• Home
 • Trogodišnje studije

Trogodišnje studije

Za praktična znanja koja garantuju odličan posao

Trogodišnje studije na programu Računovodstvo i revizija omogućiće vam da usvojite vještine koje se svrstavaju među najtraženije u oblasti ekonomije.

Ovaj studijski program namijenjen je edukaciji računovođa i revizora za srednje i više finansijske funkcije u preduzećima. Uspješnim završetkom studija pripremićete se za obavljanje najodgovornijih i najplaćenijih zaduženja. Uz to, studije po ovom programu na ITEP visokoj školi donijeće vam cijenjenu i priznatu diplomu strukovnog ekonomiste za računovodstvo i reviziju sa 180 ECTS bodova.

Pogledajte plan i program predmeta prema godini studija:

PRVA GODINA

PRVI SEMESTAR

Poslovna matematika

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Studenti stiču znanja neophodna za dalje obrazovanje i praćenje nastave iz stručnih predmeta.
 • Sadržaj predmeta: 1. Funkcije od jedne realne promjenljive, 2. Funkcije od dvije ili više realnih promjenljivih, 3. Aplikacije funkcija u ekonomiji i biznisu, 4 .Diferencijalni račun, 5. Primjene diferencijalnog računa u ekonomiji i biznisu, 6. Integralni račun, 7. Primjene integralnog računa u ekonomiji i biznisu, 8. Linearna algebra, 9. Primjene linearne algebre u ekonomiji i biznisu (model Leontijef, optimizacija linearne funkcije cilja iz dvije ili više
  promjenljivih), 10.Matematički nazivi i redovi
 • Literatura:

Ž. Petrović: “Poslovna matematika”, FPA, Beograd, 2009.

Menadžment

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima mendžmenta i menadžmenta sistema;
  osposobljavanje studenata za planiranje, organizovanje u proizvodnim i uslužnim preduzećima, za motivaciju, komunikaciju
  i vođenje zaposlenih, kao i za kontrolisanje procesa i rezultata rada.
 • Sadržaj predmeta: 1 Uvod u menadžment: Pojam i razvoj menadžmenta. Pojam i razvoj organizacije. Menadžeri. Funkcije, uloge i principi menadžmenta. 2 Istorijski razvoj menadžmenta: Počeci organizovanog rada. Naučni menadžment. 3 Administrativni pristup. Bihejvioristički pristup. Kvantitativni menadžment. Sistemski pristup. Situacioni pristup. 4 Planiranje: Donošenje odluka. Postavljanje ciljeva i definisanje načina njihove realizacije. 5 Metode i tehnike planiranja.
  6 Organizovanje: Organizaciona struktura; Organizacioni dizajn; Modeli organizacione strukture; Sistematizacija radnih
  mjesta; Pronalaženje i selekcija zaposlenih. 7 Vođenje: Organizaciono ponašanje; Grupe i timovi; Motivisanje zaposlenih; Liderstvo. 8 Kontrolisanje: Organizacione performanse; Mjerenje i upoređivanje; Tehnike kontrole. 9 Teorijska nastava: Predavanja se izvode kombinovano “ex cathedra vs case” metodom. Teorijska nastava sadrži 50% i izlaže se metodom “ex cathedra”, dok se ostali dio programskog sadržaja izvodi “case” metodom gdje se prikazuju
  slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu. 10 Praktična nastava: Seminari obuhvataju pripremu izrade seminarskog rada i odbranu istog.
 • Literatura:

B. Stavrić, A. Đokić, “Osnovi menadžmenta”, MP Power d.o.o. Banjaluka, 2009.

Poslovna informatika

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim informatičkim pojmovima, tehnološkim komponenetama računara, računarskih mreža i pripadnim softverom. Ovladati korišćenjem personalnog računara, njegovog operativnog sistema, osnovnih programa MS Office-a i korišćenjem internet servisa.
 • Sadržaj predmeta: 1 Sistemi; Kibernetika i informacioni sistemi: pojam osobine i kvalifikacije sistema. 2 Pojam i primjena kibernetike u upravljanju sistemima; Pojam, podjela i komponente informacionih sistema. 3 Računarski hardver: Pojam digitalnog računarskog sistema; Centralna procesna jedinica; Ulazni uređaji, izlazni
  uređaji, ulazno-izlazni uređaji, spoljne memorije. 4 Aritmetičko-logičke osnove računara: Brojni sistemi i kodovi; Aritmetika u binarnom brojnom sistemu; Osnovne logičke operacije; Instrukcije i narebe. 5 Računarski softver: Pojam i vrste RM, prenosni mediji, mrežni uređaji, daljinska obrada podataka, arhitektura. 6 Kontrolisanje: Organizacione performanse; Mjerenje i upoređivanje; Tehnike kontrole Teorijska nastava: Predavanja se izvode kombinovano “ex cathedra vs case” metodom. 7 Teorijska nastava sadrži 50% i izlaže se metodom “ex cathedra”, dok se ostali dio programskog sadržaja izvodi “case” metodom gdje se prikazuju
  slučajevi koji ilustruju teorijsku nastavu. 8 Praktična nastava: Seminari obuhvataju pripremu izrade seminarskog rada i odbranu istog.
 • Literatura N. Bračika: “Informacione tehnologije”, Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Beograd, 2008. M. Todorović, D. Ćosić: “Informacione tehnologije”, Beogradska poslovna škola, Beograd, 2006.

