• Home
 • SEMINARSKI RADOVI

SEMINARSKI RADOVI

Naslovna strana je prva strana rada. Ona treba da sadrži osnovne informacije o autoru i radu, kao što su:

 • naziv visokoškolske ustanove,
 • naznaku vrste rada (seminarski ili završni rad),
 • naziv predmeta,
 • naslov rada,
 • nastavničko zvanje, akademsku titulu, ime i prezime mentora,
 • ime i prezime studenta i broj ineksa
 • mjesto, mjesec i godinu predaje rada.
 • Izgled prve strane seminarskog rada možete da pogledate ovde.

Iza naslovne strane slijedi sadržaj. Sadržaj može da ide i na početku i na kraju rada, ali je radi lakšeg snalaženja čitalaca i preglednosti prihvatljiviji prvi način. On predstavlja tekstualno-numerički pregled dijelova rada. U njemu su navedeni naslovi i podnaslovi koji odražavaju strukturu rada, i brojevi strana na kojima se nalaze. Sadržaj se sačinjava nakon što se rad napiše i ostraniči. Uobičajeno je da se numerisanje prve, naslovne strane izostavlja (ali se podrazumijeva).

Seminarski rad čine:

 1. Uvodni dio, u kojem se prezentuje suština suštinu problema koji se razmatra u seminarskom radu, ukazuje na njegov značaj, razloge (motive) za njegovu obradu i daje kratak pregled sadržaja rada. Obim uvoda je poželjno da bude u okviru jedne do dvije strane;
 2. Glavni dio (razrada teme), osmišljen, temeljan i argumentovan prikaz teorijskih i praktičnih aspekata teme. On je najvažniji i svakako najobimniji dio rada (obično čini 70-80% rada). Njime treba obuhvatiti sve ono što je u uvodu obećano. Zbog toga je obično raščlanjen na poglavlja, podpoglavlja, odjeljke i didaktičke cjeline (pasuse). Svi navedeni dijelovi treba da budu pravilno raspoređen, međusobno povezani i adekvatno dimenzionisani.Raspored i signiranje dijelova može da se izvede slovima, brojevima i njihovom kombinacijom. Najčešće se koristi signiranje pomoću sistema brojeva, a ponekad i signiranje kombinacijom brojeva. Bez obzira na to za koji se sistem (način) signiranje opredijelite, on mora da se dosljedno primenjuje u radu. Ovaj dio rada nije samo prosta reprodukcija teksta iz izvora koje je student konsultovao, već treba da sadrži i njegove stavove i kritičke poglede u vezi osnovnih pitanja koja se u radu tretiraju. Ukoliko je udeo mišljenja studenta veći i rad je kvalitetniji.
 3. Zaključak, finalni dio rada napisan na jednoj do dvije strane. U njemu se na sistematičan i koncizan način saopštavaju najvažnija saznanja do kojih se došlo izradom stručnog rada. On proizilazi iz čitavog sadržaja rada, pa se preporučuje autoru da podrobno pročita sve ono što je prethodno napisao. U zaključku treba da se ocijeni, po mogućnosti kritički, tema koja je bila predmet razrade, procijene stanja ili situacije, iskažu poruke i doprinos rada, kao i da se ukaže na probleme i pitanja koji bi trebalo dalje da se obrađuju i proučavaju.
 4. Spisak literature, sistematski pregled svih izvora koji direktno ili indirektno tretiraju sadržaj teme rada i koji su korišćeni tokom izrade. Ako je rad pisan latinicom spisak literature se navodi po abecednom redu, a ako je korišćena ćirilica onda se navodi po azbučnom redu. Postoje različiti sistemi navođenja literature. Sistem za koji smo se opredijelili mora da se dosljedno primjenjuje od prve do poslednje reference u spisku literature, kao i u fusnotama.Primjer:
  1. Petković, V: Sociologija rada, Ekonomski fakultet, Beograd, 2001. ili
  1. Petković, V. (2001): Sociologija rada, Ekonomski fakultet, Beograd.U izradi seminarskog rada, pored obavezne udžbeničke literature, poželjno je da se konsultuju najmanje još tri relevantna izvora za proučavanje postavljene teme.Ako je izvor (referenca) koji se navodi u spisku litaerature napisao jedan autor, onda se piše njegovo prezime i početno slovo imena ili puno ime (u spisku literature pored imena i prezimena autora najčešće se ne navode nastavnička i naučna zvanja). U slučaju kada djelo ima dva autora, tada se ispisuje prezime i početno slovo imena oba autora. Kod djela koja imaju tri do pet autora ispisuje se prezime i početno slovo prvog autora i skraćenica dodaje – i dr. Međutim, ako je djelo rezultat rada pet i više autora, onda se umesto njihovih prezimena i početnih slova imena ispisuje – grupa autora.

  Primjer:
  1. Adižes, I: Upravljanje promenama, „Prometej“, Novi Sad, 1994.
  2. Babić, M. i Stević B: Menadžment – koncept i proces, MB „Centar“, Beograd, 1997.
  3. Babić, M. i dr: Menadžment, Ekonomski fakultet, Subotica 1994.
  4. Grupa autora: Istraživanje i planiranje društvenih promena i razvoja, ISI, Beograd, 1983.

  Prethodni primjeri odnosili su se na knjige. Kada su u pitanju časopisi i sadržaji sa Interneta, takođe, je neophodno da se poštuju određeni standardi.

  Članak iz časopisa:
  1. Stefanović, I: Prilog strategijskom poslovnom planiranju, Nauka i biznis, 2, VPŠ, Čačak, 2007.

  Internet sajt:
  1. http://www.si-revizija.si/financniki/dokumenti/Kodeks_poklic_etike_pf.pdf (datum pristupa: 14. 02. 2008)

  Članak preuzet sa internet sajta:
  1. Karajića, V: Rad, organizacija i motivacija, http://uuu.urc.bl.ac.ыu/prrs/spm/03/0018.html (datum pristupa: 14. 02. 2008).

Fusnote su zabilješke ili napomene koje se pišu na dnu strane ispod kraće horizontalne linije radi rasterećenja osnovnog teksta. Zbog toga se nazivaju i podnožna napomena. Pišu se sitnijim slovima i najčešće se označavaju brojem, malim slovima i zvjezdicama. Treba voditi računa da se istim znakom obilježe fusnota u podtekstu i riječi u tekstu.

S obzirom na prirodu i namjenu, fusnote mogu da budu dokumentarne (bibliografske) i eksplikativne. Dokumentarne fusnote služe za navođenje izvovora iz kojih je preuzet tekst (citat, podaci i sl). Eksplikativne fusnote namijenjene su za dodatno objašnjenje nekog stava, zaključka i sl. u tekstu. Kao dopunska informacija, može da sadrži različite ideje i činjenice, kritičke osvrte, napomene, komparacije i sl.

Slike, tabele, grafikoni i sl. mogu se dati u okviru teksta, a ako su obimniji na posebnoj stranici u prilogu. U podnožju slike piše se redni broj slike i njen naziv. Ako je slika preuzeta od drugog autora, onda se ispod naziva slike navodi izvor iz koga je slika preuzeta ili se to navodi u fusnoti.

Matematički izrazi se prikazuju na sredini stranice i oni imaju svoju numeraciju.