• Home
 • Četvorogodišnji studij

Četvorogodišnji studij

STEKNITE ZNANJA ZA VISOKOPLAĆENA ZANIMANJA

Studijski program na četvorogodišnjim studijama Poslovne ekonomije i preduzetništva priprema vas za uspješnu biznis karijeru. Znanja i vještine kojima ćete raspolagati po završetku studija otvoriće vam put do profesionalnog uspjeha i posla koji će vam obezbijediti i ličnu i finansijsku satisfakciju. Zahvaljujući kvalitetnom programu edukacije, moći ćete jednako dobro da se snađete na visokim poslovnim pozicijama, ali i na čelu projekata koje ćete sami pokretati.

Plan i program do školske 2018/19. godine možete pogledati ovdje.

Pogledajte novi plan i program predmeta prema godini studija:

PRVA  GODINA

PRVI  SEMESTAR

Poslovna matematika

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Studenti stiču znanja neophodna za dalje obrazovanje i praćenje nastave iz stručnih predmeta
 • Sadržaj predmeta: Funkcije od jedne realne promjenljive, Funkcije od dvije ili više realnih promjenljivih, Aplikacije funkcija u ekonomiji i biznisu, Diferencijalni račun, Primjene diferencijalnog računa u ekonomiji i biznisu, Integralni račun, Primjena integralnog računa u ekonomiji i biznisu, Linearna algebra, Primjena linearne algebre u ekonomiji i biznisu (model Leontijef, optimizacija linearne funkcije cilja iz dvije ili više promjenljivih), Matematički nazivi i redovi, Primjena naziva i redova u finansijskoj matematici.
 • Literatura: Petrović Ž: POSLOVNA MATEMATIKA, FPE, Beograd, 2009.

Menadžment

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima menadžmenta i menadžmenta sistemima; osposobljavanje studenata za planiranje, organizovanje u proizvodnim i uslužnim preduzećima, za motivaciju, komunikaciju i vođenje zaposlenih, kao i za kontrolisanje procesa i rezultata rada. Ishod predmeta: Sticanje potrebnih znanja za obavljanje poslova iz domena menadžmenta.
 • Sadržaj predmeta: 1. UVOD U MENADŽMENT. Pojam i razvoj menadžmenta. Pojam i razvoj organizacije. Menadžeri. Funkcije, uloge i principi menadžmenta. 2. ISTORIJSKI RAZVOJ MENADŽMENTA. Počeci organizovanog rada. Naučni menadžment. Administrativni pristup. Bihejvioristički pristup. Kvantitativni menadžment. Sistemski pristup. Situacioni pristup. 3. PLANIRANjE. Donošenje odluka. Postavljanje ciljeva i definisanje načina njihove realizacije. Metode i tehnike planiranja. 4. ORGANIZOVANjE. Organizaciona struktura, Organizacioni dizajn. Modeli organizacione strukture. Sistematizacija radnih mjesta. Pronalaženje i selekacija zaposlenih. 5. VOĐENJE. Organizaciono ponašanje. Grupe i timovi. Motivisanje zaposlenih. Liderstvo. 6. KONTROLISANJE. Organizacione performanse. Mjerenje i upoređivanje. Tehike kontrole.
 • Teorijska nastava: Predavanja se izvode kombinovano „ex cathedra v case“ metodom. Teorijska nastava sadrži 50% i izlaže se metodom eks katedra, dok se ostali dio programskog sadržaja nastave izvodi „case“ metodom gde se prikazuju slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu.
 • Praktična nastava: Seminari obuhvataju pripremu izrade seminarskog rada i odbranu istog.
 • Literatura: Sravrić B., Đokić A., Osnovi menadžmenta, MPower d.o.o. Banja Luka, 2009.

Poslovna informatika

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim informatičkim pojmovima, tehnološkim komponenetama računara, računarskih mreža i pripadnim softverom. Ovladati korišćenjem personalnog računara, njegovog operativnog sistema, osnovnih programa MS Office-a i korišćenjem internet servisa.
 • Ishod predmeta: Osposobljenost za korišćenje personalnog računara, pripadnog operativnog sistema, programskog paketa za kancelarijsko poslovanje i rad sa internet servisima.
 • Sadržaj predmeta
 • Teorijska nastava: Sistemi, kibernetika i informacioni sistemi: pojam, osobine i klasifikacije sistema; špjam i primjena kibernetike u upravljanju sistemima; pojam, podjela i komponenete informacionih sistema. Računarski hardver: Pojam digitalnog računarskog soistema; centralna procesna jedinica; ulazni uređaji, izlazni uređaji, ulazno-izlazni uređaji, spoljne memorije. Aritmetičko-logičke osnove računara: brojni sistemi i kodovi; aritmetika u binarnom brojnom sistemu; osnovne logičke operacije; instrukcije i naredbe. Računarski softver: pojam i podjela računarskog softvera; operativni sistemi i njihove osobine; Windows operativni sistem; aplikativni softver; programski paket MS Office. Računarske mreže: pojam i vrste RM, prenosni medijumi, mrežni uređaji, daljinska obrada podataka, arhitektura RM, protokoli, topologije. Internet: pojam, nastanak i razvoj Interneta; Internet protokoli; Internet servisi; povezivanje na Internet; sigurnost na Internetu.
 • Praktična nastava: Identifikovanje komponenti personalnog računara, i računarskih mreža. Upoznavanje sa operativnim sistemom Windows. Rad sa programskim paketom MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Korišćenje programa Internet explorer broweser i Outlook Express. Upoznavanje i korišćenje internet servisa.
 • Literatura N. Bračika: “Informacione tehnologije”, Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd, 2008. M. Todorović, D. Ćosić: “Informacione tehnologije”, Beogradska poslovna škola, Beograd, 2006.

Makroekonomija

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Osnovni cilj izučavanja predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim zakonitostima makroekonomije i makroekonomskog odnosa po kojima funkcionišu savremene privrede. Izučavanje makroekonomske ravnoteže, makroekonomskih agregata, investicija, robne razmjene, platno-bilansnih odnosa, životnog standarda i drugih makroekonomskih kategorija. Poseban dio izučavanja odnosi se na ekonomski rast i nestabilnost, nezaposlenost, inflaciju. Istražuju se osnovne zakonitosti u funkcionisanju savremenih privreda. Ishod predmeta: Nakon ovladavanja materijom ovog predmeta student će razumjeti način funkcionisanja privrednog sistema, značaj utvrđivanja i ostvarivanja tekuće ekonomske politike i sl. Posebno treba da sagledaju u čemu je značaj utvrđivanja i ostvarivanja strategije razvoja kako nacionalne tako i regionalnih strategija razvoja.
 • Sadržaj predmeta: Ekonomija, mikroekonomija i makroekonomija. Društvena proizvodnja i njene opšte karakteristike. Privredni rast i privredni razvoj. Indikatori i faktori privrednog rasta i razvoja. Agregatni izrazi proizvodnje. Osnovni mehanizmi funkcionisanja privrede i upravljanja razvojem: privredni sistem i ekonomska politika. Međunarodni makromenadžment -makroekonomske kategorije (platni bilans, investicije, održivi privredni razvoj, životni standard i dr.). Makroekonomska ravnoteža. Inflacija tražnje i troškova. Tržište rada i nezaposlenost. Privredni ciklusi i uloga države. Tranzicija makroekonomije.
 • Literatura: dr Nikola Petrović, Makroekonomija, FPE, Beograd, 2009. Prof. dr Bogdan Ilić, Makroekonomija, VPŠ, Čačak, 2006.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, prvi semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

DRUGI SEMESTAR

Poslovna ekonomija

Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar

Broj ECTS: 7

Cilj predmeta: Upoznavanje sa ekonomskim zakonitostima i svim faktorima koji bitno utiču na efikasnost i razvoj privrednog društva. Poznavanje privrednih društva kao subjekata tržišnog privređivanja, rasta i razvoja privrednog društva. Aktuelnost problema u funkcionisanju savremenog privrednog društva i prilagođavanje domaćem i svjetskom okruženju. Studenti treba da steknu znanja da mogu uspješno pratiti nastavu osnovnih akademskih studija.

Ishod predmeta: Nakon uspješnog savladavanja studijskog programa studenti će biti osposobljeni da prepoznaju osnovne trendove u poslovanju privrednih društava i uslove za uključivanje naše privrede u svjetsku podjelu rada. Usvojeno znanje i vještina treba da im omogući uspješno snalaženje u raznim situacijama i obavljanju neposrednih privrednih poslova.

Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Nastanak i razvoj ekonomije kao nauke, osnove preduzetništva, obilježja društva, vrste društava po veličini, organizaciji, djelatnostima i vlasništvu. Privredno društvo kao subjekt tržišnog privređivanja, upravljanje sredstvima preduzeća, upravljanje troškovima, upravljanje rezultatima poslovanja i raspodelom dobiti u privrednom društvu. Izučava se efikasnost poslovanja privrednog društva, rast i razvoj, kao i osnove operativnog i strategijskog menadžmenta.

Praktična nastava: Upoznavanje studenata sa konkretnim primjerima iz prakse u organizovanju, poslovanju i upravljanju na licu mesta u privrednim društvima i drugim privrednim subjektima.