Poslovni engleski jezik 1

 • Status predmeta: obavezni predmet, prvi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Usvajanje gramatičkih, leksičkih, ortografskih minimuma jezika i sticanje automatizovanih vještina, upotebe engleskog jezika kao sredstva kominikacije uz produbljivanje, razumijevanja govora, čitanja i pisanja na srednjem nivou znanja engleskog jezika.
 • Sadržaj predmeta: 1 Present Simple Tense. 2 Present Continuous Tense. 3 Present Perfect Tense. 4 Past Simple Tense. 5 Past Continuous Tense. 6 Past Perfect Tense. 7 The Future. 8 Verb Patterns. 9 Plurals, Articles. 10 Pronouns, Adverbs, Prepositions of Place and Time. 11 Quantifiers, Comparisons of Adjectives. 12 Modal Verbs, Defining Relative Clauses. 13 Non-defining Relative Clauses Passive Voice. 14 Reported Speech. 15 Conditional Sentences (Type 1, Type 2, Type 3).
 • Literatura:

1. Sarah Jones-Macziola, FURTHER AHEAD, A COMMUNICATION SKILLS COURSE FOR BUSINESS
ENGLISH, Cambridge University Press, 2011.
2. Bill Mascull, BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press, 2011.
3. Tricia Aspinall, George Bethel, TEST YOUR BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press, 2011.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, prvi semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

DRUGI SEMESTAR

Poslovna ekonomija

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje sa ekonomskim zakonitostima i svim faktorima koji bitno utiču na efikasnost i razvoj privrednog društva. Poznavanje privrednih društava kao subjekata tržišnog privređivanja, rasta i razvoja privrednog društva. Aktuelnost problema u funkcionisanju savremenog privrednog društva i prilagođavanje domaćem i svjetskom okruženju. Studenti treba da steknu znanja da mogu uspješno da prate nastavu osnovnih strukovnih studija.
 • Sadržaj predmeta: 1 Nastanak i razvoj ekonomije kao nauke 2 Osnove preduzetništva 3 Obilježja društva 4 Vrste drušrava po veličini, organizaciji, djelatnostima i vlasništvu 5 Privredno društvo kao subjekt tržišnog privređivanja 6 Upravljanje sredstvima preduzeća 7 Upravljanje troškovima 8 Upravljanje rezultatima poslovanja i raspodjelom dobiti u privrednom društvu 9 Efikasnost poslovanja privrednog društva 10 Rast i razvoj 11 Osnove operativnog i strategijskog menadžmenta
 • Literatura:

S. Vujović: “Poslovna ekonomija”, FPE, Beograd, 2009.

Poslovna statistika

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Da student shvati logiku statističkog (induktivno-probabilističkog) načina razmišljanja. Da student nauči da izračunava i pravilno tumači osnovne statističke pokazatelje, da savlada najvažnije (osnovne) statističke metode, pretpostavke i ograničenja njihove primjene i komentariše dobijene rezultate. Da student nauči da pročita i pravilno tumači rezultate odgovarajućih statističkih softverskih paketa.
 • Sadržaj predmeta: 1 Zašto treba izučavati statistiku 2 Značaj prikupljanja, uređivanja, grupisanja statističkih podataka u poslovnoj praksi 3 Definisanje i klasifikacija slučajne promjenljive 4 Matematičko očekivanje 5 Elementi računa vjerovatnoće 6 Koncepti računa vjerovatnoće i njihova primjena u ekonomiji i biznisu 7 Funkcija diskretne, slučajne promjenljive sa aplikacijama u eknomiji i biznisu 8 Funkcija kontinuirane slučajne promjenljive sa primjenama u eknomiji i biznisu 9 Populacija i uzoračka statistika sa primjenama u ekonomiji i biznisu 10 Distribucija funkcije vjerovatnoće sa aplikacijama u eknomiji i biznisu 11 Mjere centralne tendencije sa primjenama u praksi 12 Mjere, disperzije slučajne promjenljive sa aplikacijama u poslovnoj praksi 13 Statističko zaključivanje, intervali povjerenja, testiranje hipoteza sa primjenama u ekonomiji i biznisu 14 Regresiona analiza, trendovska analiza, indeksi sa primjenama u ekonomiji i biznisu.
 • Literatura:

1. Poslovna statistika, Beograd, FPE, 2009.
2. M. Žižić, M. Lovrić, D. Pavličić, “Metodi statističke analize”, EF, Beograd, 2005.
3. O. Bošković, R. Dragutinović, D. Pavličić, M. Lovrić, “Metodi statističke analize – zbirka riješenih zadataka”, Ekonomski
fakultet, Beograd, 2005.

