 • Priručnik: “Porezi: Zašto i kako?” (2005.)
 • Preko dvadeset naučnih radova među kojima su:
  • Paradigma tranzicije, Aktuelnosti broj 17, BLC College Banja College, 2012.
  • Država u funkciji pretpostavki ekonomskih i društvenih perfomansi, Aktuelnosti broj 17, BLC College Banja College, 2012.
  • Pretpostavke preduzetništva, Zbornik Međunarodna naučno stručna konferencija, Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 2014.
  • Hegelova filozofija ekonomije kao arhitektonika razvoja, Zbornik mađunarodna naučna konferencija, Ekonomski fakultet, Zenica, 2015.
  • ​The Assumptions of Development in the Spirit of Hegel’s Philosophy of Economics (1) Civil Society and State, World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2017; 3(8); 13-17. (Koautor: dr Snježana Đokić).
  • The Assumptions of Development in the Spirit og Hegel’s Philosophy of Economics (2) Private Property and Law, World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2017; 3(9); 52-56. (Koautor: dr Snježana Đokić).​

Zbornici radova:

 • Bijelić, B., Đokić, S. Preduzetnički menadžment kao pretpostavka razvoja poslovnog sistema. U: Zbornik radova 1 (str. 103), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Bijelić, B., Đokić, A. Restrukturiranje kao reakcija na ostvareni gubitak u poslovanju i mogući stečaj. U: Zbornik radova 2 (str. 141–214), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Bijelić B., A. Đokić, „Sistemska i intervencionička uloga države”, Zbornik radova 3 (str. 106–125), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Mr Vesna Đurović

Vesna_Djurovic

Mr Vesna diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, na odsjeku Engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu završila je specijalističke studije „Metodika nastave u visokom obrazovanju i interkulturalnost”. Magistrirala je na Filološkom fakultetu u Banja Luci, odbranivši rad „Moralnost i objektivacija tijela u romanima D. H. Lorensa”.

Nakon završenog fakulteta Vesna je predavala engleski jezik i književnost u OŠ Vuk Stefanović Karadžić i OŠ Ivo Andrić. Pored toga, bila je nastavnik u školi stranih jezika „Oxford edukativni centar”. Od 2006. godine radila je na „Banja Luka Collegeu” kao asistent za predmet Engleski jezik i kao koordinator za nastavu. Ubrzo zatim imenovana je za predavača i predmetnog nastavnika na predmetima Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3, Engleski jezik 4, Poslovni engleski i Informatički engleski.

Naučni i stručni radovi:

 • Globalizacija, Aktuelnosti br. 8, 2007.
 • Objekat u romanima ranog dvadesetog vijeka, Aktuelnosti br. 11, 2010.
 • Nastava na nematičnim fakultetima – primjer iz prakse, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga rezimea, 2011.
 • Primjena novih tehnologija u nastavi srpskog i engleskog jezika, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga rezimea, 2011.
 • Culture and entrepreneurial potential as managerial skills, International Journal of Innovations in Business, 2012.
 • Upotreba bajki Oskara Vajlda u nastavi engleskog jezika, Zbornik radova IV Međunarodnog naučno-stručnog skupa Edukacija za budućnost, 2012.
 • Standardi i kriterijumi vrednovanja znanja studenata iz engleskog jezika na nematičnom fakultetu, Aktuelnosti br. 14, 2014.
 • Preparation of the students for the foreign language learning on non-core faculties, 21st Century Challenges to Developing Communicative Competence for Professional Purposes, Conference Proceedings of the VII International Conference, Bulgaria.

Dr Nikola Atlagić

Nikola_Atlagic

Dr Nikola Atlagić je stekao zvanje inženjera elektrotehnike na ETF-u u Banjaluci, i inženjera PTT saobraćaja na Saobraćajni fakultetu u Zagrebu.