Literatura: Vujović S: POSLOVNA EKONOMIJA, FPE, BEOGRAD, 2009.

Poslovna statistika

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Da student shvati logiku statističkog (induktivno-probabilističkog) načina razmišljanja. Da student nauči da izračunava i pravilno tumači osnovne statističke pokazatelje, da savlada najvažnije (osnovne) statističke metode, pretpostavke i ograničenja njihove primene i komentariše dobijene rezultate.   Da student nauči da pročita i pravilno protumači rezultate odgovarajućih statističkih softverskih paketa Ishod predmeta: Nakon završenog kursa student će moći samostalno da sprovodi jednostavniju statističku analizu pojava u ekonomiji i biznisu kojima je inherentna stohastičko-varijabilna priroda.
 • Sadržaj predmeta:
  • Zašto treba izučavati statistiku i njenu primjenu u ekonomiji i biznisu;
  • Značaj prikupljanja, uređivanja, grupisanja statističkih podataka u poslovnoj praksi;
  • Definisanje i klasifikacija slučajne promenljive; Matematičko očekivanje;
  • Elementi računa vjerovatnoće;
  • Koncepti računa vjerovatnoće i njihova primjena u ekonomiji i biznisu;
  • Funkcija diskretne slučajne, promjenljive sa aplikacijama u ekonomiji i biznisu;
  • Funkcija kontinuirane slučajne promjenljive sa primjenama u ekonomiji i biznisu;
  • Populacija i uzoračka statistika sa primjenama u ekonomiji i biznisu;
  • Distribucija funkcije verovatnoće sa aplikacijama u ekonomiji i biznisu;
  • Mjere centralne tendencije sa primjenama u praksi;
  • Mjere, disperzije slučajne promjenljive sa aplikacijama u poslovnoj praksi;
  • Statističko zaključivanje, intervali povjerenja, testiranje hipoteza sa primjenama u ekonomiji i biznisu;
  • Regresiona analiza, trendovska analiza, indeksi sa primjenama u ekonomiji i biznisu.
 • Literatura: POSLOVNA STATISTIKA, Beograd, FPE, 2009 M. Žižić, M. Lovrić, D. Pavličić, Metodi statističke analize, EF, Beograd, 2005. O. Bošković, R. Dragutinović, D. Pavlicić, M. Lovrić, Metodi statističke analize – Zbirka rešenih zadataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005

Sociologija menadžmenta

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Proširivanje opštih saznanja o vremenu i svijetu u kojem živimo; sticanje specifičnih saznanja o ključnim procesima kako globalnog, tako i posebnih i pojedinačnih društava, računajući i društva u demokratskoj tranziciji, kakvo je i naše društvo; šire razumjevanje fenomena rada i aktuelnih procesa njegove transformacije; senzibilisanje studenata u odnosu na neka posebno značajna pitanja savremenog života, poput ljudskih prava i sloboda, roda i rodnih odnosa, uvažavanja drugih i drugačijih, i slično; jačanje ličnog samopouzdanja i olakšavanje primjerene orijentacije studenata u vremenu i svijetu u kojem živimo.
 • Sadržaj predmeta:
  • Teorijska nastava: menadžment kao društvena pojava, značaj menadžmenta kao ljudske djelatnosti upravljanje – nekad i sad, sociološki pojam čovjeka menadžeri kao posebna društvena grupa, obrazovanje menadžera – izazov budućnosti, očuvanje prirodne sredine kao jedini uslov života ekološka kriza i menadžment, sociološki aspekti zaštite životne sredine sociološki pristup globalizaciji, nove tehnologije, virtuelno poslovanje i informaciona bezbjednost, uticaj globalizacije na menadžment uticaj društva na poslovnu etiku, poslovna etika i poslovni moral, korporacijska društvena odgovornost i odgovornost menadžera korporativna kultura kao faktor poslovanja, kultura i multikulturalizam, upravljanje kulturnom raznolikošću ekonomske aktivnosti i ekonomski procesi u radnoj grupi, oblici i organizacija radnih grupa, radni moral i radna grupa sociološki aspekt komunikacije, vrste komunikacija u organizaciji, internet kao sredstvo komunikacije društveni aspekti liderstva, liderstvo i menadžment, autoritet i moć u liderstvu, sociološki aspekti konflikta, priroda suprotnih interesa, vrste konflikata.
 • Literatura: Rakas S., Đokić A., Sociologija menadžmenta, M. Power, B. Luka 2009.

Poslovni engleski jezik

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Usvajanje gramatičkih, leksičkih, ortografskih minimuma jezika i sticanje automatizovanih vještina, upotrebe engleskog jezika kao sredstva komunikacije uz produbljivanje razumjevanja, govora, čitanja i pisanja. Ishod predmeta: Student će moći da razumije sadržaj standardne poslovne korespondencije i da prati na zadovoljavajućem nivou tekstove iz date stručne oblasti.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Engleski jezik priprema studente za uključivanje u međunarodnu komunikaciju, razvijanjem jezičkih vještina(govora, razumijevanja govora, čitanja i pisanja) i sposobnosti upotrebe specifičnih jezičkih struktura i funkcija u poslovnom okruženju. Usvajanje relevantnog rječničkog fonda, stručne leksike, najfekventnijih kolokacija i fraza, osposobljava studente za praćenje stručne literature.
  • Praktična nastava: Vježbe su komplementarne predavanjima
 • Literatura: Predmetni nastavnik: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK, FPE, Beograd, 2009 Piljić J. Business English with correspondence, , VPŠ, 2006.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, drugi semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

DRUGA GODINA

TREĆI SEMESTAR

Menadžment malih i srednjih preduzeća

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta Cilj ovog predmeta je da studenti ovladaju osnovnim znanjima o: ulozi malih i srednjih preduzeća u privredama u svijetu i kod nas, strategijama razvoja malih i srednjih preduzeća, programima, mjerama i aktivnostima koje se odnose na formiranje i razvoj msp, finansijskim, marketinškim, zakonodavnim i drugim funkcijama msp i sl.
 • Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja kvalifikacije – diplome: Strukovni ekonomista.
 • Sadržaj predmeta:
  • Teorijska nastava Istorijski aspekt razvoja malih i srednjih preduzeća (msp), mjesto i uloga malih i srednjih preduzeća u svjetskoj i domaćoj privredi, osnovna obeležja msp, oblici organizacije msp, preduzetništvo i osnovi strategije upravljanja u savremenim uslovima privređivanja, investiciono upravljanje i ocjena investicionih projekata, indikatori razvoja msp, funkcija marketinga u msp, informaciono komunikacione tehnologije msp, konsalting za msp, studije slučajeva.
  • Praktična nastava Obilazak karakterističnih proizvodnih i uslužnih privrednih društava (preduzeća).
 • Literatura Đurić Z: Menadžment malih i srednjih preduzeća, BPŠ, Beograd, 2005. Radić D: Menadžment malih i srednjih preduzeća, BPŠ, Banja Luka, 2006.

Marketing i internet marketing

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Broj časova: 3+2
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta Marketing i Internet marketing je upoznavanje sa postavkama teorije marketinga, marketing menadžmentom, marketinškim istraživanjima, marketing miksom, Marketing Informacionim Sistemom, SWOT analizom, zakonitostima i strategijama marketinga na Internetu.
 • Sadržaj predmeta:
  1. Teorija marketinga
  2. Marketing kao poslovna koncepcija i funkcija
  3. Marketing menadžment, Makro i mikro marketing
  4. Marketing informacioni sistem, Planiranje marketinga
  5. Marketing miks, Marketing novih proizvoda, Marketinška istraživanja
  6. Of-line i on-line marketing, SWOT analiza
  7. Ponašanje potrošača,, Direktni marketing, Promocija, Oglašavanje I parcijalni ispit /test/
  8. Public Relations, Telemarketing, Internet marketing
  9. Prodaja, Marketing i prodaja na Internetu, Proizvodi i usluge pogodni za prodaju na Internetu
  10. Principi gradnje WEB site-a koji prodaje, Strateški Internet marketing
  11. Sajber marketing miks, Demografske karakteristike, profil, kategorije i aktivnosti korisnika na Internetu
  12. Direktni marketing na Internetu, SEO, E-mail marketing, Kontekstualno oglašavanje
  13. Marketing na društvenim mrežama, Ostale strategije i tehnike Internet marketinga
  14. Statistika
   II parcijalni ispit /test/
  15. Tendencije u Internet marketingu, Komunikacije i aktivnosti posle prodaje
 • Literatura:
 1. Vinka Filipović, Milica Kostić: Marketing i menadžment, FON, 2009.
 2. Valentin Kuleto, Marketing I i II, Priručnik,
 3. Vladimir Simović, Marketing i Internet marketing, skripta u elektronskoj formi
 4. Filip Kotler, Veronika Vong, Džon Sonders, Geri Amstrong, Principi marketinga, MATE, 2007.
 5. Dragan Varagić, Vodič kroz pakao i raj Internet marketinga, Prometej, 2002

Strategijski menadžment

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa značajem koncepta stvaranja i mjerenja vrijednosti za strategijsko ponašanje. Prenijeti studentima znanja o uzrocima i mehanizmima stvaranja i realizovanja vrijednosti. Pomoći studentima pri ovladavanju tehničkim vještinama koje omogućavaju upravljanje procesom stvaranja i realizovanja vrijednosti pomoću strategije i pomoćnih planskih odluka Ishod predmeta Osposobljavanje za analizu procesa strategijskog menadžmenta što predstavlja pragmatičan pristup identifikovanju bazičnih koraka počev od strategijske analize do implementacije i kontrole izabranih strategija.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Pojam, značaj i razvoj strategije. Definisanje strategijskog menadžmenta. Uloga korporativnog upravljanja i steikholder menadžmenta. Osnovne strategijske odrednice. Analiza eksternog okruženja organizacije. Analiza internog okruženja organizacije. Predviđanje. Klasifikacije strategija. Formulisanje strategije na nivou poslovnih jedinica. Strategije ubrzanog rasta i strategije diversifikacije. Rast i razvoj organizacije. Vrednovanje strategije. Strategijska implementacija – efektivni organizacioni dizajn, Strategijsko liderstvo. Strategijska kontrola.
  • Praktična nastava:  Vježbe u toku realizacije predavanja prate dinamiku predavanja.
 • Literatura:  Petković dr Todor: Strategijski menadžment, FPE, Beograd, 2009.