Sociologija menadžmenta

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Proširivanje opštih saznanja o vremenu i svijetu u kojem živimo; Sticanje specifičnih saznanja o ključnim procesima kako globalnog, tako i posebnih i pojedinačnih društava, računajući i društva u demokratskoj tranziciji, kakvo je i naše društvo; Šire razumijevanje fenomena rada i aktielnih procesa njegove transformacije; Senzibilisanje studenata u odnosu na neka posebno značajna pitanja savremenog života, poput ljudskih prava i sloboda,
  roda i rodnih odnosa, uvažavanja drugih i drugačijih i slično; Jačanje ličnog samopouzdanja i olakšavanje primjerene orijentacije studenata u vremenu i svijetu u kojem živimo.
 • Sadržaj predmeta:

1 Menadžment kao društvena pojava, značaj menadžmenta kao ljudske djelatnosti, upravljanje – nekad i sad, sociološki pojam čovjeka 2 Menadžeri kao posebna društvena grupa, obrazovanje menadžera – izazov budućnosti 3 Očuvanje životne sredine kao jedini uslov života, ekološka kriza i menadžment 4 Sociološki aspekti zaštite životne sredine, sociološki pristup globalizaciji, nove tehnologije, virtuelno poslovanje i informaciona bezbijednost, uticaj globalizacije na menadžment 5 Uticaj društva na poslovnu etiku, poslovna etika i poslovni moral 6 Korporacijska društvena odgovornost i odgovornost menadžera 7 Korporativna kultura kao faktor poslovanja, kultura i multikulturalizam, upravljanje kulturnom raznolikošću 8 Ekonomske aktivnosti i ekonomski procesi u radnoj grupi, oblici i organizacija radnih grupa, radni moral i radna grupa 9 Sociološki aspekt komunikacije, vrste komunikacija u organizaciji, internet kao sredstvo kominikacije 10 Društveni aspekti liderstva, liderstvo i menadžment, autoritet i moć u liderstvu 11 Sociološki apekti konflikta, priroda suprotnih interesa, vrste konflikata

 • Literatura:

S. Rakas, A. Đokić, “Sociologija menadžmenta”, M. Power, Banjaluka, 2009.

Poslovni engleski jezik 2

 • Status predmeta: obavezni predmet, drugi semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Usvajanje osnovnih gramatičkih normi i poslovnog vokabulara na višem srednjem nivou znanja engleskog jezika.
 • Sadržaj predmeta: 1 Verb tenses (active and passive). 2 Meeting people. 3 Talking about companies. 4 Company structure.
  5 Market research. 6 Transporatation. 7 Imports and exports.
  8 Arrangements. 9 Products and services. 10 Marketing.
  11 Statistics. 12 Money. 13 Socializing. 14 Business culture and ethics. 15 Meetings.
 • Literatura:

1. Leo Jones, Richard Alexander, NEW INTERNATIONAL BUSINESS ENGLISH, Student’s book, Cambridge
University Press.
2. Bill Mascull, BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press.
3. Tricia Aspinall, George Bethel, TEST YOUR BUSINESS VOCABULARY IN USE, Cambridge University Press.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, drugi semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

DRUGA GODINA

TREĆI SEMESTAR

Pravo Evropske unije

 • Status predmeta: izborni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Da studenti ovladaju materijom vezano za nastanak Evropske unije, pravo Evropske unije i primjenu prava.
 • Sadržaj predmeta: 1 Ugovori o nastanku i razvoju Evropske zajednice -Evropske unije 2 Stvaranje i pravna priroda prava Evropske unije
  3 Primjena prava u državama članicama i proces usklađivanja tog prava u domaćem pravu Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima prava Evropske unije.
 • Literatura:

1. Predmetni nastavnik, “Pravo Evropske unije”, FPU, Beograd, 2009.
2. M. Srdić: “Evropska unija i pravo Evropske unije”, VPŠ Čačak, 2006.

Radno pravo

 • Status predmeta: izborni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim ciljevima i zadacima radnog prava.
 • Sadržaj predmeta: 1 Pojam, predmet i izvori radnog prava 2 Individualni radni odnosi po zakonu o radu, zasnivanje radnog odnosa, oblici radnog odnosa 3 Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radno vrijeme, odmori i odsustva 4 Zaštita (na radu) zaposlenih, zarade, naknade zarada, naknada troškova i druga primanja po osnovu radnog odnosa, potraživanja u slučaju stečaja 5 Prava zaposlenih kod promjene poslodavca, viškovi zaposlenih, zabrana konkurencije, naknada štete, udaljenje zaposlenog sa rada
  6 Izmjene ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih, kolektivno radno pravo i kolektivni radni odnosi 7 Osnovna rješenja zakona o bezbjednosti i zdravlju na radu 8 Radni odnosi u državnim organima, osnovna rješenja zakona o državnim službenicima, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje 9 Zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • Literatura:

A. Vulin: “Radno pravo”, M Power, Banjaluka 2009.

Upravljačko računovodstvo

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata s aktivnostima računovodstva u pripremi finansijskih i nefinansijskih informacija za potrebe menadžmenta u postupcima donošenja poslovnih odluka i upravljačke kontrole (u fazama planiranja, organizovanja, kontrole, komunikacije i motivacije).
 • Sadržaj predmeta: 1 Zadaci i uloge računovođe u organizaciji 2 Različite podjele troškova za različite upravljačke svrhe 3 Uvod u obračun troškova 4 Obračun troškova u pojedinačnoj proizvodnji,(obračun po radnom nalogu (posla, narudžbe) 5 Obračun troškova po aktivnostima 6 Obračun troškova u masovnoj proizvodnji (obračun po procesima) 7 Obračun troškova u kuplovanoj proizvodnji 8 Opšti troškovi i alokacija sekundarnih troškova 9 Računovodstveno planiranje (budžetiranje) i obračun standardnih troškova; glavni budžet i računovodstvo odgovornosti; fleksibilni budžet i upravljačka kontrola troškova i prihoda 10 Računovodstveni izvještaji sa različitim vrstama analiza odstupanja 11 Proces donošenja odluka 12 Relevantne vrijednosti za odlučivanje i različite vrste odluka 13 Analiza odnosa trošak–obim–profit (SUR analiza) 14 Odluke o prodajnim cijenama i upravljanje troškovima
 • Literatura:

1. Horngren, T.; Charles, F. G.; Strikant, D. M. (2000), Cost Accounting a Managerial Emphasis. Prentice Hall
International, INC (u prevodu: Osnove troškovnog računovodstva – upravljački aspekt, Udruženje/udruga računovođa i revizora, FBiH i
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Herceg-Bosne);
2. Rodić, J.; Rakovački–Tubić, S. (2010), Računovodstvo troškova i učinaka i računovodstvo segmenata poslovanja, Banja Luka: Finrar,
Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci;
3. Stevanović, N.; Malinić, D.; Milićević, V. (2012), Upravljačko računovodstvo, Beograd: Ekonomski fakultet

Revizija

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Predmet ima cilj da stečena znanja studentata iz oblasti revizije proširi na polje praktičnog djelovanja u ovoj oblasti. Pored osnovnih koncepata revizije i svih njenih oblika, pruža uvid u rev. regulativu, s posebnim akcentom na Međ. standarde revizije. Značajan dio predmeta posvećen je praktičnoj studiji iz revizije, koja prikazuje kompletan rev. proces na praktičnom primjeru i omogućava studentima da stečena znanja primijene u praksi.
 • Sadržaj predmeta: 1 Cilj i opšti principi revizije 2 Uslovi rev. angažmana i prihvatanje klijenta 3 Kontrola kvaliteta revizije
  4 Dokumentacija u reviziji 5 Otkrivanje kriminalnih radnji 6 Kontrola primjene zakona i drugih propisa 7 Planiranje i rizici u reviziji fin. izvještaja 8 Dokazi u reviziji 9 Radna dokumentacija 10 Dosije planiranja revizije 11 Dosije rev. testiranja 12 Podsjetnik za kreiranje planiranja revizije 13 Dosije „Izvještaj revizora“
 • Literatura:

1. Hayes, R.; Schilder, A.; Dassen, R., Wallage, P. (2002), Principi revizije – međunarodna perspektiva, Banja Luka: Savez
računovođa i revizora Republike Srpske;
2. Božić, R.; Kondić, N. (2007), Revizija finansijskih izvještaja – vodič kroz praktičnu reviziju, 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Banja
Luka: EFBL i SRR RS;
3. Međunarodni standardi i saopštenja revizije, uvjeravanja i etike (2004), Beograd: SRR Srbije i SRR Republike Srpske;
4. Kodeks etike za profesionalne eksperte (2007), Banja Luka: SRR Republike Srpske

Monetarne i javne finansije

 • Status predmeta: obavezni predmet, treći semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama u oblasti monetame ekonomije, sa inputima praktične nastave i stručne prakse. Praktično ovladavanje nastavnim gradivom studijskog programa jeste ciljna funkcija predmetnog sadržaja sa implementirajućim znanjima aplikativnog softvera integralnih monetarne ekonomije.
 • Sadržaj predmeta: 1 Novac i novčana masa, emisija novca 2 Primarni novac, monetami agregati 3 Ponuda i tražnja novca, monetarni ekvilibrijum 4 Poslovno i centralno bankarstvo 5 Likvidnost i solventnost, kreditni aranžmani, depoziti, kamatna stopa, devizni kurs 6 Međunarodne finansijske institucije, MMF i Svjetska banka, evropski monetami sistem, euro i dolar 7 Kreditno i zajmovno finansiranje, cijena novca i kapitala 8 Porezi, doprinosi, parafiskaliteti i takse, javni prihodi, fiskalni prihodi, oporezivanje biznisa, porez na dodatnu vrijednost, akcsize i takse, budžet i javni fondovi 9 Javni rasodi, poreska i carinska politika EU, budžetska politika EU, komparativni poreski sistemi, uporedni budžetski sistemi 10 Međunarodne javne finansije, fiskalni menadžment, poreski konsalting, budžetski inžinjering 11 Makroekonomska i strukturna fiskalna politika, kvantitativni fiskalni modeli, budžetski deficit i javni dug, fiskalne strategije 12 Poreski efekti na akumulaciju, investicije, stabilizaciju i razvoj Praktična nastava: Ciljna funkcija teorijske nastave jeste implementacija stračnih znanja, obuke i prakse studijskog programa u oblasti monetamih i javnih finansija u funkciji sticanja praktičnog znanja i vještina koji deteminiišu teoriskijska i praktična znanja i vještine na osnovnim strukovnim studijama kao preduslov implementacije studijskog programa.
 • Literatura:

Ž. Ristić, S. Komazec: “Monetarne i javne finansije”, VPŠ, Čačak, 2007.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, treći semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