Magistar poslovne ekonomije postao je nakon završenog Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci, sa prosječnom ocjenom 9,6. Nakon toga je doktorirao na Univerzitetu Megatrend u Beogradu i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Kao član inovatora inženjera Banja Luke više puta je nagrađivan za ostvarivanje tehničkih unapređenja i inovacija u oblasti telekomunikacija.

Radno iskustvo:

 • 1977. godine počinje da radi u PTT BiH na poslovima projektovanja i održavanja radio-relejnih sistema.
 • 1985. godine prelazi na poziciju rukovodioca radne jedinice kućne telefonije.
 • 1989. godine postaje rukovodilac radne jedinice Telefonski servis.
 • 1996. godine postaje tehnički direktor Telekarda.
 • 2005. godine unaprijeđen je u generalnog direktora Telekarda.
 • 2008. godine počinje sa radom na mjestu rukovodioca sektora za obradu podataka pri Direkciji za korporativne poslove u Mtel­u.
 • 2012. godine počinje da radi u ITEP (ranije Visoka škola „Dositej”) na poziciji viši asistent, a par godina kasnije postaje predavač na predmetima Preduzetništvo, Menadžment, Strategijski menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Finansijska tržišta i berzanski menadžment.
 • Nakon doktorata, dobija izbor u zvanje profesora i angažovan je u nastavi na predmetima Menadžment ljudskih resursa i projekata, Sociologija menadžmenta, Strategijski menadžment, Poslovna etika i drugim

Spisak objavljenih radova:

 • „Mogućnosti i šanse ruralnog turizma Republike Srpske”, Međunarodni sajam turizma Mediteranski dani, Trebinje 2010, „Međunarodna konferencija ZDRAV ŽIVOT” Trebinje, 08–10. 04. 2010. god, Zbornik radova.
 • „Ruralni prostor Republike Srpske kao ruralna turistička destinacija”, 2. Hrvatski kongres o ruralnom turizmu sa međunarodnim sudelovanjem, Mali Lošinj, 21– 25. april 2010. god, Zbornik radova.
 • „Primjena savremenih informacionih tehnologija u turizmu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”, 2. Regionalna turistička konferencija „Saradnja u razvoju turizma – Održivi razvoj kao uslov konkurentnosti u turizmu”, Beograd, juni 2010.god, Privredna beogradska komora, Zbornik radova.
 • „Primjena tehničko-tehnoloških inovacija u turizmu Republike Srpske (Bosne i Hercegovine)”, 2. Međunarodni naučno-stručni skup „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja”, Banja Luka, 11–12. novembar 2010. god, Zbornik radova.
 • „Informacione tehnologije kao generator globalizacije i njihov uticaj na tranziciju društva”, First international scientific conference, “Crisis of transition and transition of crisis”, Banja Luka 28–29. april 2011. god, Collection of papers.
 • „Informacione tehnologije i sport”, Međunarodni naučni skup „Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – BiH i obezbjeđenje sportskih događaja”, Evropski defendologija centar, Banja Luka, 24–25.06.2011. god Zbornik radova.
 • The seventh book of case studies: Ineson, E.M., Smith. M. and Nita, V. (eds.) (2016) International Case Studies for Hospitality, Tourism and Events Management Students and Trainees, Volume 7, Tehnopress: Iasi. ISBN: 978-606-687-251-5.
 • Knjiga Menadžment ljudskih resursa i projekata: Đokić, Knežević, Atlagić, Banja Luka, 2017.god. Izdavač: ITEP – Banja Luka – Link group Beograd.
 • Atlagić, N. Informaciono komunikacione tehnologije (ICT) kao generator globalizacije. U: Zbornik radova 2 (str. 90–123), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Zbornici radova:

 • Knežević M., N. Atlagić, „Kulturne rute Balkana u funkciji turizma regiona”, Zbornik radova 3 (str. 22–37), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Spisak objavljenih radova na SCI listi:

 • A New System For Monitoring of Para-Fiscal Levies Based ON Knowledge Bases and New Software Solutions (IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology ISSN 2348-7968 Vol. 2 Issue 7, July 2015.).
 • New Concept of the Management Based on New Tecnological Solutions and Knowledge Bases (IJERMT International Journal of Emerging Research in Management &Technology ISSN: 2278-9359 (Volume-4, Issue-8) – August 2015.
 • The new approch to monitoring of public finances based on new tehnological solutions and knowledde bases.(IJMRD International Journal of Multidisciplinary Reserch and Development ISSN 2349-5979 Volume 2 Issue 9 Part G, 2015).

Učešća na međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama:

 • 2009. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”2. Kongres ruralnog turizma Hrvatske”, na temu: ” Koncepcija dugoročnog razvoja ruralnog turizma”, Мali Lošinj, april 2009.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji ” Zdrav život” Trebinje, BiH.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ”Jačanje poslovnih veza kroz sportske aktivnosti i razvoj sportskog turizma” Portorož, Slovenija.
 • 2010. Učešće na II Regionalnoj konferenciji – ”Održivi razvoj kao uslov konkurentnosti ” – Privredna komora Beograd.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ’’ Korištenje solarne energije u hotelima i turističkom sektoru’’ Opatija, hotel Milenij, maj 2010.
 • 2010. Učešće na međunarodnom naučno-stručnom skupu ”Tehnološke inovacije kao generator privrednog razvoja” – Privredna komora RS i Savez inovatora RS.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ”Gostoljublje kao komparativna prednost u svim poslovnim aktivnostima” – Sacen International, Ohrid, Makedonija.
 • 2010. Učešće na Prvom kongresu ruralnog turizma Srbije pod nazivom: ” Multisektorska partnerstva kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije’’ uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT), Kragujevac 27 i 28. maja.
 • 2010. Učešće na 2. Kongresu geografa Srbije, Decembar 2010, Novi Sad.
 • 2010. Učešće na I Hrvatskom naučnom stručnom skupu o menadžmentu u turizmu i sportu, 19.-20. mart, Sveti Martin na Muri.
 • 2011. Učešće na međunarodnom naučnom skupu ”Crisis of transition and transition of crisis” – Universitiy for Business studies Banja Luka.
 • 2011. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”Women revitalize the European creativity” septembar 2011 u Banjaluci, u organizaciji European Inventors Association.
 • 2011. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”Regional Cooperation in Europe: Opportunity for the Balkans” 21.-23. September, IUC Dubrovnik, Croatia.
 • 2011. ”Izrada izvozne strategije razvoja BiH” – učešće u sastavu stručne grupe formirane od strane Izvoznog vijeća BiH Sarajevo, BiH.
 • 2011. 2. Međunarodna konferencija o turizmu, Privredna komora Beograda, 03.11.2011. Beograd.