Poslovna etika

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Edukacija studenata za poslovno-humanistički pogled na svijet i humanistički odnos prema radu i ljudima na radu. Da se zaposleni osposobe za stručno formiranje kadrova i razumjevanje ponašanja ljudi u radnoj sredini. Usvajanje pravila poslovnog ponašanja i poslovnog bontona u međusobnom komuniciranju.
 • Ishod predmeta: Nakon uspješnog savladavanja studijskog programa studenti će usvojiti kulturu međusobnog komuniciranja, obrasce ponašanja, odjevanja, ophođenja sa podređenim i nadređenim, sa domaćim i stranim poslovnim partnerima.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava U teorijskom pogledu studenti će najprije slušati predavanja iz poslovne filozofije, etike kao nauke o moralu, a posebno poslovne etike. Primjena, uloga i značaj poslovne etike u stvaranju korporativne kulture i klime, u razvoju sistema informisanja i komuniciranju, sistemu vođenja, a posebno liderstva, u oblikovanju međuljudskih odnosa na radu, sistemu odlučivanja, motivisanja kontrole, odgovornosti. Takođe će se objašnjavati pojavni oblici, uzroci i posledice narušavanja poslovne etike i etike krize , privredni kriminalitet, mito, korupcija, zakidanje na mjeri, podvale i razne druge malverzacije.
  • Praktična nastava U praktičnom dijelu će se analizirati konkretni oblici etičkog i neetičkog ponašanja. Proučavaće se konkretni primjeri iz postojeće prakse, ali će se simulirati i mogući slučajevi koji se mogu eventualno pojaviti u stvarnom životu.
 • Literatura
  • De Džordž, R.T.: Poslovna etika, Filip Višnjić, Beograd, 2003.
  • Džon Dramond, Bil Bein: Poslovna etika, Klio, 2001.
  • David Robinson: Poslovni bonton, Grmeč, Beograd, 1995.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, treći semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

ČETVRTI SEMESTAR

Menadžment ljudskih resursa

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: U savremenim uslovima menadžment se izdvojio u samostalnu profesiju, pa je izučavanje ove discipline, postalo izuzetno značajno ne samo za rukovodioce ekonomske, već i ostalih struka. Zato je upoznavanje sa predmetom, ciljevima i funkcijama menadžmenta ljudskih resursa izuzetno važno.
 • Ishod predmeta: Nakon uspješnog usvajanja sadržaja ovog predmeta studenti će naučiti kako da postupaju sa ljudima u organizaciji, kako da ih uvode u proces rada, da ih motivišu, obrazuju, štite, nagrađuju, da bi postizali što bolje ekonomske rezultate, ali i da bi stvorili što povoljniju radnu kulturu i klimu.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: UVOD U MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA. Pojam i razvoj menadžmenta ljudskih resursa. Značaj i uloga MLjR-a. PLANIRANjE I PRIBAVLjANjE LjUDSKIH RESURSA. Organizaciona struktura. Sistematizacija radnih mjesta. Regrutovanje. Selekcija. MJERENjE PERFORMANSI. Definisanje performansi. Mjerenje performansi. Fluktuacija i absentizam. RAZVOJ LjUDSKIH RESURSA. Učenje i razvoj. Razvoj karijere. ODNOSI SA ZAPOSLENIMA. Zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Pravni okviri relacija sa zaposlenima. Opunomoćenje zaposlenih. NAGRAĐIVANjE. Motivacija zaposlenih. Formiranje sistema nagrađivanja.
  • Praktična nastava: Na časovima vježbi će se analizirati konkretni slučajevi iz prakse i izvlačiti poruke i pouke. Simuliraće se konkretne situacije i tražiće se način, metoda i sredstva za njihovo rješavanje.
 • Literatura:  Đokić A.,UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, M Power, Banjaluka 2008. Petković V: Menadžment ljudskih resursa, VPŠ Čačak, Beograd, 2006. Džejms A. F i dr.: Menadžment, Želing, Beograd, 1998.

Mikroekonomija

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Mikroekonomska analiza izučava ekonomske aktivnosti pojedinačnih ekonomskih jedinica. Predmet analize jeste ponašanje reprezentativnog preduzeća, potrošaca i njihove interakcije. Pristup ovom problemu je na srednjem nivou obrade, tj. odgovara onome što se u svijetu izučava pod terminom Intermediate Microeconomics.  Predmet predstavlja vezu izmedu ekonomske teorije i primjenjene analize u obliku ekonometrijskih istraživanja. Stoga je ovaj predmet posebno važan studentima koji (i) žele da prošire svoje poznavanje ekonomske teorije; (ii) očekuju da primjene teorijska znanja na prakticne poslovne ili ekonomsko-političke probleme; (iii) nastoje da matematickim putem modeliraju ekonomske i društvene procese. Na kraju kursa studenti ce biti osposobljeni da prate modele ekonomskog ponašanja, koji se danas koriste u svijetu u okviru glavnog toka ekonomske teorije; kao i da na analitički način pristupe rješavanju praktičnih problema.
 • Sadržaj predmeta: Materija predmeta je grupisana u šest velikih tema, od kojih svaka zahtjeva otprilike 10 časova predavanja, tj. po dve i po nedelje rada. Te oblasti su: 1. izbor potrošaca i funkcije tražnje; 2. proizvodnja, troškovi i maksimizacija profita; 3. tržišna tražnja i ponuda, ravnoteža, komparativna statika; 4. monopol i nesavršena konkurencija; 5. međuvremenska razmjena i tržišta kapitala; 6. neizvijesnost, eksternalije i javne odluke.
 • Literatura: Hal R. Varijan Mikroekonomija: moderan pristup , Beograd: Ekonomski fakultet.

Preduzetništvo

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Studente uvesti u smisao, ključne faktore i poslovne funkcije, preduzetništva uz instrukcije, kako otkriti determinante preduzetništva, metode i tehnike projektovanja i pospješavanja razvoja. Studente treba uputiti u duh preduzetništva i dati im neophodna znanja, kako bi se po završetku studija, brzo i lako uključili u narastajući preduzetnički trend.
 • Ishod predmeta: Po usvajanju znanja iz ovog predmeta studenti bi shvatili da ne treba robovati postojećim saznanjima i iskustvima, već uvek treba tragati za novim, ne miriti se sa postojećim. Otkrivati nova svojstva, nove funkcije u postojećim faktorima proizvodnje i tragati za njihovom novom kombinacijom. Takođe ih ohrabrivati da stručna iskustva prenose i na specifičan način primjenjuju u domaćem ambijentu.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Preduzetništvo i preduzetnici, preduzetničke strategije, determinante razvoja preduzetništva. Kvalitet i preduzetništvo, globalizacija i preduzetništvo, preduzetništvo i ekološka kriza. Upravljanje promjenama, upravljanje rizicima, ključevi uspjeha. Preduzetništvo i inovacije: pojam, difuzija inovacija, ekonomika inovacija, faktori razvoja inventivne djelatnosti, Biznis plan.
  • Praktična nastava: U praktičnom radu činiće se pokušaji da se iznalaze ideje, metodi, način i sredstva za inoviranje pojedinih predmeta, pojava, procesa.
 • Literatura
  • Predmetni nastavnik: Preduzetništvo, FPE, Beograd, 2009
  • prof. Dr Vlajko Petković: Preduzetništvo, VPŠ Čačak, Beograd, 2006.
  • Greber M.E.: Mit o preduzetništvu, Želing, Beograd, 1998.
  • Grinberg Ž.: Ponašanje u organizacijama, Želing, Beograd, 1998
  • Drucker P.: Menadžment za budućnost, Privredni pregled, Beogad, 1995.