ČETVRTI SEMESTAR

Mikroekonomija

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Mikroekonomska analiza izučava ekonomske aktivnosti pojedinačnih ekonomskih jedinica. Predmet analize jeste ponašanje reprezentativnog preduzeća, potrošača i njihove interakcije. Pristup ovom problemu je na srenjem nivou obrade, tj. odgovara onome što se u svijetu izučava pod terminom Intermediate Microeconomics. Predmet predstavlja vezu između ekonomske teorije i primjenjene analize u obliku ekonometrijskih istraživanja. Stoga je ovaj predmet posebno važan studentima koji (1) žele da prošire svoje poznavanje ekonomske teorije; (2) očekuju da primijene teorijska znanja na praktične poslovne ili ekonomsko-političke probleme; (3) nastoje da
  matematičkim putem modeliraju ekonomske i društvene procese.
 • Sadržaj predmeta: Materija predmeta je grupisana u šest velikih tema, od kojih svaka zahtijeva otprilike 10 časova predavanja, tj. po dvije i po nedjelje rada. Te oblasti su: 1 Izbor potrošača i funkcije tražnje 2 Proizvodnja, troškovi i maksimizacija profita 3 Tržišna tražnja i ponuda, ravnoteža, komparativna statika 4 Monopol i nesavršena konkurencija 5 Međuvremenska razmjena i tržišta kapitala 6 Neizvijesnost, eksternalije i javne odluke
 • Literatura:

Hal V. Varijan: “Mikroekonomija: moderan pristup”, Beograd, Ekonomski fakultet

Poslovno pravo

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Da se ovlada materijom vezanom za privredna društva: osnivanje pravne forme, poslovanje unutrašnje organizacije, organi i povezivanje privrednih društava.
 • Sadržaj predmeta:

1 Izučavanje materije vezane za osnivanje i poslovanje privrednih društava, njihovo povezivanje i reorganizaciju, način prestanka privrednih društava putem likvidacije i stečaja
2 Pored toga, izučavanje velikog broja ugovora robnog prometa putem kojih se vrši realizacija prometa roba i usluga, tehnologije, industrijske i intelektualne svojine, stranih ulaganja i dr.

Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima materije navedene u sadržaju premeta.

 • Literatura:

1. M. Vlatković: “Poslovno pravo”, FPE, Beograd, 2009.
2. M. Srdić: “Poslovno i finansijsko pravo”, VPŠ Čačak, 2006.

Finansijsko računovodstvo

 • Status predmeta: obavezni predmet, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Sticanje znanja iz oblasti računovodstva, posebno u privrednim finansijskim institucijama, ali i na svim drugim nivoima organizacije. Izučavanje teorije, organizacije, metodologije računovodstva na način koji odgovara promjenama sa kojima će se sve više suočiti teorija i praksa.
 • Sadržaj predmeta:

1 Izučavanje materije vezane za osnivanje i poslovanje privrednih društava, njihovo povezivanje i reorganizaciju, način
prestanka privrednih društava putem likvidacije i stečaja
2 Pored toga, izučavanje velikog broja ugovora robnog prometa putem kojih se vrši realizacija prometa roba i usluga,
tehnologije, industrijske i intelektualne svojine, stranih ulaganja i dr.

Praktična nastava: Upoznavanje sa bitnim elementima materije navedene u sadržaju premeta.

 • Literatura:

1. M. Vlatković: “Poslovno pravo”, FPE, Beograd, 2009.
2. M. Srdić: “Poslovno i finansijsko pravo”, VPŠ Čačak, 2006.

Studentska praksa I

 • Status: Obavezna, šesti semestar
 • Broj ECTS: 7

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, četvrti semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

TREĆA GODINA

PETI SEMESTAR

Finansijska tržišta i berzanski menadžment

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim znanjima i vještinama u oblasti finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta, sa inputima praktične nastave i stručne prakse. Praktično ovladavanje nastavnim gradivom studijskog programa jeste ciljna funkcija predmetnog sadržaja sa implementirajućim znanjima
  aplikativnog softvera integralnih nacionalnih i međunarodnih finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta sa stanovišta ciljeva i zadataka poslovnih subjekata i finansijskih institucija, kao i za uspješno planiranje i kontrolu finasijskih tokova na tržištu novca i kapitala.
 • Sadržaj predmeta: 1 Osnove finansijskog sistema 2 Mjesto i uloga finansijskog sistema u privrednom sistemu 3 Osnovni elementi finansijskog sistema 4 Pojam i uloga finansijskih tržišta 5 Funkcionisanje finansijskih tržišta 6 Učesnici na finansijskim tržištima
  7 Regulatorni i nadzorni organi na finansijskim tržištima 8 Finansijski instrumenti; Instrumenti tržišta novca; Instrumenti tržišta kapitala 9 Finansijski derivati
 • Praktična nastava: Ciljna funkcija teorijske nastave jeste implementacija stručnih znanja, obuke i prakse studijskog
  programa u oblasti finansijskih tržišta i berzanskog menadžmenta u funkciji sticanja praktičnog znanja i vještina koji
  determinišu teorijska i praktična znanja i vještine na osnovnim strukovnim studijama kao preduslov implementacije
  studijskog programa.
 • Literatura:

1. D. Vukosavljević: “Finansijska tržišta i berzanski menadžment”, FPE, Beograd, 2009.
2. Ž. Ristić i dr., “Finansijska tržišta i berzanski menadžment”, VPŠ, Čačak, 2006.
3. Ž. Ristić i dr., “Berze i berzansko poslovanje”, VPŠ, Čačak, 2006.

