Konkurs za upis studenata u školsku 2014/15. godinu

Na osnovu člana 64. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10,

104/11, 84/12 i 108/13) i člana 30. Statuta, Visoka škola Dositej, Ulica Dositejeva br.2, Trn-Laktaši, dana 09.06.2014. godine, raspisuje:

KONKURS

za upis u I godinu osnovnih akademskih studija,

studijski program: POSLOVNA EKONOMIJA I PREDUZETNIŠTVO, osnovne trogodišnje studije – 180 ECTS bodova i četvorogodišnje studije – 240 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa stiču se zvanja ekonomiste – 180 ECTS, i diplomiranog ekonomiste – 240 ECTS.

Godišnja školarina za osnovne akademske studije iznosi 2000,00 KM. Plaćanje se može vršiti u 11 mjesečnih rata. (O uslovima plaćanja školarine kao i mogućnostima umanjenja školarine možete da pogledate ovde).

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje (IV stepen), kao i studenti drugih fakulteta, visokih i viših škola.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Uz popunjeni obrazac prijave za upis /dobije se u studentskoj službi/, prilažu se:
– diploma o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi
– svjedočanstva iz svih razreda srednje škole
– fotokopija lične karte
– original izvoda iz matične knjige rođenih
– dvije fotografije formata 3.5×4.5cm

Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijava za upis i dokumenti predaju se u Studentsku službu, u vremenu od 9 do 17 časova.

Prvi upisni rok je od 1. jula do 31. jula 2014. godine. Drugi upisni rok je od 1. septembra do 1. oktobra 2014. godine. Prijemni ispit polaže se po rasporedu i terminima koji će biti objavljeni na oglasnoj tabli škole. (Primjere testova prijemnog ispita možete da pogledate ovde).

Upis se vrši u zgradi VŠ Dositej, Ul. Dositejeva br. 2, Trn-Laktaši. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/585-300, 065/010-150, kao i na sajtu www.itep.edu.ba

Kandidat koji je podnio potrebnu dokumentaciju, uradio prijemni test i uplatio prvu ratu ili puni iznos školarine, zaključuje sa VŠ ITEP ugovor o školovanju.

MOGUĆNOST PREPISA NA PRVU GODINU, KAO I UPISA I PREPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA

Mogućnost prepisa na prvu godinu studija (upis bez ispunjavanja prijemnog testa) postoji za studente koji su upisali prvu godinu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

Upis i prepis na višu godinu studija. Mogućnost prepisa (upisa) na višu godinu studija postoji za lica koja su završila višu školu i za studente drugih visokoškolskih ustanova. Za prepis je pored navedenih dokumenata za upis, potrebno uvjerenje o položenim ispitima na drugoj visokoškolskoj ustanovi. Za studente koji su zavšili višu školu potrebna je i diploma o stečenom višem obrazovanju.