Istraživanje tržista / Brend menadžment

 • Status predmeta: izborni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa mjestom i ulogom istraživanja tržišta u poslovnom sistemu i upravljanju poslovnim sistemom. Ovladati pojmovnim sadržajima vezanim za pojedine modele istraživanja tržišta i produbiti saznanja i vještine u korišćenju modela, aplikativnihg softvera i internet servisa.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Dimenzije istraživanja tržišta (IT). Nastanak i razvoj, pojam i značaj istraživanja tržišta. Sadržaj i proces istraživanja tržišta. Etički aspekti istraživanja. Različite metode prikupljanja primarnih podataka. Analiza marketinških podataka. Skale i nivoi mjerenja u marketingu. Mjerenje stavova potrošača. Istraživanje tržišne pozicionarnosti i multidimenzionalno skaliranje. Oblasti istraživanja tržišta. Istraživanje tržišta potrošnih i proizvodnih (industrijskih) proizvoda. Posebne oblasti istraživanja tržišta. Istraživanje tržišta u trgovini. Istraživanje turističkog tržišta. Istraživanje tržišta bankarskih i finansijskih usluga. Istraživanje inostranih tržišta.
  • Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima materije navedene u sadržaju premeta. Primjena i ispitivanje naučenog u praksi.
 • Literatura Vujović S: Istraživanje tržišta, FPE, Beograd, 2009. 
 • Status predmeta: izborni pedmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Da upozna studente sa pojmom oglašavanja i promotivnim strategijama. Takođe, studenti se obučavaju da prepoznaju ulogu i koncept brenda, kao i da se upoznaju kako da upravljaju brendom i njegovim pozicioniranjem.
 • Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata da nauče kako da komuniciraju sa potrošačima, da razumiju njihove zamisli, ali da ishod bude privlačan čak i u okruženju koje se konstantno mijenja.
 • Sadržaj predmeta: menadžment, brending, upravljanje brendom.
  • Teorijska nastava: Nastanak, razvoj i definicije brenda i brendiranja. Brend i savremeni potrošači. Modeli kreiranja brenda i zakoni brendiranja. Strategije brendiranja – donošenje strateških odluka o marki. Kreiranje brenda – proces. Alati i tehnike koji se koriste u kreiranju, razvijanju i upravljanju robnom markom; Identitet brenda. Organizaciona kultura fokusirana na brend. Značaj brendiranja usluga; Internet brendiranje. Vrijednost brenda i mjerenje prinosa od ulaganja u brend.
  • Praktična nastava: U okviru nastave, studenti će se osposobiti u oblastima: oglašavanje, promotivne strategije, kreiranje brenda. Oglašavanje, najubedljivija poruka upućena potencijalnim kupcima, glavna je misija ovog predmeta. U okviru promotivne strategije, studenti će imati niz komunikacionih aktivnosti uz koje će proizvod biti poznat kupcima. Kreiranje brenda je veoma važno za održavanje kvaliteta i vrijednosti marki. 

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

TREĆA GODINA

PETI SEMESTAR

Monetarne i javne finansije

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama u oblasti monetarne ekonomije, sa inputima praktične nastave i stručne prakse. Praktično ovladavanje nastavnim gradivom studijskog programa jeste ciljna funkcija predmetnog sadržaja sa implementirajućim znanjima aplikativnog softvera integralnih monetarne ekonomije.
 • Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teoriskih i praktičnih znanja i vještina na osnovnim strukovnim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Sadržaj predmeta:
  • Teorijska nastava: Novac i novčana masa, emisija novca, primarni novac, monetarni agregati, ponuda i tražnja novca, monetarni ekvilibrijum, poslovno i centralno bankarstvo, likvidnost i solventnost, kreditni aranžmani, depoziti, kamatna stopa, devizni kurs, međunarodne finansijske institucije, MMF i Svetska banka, evropski monetarni sistem, euro i dolar, kreditno i zajmovno finansiranje, cijena novca i kapitala. Porezi, doprinosi, parafiskaliteti i takse, javni prihodi, fiskalni prihodi, oporezivanje biznisa, porez na dodatnu vrijednost, akcsize i takse, budžet i javni fondovi, javni rashodi, poreska i carinska politika EU, budžetska politika EU, komparativni poreski sistemi, uporedni budžetski sistemi, međunarodne javne finansije, fiskalni menadžment, poreski konsalting, budžetski inžinjering, makroekonomska i strukturna fiskalna politika, kvantitativni fiskalni modeli, budžetski deficit i javni dug, fiskalne strategije, poreski efekti na akumulaciju, investicije, stabilizaciju i razvoj.
  • Praktična nastava: Ciljna funkcija teorijske nastave jeste implementacija stručnih znanja, obuke i prakse studijskog programa u oblasti monetarnih i javnih finansija u funkciji sticanja praktičnog znanja i vještina koji determinišu teoriskijska i praktična znanja i vještine na osnovnim strukovnim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Literatura: Ristić Ž., Komazec S: Monetarne i javne finansije, VPŠ, Čačak, 2007.

Finansijska tržišta i berzanski menadžment

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama u oblasti finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta, sa inputima praktične nastave i stručne prakse. Praktično ovladavanje nastavnim gradivom studijskog programa jeste ciljna funkcija predmetnog sadržaja sa implementirajućim znanjima aplikativnog softvera integralnih nacionalnih i međunarodnih finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta sa stanovišta ciljeva i zadataka poslovnih subjekata i finansijskih institucija, kao i za uspješno planiranje i kontrolu finasijskih tokova na tržištu novca i kapitala.
 • Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teoriskih i praktičnih znanja i vještina na osnovnim akademskim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa..
 • Sadržaj predmeta:
  • Teorijska nastava: Osnove finansijskog sistema; Mjesto i uloga finansijskog sistema u privrednom sistemu, Osnovni elementi finansijskog sistema; Pojam i uloga finansijskih tržišta; Funkcionisanje finansijskih tržišta; Učesnici na finansijskim tržištima; Regulatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima; Finansijski instrumenti; Instrumenti tržišta novca; Instrumenti tržišta kapitala; Finansijski derivati;
  • Praktična nastava: Ciljna funkcija teorijske nastave jeste implementacija stručnih znanja, obuke i prakse studijskog programa u oblasti finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta u funkciji sticanja praktičnog znanja i vještina koji determinišu teoriskijska i praktična znanja i vještine na osnovnim akademskim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Literatura:
  • Vukosavljević D: FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI MENADžMENT, FPE, Beograd, 2009
  • Ristić Ž. i dr., Finansijska tržišta i berzanski menadžment, VPŠ, Čačak, 2006.
  • Ristić Ž i dr., Berze i berzansko poslovanje, VPŠ, Čačak, 2006.

Bankarsko poslovanje i platni promet / Menadžment javnog sektora

 • Status predmeta: izborni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Da studenti ovladaju osnovnim znanjima iz domena: politike sredstava, politike plasmana, kamatne politike, likvidnosti i profitabilnosti banakarskog i berzanskog poslovanja, menadžmenta aktive i pasive, sanacija i konsolidacije banaka.
 • Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata analizu i upravljanje procesima bankarskog poslovanja Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Pojam, mjesto i uloga banke; Osnovne funkcije banke; Savremene karakteristike banke; Osnivanje i organi upravljanje banke; Aktivni bankarski poslovi; Pasivni bankarski poslovi; Instrumenti obezbeđenja naplate bankarskih potraživanja; Neutralni i sopstveni bankarski poslovi; Platni promet u zemlji i inostranstvu; Osnovna načela bankarskog poslovanja; Nadzor nad poslovanjem banke; Unutrašnja kontrola i revizija banke; regulacija zaštite potrošača, bankarske tajne, stečaja i likvidacije banke; Elektronsko bankarstvo; Inovacije u bankarstvu
 • Praktična nastava: stažiranje u banci ili na berzi 20 časova.
 • Literatura: Vukosavljević D: Bankarsko poslovanje i platni promet, FPE, Beograd, 2009. Komazec S:, Ristić Ž. i dr.: Monetarna ekonomija i bankarski menadžment; Ristić Ž., Komazec S. i dr: Berze i berzansko poslovanje.

 • Status predmeta: Izborni predmet, peti semestar
 • Broj ESPB: 7
 • Cilj predmeta: Cilj predmeta je ovladavanje specifičnostima, ciljevima i tehnikama upravljanja u javnim preduzećima. Pored opštih teorijskih znanja vezanih za djelovanje javnog sektora studenti treba da steknu i sposobnosti analitičkog mišljenja i samostalnog odlučivanja u kompleksnim situacijama.
 • Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja kvalifikacije – diplome: Diplomirani ekonomista poslovne ekonomije akademskih studija.
 • Sadržaj predmeta: Distinktivna obeležja javnih preduzeća. Ciljna funkcija javnih preduzeća. Organizaciono ustrojstvo i njen uticaj na proces upravljanja. Planiranje i kontrola prihoda.Planiranje i kontrola proizvodnje. Planiranje i kontrola troškova. Planiranje i kontrola kapitalnih izdataka. Planiranje i kontrola tokova gotovine. Ocjena performansi i kontrola menadžmenta. Upravljanje rizicima javnih preduzeća
 • Literatura: Grupa autora, MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA, M POWER 2009.