Akcionarstvo i hartije od vrijednosti

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 6
 • Cilj predmeta: Cilj ovog predmeta jeste upoznavanje studenta sa osnovnim saznanjima o akcionarstvu i hartijama od vrijednosti. Poseban osvrt je na sistemu i pravilima trgovine, cijenama obveznica, determinantama vrijednosti akcija i vrijednosti njihovog trgovanja.
 • Sadržaj predmeta:

1 Sekundarno tržište hartija od vrijednosti 2 Uloga specijalizovanih učesnika na sekundarnom tržištu 3 Cijena obveznica 4 Determinante vrijednosti akcija 5 Mehanizmi trgovanja akcijama od vrijednosti 6 Sistem trgovanja hartijama od vrijednosti 7 Pravila trgovanja hartijama od vrijednosti 8 Modaliteti utvrđivanja cijena hartija od vrijednosti 9 Sistem kliringa 10 Saldiranja hartija od vrijednosti 11 Berzanski indeksi 12 Indeksi na OTC tržištima

 • Literatura:

Predmetni nastavnik: „Akcionarstvo i hartije od vrijednosti” VPŠ Čačak, 2005.

Specijalna računovodstva

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Cilj izučavanja predmeta je omogućiti studentima da razumiju paradigmu nauke o upravljanju projektima, ovladaju osnovnim tehnikama pripreme, analize, ocjene i izvršenja projekta. Osnovni cilj upravljanja projekata jeste smanjiti rizik i nesigurnost, odnosno povećati vjerovatnoću postizanja rezultata u zadatim vremenskim rokovima i uz predviđeni trošak. Važan cilj izučavanja predmeta je da studenti nauče kako da razumiju i donose investicione odluke i realizuju projekte.
 • Sadržaj predmeta: 1 Teorijski razvoje nauke o upravljanju projektima 2 Pojam, vrste i osnovne karakteristike projekata 3 Metodološki koncept pripreme, analize i ocjene projekata 4 Životni ciklus projekta – 1. faza životnog ciklusa 5 Tržišna i tehničko tehnološka analiza projekta 6 Finansijska analiza projekta 7 Investicione metode ocjene profitabilnosti projekata 8 Finansiranje projekata 9 Upravljanje projektom u drugoj fazi izvršenja projekta 10 Treća faza životnog ciklusa projekta 11 Upravljanje projektnim rizicima 12 Softverski alati za upravljanje projektima
 • Literatura:

1. Đuričin, D.; Lončar, D. (2010), Menadžment pomoću projekata: treće izdanje, Beograd, Ekonomski fakultet Beograd
2. Bendeković, J. (2007.), Priprema i ocjena investicijskih projekata, Zagreb, FOIP biblioteka
3. Omazić, A.M.; Baljkas, S. (2005), Projektni menadžment, Zagreb, Sinergija nakladništvo d.o.o. Zagreb

Revizija finansijskih izvještaja

 • Status predmeta: obavezni predmet, peti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje osnovnih karakteristika postupka revizije finansijskih izvještaja, kao i razumijevanje Međunarodnih standarda revizije, posebno onih koji se odnose na odgovornost revizora, planiranje postupka revizije, internu kontrolu u preduzećima, kao i na druge usluge srodne reviziji.
 • Sadržaj predmeta: 1 Uvod u reviziju 2 Revizijsko tržište 3 Etika za profesionalne računovođe 4 Standardi revizije 5 Uvod u proces revizije 6 Prihvatanje klijenta 7 Planiranje revizije 8 Interna kontrola i njene komponente 9 Oslanjanje na internu kontrolu u procesu revizije 10 Dokazni testovi (prvi dio) 11 Dokazni testovi (drugi dio) 12 Završna faza procesa revizije 13 Izvještaji nezavisnog revizora
 • Literatura:

1. R. Hayes, A. Schilder, R. Dassen, P. Wallage, “Principi revizije – međunarodna perspektiva”, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Luka, 2002.
2. Međunarodni standardi i saopštenja revizije, kontrole kvaliteta, pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga, Savez računovođa i revizora Srbije, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2016-2017.
3. Etički kodeks za profesionalne računovođe, Savez računovođa i revizora Srbije, Savez računovođa i revizora Republike
Srpske i Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, 2016.

Seminarski rad

 • Status: Obavezan, peti semestar
 • Broj ECTS: 3
 • Opis: Seminarski rad predstavlja samostalni stručni rad studenta, koji ima za cilj da proširi i produbi saznanja iz određene oblasti. Njime se obrađuje jedna uža tema sa idejom da se aktualizuje konkretna tema uz određene inovacije u pristupu.U sklopu studija, seminarski rad treba da razvije veštine pisanja celovitog prikaza određenog problema, da razvije sposobnost upotrebe podataka i stvori osnovu za pisanje složenijih samostalnih radova.Prvi korak u pisanju seminarskog rada predstavlja izbor teme. Teme mogu predlagati nastavnici ili sami studenti, zavisno od njihovog poznavanja određene oblasti. Tema može biti povezana kako sa teorijskim tako i sa praktičnim aspektima određene oblasti. U oba slučaja, ona mora da zadovolji kriterijume aktuelnosti, relevantnosti, konkretnosti, preciznosti i određenosti u sadržaju itd.Po izboru teme, pristupa se konsultaciji sa mentorom i izboru građe.
  Struktura seminarskog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada, poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnejnju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.Bitno je obratiti pažnju i na stilski aspekt rada. Stil i jezik seminarskog rada treba da odgovaraju naučnom diskursku, bez ekspresivnih i kolokvijalnih momenata. Rečenice treba da budu gramatički ispravno napisane, jasne i konkretne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.U seminarskom radu je, takođe, poželjno koristiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