 • 2012. Učešće na 3. Kongresu ruralnog turizma Hrvatske na temu: ’’Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja’’ Hotel Osijek, Osijek, april 2012.
 • 2013. 3. Regionalna konferencija, Inovacije u turizmu, oktobar 2013, Beograd.
 • 2013. Cultural Dimensions OF Service Quality, oktobar 2013, u organizaciji La fondation pour la formation hoteliere, UPS, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Banja Luka.
 • 2013. Učešće u organizaciji Konferencije evropskih žena inovatora, oktobar, Banja Luka.
 • 2013. XIII Međunarodna konferencija o turizmu “Hospitality today”, u organizaciji Mančester Metropolitan Universiteta, jun 2013, Bukurešt.
 • 2014. Konferencija o turizmu, Privredna komora grada Beograda.
 • 2014. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”TOURISM AND EVENTS”, juli 2014, Vels.
 • 2014. Učešće na XIV Međunarodnoj konferenciji ”CULTURAL DIMENSIONS IN HOSPITALITY, TOURISM AND EVENTS”, juli 2014, Mančester, Engleska.
 • 2014. WeB, ”Konferencija o IKT”, decembar 2014. Jahorina.
 • 2015. god. Projekat ERASMUS +, februar 2015, Weimar, Njemačka.
 • 2015. god. Učešće na Kongresu studenata turizma, februar 2015, Opatija, Hrvatska.
 • 2015. Učešće nа XV th International Conference of Partner Institutions ‘’Hospitality and Service Innovation’’ Portorož, april 13-17 2015.
 • 2015. Učešće na naučnom skupu Forumul European de turism ‘’Brancusi’s Homeland’’ Targu Jiu, Gorj, Romania 28-29 avgust 2015.
 • 2015. Učešće на International Conference of Partner Institutions ‘’Мerchandising and upselling I ’’ Beograd, Srbija, oktobar 2015. U organizaciji La Fondation pour la Formation Hoteliere i Visoke Hotelijerske škole, Kneza Višeslava.
 • 2016. Učešće nа “XVI International Conference of Partner Institutions” – ‘’Planing for Change’’, 16-20 maj 2016. OHRID. U organizaciji La Fondation pour la Formation Hoteliere i Univerziteta St. Kliment Ohridski.
 • 2016. Učešće na “5. Business samitu” – ‘’Uposlimo Srbiju’’, 24-26 juni , Vrnjačka Banja, U organizaciji Privredne komore Srbije
 • 2016. (maj – septembar) – Rad na međunarodnom projektu vezanom za uvezivanje kontinentalnog i primoskog turizma uz saradnju i učešće Fakulteta za turizam iz Podgorice i Fakulteta za turizam, Univerziteta za poslovne studije iz Banjaluke.
 • 2016. (25-30. oktobar) – Učešće na međunarodnom forumu “Nyeleni Europe 2016.” vezanom za suverenitet hrane, kao predstavnik BiH i udruženja Slow food Convivium Podkozarje –Podgrmeč.
 • 2017. LA FONDATION POUR LA FORMATION HÔTELIÈRE “17 th Annual Conference Winning the Game in Hospitality, Tourism and Events”, Thursday May 11 th , Faculty of Tourism and Hotel Management, Jovana Dučića 25 A, Banja Luka
 • Učešće na “18 th Annual Conference”, June 6th – 10th 2018 FH Conference: “Innovative Information and Communication Technology in Hospitality and Tourism” ODESSA; UKRAINA, LA FONDATION POUR LA FORMATION HÔTELIÈRE.