Spoljnotrgovinsko poslovanje / Pravo EU

 • Status predmeta: izborni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Sticanje znanja studenata iz oblasti metoda i tehnike spoljne trgovine, međunarodnih ekonomskih odnosa, međunarodnih institucija. Tehnika spoljnotrgovinskog poslovanja, deviznog poslovanja u odnosima sa inostranstvom, instrumenti u poslovnim odnosima i dr. Studenti se osposobljavaju za rad na poslovima spoljne trgovine u proizvodnim, uslužnim i trgovinskim privrednim društvima sa značajnim osposobljavanjem za rad u osiguravajućim, bankarskim, špediterskim i transportnim društvima.
 • Ishod predmeta: Studenti su osposobljeni za rad u privrednim subjektima koji se bave ili učestvuju u spoljnoj trgovini sa posebnim naglaskom na proizvodnim i uslužnim djelatnostima.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Spoljna trgovina-pojam,značaj i uloga. Subjekti spoljne trgovine, faktori spoljne trgovine, međunarodne ekonomske transakcije, efekti spoljne trgovine na nacionalnu privredu, liberalizam, protekcionizam i multilateralizam. Međunarodni trgovinski i carinski sporazumi i institucije, instrumenti međunarodne trgovinske politike, međunarodne regionalne institucije, carinske i vancarinske prepreke i stimulacije u spoljnotrgovinskoj saradnji, carinska politika i instrumenti carinske politike. Kanali saradnje u spoljnoj trgovini, strana i zajednička ulaganja i koncesije, usluge u spoljnoj trgovini, spoljnotrgoinska privredna društva, vrsta spoljnotgovinskih poslova, međunarodna plaćanja, međunarodni poslovni običaji i načini rješavanja međunarodnih trgovačkih sporova. Međunarodni platni promet, platni devizni bilansi. Globalizacija spoljnotrgovinske saradnje i njen uticaj na spoljnotrgoinsku saradnju naše privrede sa svijetom.
  • Praktična nastava: U toku izvođenja nastave izvode se praktični slučajevi i prezentira dokumentacija iz prakse kako bi studenti po završetku školovanja mogli odmah da se uključe u rad u državnim institucijama, bankarstvu, privrednim društvima, ali i u društvima i institucijama koje omogućavaju i pomažu spoljnotrgovinsko poslovanje sa svijetom.
 • Literatura: Petrović N. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje, FPE, Beoigrad, 2009.god.

 • Status predmeta: izborni pedmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Da studenti ovladaju materijom vezano za nastanak Evropske Unije, pravo Evropske Unije i primjenu prava.
 • Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata da se sa određenim stepenom znanja mogu uključiti u institucije koje primjenjuju evropsko pravo.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Ugovori o nastanku i razvoju Evropske zajednice – Evropske Unije. Stvaranje i pravna priroda prava Evropske Unije. Primena prava u državama članicama i proces usklađivanja tog prava u domaćem pravu.
  • Praktična nastava Upoznavanje sa bitnim elementima prava Evropske Unije.
 • Literatura: Predmetni nastavnik, PRAVO EVROPSKE UNIJE, FPU, Beograd, 2009. Srdić M: Evropska Unija i pravo Evropske Unije, VPŠ Čačak, 2006.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, peti semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

ŠESTI SEMESTAR

Poslovno pravo

 • Status predmeta: obavezni pedmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Da se ovlada materijom vezanom za privredna društva: osnivanje pravne forme, poslovanje unutrašnje organizacije, organi i povezivanje privrednih društava. Ishod predmeta: Osposobljavanje studenata da se sa određenim stepenom znanja mogu uključiti u poslovanje domaćih i stranih privrednih društava.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Izučavanje materije vezane za osnivanje i poslovanje privrednih društava, njihovo povezivanje i reorganizaciju, način prestanka privrednih društava putem likvidacije i stečaja. Pored toga, izučavanje velikog broja ugovora robnog prometa putem kojih se vrši realizacija prometa roba i usluga, tehnologije, industrijske i intelektualne svojine, stranih ulaganja i dr.
  • Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima materije navedene u sadržaju premeta.
 • Literatura: Vlatković M: POSLOVNO PRAVO, FPE, Beograd, 2009 Srdić M: Poslovno i finansijsko pravo, VPŠ Čačak, 2006.

Finansijsko računovodstvo

 • Status predmeta: obavezni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Sticanje znanja iz oblasti računovodstva, posebno u privrednim finansijskim institucijama, ali i na svim drugim nivoima organizacije. Izučavanje teorije, organizacije, metodologije računovodstva na način koji odgovara promjenama sa kojima će se sve više suočiti teorija i praksa. Izložiće se samo načelne i trajne osnove o računovodstvu. Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teorijskih i praktičnih znanja i vještine na osnovnim akademskim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Pojam, uloga i značaj računovodstva, istorijski aspekti razvoja računovodstva, organizaciona struktura računovodstva, računovodstvena načela i principi, operativna evidencija, sredstva preduzeća, izvori sredstava, izvori vanposlovnih sredstava, prihodi i rashodi, obračun troškova i učinaka u proizvodnji, bilans stanja i bilans uspjeha, sistematska i hronološka evidencija, računovodstveni tretman osnovnih sredstava, kontni okvir i kontni plan, specifičnosti računovodstva proizvodnih preduzeća, specifičnosti računovodstva trgovinskih preduzeća, knjigovodstveno obuhvatanje poslova ekonomske razmjene sa inostranstvom, računovodstvo fondova i računovodstvo javnog sektora
  • Praktična nastava : Implementacija stručnih znanja, praktične obuke i stručne prakse studijskog programa Menadžmenta računovodstva, koje determinišu kvalifikaciju specijaliste akademskih studija.
 • Literatura: Predmetni nastavnik: RAČUNOVODSTVO, FPE, Beograd, 2009 dr Bogdan Mrdović, Menadžment računovodstva, VPŠ, Čačak, 2006.

Studentska praksa I

 • Status: Obavezna, šesti semestar
 • Broj ECTS: 6

Elektronsko poslovanje / Globalna ekonomija i poslovna diplomatija

 • Status predmeta: izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: upoznati studente sa osnovnim strateškim modelima sistema elektronskog poslovanja, metodama, alatima i procedurama razvoja sistema elektronskog poslovanja, modelima obezbeđenja povjerenja na Internetu, sigurnosnim zahtjevima i načinima njihovog zadovoljavanja i povezivanjem WEB prezentacija sa informacionim sistemom organizacije.
 • Ishod predmeta: Osposobljenost za samostalno bezbijedno i sigurno izvršavanje elektronskih transakcija u bankarstvu, prikupljanje i korišćenje marketinških informacija sa Interneta i njihovu analizu.
 • Sadržaj predmeta:Teorijska nastava: Uvod u bankarsko poslovanje: automaticacija bankarskog poslovanja; bankarsko poslovanje i Internet; on line bankarstvo. Sistemi plaćanja na veliko: odnosi banaka, međunarodna razmjena, sistemi poruka – plaćanja na veliko; Elektronski novac: problemi klasičnog novca; elektronsko plaćanje; činioci koji utiču na širenje elektronskog novca; zahtjevi koje mora ispuniti elektronski novac; zahtjevi sistema elektronskog plaćanja; problemi anonimnosti i privatnosti. Kartice i kartično poslovanje: istorijski razvoj; stanje u Srbiji; podjela i tipovi kartica; kartice na Internetu; pozadinsko poslovanje; problemi privatnosti i sigurnosti; međunarodni aspekti kartičnog poslovanja. Mobilno bankarstvo: m-komerc; principi mobilnih finansijskih servisa (bankarski servisi, brokeri, investiciono bankarstvo, drugi servisi); mobilno plaćanje – kartičarsvto, rješenja bez kartica, sigurnost mobilnog poslovanja. Posledice globalizacije bankarskog poslovanja. Procesi elektronskog poslovanja: prikupljanje informacija, marketing, on line prodaja, komunikacija.Praktična nastava: Elektronski čekovi: čekovi i vrste čekova; uređaji za procesiranje čekova; modeli poslovanja elektronskim čekovima; formiranje elektronskog čeka; sertificiranje čekovnih kartica. Plaćanje preko Interneta: kombinacija telefon – kartica; plaćanje pouzećem; kupovina plaćanjem preko žiro računa; plaćanje platnim karticama; elektronski čekovi; elektronski nalog. Mobilno plaćanje – kartičarstvo, Bluetooth plaćanje, mobilni keš; WAP bankarski poslovi. Praktična nastava: Nalaženje i istraživanje poznatih sajtova e-trgovine, e-bankarstva, e-komerca, e-vlave i e-marketinga.Literatura:  Bračika N.: “Elektronsko poslovanje”, VPŠ Čačak, 2008.; Kalakota R., Robinson M.: “e-Poslovanje”, MATE, Zagreb, 2002. Končar J.: “Elektronska trgovina”, Ekonomski fakultet, Subotica, 2000. Laudon K, Traver C.: “E-commerce”, Pearson, Boston, 2003. Šapić D.: “e-Commerce: Poslovanje preko Interneta”, Prometej, Novi Sad, 2005.
 • Status predmeta: Izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima globalne ekonomije i ekonomske diplomatije i osposobljavanje studenata za oblasti geoekonomije, geofinansija, geopolitike, geostrategije i geobiznisa u uslovima globalizacije. Ishod predmeta: Sticanje potrebnih znanja za obavljanje menadžerskih poslova u uslovima konkurencije na globalizovanom svjetskom tržištu.
 • Sadržaj predmeta
  • 1. Ekonomska diplomatija, pojam, funkcije, ciljevi i procesi struktura ekonomske globalizacije, geoekonomska diplomatija, elektronski biznis i internet poslovanje.
  • 2. Geoekonomija, suprotnosti svjetskog ekonomskog razvoja, menadžment međunarodne trgovine i finansija. 3. Geofinansije, međunarodne finansijske institucije, krize i aranžmani MMf-a i razvojno finansiranje u svjetlu procesa globalizacije i regionalizacije.
  • 4. Geopolitika, pojam, mjesto, uloga, značaj i segmentacija geopolitike u savremenim međunarodnim odnosima, geopolitika Zapada, Istoka i značaj Balkana.
  • 5. Geostrategija, razvoj i osnovne karakteristike vojnih doktrina i strategija.
  • 6. Geobiznis, međunarodno poslovanje i izvozne proizvodne zone.
  • Teorijska nastava Sadrži 50% nastave i izlaže se metodom EKS katedra, dok se ostali dio programskog sadržaja izvodi metodom studija slučajeva koji ilustruju teorijsku nastavu.
  • Praktična nastava Seminari obuhvataju pripremu izrade seminarskog rada i odbranu istog.
 • Literatura
  • Petković T: GLOBALNA EKONOMIJA I POSLOVNA DIPLOMATIJA,FPE, Beograd, 2009
  • Petković T: Globalna ekonomija i poslovna diplomatija, VPŠ Čačak, 2007.