ŠESTI SEMESTAR

Međunarodna ekonomija i finansije

 • Status predmeta: obavezni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Ovladavanje metodama spoznaje međunarodnih ekonomskih pojava i procesa i stručnom terminologijom; upoznavanje sa bazičnim sistemom odnosa u savremenoj međunarodnoj ekonomiji, subjektima i karakterom svjetskog tržišta; teorijama međunarodne trgovine; regionalnim integracijama, kao i oblicima međunarodnih
  finansijskih institucija i kvalitetom pojedinih izvora.
 • Sadržaj predmeta: 1 Osnove globalizacije i predmet međunarodne ekonomije 2 Osnovne teorije međunarodne trgovine sa karakteristikama i specifičnostima savremenog svjetskog tržišta i promjene odnosa snaga u svjetskoj privredi 3 Devizno tržište
  4 Platni bilans 5 Analitička obrada podataka (OLAP) 6 Teorije i vrste deviznog kursa 7 Pojam i značaj međunarodnih ekonomskih integracija i međunarodni tokovi kapitala 8 Međunarodni monetarni sistem i međunarodne finansijske institucije za razvoj.
 • Praktična nastava: Izvođenje vježbi uz aktivno učešće studenata posebno iz oblasti međunarodnih ekonomskih poslova, komparativne analize razvijenosti pojedinih zemalja, regionalnih zajednica, tržišta i finansija.
 • Literatura:

M. Beslać, T. Petković: “Međunarodna ekonomija i finansije”, FPE, Beograd, 2009.

Elektronsko poslovanje

 • Status predmeta: izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa osnovnim strateškim modelima sistema elektronskog poslovanja, metodama, alatima i procedurama razvoja sistema elektronskog poslovanja, modelima obezbjeđenja povjerenja na Internetu, sigurnosnim zahtjevima i načinima njihovog zadovoljavanja i povezivanjem WEB prezentacija sa informacionim sistemom organizacije.
 • Sadržaj predmeta: 1 Uvod u bankarsko poslovanje: automatizacija bankarskog poslovanja; bankarsko poslovanje i Internet; on line
  bankarstvo 2 Sistemi plaćanja na veliko: odnosi banaka, međunarodna razmjena, sistemi poruka – plaćanja na veliko 3 Elektronski novac: problemi klasičnog novca; elektronsko plaćanje; činioci koji utiču na širenje elektronskog novca; zahtjevi koje mora ispuniti elektronski novac; zahtjevi sistema elektronskog plaćanja; problemi anonimnosti i privatnosti 4 Kartice i kartično poslovanje: istorijski razvoj; stanje u Srbiji; podjela i tipovi kartica; kartice na Internetu; pozadinsko
  poslovanje; problemi privatnosti i sigurnosti; međunarodni aspekti kartičnog poslovanja 5 Mobilno bankarstvo: m-komerc; principi mobilnih finansijskih servisa (bankarski servisi, brokeri, investiciono
  bankarstvo, drugi servisi); mobilno plaćanje – kartičarsvto, rješenja bez kartica, sigurnost mobilnog poslovanja 6 Posljedice globalizacije bankarskog poslovanja 7 Procesi elektronskog poslovanja: prikupljanje informacija, marketing, on line prodaja, komunikacija 8 Specifičnosti računovodstva trgovinskih preduzeća
 • Praktična nastava:
  1 Elektronski čekovi: čekovi i vrste čekova; uređaji za procesiranje čekova; modeli poslovanja elektronskim čekovima; formiranje elektronskog čeka; sertificiranje čekovnih kartica
  2 Plaćanje preko Interneta: kombinacija telefon – kartica; plaćanje pouzećem; kupovina plaćanjem preko žiro računa; plaćanje platnim karticama; elektronski čekovi; elektronski nalog
  3 Mobilno plaćanje – kartičarsvto, Bluetooth plaćanje, mobilni keš; WAP bankarski poslovi
  Praktična nastava: Nalaženje i istraživanje poznatih sajtova e-trgovine, e-bankarstva, e-komerca, e-vlave i e-marketinga.
 • Literatura:

1. N. Bračika: “Elektronsko poslovanje”, VPŠ Čačak, 2008.
2. R. Kalakota, M. Robinson: “e-Poslovanje”, MATE, Zagreb, 2002.
3. J. Končar: “Elektronska trgovina”, Ekonomski fakultet, Subotica, 2000.
4. K. Laudon, C. Traver: “E-commerce”, Pearson, Boston, 2003.
5. D. Šapić: “e-Commerce: “Poslovanje preko Interneta”, Prometej, Novi Sad, 2005.

Menadžment informacionih sistema

 • Status predmeta: izborni predmet, šesti semestar
 • Broj ECTS: 7
 • Cilj predmeta: Upoznati studente sa mjestom i ulogom informacionog sistema u poslovnom sistemu i upravljanju poslovnim sistemom. Ovladati pojmovnim sadržajima vezanim za razvoj informacionih sistema, sisteme za upravljanje bazom podataka, pojedine vrste menadžment informacionih sistema i produbiti saznanja i vještine u korišćenju aplikativnog softvera i internet servisa.
 • Sadržaj predmeta: 1 Opšti poimovi o informacionim sistemima
  2 Uloga informacionog sistema u upravljanju i odlučivanju 3 Programiranje i programski jezici 4 Baze podataka: klasična organizacija podataka, pojam baze podataka, sistem za upravljanje bazom podataka, modeli baza podataka – hijererhijski, mrežni, relacioni, objektno orijentisani 5 Analitička obrada podataka (OLAP) 6 Razvoj informacionih sistema 7 Poslovni informacioni sistemi: kadrovski, proizvodni, finansijski, marketinški 8 Upravljački informacioni sistemi: transakcioni informacioni sistemi, informacioni sistem kancelarijskog poslovanja, sistemi za podršku odlučivanju, sistemi za podršku top menadžmenta 9 Ekspertni sistemi
  10 Internet, intranet, ekstranet i menadžment informacioni sistemi
 • Praktična nastava: Sistem za upravljanje bazom podataka MS Accces: kreiranje tabela, povezivanje tabela, kreiranje upita i upitni jezik SQL, Generisanje formi i izvještaja i njihovo podešavanje korisniku. Obrada podataka u sistemu klijent-server. Primjeri proizvodnog, kadrovskog, fmansijskog i marketinškog informacionog sistema. Korišćenje MS Excel-a za višedimenzionalnu analizu podataka i funkciji podrške odlučivanju. Rad na Internetu i korišćenje internet servisa.
 • Literatura:

1. N. Bračika: “Menadžment informacioni sistemi”, VPŠ Čačak, 2008.
2. N. Bračika, J. Živadinović: “Poslovni i finansijski informacioni sistemi”, VPŠ Čačak, 2006.

Studentska praksa II

 • Status: Obavezna, osmi semestar
 • Broj ECTS: 7

Završni rad trogodišnjeg studija

 • Status: Obavezan
 • Broj ECTS: 9
 • Opis: Cilj pisanja završnog rada jeste da student pokaže da se tokom studiranja osposobio da samostalno i zrelo rešava probleme one struke za koju se školovao. U pitanju je stručni tekst na određenu temu iz određene naučne oblasti, većeg obima i veće sadržinske vrednosti u odnosu na seminarski rad.Završni rad se piše nakon što student odsluša i položi sve ispite, preda seminarske radove i uspešno realizuje stručnu praksu.Završni rad služi konačnom osposobljavanju studenta za budući naučnoistraživački rad, kao i za konačnu proveru stečenih znanja i sposobnosti za samostalni rad i produbljivanje znanja iz izabranih oblasti.Na izbor teme završnog rada utiče čitav niz faktora. Student uglavnom na kraju studija ima dovoljno znanja da sam može izabrati i formulisati temu, ali to može učiniti i u dogovoru sa mentorom. Na izbor teme treba da utiču interesovanja studenta kao i prethodne aktivnosti i stečeno znanje.Tema završnog rada može se ticati nekog teorijskog problema ili može predstavljati prikaz nekog praktičnog istraživanja neke pojave ili slučaja iz prakse.U slučaju da izabere teorijsku temu, student prikuplja relevantnu literaturu, vrši izbor sadržaja i organizuje ga, zatim kreira završni rad koji na kraju prezentuje.Pri izboru teme iz prakse, zadatak studenta je da prikaže kako su stečena znanja primenjena na konkretnom primeru, studiji slučaja ili rešavanju konkretnog praktičnog zadatka.Sledeći korak je bibliografska priprema. Izbor izvora informacija je specifičan kreativni čin koji se zasniva na stečenim znanjima tokom školovanja i razvijenom uvidu u metode dolaženja do informacija i obrade izabrane teme.Struktura završnog rada sastoji se od naslovne strane, sadržaja, uvoda, glavnog dela, zaključka i spiska literature.Prilikom izrade rada poželjno je koristiti se relevantnim citatima koji doprinose pojašnjenju i produbljenju teme, kao i fusnotama, kojima se detaljnije pojašnjavaju određeni problemi, pojmovi ili ličnosti spomenuti u tekstu.U pogledu stila, od studenta se očekuje da se izražava precizno i naučno-istraživačkim stilom, na višem nivou nego prilikom pisanja seminarskih radova. Rečenice treba da budu gramatički ispravne, logične i koncizne. Svaka rečenica treba da služi svojoj svrsi i doprinosi daljem produbljivanju izabrane teme.
  U završnom radu je, takođe, poželjno koristiiti tabele, prikaze, slike i grafikone, a posebno tamo gde je to neophodno.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »


UPISNI ROK JE OTVOREN!

UPISPrijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

UPISNI ROK JE OTVOREN!

Postani dio generacije 2019/20!

Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

Za sve informacije pozovite: 051/ 303-527