Mr Jelena Jovović

Zvanje diplomiranog ekonomiste mr Jelena Jovović stekla je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na smjeru Finansije. Nakog toga na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu završava osnovne, a zatim i master studije i dobija zvanje master ekonomije.

Na početku karijere radila je u lokalnoj samoupravi opštine Foča, u odjeljenju za finansije. Nakon toga počinje da radi kao asistent u Visokoj školi „Dositej”, a ubrzo zatim unaprijeđena je na poziciju predavača.

Objavljeni naučni radovi:

 • “The Role and the Importance of a Principal in the Achievements of the School“, objavljen u zborniku radova: Education, na konferenciji “Employment, Education and Entrepreneurship“, Beograd, Srbija, održanoj od 12­ do 14. decembra 2012. god.
 • “New Directions in Manufacturing“, objavljen u zborniku radova: Entrepreneurship: Economic Development & Finance, na konferenciji „Employment, Education and Entrepreneurship“, Beograd, Srbija održanoj od 16 do ­18. oktobra 2013. god.
 • “The new approch to monitoring of public finances based on new tehnological solutions and knowledge bases”, (International Journal of Multidisciplinary Research and Development, ISSN 2349­5979, Volumee 2, Issue 9, Part G, 2015).

Zbornici radova: 

 • Jovović, J., Jovanović, S. Suština i značaj procesa istraživanja tržišta. U: Zbornik radova 1 (str. 168), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Jovović, J., Jovanović, S. Poslovna strategija kao element planskog odlučivanja. U: Zbornik radova 2 (str. 123–141), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Jovović J., S. Jovanović, „Koncept, značaj i modeli organizacionog dizajna”, Zbornik radova 3 (str. 126–145), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Objavljena knjiga:

 • Jelena Jovović, „Istraživanje tržišta“, Visoka škola „Dositej”, Trn, Laktaši, 2015.

Mr Davor Radivojević

Davor Radivojević

Davor je diplomirao je na odsijeku za grafički dizajn na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci. Nakon toga, zvanje diplomiranog inženjera, a kasnije i magistra informatike stekao je po završetku Fakulteta za informacione tehnologije, na Univerzitetu za poslovne studije.

Kada je reč o predavačkom iskustvu, tokom završne godine studija radio je kao demonstrator na predmetima Računarske mreže, Eksperti sistemi i Poslovna inteligencija. Zatim se uspješno bavio izradom web stranica za privatna preduzeća, a jedno vrijeme proveo je i radeći za kompaniju S. P. Hyperion.

Objavljene knjige i naučni radovi:

 • „Lokalni izbori 2012”, Službeni glasnik Republike Srpske, 2012.
 • „Uticaj novih tehnoloških rješenja na zadovoljstvo korisnika usluga u javnoj upravi”, Infotech, 2013.
 • „Računarstvo u oblaku kao podrška efikasnijem radu jedinica lokalne samouprave”, Infoteh–Jahorina, 2014.
 • „Nova tehnološka rješenja zasnovana na bazama znanja kao pomoć u radu biračkih odbora”, Infoteh – Jahorina, 2015.
 • “E-Biznis i Internet poslovanje”, izdavač Visoka škola “Dositej”, Trn, Laktaši, 2016.

Zbornici radova: 

 • Radivojević, M., Radivojević, D. Efikasnije praćenje izvedenih građevinskih radova uz upotrebu dronova. U: Zbornik radova 1 (str. 51), XII 2019, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Radivojević, D., Radivojević, M. Novi softverski alat za pomoć u radu biračkim odborima zasnovan na bazama znanja. U: Zbornik radova 2 (str. 26–42), II 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Radivojević M., D. Radivojević, „Novi pristup učenju na daljinu podržan bazama znanja i semantičkim vebom”, Zbornik radova 3 (str. 48–59), VIII 2020, Banjaluka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.

Dr Svetlana Jevremović

Svetlana je diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka, a nakon toga završila je i postdiplomske studije na smjeru Internet tehnologije. Zvanje magistra tehničkih nauka stekla je 2008. godine u oblasti organizacionih nauka za elektronsko poslovanje, poslije čega stiče i zvanje doktora informatičkih nauka.

Oblasti Svetlaninog naučnog interesovanja su: internet tehnologije, elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, objektno orijentisano programiranje – Java. Rezultate svojih istraživanja objavljivala je u više radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i na konferencijama.

Tokom dosadašnje karijere Svetlana je radila na poziciji stručnog saradnika na projektima programiranja i projektovanja aplikativnog softvera. Pored toga, sticala je dragocjeno iskustvo i kao profesor informatike i računarstva.

Spisak objavljenih radova

Rad u časopisu međunarodnog značaja sa impakt faktorom na SCI-e listi – M23

 • S. Jevremović, V. Vujin, Z. Bogdanović, D. Đokić, D. Barać, „Designing Adaptive e-Learning Courses Trough Cloud Computing”, Metalurgia International, no. 9–2012, ISSN 1.582–2.214. Impakt faktor za 2010=0.154.
 • D. Ðokić, A. Labus, S. Jevremović, A. Stokić, A. Milić, „Portal for the Management of Digitaly Signed Electronic Documents”, Metalurgia International, no. 9–2012, ISSN 1.582–2.214. Impakt faktor za 2010=0.154.

Rad u časopisu nacionalnog značaja – M50

Rad u zborniku naučnog skupa nacionalnog značaja – M60

 • Dragoljub Pilipović, Marija Pilipović, Svetlana Jevremović, „Semantički wiki kao pomoć pri učenju”, INFOTEH-JAHORINA Vol. 7, Ref. F-16, p. 745–749, Mart 2008. www.infoteh.rs.ba/zbornik/2008/radovi/F/F-16.doc
 • Svetlana Jevremović, „Metodološki okvir za razvoj personalizovanog sistema elektronskog učenja”, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 Srbija, Beograd, novembar 24–26, 2009. http://2009.telfor.rs/files/radovi/10_39.pdf
 • B. Vojnović, S. Jevremović, „Management of the tourist services quality”, Proceedings of the third Biennial International Congress, pp. 621–629, Beograd, 2007.
 • S. Jevremović, B. Vojnović, „Upravljanje obrazovnim procesom na daljinu”, Poslovna politika, februar 2008. str. 37–40.
 • M. Matijević, M. Matijević, S. Jevremović, „Semantička interoperabilnost podataka u istraživanju IKT tržišta zasnovana na ontologijama”, INFOTECH 2013.

Udžbenici i praktikumi

 • B. Rađenović, M. Rađenović, S. Jevremović, Informacione tehnologije, udžbenik, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac, 2009.
 • S. Jevremović, B. Lovčević, Osnovi informacione tehnologije, praktikum vežbi, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac, 2013.

Dr Biljana Velinović

Po okončanju osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu, Biljana uspješno završava i master studije na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odsjeku Zidno slikarstvo. Nakon toga upisuje i interdisciplinarne doktorske studije, na odsjeku Višemedijske umetnosti.

Do sada je uspješno učestvovala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama kako u regionu, tako i u inostranstvu. Od 2012. godine stiče dragocjeno iskustvo u radu na fakultetu, na pozicijama saradnika u nastavi, profesora i docenta.

Dobitnik je Nagrade za zidno slikarstvo „Vlada Todorović” – Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, kao i Nagrade za proširene medije, koja joj je dodijeljena na Proljetnoj izložbi ULUS-a, 2017. godine, za rad „FRAGMENTI” – video-kolaž.

Dr Dijana Kremenović

Dijana Kremenović

Dr Dijana Kremenović rođena je 1970. godine u Banjoj Luci.

Redovni studij završila je 1995. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, diplomirajući na temi „Istraživanje marketinga”, čime stiče akademsko zvanje diplomirani
ekonomista. Na istom fakultetu 2015. godine stiče zvanje magistra ekonomskih nauka, iz naučne oblasti poslovnih finansija, odbranivši magistarski rad na temu „Budžetiranje kapitala kao instrument donošenja investicionih odluka”. Zvanje doktora ekonomskih nauka stiče 2018. godine na Fakultetu za poslovne i finansijske studije Univerziteta za poslovnu ekonomiju u Banjoj Luci, iz naučnih oblasti računovodstva i revizije i poslovne finansije, odbranivši tezu „Mogućnosti unapređenja računovodstvenog planiranja i kontrole u funkciji poboljšanja konkurentnosti primjenom Beyond Budgeting koncepta”.

Godine 2019. izabrana je u naučno-nastavno zvanje docenta za uže naučne oblasti Računovodstvo i revizija i Poslovne finansije (Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka).

Godine 2018. izabrana je u zvanje profesora visoke škole (Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo u Banjoj Luci)

Radno iskustvo:

 • 2019– Revizija učinka, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
 • 2008–2018: Rukovodilac Sektora za budžet i kontrolu u Telekomu Srpske
 • 2007–2008: Vršilac dužnosti izvršnog direktora za finansije u Telekomu Srpske
 • 1998–2007: Rukovodilac Sektora za računovodstvo, plan i finansije u Telekomu Srpske

Posjeduje certifikat internog revizora (Registar ovlaštenih internih revizora 984/12-17).

Ispunjava uslove za rad u organima državne uprave (Rješenje 23.02/153-529/17).

Aktivno govori engleski jezik (Advanced Level – C1).

Radi u programima Microsoft Office (licenca Specialist for Microsoft Excel 2010 Expert).

Član je Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Udruženja ekonomista RS – S.W.O.T. Banja Luka, Centra za unapređenje korporativnog upravljanja i Udruženja internih revizora BiH.

Položeni specijalistički kursevi:

 • 2011 – Managing and Measuring Operational Risk – Euromoney Training Financial, Paris
 • 2009 – International Project Finance Cash Flow Modelling – Euromoney Training Financial, London
 • 2008 – Advanced Company Analysis Valuation and Financial Modelling – Euromoney Training Financial, Paris

Objavljene knjige:

 • Kremenović, Dijana, 2019, „Monetarne i javne finansije”, Banja Luka: Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, ISBN: 978-99976-31-10-7

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • Kremenović, Dijana, 2020, „Proces kapitalnog budžetiranja”, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Zbornik radova 2. III 2020, str. 115–122.
 • Kremenović, Dijana, 2019, „Projekti u funkciji materijalizacije strategije razvoja preduzeća”, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Zbornik radova 1. XII 2019, str. 119–146.
 • Kremenović, Dijana, 2019, „Značaj i efekti investiranja u pozitivne poslovne odnose sa kupcima”, Poslovne studije, broj 21–22, str. 175–188.
 • Kremenović, Dijana, 2018, „Izražavanje koristi investicionog projekta na gotovinskoj osnovi”, EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, broj 2, str. 348–368.
 • Jovanić, Dijana, 2017, „Budžetiranje kapitala kao instrument donošenja investicionih odluka”, Finrar, broj 9, str. 38–44.
 • Jovanić, Dijana, 2017, „Karakteristike investicionih projekata”, Financing – Naučni časopis za ekonomiju, Vol. 7 Issue 3, str. 53–56.

Učešće na projektima:

 • Uvođenje „Enterprise Resource Planning” u Telekomu Srpske, od 2014. do 2017. godine, vođa projektnog tima
 • Izrada „Metodologija upravljanja procjenom radne uspješnosti” u Telekomu Srpske, od 2015. do 2016. godine, član projektnog tima
 • Izrada „Metodologije Rolling budžetiranja” u Telekomu Srpske, od 2014. do 2015. godine, vođa projektnog tima
 • Izrada „Metodologije za izradu Cost-Benefit analize” u Telekomu Srpske, od 2012. do 2013. godine, vođa projektnog tima
 • Izrada „Metodologija za upravljanje projektima” u Telekomu Srpske, od 2011. do 2013. godine, član projektnog tima
 • Izrada „Metodologije Biznis plan” u Telekomu Srpske, od 2008. do 2009. godine, vođa projektnog tima
 • Izrada „Metodologije planiranja i izvještavanja” u Telekomu Srpske, od 2007. do 2008. godine, vođa projektnog tima

Učešća na međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama:

 • 2004 – VIII Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Teslić
 • 2006 – X Kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Teslić
 • 2010 – XIV Kongres računovodstvene i revizorske profesije, Teslić
 • 2013 – XVII Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije, Teslić
 • 2014 – Kopaonik Business Forum
 • 2014 – IX Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
 • 2014 – II Kongres controllera MCB, Beograd
 • 2014 – XVIII Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije, Teslić
 • 2015 – Kopaonik Business Forum
 • 2015 – XIX Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije, Teslić
 • 2015 – Women in Strategy Summit – Innovation Enterprise, Njujork
 • 2016 – XI Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju, Teslić
 • 2016 – Kopaonik Business Forum
 • 2016 – XX Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije, Teslić
 • 2017 – Kopaonik Business Forum
 • 2017 – XXI Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije, Teslić
 • 2017 – Prva regionalna konferencija „Interna revizija u javnom sektoru”, Banja Luka

Dr Marko Nikolić

Marko Nikolić je rođen 1978. godine u Majdanpeku. Umjetničkim stvaralaštvom počinje da se bavi 1992. godine. Isprva poezijom, muzikom i crtežom, da bi se kasnije usredsredio na audio i video produkciju. Izlagao je svoje radove na više grupnih izložbi, držao koncerte i učestvovao na domaćim i stranim filmskim festivalima.

Završio je Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i doktorirao na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu na Odsijeku za digitalnu umjetnost u okviru interdisciplinarnih doktorskih studija. Odbranio je doktorski umjetnički projekat pod nazivom „Samoubistvo – put ka nacionalnom preporodu“.

Višegodišnji je korisnik i pobornik slobodnog softvera, koji promoviše u Srbiji držanjem prezentacija, predavanja i radionica.

Zaposlen je na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, kao profesor strukovnih studija. Angažovan je za izvođenje nastave iz nekoliko predmeta na osnovnim i master studijama. Autor je dva udžbenika iz oblasti veb-dizajna: „Veb-dijzan“ i „Napredni veb-dizajn“. Oba u izdanju ITS-a.

Dr Predrag Maksić

Predrag Maksić

Po završetku Škole za dizajn, odsjek Industrijski dizajn i dizajn enterijera, Predrag upisuje Fakultet primenjenih umetnosti na odsjeku Unutrašnja arhitektura. Nakon toga, upisao je i završio master studije u Sjedinjenim Državama, na Washington State University, program Master in Interior Design. Zvanje doktora stekao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, u oblasti teorija umjetnosti i medija, s radom iz oblasti teorije dizajna.

Predrag Maksić posjeduje bogato predavačko iskustvo. Godine 2011. izabran je u zvanje stručnog saradnika na VŠSS – Beogradska politehnika, a 2016. godine promovisan je u predavača na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, u Beogradu. Od 2013. godine do danas radi kao predavač na ITAcademy, gdje drži nekoliko kurseva. Uz to, Predrag je i certifikovani Autodesk ATC instruktor za 3ds Max i Fusion 360.

Radio je na brojnim projektima na polju dizajna enterijera i grafičkog dizajna u Srbiji, Sjedinjenim Državama, Njemačkoj, Ujedinjenim Emiratima itd. Partner je, autor i glavni projektant u studiju za projektovanje i izvođenje enterijera i namještaja od 2009. godine. Autor je većeg broja naučnih radova, objavljenih u zemlji i inostranstvu, u zbornicima i naučnim časopisima. Interesovanja u oblasti teorije kreću se od teorije forme, održivog dizajna, etike dizajna, kao i biopolitičnog karaktera dizajna. Od 2009. godine član je International Interior Design Association (IIDA), a od 2016. godine član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS).

Dobitnik je nekoliko nagrada iz oblasti dizajna: BIG SEE Interior Design Award 2019 – kategorija: Retail – Interior design of the SKINMEDIC CLINIC, Month of Design Festival in LJubljana, Slovenija, 2019. godine, BIG SEE Interior Design Award 2019 – kategorija: Workplace – Interior design of the MB TRANS COMPANY OFFICE BUILDING, Month of Design Festival in LJubljana, Slovenija, 2019. godine, Nagrada za arhitekturu i dizajn u kamenu, VI međunarodna izložba “Kamen u arhitekturi i umetnosti”, Udruženje Kamena Kolonija – Stone Studio Association, 2019. godine, Druga nagrada na konkursu firme NITEA, kategorija Korpusni sistem za odlaganje kancelarijskog materijalа, januar 2008.