Medjunarodne finansije / Portfolio menadžment i upravljanje rizicima

 • Status predmeta: Izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Ovladavanje metodama spoznaje međunarodnih ekonomskih pojava i procesa i stručnom terminologijom; upoznavanje sa bazičnim sistemom odnosa u savremenoj međunarodnoj ekonomiji, subjektima i karakterom svetskog tržišta; teorijama međunarodne trgovine; regionalnim integracijama, kao i oblicima međunarodnih finansijskih institucija i kvalitetom pojedinih izvora.
 • Ishod predmeta: Posle uspješnog savladavanja studijskog programa studenti će moći da prepoznaju dominantne trendove u oblasti međunarodne ekonomije i finansija; da daju procjene njihovog kvaliteta i posledica; da prepoznaju subjekte koji donose odluke, njihovu motivaciju, oblike kretanja kapitala na međunarodnom tržištu i njihov uticaj na uslove poslovanja u svjetskoj privredi i u spoljnotrgovinskim odnosima pojedinih zemalja; da identifikuju okosnicu strukture međunarodne trgovine i globalne probleme. Takođe, moći će da razumiju izvore i oblike međunarodnog i regionalnog finansiranja, kao i mjesto i značaj regionalnih ekonomskih integracija..
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Osnove globalizacije i predmet međunarodne ekonomije; osnovne teorije međunarodne trgovine sa karakteristikama i specifičnostima savremenog svjetskog tržišta i promjene odnosa snaga u svjetskoj privredi; devizno tržište, platni bilans, teorije i vrste deviznog kursa; pojam i značaj međunarodnih ekonomskih integracija i međunarodni tokovi kapitala; međunarodni monetarni sistem i međunarodne finansijske institucije za razvoj.
  • Praktična nastava: Izvođenje vježbi uz aktivno učešće studenata posebno iz oblasti međunarodnih ekonomskih poslova, komparativne analize razvijenosti pojedinih zemalja, regionalnih zajednica, tržišta i finansija.
 • Osnovna literatura: Beslać M. Petković T, MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE, FPE, Beograd, 2009.

 • Status predmeta: Izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ESPB: 6
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa specifičnostima Portfolio analize, utvrđivanja prinosa na hartije od vrijednosti i mjerenje rizika kod hartije od vrijednosti.
 • Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja kvalifikacije – diplome: Diplomirani ekonomista poslovne ekonomije akademskih studija.
 • Sadržaj predmeta:
  • Teorijska nastava: Finansijska tržišta, institucije i instrumenti. Poirtfolio analiza: Utvrđivanje prinosa na hartije od vrijednosti. Metode za mjerenje rizika kod hartije od vrijednost. Karakteristike portfolija u opštem smislu. Prikaz efikasnih portfolija. Granica efikasnosti kod bezrizičnih uzimanja i davanja pozajmica. Tehnike izračunavanja granica efikasnosti. Korelaciona struktura prinosa na hartije od vrijednosti: Inputi portfolio analize. Modeli jednog indeksa. Multi-indeksni model. Izbor optimalnog portfolia: Analiza korisnosti. Ostali modeli izbora portfolija. Međunarodna diversifikacija: Internacionalni portfolio. Izračunavanje prinosa i rizika na strane investicije. Teorija efikasnosti tržišta kapitala: Hipoteze o efikasnosti tržišta kapitala. Modeli ravnoteže na tržištima kapitala: Standardni model za određivanje cene uloženog kapitala (CAPM). Model određivanja cijene pri poslovima arbitraže (APT). Globalni model portfolio menadžmenta: Procena performansi finansijskog portfolija. Revizija portfolija. Strategije upravljanja portfolijom finansijske aktive: Aktivno upravljanje portfolijom finansijske aktive. Pasivno upravljanje portfolijom finansijske aktive.
  • Praktična nastava: Auditorne vježbe iz oblasti: Portfolio analiza, Korelaciona struktura prinosa na hartije od vrijednosti, izbor optimalnog portfolija, Međunarodna diversifikacija, Teorija efikasnosti tržišta kapitala. Modeli ravnoteže na tržištima kapitala, Globalni model portfolio menadžmenta. Strategija upravljanja portfolijom finansijske aktive.
 • Literatura:
  • Predmetni nastavnik: PORTFOLIO MENADžMENT I UPRAVLjANjE RIZIKOM, Beograd, 2009
  • Dr Saša Popović: Portfolio analiza- kvantitativni aspekti investiranja u hartije od vrijednosti, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2002.
  • Relly, F. K. (1989). Investment Analsis and Portfolio Management (Orlando, Fi: The Dryden Press) – poglavlje 19: International Diversification.

ČETVRTA GODINA

SEDMI SEMESTAR

Akcionarstvo i hartije od vrednosti

 • Status predmeta: Obavezni predmet, sedmi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta jeste upoznavanje studenta sa osnovnim saznanjima o akcionarstvo i hartijama od vrijednosti. Poseban osvrt je na sistemu i pravilima trgovine, cijenama obveznica, determinante vrijednosti akcija i vrijednosti njihovog trgovanja. Ishod predmeta: Sticanje teorijskih znanja o ulozi i značaju HoV i finansijskih trzista u finansijskom sistemu.
 • Sadržaj predmeta: Sekundarno tržište hartija od vrijednosti, Uloga specijalizovanih učesnika na sekundarnom tržištu, Cijena obveznica, Determinante vrijednosti akcija, Mehanizmi trgovanja akcijama od vrijednosti, Sistem trgovanja hartijama od vrijednosti, Pravila trgovanja hartijama od vrijednosti, Modaliteti utvrđivanja cijena hartija od vrijednosti, Sistem kliringa, Saldiranja hartija od vrijednosti, Berzanski indeksi, Indeksi na OTC tržištima
 • Literatura: Predmetni nastavnik „AKCIONARSTVO I HARTIJE OD VREDNOSTI“ VPŠ Čačak, 2005

Međunarodni finansijski menadžment

 • Status predmeta: obavezni predmet, sedmi semestar
 • Broj ESPB: 7
 • Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog predmeta je približavanje studentima jedne, dosta kompleksne, materije savremenih finansija međunarodnog karaktera, njihovih struktura, instrumenata i funkcionisanja. Posebno se izučavaju nove berze, devizna tržišta i evropska unija, međunarodna monetarna saradnja, monetarna integracija, EURO i svjetski finansijski i monetarni sistem. Bez poznavanja ovih problema budući ekonomisti ne mogu uspješno da se bave finansijskim problemima uopšte. Izučavanje međunarodnih finansija, a prije svega institucija i sistema finansiranja. Međunarodne poslovne jedinice su postale dominantna poluga razvoja preduzeća i privreda. Studentima će se detaljno dati aktuelna problematika upravljanja međunarodnim poslovnim finansijama, kao i odlučivanje o korišćenju i uslovima korišćenja međunarodnog novca i kapitala.
 • Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja kvalifikacije – diplome: Diplomirani ekonomista poslovne ekonomije akademskih studija.
 • Sadržaj predmeta: Svjetsko tržište kapitala i finansijsko tržište. Nove berze – razvoj i funkcionisanje. Devizna tržišta i EU. Međunarodna monetarna saradnja. Monetarna integracija. EURO i svjetski monetarni sistem. Strukturne promene na finansijskim tržištima. Međunarodne poslovne finansije. Vremenska vrijednost novca u međunarodnom poslovnom finansiranju. Upravljanje međunarodnim poslovnim finansiranjem. Odluka o finansiranju. Finansiranje i odlučivanje. Odluka o dividendi.
 • Literatura: Predmetni nastavnik „MEĐUNARODNI FINANSIJSKI MENADŽMENT“ VPŠ Čačak, 2005

Menadžment osiguranja / Radno pravo

 • Status predmeta: Izborni predmet, sedmi semestar
 • Broj ESPB: 6
 • Cilj predmeta: Fundamentalni cilj ovog predmeta jeste upoznavanje studenta sa funkcionisanjem osiguranja kroz istoriju, njegov razvoj i dokumentacija. Pored naprijed navedenih elemenata značajni su i institucionalni investitori, fondovi, kao i organizacioni oblici pravnih lica u osiguranju.
 • Ishod predmeta: Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja kvalifikacije – diplome: Diplomirani ekonomista poslovne ekonomije akademskih studija.
 • Sadržaj predmeta: Istorija osiguranja. Razvoj osiguranja kod nas. Pojam osiguranja Tehnička organizacija osiguranja. Elementi osiguranja. Izvori prava osiguranja. Lica u pravu osiguranja. Dokumenta u osiguranju. Organizacioni oblici pravnih lica u osiguranju. Vrste osiguranja. Institucionalni investitori Fondovi osiguravajućih kompanija. Organizacija računovodstva osiguravajućih kompanija. Marketing u osiguranju. Menadžment u osiguranju. Socijalno osiguranje
 • Literatura: Predmetni nastavnik „MENADŽMENT OSIGURANJA“ VPŠ Čačak, 2005.
 • Status predmeta: Izborni predmet, sedmi semestar
 • Broj ESPB: 6
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim ciljevima i zadacima radnog prava.
 • Ishod predmeta: Upoznavanje studenata sa radnim pravima radnika.
 • Sadržaj predmeta: Pojam, predmet i izvori radnog prava, individualni radni odnosi po zakonu o radu, zasnivanje radnog odnosa, oblici radnog odnosa, obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radno vrijeme, odmori i odsustva, zaštita (na radu) zaposlenih, zarade, naknade zarada, naknada troškova i druga primanja po osnovu radnog odnosa, potraživanja u slučaju stečaja, prava zaposlenih kod promjene poslodavca, viškovi zaposlenih, zabrana konkurencije, naknada štete, udaljenje zaposlenog sa rada, izmjene ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih, kolektivno radno pravo i kolektivni radni odnosi, osnovna rješenja zakona o bezbjednosti i zdravlju na radu, radni odnosi u državnim organima, osnovna rješenja zakona o državnim službenicima, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje, zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
 • Literatura: Vulin A., Radno pravo, M Power, Banjaluka 2009

Upravljanje investicijama / Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja

 • Status predmeta: Izborni predmet, sedmi semestar
 • Broj ESPB: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa mjestom i ulogom upravljanja investicijama u poslovnom sistemu i upravljanju poslovnim sistemom. Ovladati pojmovnim sadržajima vezanim za pojedine vrste investicija i produbiti saznanja i vještine u korišćenju aplikativnog softvera i internet servisa u procesu donošenja odluka. Ishod predmeta: Upoznavanje studenata sa metodologijom za ocjenjivanje društvene i ekonomske opravdanosti investicija.
 • Sadržaj predmeta:
  • Teorijska nastava: Uvod, struktura, značaj i uloga investicija. Upravljanje investicijama. Upravljanje projektima. Priprema investicionih projekata. Investicioni program, struktura. Investiciono odlučivanje. Cost-Benefit analiza. Investiranje u hartije od vrijednosti. Finansiranje investicija. Softverska podrška investicionom odlučivanju. Upravljanje investicijama u nekretnine. Rukovodilac projekta i timski rad. Upravljanje rizikom projekta. Strane direktne investicije i ekonomski razvoj.
 • Literatura: Marić B: UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA, Fakultet za preduzetni menadžment, Novi Sad, 2004. Jovanović, P.: UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA, Grafoslog, Beograd, 2000. Zajednička metodologija za ocenjivanje društvene i ekonomske opravdanosti investicija, Udruženje banaka Jugoslavije, Beograd, 1989.

 • Status predmeta: Izborni predmet, sedmi semestar
 • Broj ESPB: 7
 • Cilj predmeta: je da objasni studentima kako se upravlja razvojem, jedne savremeno tržišno orijentisane ekonomije (privrede), kroz analizu prakse zemalja u okruženju
 • Ishod predmeta: sticanje teorijskih i praktičnih znanja studenata, koji omogućava budućim ekonomistima, da na bazi stečenih znanja, profesionalno učestvuju u razvoju privrednih sistema
 • Sadržaj predmeta: Pojam ekonomskog razvoja; Značaj ekonomskog razvoja; Deternimante ekonomskog razvoja; Ciljevi i pokazetelji ekonomskog razvoja; faktori ekonomskog razvoja; Uloga države u formiranju i sprovođenju adekvatne strategije razvoja, na primjeru Republike Srbije. Formiranje i upotreba kapitala u finansiranju razvoja; Pojam i podjela kapitala; Sticanje kapitala; Rentabilnost upotrebe kapitala; Upravljanje kapitalom u tržišnoj privredi; Osnovni pojmovi vezani za ekonomsku ocjenu investicija. Finansiranje privrednog razvoja domaćom štednjom; Formiranje domaće štednje; Štednja domaćinstva, korporacija i države; Međuzavisnost stope štednje i dinamike privrednog rasta. Eksterni izvori finansiranja privrednog razvoja; Finasiranje razvoja stranom štednjom; Oblici angažovanja strane štednje; Strani javni kapital kao izvor finansiranja razvoja; Eksterna zaduženost kao razvojno ograničenje i načini servisiranja dugova.
 • Literatura: Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja, VPŠ-Čačak, 2008.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, sedmi semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno. 

OSMI SEMESTAR

Menadžment informacionih sistema

 • Status predmeta: Obavezni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa mjestom i ulogom informacionog sistema u poslovnom sistemu i upravljanju poslovnim sistemom. Ovladati pojmovnim sadržajima vezanim za razvoj informacionih sistema, sisteme za upravljanje bazom podataka, pojedine vrste menadžment informacionih sistema i produbiti saznanja i vještine u korišćenju aplikativnog softvera i internet servisa.
 • Ishod predmeta : Osposobljenost za korišćenje računara, poznatih aplikacija iz oblasti operativnog i strategijskog menadžmenta, kreiranje jednostavnijih aplikacija. Osposobljenost za korišćenje raspoloživih internet servisa.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Opšti pojmovi o informacionim sistemima. Uloga informacionog sistema u upravljanju i odlučivanju. Programiranje i programski jezici. Baze podataka: klasična organizacija podataka, pojam baze podataka, sistem za upravljanje bazom podataka, modeli baza podataka – hijererhijski, mrežni, relacioni, objektno orijentisani. Analitička obrada podataka (OLAP). Razvoj informacionih sistema. Poslovni informacioni sistemi: kadrovski, proizvodni, finansijski, marketinški. Upravljački informacioni sistemi: transakcioni informacioni sistemi, informacioni sistem kancelarijskog poslovanja, sistemi za podršku odlučivanju, sistemi za podršku top menadžmenta., ekspertni sistemi. Internet, intranet, ekstranet i menadžment informacioni sistemi.
  • Praktična nastava: Sistem za upravljanje bazom podataka MS Access: kreiranje tabela, povezivanje tabela, kreiranje upita i upitni jezik SQL, Generisanje formi i izvještaja i njihovo podešavanje korisniku. Obrada podataka u sistemu klijent-server. Primjeri proizvodnog, kadrovskog, finansijskog i marketinškog informacionog sistema. Korišćenje MS Excel-a za višedimenzionalnu analizu podataka i funkciji podrške odlučivanju. Rad na Internetu i korišćenje internet servisa.
 • Literatura:
  • Bračika N: “Menadžment informasioni sistemi”, VPŠ Čačak, 2008.
  • Bračika N., Živadinović J.: “Poslovni i finansijski informacioni sistemi”, VPŠ Čačak, 2006.

Međunarodna ekonomija i finansije

 • Status predmeta: Obavezni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Ovladavanje metodama spoznaje međunarodnih ekonomskih pojava i procesa i stručnom terminologijom; upoznavanje sa bazičnim sistemom odnosa u savremenoj međunarodnoj ekonomiji, subjektima i karakterom svjetskog tržišta; teorijama međunarodne trgovine; regionalnim integracijama, kao i oblicima međunarodnih finansijskih institucija i kvalitetom pojedinih izvora.
 • Ishod predmeta: Posle uspješnog savladavanja studijskog programa studenti će moći da prepoznaju dominantne trendove u oblasti međunarodne ekonomije i finansija; da daju procjene njihovog kvaliteta i posljedica; da prepoznaju subjekte koji donose odluke, njihovu motivaciju, oblike kretanja kapitala na međunarodnom tržištu i njihov uticaj na uslove poslovanja u svjetskoj privredi i u spoljnotrgovinskim odnosima pojedinih zemalja; da identifikuju okosnicu strukture međunarodne trgovine i globalne probleme. Takođe, moći će da razumiju izvore i oblike međunarodnog i regionalnog finansiranja, kao i mjesto i značaj regionalnih ekonomskih integracija.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: Osnove globalizacije i predmet međunarodne ekonomije; osnovne teorije međunarodne trgovine sa karakteristikama i specifičnostima savremenog svjetskog tržišta i promene odnosa snaga u svjetskoj privredi; devizno tržište, platni bilans, teorije i vrste deviznog kursa; pojam i značaj međunarodnih ekonomskih integracija i međunarodni tokovi kapitala; međunarodni monetarni sistem i međunarodne finansijske institucije za razvoj.
  • Praktična nastava: Izvođenje vježbi uz aktivno učešće studenata posebno iz oblasti međunarodnih ekonomskih poslova, komparativne analize razvijenosti pojedinih zemalja, regionalnih zajednica, tržišta i finansija.
 • Osnovna literatura: Beslać M. Petković T, MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANSIJE, FPE, Beograd, 2009.

Studentska praksa II

 • Status: Obavezna, osmi semestar
 • Broj ECTS: 6

Ekološki menadžment

 • Status predmeta: Izborni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: U svijetu je već odavno shvaćeno da je zaštita životne sredine prvenstveno problem upraljanja životnom sredinom, pa su u duhu tog saznanja i formirani standardi ekološkog upravljanja bez kojih se danas teško može realizovati i jedna valjana politika zaštite. Taj sistemo obuhvata organizacionu strukturu, odgovornosti, postupke i resurse za razvoj i sprovođenje politike zaštite životne sredine. Zato je u koncepciji ovog programa od strateškog značaja prenošenje znanja našim studentima o značaju prostornog planiranja, sistema upravljanja i procesima uticaja na životnu sredinu.
 • Ishod predmeta Teorijska, praktična i aplikativna znanja i vještine jesu ishod studijskog programa u funkciji sticanja teoriskih i praktičnih znanja i vještina na osnovnim strukovnim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Sadržaj predmeta: Osnovni problemi u oblasti zaštite životne sredine, oblici zagađenja i njihov uticaj na biosferu. Zagađenje vazduha: oblici i izvori. Zagađenje vode: oblici, izvori i posljedice. Zagađenje i degradacija zemljišta. Buka kao oblik zagađenja životne sredine. Radijaciono zagađenje. Kontrola zagađenja vazduha.. Kontrola zagađenja voda. Redukcija čvrstog otpada. Uticaji procesnih tehnologija na sfere životne sredine i načini kontrole i redukcije tih uticaja. Tehnologija i zagađenje životne sredine. Klasifikacija oblika zagađenja životne sredine. Zakonska regulativa. Uticaj zagađenja životne sredine na biljke, životinje i čovjeka. Prirodni i vještacki izvori zagađenja. Ekosistemi. Sistem upravljanja i kontrole zaštite životne sredine EU (sistem EMAC). Održivi razvoj. Sistemski pristup organizovanju zaštite životne sredine (forme i funkcije organizacionih sistema i podsistema; forme: državna uprava, agencija, preduzeća; funkcije: planiranje, finansiranje, realizacija, kontrola, informacioni sistem, administracija. Upravljanje zaštitom životne sredine (nivoi, područje odgovornosti i funkcije upravljačke strukture; informacioni sistem podrške upravljanju). Praktikum iz eko-menadžmenta (modeli funkcionalnog i prostornog organizovanja zaštite; strategije djelovanja; mjere prevencije i zaštite; model katastra zagađivača; ekološki bilans; odnosi sa javnošću). Mehanizmi stimulisanja razvoja i ekološki zdrave promjene biotehnologije. Kvalitet i eko-menadžment – strategija i vizija. Ekološka standardizacija (sistem kavliteta ISO 14.000). Struktura ISO/TC 207 – ekološko upravljanje : sistem ekološkog upravljanja (ISO 14000-14009), ekološko provjeravanje (ISO 14010 – 14019), ekološko obilježavanje (ISO 14020-ISO 14029), ocjenjivanje ekološkog učinka (ISO 14030-14039), ocjenjivanje životnog ciklusa (ISO 14040 -14049), termini i definicije (ISO 14050-14059).
 • Literatura: Predmetni nastavnik „EKOLOŠKI MENADŽMENT“, FPE, Beograd, 2009.

Organizacioni dizajn

 • Status predmeta: Izborni predmet, osmi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Sticanje znanja studenata o načinu na koji se dizajniraju svi organizacioni elementi u skladu sa postojećim uslovima u okruženju.
 • Ishod predmeta:  Osposobljavanje studenata za dizajniranje kompletne organizacije, kao i usklađivanje svih njenih elemenata sa svim relevantnim promjenama u okruženju.
 • Sadržaj predmeta
  • Teorijska nastava: UVOD. POJMOVNO ODREĐENjE ORGANIZACIJE. ORGANIZACIONO OKRUŽENjE. Organizaciono okruženje u širem smislu. Organizaciono okruženje u užem smislu. Promjene u organizacionom okruženju. PRISTUP ORGANIZACIONOM DIZAJNIRANjU. Analiza eksternog i internog okruženja. Definisanje strategijskih odrednica. Definisanje organizacionih procesa. Definisanje organizacione strukture. Utvrđivanje sistematizacije radnih mjesta i sistema nagrađivanja. TIPSKI MODELI ORGANIZACIONE STRUKTURE. Linijski model. Funkcionalni model. Divizioni model. Model strategijskih poslovnih jedinica. Projektni model. HIBRIDNI MODELI ORGANIZACIONE STRUKTURE. Matrični mode. Inovativni model. Front-back model. SAVREMENE TENDENCIJE U ORGANIZACIONOJ TEORIJI I PRAKSI. Procesna organizacija. Virtualna organizacija. Učeća organizacija. Organizacija bez granica. ZAKLjUČNA RAZMATRANjA.
  • Praktična nastava:Vježbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Analiza slučajeva iz prakse.
 • Literatura : Dulanović Živko, Jaško Ondrej, Organizaciona struktura i promene, FON, Beograd, 2005. Džinović Milenko, Dulanović Živko, Teorija organizacije, FON, Beograd, 1996.

Završni rad

 • Status: Obavezan
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj pisanja završnog rada jeste da student pokaže da se tokom studiranja osposobio da samostalno i zrelo rješava probleme one struke za koju se školovao. U pitanju je stručni tekst na određenu temu iz određene naučne oblasti, većeg obima i veće sadržinske vrijednosti u odnosu na seminarski rad. Završni rad se piše nakon što student odsluša i položi sve ispite, preda seminarske radove i uspešno realizuje stručnu praksu. Završni rad služi konačnom osposobljavanju studenta za budući naučnoistraživački rad, kao i za konačnu provjeru stečenih znanja i sposobnosti za samostalni rad i produbljivanje znanja iz izabranih oblasti. Na izbor teme završnog rada utiče čitav niz faktora. Student uglavnom na kraju studija ima dovoljno znanja da sam može izabrati i formulisati temu, ali to može učiniti i u dogovoru sa mentorom. Na izbor teme treba da utiču interesovanja studenta kao i prethodne aktivnosti i stečeno znanje. Tema završnog rada može se ticati nekog teorijskog problema ili može predstavljati prikaz nekog praktičnog istraživanja neke pojave ili slučaja iz prakse. U slučaju da izabere teorijsku temu, student prikuplja relevantnu literaturu, vrši izbor sadržaja i organizuje ga, zatim kreira završni rad koji na kraju prezentuje. Pri izboru teme iz prakse, zadatak studenta je da prikaže kako su stečena znanja primijenjena na konkretnom primjeru, studiji slučaja ili rješavanju konkretnog praktičnog zadatka. Sljedeći korak je bibliografska priprema. Izbor izvora informacija je specifičan kreativni čin koji se zasniva na stečenim znanjima tokom školovanja i razvijenom uvidu u metode dolaženja do informacija i obrade izabrane teme. Struktura završnog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dijela, zaključka i spiska literature. Prilikom izrade rada poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu. U pogledu stila, od studenta se očekuje da se izražava precizno i naučno-istraživačkim stilom, na višem nivou nego prilikom pisanja seminarskih radova. Rečenice treba da budu gramatički ispravne, logične i koncizne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.
  U završnom radu je, takođe, poželjno koristiiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gdje je to neophodno.

Kako da se usavršite za određenu oblast?

Već tokom studija na Visokoj školi za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, možete se usavršavati za jednu od poslovnih ili IT oblasti koja vam najbolje ide.

Bez obzira da li ste se opredijelili za trogodišnjie ili četvorogodišnje studije, možete izabrati da specijalizujete i nadogradite svoja znanja i vještine, tako što ćete odabrati određenu grupu izbornih, stručnih predmeta za konkretnu oblast.

Saznajte sve o oblastima koje vam stoje na raspolaganju: Računarski dizajn, Informacione tehnologije, Računarske nauke, Javna uprava, Menadžment, Finansijski menadžment i bankarstvo. Odaberite najbolju oblast za sebe!

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »