• Home
 • PROFESORI I PREDAVAČI

PROFESORI I PREDAVAČI

Najnovija naučna i stručna saznanja u našoj školi studentima prenosi tim od preko 40 profesora i predavača. Ističu se stručnošću u poslovnoj oblasti kojom se bavi i vještinom da uspješno prenesu svoje znanje na studente. Potpuno posvećeno, na svakom predavanju i kroz mentorske aktivnosti naši predavači sa studentima dijele svoju stručnost u menadžmentu, marketingu i prodaji, finansijama, preduzetništvu, rukovođenju ljudima i stvaranju jakih ličnih kvaliteta lidera.

Takođe, posebnu pažnju obraćaju savjetovanju studenata kako da što prije i što bolje uspješno naplate svoja znanja.

Spisak stalnih profesora:

Dr Aleksandar Đokić

 

AleksandarDjokicMala

Dr. Aleksandar Đokić stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, odsjek Poslovna ekonomija. Zatim je diplomirao na Weider Institute of physical culture Internacional u Kanadi i na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Čačku.

Magistarski rad je odbranio na Međunarodnoj akademiji humanitarnih i prirodnih nauka, na smjeru Marketing menadžment, a nakon toga stekao je i zvanje doktora na Univerzitetu Megatrend, na Fakultetu za poslovne studije. Master diplomu stekao je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, kao i na Privrednoj akademiji u Novom Sadu.

Radno iskustvo:

 • Visoka škola „Prometej”, Banja Luka, dekan, profesor;
 • Redovni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd;
 • Vanredni profesor Univerziteta „Privredna akademija“, Fakultet za menadžment;
 • Profesor na Visokoj školi „Banja Luka College”;
 • Profesor na Visokoj poslovnoj školi Čačak;
 • Profesor na Koledžu za menadžment i informatiku „Janjoš“ Prijedor.

Rad u privredi

 • „TT Inženjering” d.o.o. B. Luka (1993–2007)
 • „PTT Saobraćaja” Banja Luka – Projektni biro (1986–1993)

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Koncept, struktura i funkcije menadžmenta“.
 • Aleksandar Đokić, Svetlana Dušanić Gačić, „Menadžment – poslovna komunikacija, liderstvo i poslovna etika, efikasnost poslovanja“.
 • Aleksandar Đokić, Radmila Bojanić, „Menadžment kvaliteta“.
 • Dragan Ivković, Svetlana Dušanić Gačić, Aleksandar Đokić, „Preduzetništvo i žene u preduzetništvu”.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Organizaciono ponašanje”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, „Menadžment – efikasnost i upravljanje rizicima”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, Nikola Atlagić, „Preduzetništvo i inovacije“.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Strateški menadžment”, Visoka škola za ekonomiju i informatiku „Prijedor”, 2011.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Uvod u menadžment”.
 • Predrag Damjanović, Aleksandar Đokić, „Metodologija izrade seminarskog i diplomskog rada sa posebnim odrednicama teksta i tehničkim uputima”.
 • Rajko Macura, Aleksandar Đokić, „Izbor životnog poziva”.
 • Vlajko Petković, Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, „PEP” Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Aleksandar Đokić, Aleksa Vulin, Smilja Rakas, „Politička sociologija”.
 • Aleksa Vulin, Aleksandar Đokić, „Neposredna demokratija”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Ekonomika preduzeća sa primjerima i vježbama”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, Banja Luka College „BLC”.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika i organizacija preduzeća”, Banja Luka College „BLC”.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Sociologija i menadžment”, Banja Luka College „BLC”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Menadžment u preduzeću”, „M Power” d.o.o, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment malih i srednjih preduzeća”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika poslovanja”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Zoran Lukić, Aleksandar Đokić, Božidar Stavrić, „Osnovi menadžmenta”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Upravljanje ljudskim resursima”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, Miladin Jovičić „Menadžment“, „M Power” Banja Luka.
 • Manojlo Babić, Zoran Lukič, Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, „M Power” d.o.o. Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Korporativna kultura i efikasnost poslovanja”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” II deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” I deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Funkcije menadžmenta”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Preduzetni menadžment”, SSC Banja Luka.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • Đokic Snježana, Đokic Aleksandar, Jovančević Dragica, ”Enterprise culture influence on product and services branding in Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina“, International Review, br. 3–4, str. 69–86, 2014.
 • Tamara Stojanović, Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. ”Organizational Behavior – Creative Tool for Creating Value”, International Review.
 • Rajko Macura, Aleksandar Đokić, „Socijalna isključenost – pojam i pristupi“, Socijalna misao, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, Beograd.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Promjenljive koje utiču na razvoj ličnosti“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj V, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Đokić Aleksandar, Macura Rajko, Vujović Slavoljub, „Uticaj faktora organizacionog ponašanja i organizacione strukture na produktivnost zaposlenih u preduzeću Kraš“, Ekonomika, vol. 57, br. 3, str. 15–24, 2011.
 • Aleksandar Đokić, „Strateško planiranje zasnovano na modernoj istoriji“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Upravljanje – nekad i sad“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“ Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Strateško planiranje zasnovano na modernoj istoriji“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Svetlana Dušanić Gačić, Aleksandar Đokić, „Važnost preduzetništva u savremenom društvu“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj II, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Slavoljub Vujović, Aleksandar Đokić, „Finansijski konsalting i inženjering“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj II, „Prometej“ Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Osnovne karakteristike ličnosti radnika“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj I, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Prirodna sredina i menadžment“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj I, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • „Efikasnost poslovanja i korporativne vrijednosti”, Montenegro economist Internet biznis portal, Mjesečni ekonomski i biznis magazin, jul–avgust 2006. broj 03, <http://www.montenegroeconomist.com>, str. 14–17
 • „Djelenje i kreiranje znanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 277, avgust 2005, str. 17.
 • „Etika u elektronskom poslovanju – računari za ličnu i službenu upotrebu”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 268, 11. mart 2005, str. 26.
 • „Efikasnost poslovanja i korporativna reputacija”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 6.2.2005. str. Ekonomija.
 • „Osnovni preduslov / obostrana korist partnera”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 265, 28. januar 2005, str. 18.
 • „Strateške alijanse”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 17.1.2005. str. Ekonomija.
 • „Definisanje tržišta”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 20.12.2004. str. Ekonomija.
 • „Partijski, preduzetnički i dogovoreni izvoz – Neophodna podrška države”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 262, 10. decembar 2004, str. 22. i 23.
 • „Koncepcija savremenog poslovanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 253, 16. jul 2004, str. 26.
 • „Upravljanje ljudskim resursima”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 251,18. jun 2004, str. 13.
 • „Vitalna uloga faktora kulture i etike u korporativnom poslovanju i ‘Pareto efikasnost’”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 23.06.2004, str. Ekonomija.
 • „Moderni menadžment državne uprave – Rad kao proizvod (posljedica) odgovornog delovanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 250, 4. jun 2004, str. 24.
 • „Etika: šta je dobro, šta je ispravno i šta je moja dužnost?”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 29.05.2004, str. Ekonomija, Vesti.
 • „Menadžment kao tropojmovna kategotija – planom do cilja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 249, 21. maj 2004, str. 24.
 • „Ljudski resursi kao savremeni menadžment koncept”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 01.03.2004, str. Ekonomija.
 • „Opšte preduzetničke tržišne strategije”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com>, broj 2, mart 2003, str. 41–42.
 • „Ljepše je sa kulturom”, Ekonomist online internet magazin, Beograd, Jugoslavija, broj 114, 21. februar 2003, www.ekonomist.co.yu/magazin.
 • „Integracije u privredi”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 218, 11. februar 2003, str. 12. i 13.
 • „Potrošački suverenitet”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, str. Ekonomija.
 • „Uspješna kompanija i preduzetničko društvo”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, Ekonomija.
 • „Proces formulisanja marketing strategija”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com> broj 1, februar 2003, str. 41–42.
 • „Korporativna kultura i preduzetnička etika”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, str. Ekonomija.
 • „Sistemski preduslovi etičnosti, pretpostavke uspešnosti kompanije”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 13–14, januar–februar 2003, str. 60–61.
 • „Suverenitet potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 217, 28. januar 2003, str. 14.
 • „Preduzetnici i etička odgovornost”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com> pilot broj, januar 2003, str. 41–42.
 • „Kultura poslovanja”, „Elementi korporativne etičke odgovornosti”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 11–12, novembar–decembar 2002, str. 46–48.
 • „Funkcija stvaralaštva u oblikovanju i reoblikovanju”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 215/216, 31. decembar 2002, str. 22.
 • „Povezivanje i pogodbe”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 31.
 • „Istraživanje i planiranje”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 30.
 • „Strategija na nivou preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 23.
 • Hrabrost krize pretvara u šanse
  • „Skup simbola i obreda”, str. 26.
  • „Harmonija kulture i strategije”, str. 26.
  • „Pravila slobodne konkurencije”, str. 28.
  • „Pragmatizam i akciona orijentacija”, str. 29.
  • „Pomirenje etike i poslovnih rezultata”, str. 29.
  • „Metode etičkog zaključivanja”, str. 30.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, N. Sad, SR Jugoslavija, decembar 2002, str. 26–30
 • „Korporativna kultura i preduzetnička etika”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, str. Ekonomija.
 • „Uspešna kompanija i preduzetničko društvo”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, Ekonomija.
 • „Potrošački suverenitet”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, str. Ekonomija.
 • „Poslovni svijet”, „Kultura menadžmenta”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 213, 30. novembar 2002, str. 14.
 • Tržišna privreda
  • „Strah kao uslov za napredak”, str. 54, Naučno-popularni prikaz, str. 56.
  • „Cene akcija kao merilo upravljačke efikasnosti”, str. 56.
  • „Ambijent borbe za opstanak”, str. 57.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 13, oktobar 2002, str. 54–57.
 • Eksterne strateške analize i motivi
  • „Realistično vizionarstvo”, str. 12.
  • „Kult pobednika”, str. 13.
  • „Poštovanje okruženja”, str. 13.
  • „Suverenitet potrošača”, str. 14.
  • „Osnovni smisao predviđanja”, str. 14.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 13, oktobar 2002, str. 12–14.
 • „Definisanje organizacione kulture”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 210, 15. oktobar 2002, str. 14. i 15.
 • „Merenje efikasnosti preduzeća”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 209, 30. septembar 2002, str. 36, 37.
 • „Etičko poslovanje”,„Ekonomska politika”, Beograd, SR Jugoslavija, broj 26–29, 9. septembar 2002, str.15.
 • „Značaj uspešnog preduzetništva”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 409, 5. septembar 2002, str. 6.
 • Uslovi za opstanak
  • „Uslovi za opstanak”, str. 84.
  • „Etički kodeksi kompanija”, str. 86.
  • „Koordinatori umesto kontrolora”, str. 87.
  • „Menadžment i kultura” str. 87.
  • „Put do korporativnog imidža” str. 88.
  • „New Deal časopis za primenjenu ekonomiju”,
  • Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 11/12, avgust/septembar 2002, str. 84–88.
 • „Preduzetni menadžment”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 208, 10. septembar 2002, str. 14. i 15.
 • „Paradoks propadanja preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2629, 9. septembar 2002, str. 15.
 • „Kreiranje ekonomije”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 941, 1–10. septembar 2002, str. 9
 • Vizualni indentitet i promotivna sredstva
  • „Preispitivanje stvaralačkog duha”, str. 24.
  • „Kreiranje stvaralačkog miljea”, str. 25.
  • „Savremeno tržišno poslovanje”, str. 26.
  • „Efektivnost i efikasnost”, str. 26.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija broj 11/12, avgust/septembar 2002, str. 24–26.
 • „Interdisciplinarni marketing pristup u rešavanju ekonomskuh problema”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 207, 27. avgust 2002, str. 14. i 15.
 • „Kontrola etičke odgovornosti”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 206, 13. avgust 2002, str. 14. i 15.
 • „Karakteristike tržišne privrede”, Uspješan menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 7–8, jul–avgust 2002, str. 54–56.
 • „Definisanje preduzetničkih ciljeva”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 205, 30. jul 2002, str. 14. i 15.
 • „Kako u savremenim tokovima privređivanja kultura jednog društva utiče na novi vid poslovanja u velikim preduzećima”, Ekonomist magazin, Beograd, Jugoslavija, broj 114, 29. jul 2002, str. 35.
 • „Privredna propaganda”, „Oslobođenje” nedeljne informativne novine, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 504, 24. jul 2002, str. 4.
 • „Okolnosti ponašanja i tržišno poslovanje preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2622, 22. jul 2002, str. 23. i 24.
 • „Podsticanje krize”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2622, 22. jul 2002, str. 22 i 23.
 • „Preduzetnička društva – vizionarstvo”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 937–938, 21.VII–10 VIII 2002, str. 9 i 10.
 • „Promena uloge države”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 204,16. jul 2002, str.14 i 15.
 • „Preduzetnička društva – vizije budućnosti”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 936,11 – 20.VII 2002, str.10.
 • „Razlog postojanja preduzeća”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 203, 2. jul 2002, str. 14. i 15.
 • „Osnovna premisa preduzetničkog delovanja – vizija budućnosti”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 407, 28. jun 2002, str. 2.
 • „Etički kodeksi uspješnih kompanija ZiPS Zakoni i praksa”, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 934–935, 21.VI–10.VII 2002, str. 22. i 23.
 • „Etičko ponašanje i ideali”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 202,18. jun 2002, str. 14. i 15.
 • „Prednosti uslužne privrede”, ZiPS Zakon i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 933,11–20. jun 2002, str. 12.
 • „Suverenitet potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 201, 4. jun 2002, str. 14. i 15.
 • „Uticaj kulture na poslovanje preduzeća”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 5–6, maj–juni 2002, str. 61, 62. i 63.
 • „Interdisciplinarni marketing pristup u rešavanju ekonomskih problema na tržištu”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 200, 21. maj 2002, str. 14. i 15.
 • „Marketing standard”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 199, 7. maj 2002, str. 14. i 15.
 • „Kreiranje korporativnog imidža, ugleda i reputacije”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 405, 29. april 2002, str. 2.
 • „Marketing paradigma”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 198, 23. april 2002, str. 14. i 15.
 • „Strategija širenja usluga”, „Uno” revija za kulturu gostoljublja, Beograd, SR Jugoslavija, broj 88, 23. april 2002, str. 10.
 • „Internacionalizacija usluga i njihove karakteristike”, Turističke novine, Beograd, SR Jugoslavija, broj 1448, april 2002, str. 26.
 • „Konkurentnost i ‘šlepanje’ politike”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 197, 9. april 2002, str. 14. i 15.
 • „Razvoj kulta i kulture preduzeća”, BiH info magazin „Privrednik”, list za preduzetničku kulturu i marketing, Vitez, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 35, april 2002, str. 74. i 75.
 • „Trajni nemir radoznalosti”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 196, 26. mart 2002, str. 14. i 15. 
 • „Kultura služenja potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 195, 12. mart 2002, str. 10. i 11.
 • „Principi etičke odgovornosti”, Uspješan menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 3–4, mart–april 2002, str. 61. i 62.
 • „Korporativna etička odgovornost”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 194, 26. februar 2002, str. 14. i 15.
 • „Kreiranje korporativnog indentiteta”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 193, 12. februar 2002, str. 14. i 15.
 • „Poštovati preduzeće, proizvod i kupca”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 192, 29. januar 2002, str. 14. i 15.

Dr Snježana Đokić

Snjezana_Djokic

Dr Snježana Đokić je rođena u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga, upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci, na kome je diplomirala na smjeru Međunarodna razmjena.

Zvanje magistra iz oblasti marketinga stekla je na University of Westminster u Londonu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta.

 

Radno iskustvo:

 • Visoka škola „Dositej”, Trn, Laktaši, profesor na predmetima Osnove marketinga, Istarživanje tržišta i Brend menadžment.
 • Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, docent na predmetu Marketing.
 • Viša škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, predavač na predmetu Marketing.
 • Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“, Prijedor, predavač na predmetu Marketing.
 • Fakultet za poslovni menadžment, Gradiška, predavač na predmetu Marketing.

Izbori u zvanja:

 • 2008. izbor u zvanje asistenta, uža naučna oblast komunikologija, Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo Beograd.
 • 2012. izbor u zvanje docenta, uža naučna oblast komunikologija, Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo Beograd.

Rad u privredi:

 • MPRI, pomoćnik i prevodilac šefa ispostave u Banjoj Luci (2006);
 • Svjetska Banka, part-time consultant, koordinator Svjetske banke za Republiku Srpsku za Napredni kurs iz revizije i računovodstva (2005–2006);
 • ZeCom Računari DOO, zamjenik direktora i direktor (2003–2005);
 • USAID Private Sector Accounting Reform Project, koordinator Programa za podršku preduzećima u RS (2000–2003);
 • USAID Legal and Regulatory Reform Project, koordinator rada tima profesionalnih računovodstvenih konsultanata i tima prevodilaca (2000);
 • Tropik DOO (Banja Luka), šef sektora vanjske trgovine i pomoćnik direktora komercijalnog sektora (1997–2000);
 • USDCC (Centar SAD za deminiranje u RS), prevodilac i vođa tima za logistiku (1996–1997);
  Skupština opštine Laktaši, Uprava javnih prihoda i Služba plana i analize (1994–1996).

Objavljeni radovi:

A) Monografije

 • Snježana Đokić. „Kreiranje brenda“ Visoka škola „Dositej“, Trn, 2015.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. „Organizaciono ponašanje“, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2014.

B) Knjige

 • „Osnove marketinga“, hrestomatija, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2013, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2014.
 • „Osnove marketinga“, Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“, Prijedor, 2009.
 • „Marketing“, Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“,Prijedor, 2007.
 • “Cause-Related Marketing“, SSC Banja Luka, 2003, (engleski jezik).

C) Skripte

 • „Marketing“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, 2006.

D) Zbornici radova

 • Đokic Snježana, Đokic Aleksandar, Jovančević Dragica, “Enterprise culture influence on product and services branding in Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina“, International Review, br. 3–4, str. 69–86, 2014.
 • Tamara Stojanović, Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. “Organizational Behavior – Creative Tool for Creating Value”, International Review, Beograd, 2013.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Promjenljive koje utiču na razvoj ličnosti“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj V, „Prometej“ Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Banja Luka.
 • „Nastanak brendiranja“, Zbornik Radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Br. III, Banja Luka, 2011.
 • „Marketing uslužnog brenda“, Zbornik radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Br. III, Banja Luka, 2011.
 • „Novi potrošači i potraga za autentičnošču“, Zbornik radova nastavnika i saradnika. Br. II, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, 2010.
 • „Upravljanje brendom kao imovinom“, Zbornik radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Br. II, Banja Luka, 2010.
 • „Izgradnja brenda na tržištu i arhitektura brenda“, Zbornik radova nastavnika i saradnika. br. I, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka 2010.

E) Časopisi

 • „Dobrotvorni marketing – strategija za trostruko zadovoljstvo“, „Novi ekonomist“, časopis za ekonomsku teoriju i praksu. Br. 2. Bijeljina. 2007.
 • „Etički marketing“, „New Deal“, časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, br. 11/12, Novi Sad, avgust/septembar 2002.
 • „Uloga ljudskih resursa u savremenom poslovanju“, „ZiPS“ Zakoni i praksa, Privredna Štampa DD. Sarajevo, br. 941, septembar 2002.
 • „Koncept životnog ciklusa proizvoda“, „Kontakt“, list za tržišne komunikacije. Banja Luka, br. 205, jul 2002.

Dr Marija Knežević

Marija_Knezevic

Prof. dr Marija Knežević je rođena u Banjaluci, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odsijeku Filozofija i Sociologija, a šest godina kasnije je i magistrirala na grupi „Urbana i ruralna sociologija”. Nakon toga odbranila je doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora nauke hotelskog menadžmenta.

Tokom karijere objavila je preko dvadeset naučnih radova iz oblasti turizma, hotelijerstva, gastronomije i preduzetništva. Članica je Odbora za turizam Spoljno-trgovinske komore BiH i Asocijacije privatnih poslodavaca RS. Sarađuje na projektima TEMPUS – ujednačavanje sistema obrazovanja u regiji, „Dunav-rijeka saradnje“ i „EKO-etno zona Vlašić“. Učesnica je mnogih kongresa i konferencija o turizmu i hotelijerstvu u regiji.

Radna iskustva:

 • Profesor u srednjim školama u Banjaluci, (Gimnazija, Građevinska i Ekonomska škola), predmeti: sociologija, filozofija, politička ekonomija i marksizam.
 • Viši asistent na Univerzitetu u Banjaluci, fakulteti: Filozofski, PMF i ETF.
 • Dekanica Fakulteta za turizam i hotelijersvo, II mandat,
 • Profesor Univerziteta za poslovne studije, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, uža naučna oblast: menadžment.

Objavljeni radovi:

 • (2015) Radivojević, M., Knežević, M. “From electronic business to business intelligence in the marketing of tourist companies”, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 2, Issue 4, 2015.
 • (2014) Knežević, M. Kalamanda O. Lugonja A. „Turizam RS i BiH“, Univerzitetski udžbenik, UPS; Banjaluka.
 • (2014) Knežević, M. “Business Transfer from first to secend generation”, Case Study, Metropolitan Unversity, England.
 • (2014) Knežević M. “Rural toursim BiH as a funtion of region tourism development”, Zbornik, Dunavska strategija.
 • (2014) Knežević, M. „Menadžment smještaja”, univerzitetski udžbenik, UPS, Banjaluka.
 • (2014) Knežević, M, i dr, „Gastronomija BiH u funkciji turizima regiona”, Mančester Metropolitan Univerzitet.
 • (2014) Knežević, M, „Menadžment smještaja”, univerzitetski udžbenik, UPS, Banjaluka.
 • (2014) Knežević, Šaula, Dujaković, „Zdravstveni turizam u funkciji turizma regiona”, časopis UPS, 11–12.
 • (2013) Knežević, M, „ Važnost sporta za zdravstveni turizam“, Zbornik radova „Zdravlje za sve“.
 • (2013) Aleksandar Lugonja, Marija Kneževic, “Sustainable tourism developmnet in rural destinations in BiH”.
 • (2013), Biljana Savic, Marija Knežević, “Danube region as a Single Economic Enviroment in 21st century“.
 • (2013) Knežević, M, “A concept adapted to the business conditions”, Konferencija hotelijera Evrope, Bukurešt, 2013.
 • (2013) Knežević, M, „Adekvatnost obrazovanja za potrebe turizam u RS i BiH”, Zbornik, Jahorinski dani 2013.
 • (2012) Knežević, M. „Bosna i Hercegovina kao podunavska zemlja”, Danube kongres (Zbornik radova).
 • (2012) Knežević, M, „Mogućnosti komplementarnog i održivog razvoja turizma i ekologije u BiH“, I kongres ekologa pod nazivom „Ekološki spektar“, UPS, Banjaluka, 2012. (Zbornik radova).
 • (2012) Knežević, M, „Vodni potencijali BiH u funkciji turizma regiona“, III kongres Seoskog turizma, Osijek, 2012. (Zbornik radova).
 • (2011) Knežević, M, „Turizam kao generator razvoja regiona”, UPS Banjaluka, Zbornik radova.
 • (2011) Knežević, M, ”The role of social entrepreneurship in rural tourism in Bosnia and Herzegovina”, II evropski kongres AGRIMBA u Holandiji, 22–24. juni 2011.

Dr Ranko Mijić

Ranko_Mijic

Dr Ranko Mijić je rođen u Banjaluci, a diplomu Ekonomskog fakulteta i zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je u Beogradu.

Nakon toga, magistrirao je u oblasti poslovne finansije na PiM Univerzitetu u Banjaluci, a doktorsku disertaciju je odbranio na Univerzitetu Megatrend u Beogradu.

Do sada je objavio preko 20 naučnih radova iz oblasti ekonomije.

 

Radno iskustvo:

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, dr Ranko je radio u MUP-u, gdje je napredovao do mjesta načelnika Centra javne bezbjednosti Prijedor. Poslije toga, bio je direktor glavne filijale Unicredit Banke u Prijedoru, a zatim počinje sa radom na mjestu docenta na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor.

Objavljene knjige i naučni radovi:

 • Slobodan Popović, Mira Vidaković, Željko Grublješić, Rajko Macura, Ranko Mijić, Aleksandar Majstorović, Slavica Siljanoska, Vesna Petrović. (2015). “Socio-economic and environmental significance strategic management of processing waste of Serbian, for example in pellet”, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 6/2015. “ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 184–7007.
 • Slobodan Popović, Aleksandar Majstorović, Željko Grublješić, Rajko Macura, Ranko Mijić, Ivica Nikolić, Ratko Garić, Vesna Petrović, Slavica Siljanoska (2015), “Importance of agro-ecological and economic strategicmanagement within the tertiary sector, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 6/2015. “ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844–7007.
 • Aleksandar Majstorović, Slobodan Popović Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Ranko Mijić, Željko Grublješić (2015), “Significance of financial management building land on the real estate market in Serbia”, International scientific conference (UNITECH 2015), Technical University of Gabrovo, 21–22.11.2015. (M33).
 • Slobodan Popović, Aleksandar Majstorović, Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Ranko Mijić, Mira Vidaković (2015), “Financial management of medium enterprises of the Republic of Serbia and appreciation hterogeneous risk in order to optimize”, International scientific conference (UNITECH 2015), Technical University of Gabrovo, 21–22.11.2015. (M33).
 • Ranko Mijić, Dejana Forcan, Slobodan Popović, Željko Grublješić (2015), „Upravljanje privredom i bankama u cilju formiranja optimalizacije rezultata poslovanja”, International Conference on Socijal and Tehnological Development STED 2015, Univerzitet PIM Banja Luka, 1–2.10.2015. (M33) 2014.
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublјešić Želјko (2014), „Procena proizvodne i polјoprivredne opreme u sklopu ukupnog vrednovanja polјoprivrednog preduzeća”, Traktori i pogonske mašine, br. 2, Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad, Vol. 19, br. 2, ISSN 0354–9496, (M51).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Mijić Ranko (2014), „Interna kontrola u funkciji menadžmenta”, Ekonomija – teorija i praksa, br.2, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, br.2/2014, str. 74–85, ISSN 2217–5458, UDK: 33, (M53).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, (2014). „Procena vrednosti opreme u upotrebi u preduzeću sa pretežnom poljoprivrednom delatnošću”, Agroekonomika, Vol. 43, br.61–62, str. 80–89, ISSN 2335–0776 (Online), UDK: 338.43 (M53).
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, (2014). „Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta”, Visoka poslovna škola Novi Sad, Škola biznisa, br.1/2014, str. 95–107, ISSN 1451–6551 UDK 330, (M53).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko (2014), „Interna revizija u srednjim i velikim preduzećima u skladu sa međunarodnim standardima profesionalne prakse”, IV Međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju”, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 24.10.2014. godine (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Eremić-Đorđić Jelica, (2014). “Managing medium enterprises in the Public sector with the use of international Accounting standard 16”, IV International Symposium Engineering Management and Competitivenes (EMC2014), Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 20–21.06/2014, str. 105–109, ISBN: 978-86-7672-224-2, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko (2014), “Internal control management functions”, IV International Symposium Engineering Management and Competitivenes (EMC2014), Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 20–21/06/2014, str. 373–372, ISBN: 978-86-7672-224-2, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Eremić-Đorđić Jelica (2014), Primena evropskih iskustava u formiranju timova internih kontrola i revizija u preduzećima, 17. DQM Međunarodna konferencija “Life Cycle Engineering and Management“ (ICDQM 2014), Beograd, 2014, str. 68–74, ISBN 978-86-85355-16-4, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko (2014), „Specijalistička edukacija tima za procenu u skladu sa direktivama Evropske unije”, 17. DQM Međunarodna konferencija “Life Cycle Engineering and Management“ (ICDQM 2014), Beograd, 2014., str. 74–81, ISBN 978-86-85355-16-4, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko (2014), „Vrednovanje u funkciji financijskog izvještavanja javnog sektora u kriznim uvjetima”, Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravlјanja 2014“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 2014, str. 665–667, ISBN 978-953-7716-56-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), Assessment of the value of buildings Agricultural Company, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 330–336, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), Business plan in Agricultural Enterprises, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 336–342, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), “Financial reporting and application of International Accounting standards in Agricultural Enterprises”, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 324–330, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), “Unconventioanal marketing in Agricultural Enterprises”, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 342–347, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko (2014), „Preduzetništvo i korišćenje internih kontrola u cilju poboljšanja rada preduzeća”, XII Međunarodna naučna stručna konferencija, Doba znanja, FAM, Sremski Karlovci, Septembar 2014. (M33).
 • „Proces upravljanja operativnim rizikom u banci“, Ranko Mijić, Naučno stručni časopis Primus, 1/10, Gradiška, BiH.
 • „Finansijski derivati“, mr Dragica Zirojević, mr Evelina Danilović, mr Ranko Mijić, 1. međunarodna konferencija „Pravo,ekonomija i menadžment u savremenim uslovima“ LEMiMA 2009, Sokobanja, Srbija.
 • „Ocjenjivanje radne uspješnosti kao preduslov konkurentske prednosti organizacije“, mr Evelina Danilović, mr Ranko Mijić, mr Dragica Zirojević, 1. međunarodna konferencija „Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima“, LEMiMA 2009, Sokobanja, Srbija.

Dr Svetlana Dušanić Gačić

Svetlana_Dusanic_Gacic

Doc. dr Svetlana Dušanić Gačić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, na odsijeku žurnalistika.

Nakon toga na Ekonomskom fakultetu u istom gradu stekla je zvanje magistra ekonomskih nauka, a zatim i odbranila doktorsku disertaciju na Alfa Univerzitetu u Novom Sadu i postala doktor nauka u menadžmentu.

 

 

Radno iskustvo:

Svoju karijeru dr Svetlana započela je radeći kao novinar i urednik u „Nezavisnim novinama” i u „Glasu Srpske”. Poslije toga zaposlena je na mjestu profesora u Visokoj školi „Banja Luka College”, gdje je bila angažovana na predmetima Menadžment, Makroekonomija, Poslovna etika, Preduzetnički menadžment i Menadžment u medijima. Uz to angažovana je na poziciji predsjednice Komisije za obezbjeđenje kvaliteta BLC-­a i Koordinatorke za nastavu i kvalitet BLC­-a.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • S. Dušanić Gačić, „Evropska regulativa medija”, Zbornik radova „Evropska Unija – izazovi proširenja i Zapadni Balkan”, 2015.
 • S. Dušanić Gačić, „Vuk S. Karadžić u štampanim medijima u Banja Luci od 1907. do 2007. godine”, Zbornik radova „Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje”, 2015, UDK 929:050 Karadžić S.Vuk 1907/2007 (497.6 Banja Luka).
 • S. Dušanić Gačić, „Pad povjerenja u javne servise BiH”, KULTURA POLISA Br. 26, godina XII, 2015, UDK 316.77:172(497.6).
 • V. Šušnjar Čanković, S. Dušanić Gačić, „Intelektualni kapital i korporativna kultura kao razvojni faktor savremene ekonomije”, Zbornik radova sa Treće međunarodne naučne konferencije „Contemporary management challenges and the organizational sciences”, Bitolj, 2015, UDK: 005.336.4:338.012/ 005.73:338.012.
 • S. Dušanić Gačić, „Unemployment problem in BiH and EU”, časopis za društvena pitanja „Aktuelnosti“, br. 28, Banja Luka College, Banja Luka, 2014. ISSN 0354-9852 DOI, 10.7251/AKT1428ENSR0442D; UDK 331.5(4-672EU) (497.6).
 • Macura R, Ćuk M, Lepir Lj, Lepir LJ, Topić S, Dušanić S, Gajić D, „Socijalna uključenost – diskurs ili novi koncept”, Besjeda, Banja Luka 2014, ISBN 978-99938-1-219-7.
 • Ivković D, Dušanić Gačić S, Đokić A, „Preduzetništvo i žene u preduzetništvu”, Stručna literatura knjiga 7, Banja Luka 2013, ISBN 978-99955-703-6-1.
 • Dušanić Gačić S, „Uloga medija u zaštiti prava djece”, Brošura „Socijalna uključenost – diskurs ili novi koncept”, Udruženje građana „Svjetionik”, Prijedor, 2013.
 • Dušanić Gačić S, „Accounting seen throught the prism of business ethics”, časopis za društvena pitanja „Aktuelnosti“, br. 22, Banja Luka College, Banja Luka, 2013.
 • Dušanić Gačić S, „Komparativna analiza ISO 9000 i ESG standarda”, časopis za društvena pitanja „Aktuelnosti“, br. 18, Banja Luka College, Banja Luka, 2013.
 • Dušanić Gačić S, „Poslovna etika u zapošljavanju: Ljepši lakše dolaze do posla“, časopis za društvena pitanja „Aktuelnosti“, br. 17, Banja Luka College, Banja Luka, 2012.
 • Zagorac S, Dušanić Gačić S. i autori, Projekat razvoja veb-portala „Poreski bonton RS – BiH“, Zbornik radova „Tehno educa 2012“, Centar za inovativnost i preduzetništvo, Univerzitet u Zenici, novembar 2012.
 • Hrvač T, Dušanić Gačić S. i autori, „Investiranje u organsku hranu“, Zbornik radova „Tehno educa 2012“, Centar za inovativnost i preduzetništvo, Univerzitet u Zenici, novembar 2012.
 • Dušanić Gačić S, „Poslovna etika u elektronskom poslovanju“, Visoka škola „Dositej“, Banja Luka, 2012.
 • Dušanić Gačić S, „Poslovna etika u savremenoj ekonomiji“, Besjeda, Banja Luka, 2011.
 • Đokić A, Dušanić Gačić S. i Šušnjar Čanković V, „Menadžment: poslovna komunikacija, liderstvo, poslovna etika, efikasnost poslovanja“, Visoka škola „Dositej“, Banja Luka, 2011.
 • Dušanić Gačić S. i Šušnjar Čanković V, „Mogućnosti unapređenja organizacione kulture i poslovne komunikacije u tranziciji“, Zbornik radova Visoke škole „Koledž za industrijski i poslovni menadžment“, s pravom javnosti, IBCollege, Bosanska Krupa, 2011.
 • Dušanić Gačić S, „Poslovna etika u preduzetništvu“, časopis za društvena pitanja „Aktuelnosti“, br. 12, Banja Luka College, Banja Luka, 2010.
 • Dušanić Gačić S. i Šušnjar V, „The future of entrepreneurship“, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, Tome III, Fascicule 3, July – September 2010.
 • Dušanić Gačić S. I Đokić A, „Važnost preduzetništva u savremenom društvu“, Zbornik radova nastavnika i saradnika br. 2, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, 2010.
 • Dušanić Gačić S, „Poremećaji u preduzetništvu“, Zbornik radova nastavnika i saradnika br. 2, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, 2010.
 • Dušanić S, „Komunikacija i organizaciona kultura“, časopis za društvena pitanja „Aktuelnosti“, br. 10, Banja Luka College, Banja Luka, 2009.
 • Brojni članci u dnevnim novinama Glas Srpske, Nezavisne Novine, Politika od 2004. do 2009.

Dr Brana Komljenović

Brana_Komljenovic

Osnovno i srednje obrazovanje dr Brana Komljenović stekla je u svom rodnom Prijedoru, a Pravni fakultet u Banjaluci završila je kao student generacije sa prosječnom ocjenom 8,7.

Magistarski rad na temu „Suverenitet i evropske integracije“ odbranila je u Beogradu, a zvanje doktora pravnih nauka je dobila pošto je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“ na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Kao viši asistent bila je angažovana na nastavnom predmetu Radno i socijlano pravo, a nedugo zatim izabrana je u zvanje docenta za uže naučne oblasti Poslovno pravo i pravo privrednih društava (za nastavne predmete: Pravo Evropske unije, Poslovno pravo, Opšte učenje o pravu, Pravo u novinarstvu i Obligaciono pravo). Nakon toga postala je i vanredni profesor za uže naučne oblasti: Radno i socijalno pravo, i Poslovno pravo i pravo društava.

Radno iskustvo:

 • 1979–1994: Rukovodilac pravne, kadrovske i opšte službe u Valjaonici hladnovaljane trake u Banjoj Luci.
 • 1994–2009: Sekretar Pravnog fakulteta u Banjaluci.
 • 2009–2016: Profesor na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, Dekan i profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • „Studija o marketinškim tehnikama i zaštiti potrošača u legislativi Evropske Unije“, ICSSH, Kjoto, Japan, 2015.
 • „Prepreke na putu evropskih integracija: Harmonizacija nacionalnih propisa Bosne i Hercegovine sa komunitarnim pravom”, West East Institut, Bali, Indonezija, 2014.
 • „Poslovno pravo”, Etno stil, Beograd, 2013.
 • „Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji: Uticaj na javne finansije, budžet i legislativu”, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Bangkok, 2013.
 • „Finansije hartija od vrijednosti i Pravo Evropske Unije”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Socijalni i zdravstveni menadžment”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Pravo Evropske Unije”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Poslovno pravo”, Liber, Beograd, 2008.
 • „Radno i socijalno pravo”, Banja Luka, 2013.
 • „Poslovno i finansijsko pravo”, Banja Luka, 2013.
 • „Poslovno pravo”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
 • „Kriza ili perspektiva tranzicije u Srbiji – proces ili cilj?”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2011.
 • „Ženevske konvencije”, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
 • „Međunarodni crveni krst u izgradnji humanitarnog prava“, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
 • „Marketing planiranja potrošnje krvi i proizvoda iz krvi“, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Singapur, 2012.
 • „Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
 • „Ugovor o franšizingu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
 • „Ugovor o faktoringu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
 • „Važniji doktrinarni stavovi o suverenitetu”, Defendologija, Banja Luka, 2005.
 • „Jedan pogled na institucije Evropske unije”, Privredne informacije, Banja Luka, 2004.
 • „Institucionalna koordinacija nacionalne politike u odnosu na Evropsku uniju”, Pravna riječ, B.Luka, 2004.
 • „Savremeni pristup integracijama u međunarodnoj zajednici”, Pravna misao, Banja Luka, 2003.

Dr Nikola Vojvodić

Nikola_Vojvodic

Osnovne studije dr Nikola Vojvodić završio je na Fakultetu za uslužni biznis „FABUS” u Novom Sadu, a zvanje magistra iz oblasti marketinga stekao je na Univerzitetu „Edukons”.

Nakon toga je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Ekonomski efekti izbora marketing strategije u osiguranju” i stekao zvanje doktora za marketing i menadžment.

 

Radno iskustvo:

 • Fabrika celuloze i papira „Celpak” (marketing sektor).
 • Dunav ad Banja Luka (direktor filijale u Prijedoru).
 • Profesor na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku.
 • Profesor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka.

Objavljeni radovi:

 • „Tržišna orijentacija osiguravajuće kompanije“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.
 • „Mjerenje zadovoljstva osiguranika“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.
 • „Razvoj turizma u Nacionalnom parku ‘Kozara’“, Projekat.
 • Učešće u izradi Strategije razvoja opštine Prijedor.
 • Učešće u izradi Strategije pozicioniranja i etabliranja razvoja Instituta „Mihajlo Pupin“ u BiH.
 • „Štednja – mudrost upravljanja i trošenja“, Predavač u PR agenciji SENAT BH na seminaru u Domu zdravlja Bijeljina.
 • Istraživanje PR (odnosa s javnostima) opštine Bijeljina.
 • „EKONOMSKI EFEKTI MARKETINGA“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-714-6-7.
 • „POLITIČKI MENADŽMENT“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-40-22-7.
 • „Brendiranje Republike Srpske“, Zbornik radova, Međunarodna konferencija STED 2015, Univerzitet PIM, Banja Luka.
 • „Analiza energetskog sektora u BiH“, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd, ISSN 2334-914X.
 • “Principles and functions of political management”, Journal of Process Management – New Technologies, International, ISSN: 2334-7449 (Online)

Dr Saša Mičić

sasa-micic

Doc. dr Saša Mičić diplomirao je na Vojnotehničkoj Akademiji u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,34 zbog čega je nagrađen od strane predsjednika SRJ. Nakon toga završio je magistarske studije na Ekonomskom fakultetu sa prosjekom od 9,89.

Doktorsku disertaciju na temu „Statističko-matematička analiza metoda ocjene efektivnosti investicija sa osvrtom na investiranje u Republici Srpskoj“ uspješno je odbranio 2012. godine, kada je i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Radno iskustvo:

 • Rukovodilac, menadžer kvaliteta i interni trener u Novoj banci
 • Osnivač preduzeća Profi Nova
 • Osnivač i prvi predsjednika Udruženja aktuara Republike Srpske
 • Asistent na Univerzitetu Slobomir P, na predmetu Poslovanje brokerskih i osiguravajućih organizacija
 • Viši asistent na predmetima Poslovna matematika i Poslovna statistika na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka
 • Docentna Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene, a nakon toga i za uže naučne oblasti Statistička analiza, te Statistika i vjerovatnoća.
 • Profesor na Visokoj školi za primjenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka. Predavao na oredmetima: Poslovna matematika, Matematika I, Poslovna statistika, Kvantitativne metode i Matematika II.

Objavljeni radovi:

 • „Praktična primjena MRS 19 – primanja zaposlenih“, FINRAR, broj 01/09, FINRAR d.о.о., Banjaluka, januar 2009. ISSN 1512-9373
 • „Analiza metoda za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na Republiku Srpsku“, Financing – naučni časopis za ekonomiju, broj 3, godina IV, Banja Luka, septembar 2013. ISSN 1986-812X
 • „Novi proizvodi na tržištu osiguranja“, VI Međunarodni simpozijum, Udruženje aktuara Srbije, Zlatibor, jun 2008.
 • „Metode za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na softverske alate“, Vještak – naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, broj 4, Banja Luka, 2015. ISSN 2303-6893

Učešće na projektima:

 • „THE EXELLENCE IN INNOVATION PROJECT“ u okviru projekta „Razvoj Logističko-tehnološkog e-Biz centra za Bosnu i Hercegovinu“, sproveo Education Development Center Inc. (EDC), 2013.
 • „SOUTH EASTERN EUROPE AND BALKANS BENCHMARKING CORRIDOR PERFORMANCE – MONITORING TRUCKING TIME“, The World Bank Group, 2016.
 • Aktivno je učestvo na desetine seminara i simpozijuma u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Udruženja aktuara Republike Srpske.

 

Dr Mladen Radivojević

Mladen Radivojević

Prof. dr Mladen Radivojević diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, u grupi matematika i fizika, a zvanje magistra dobio je na Univerzitetu u Banja Luci, sa prosječnom ocjenom 9,6.

Na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Metodologija za implementaciju koncepta e-­Governmenta u reformi javne uprave u BiH” i stekao zvanje doktora informatičkih nauka.

 

Radno iskustvo:

 • 1976. godine počeo je da predaje matematiku i informatiku u Gimnaziji u Gradišci.
 • 1987. godine postaje rukovodilac računarskog centra u TP „Potkozarje” DD Gradiška.
 • 1994. godine izabran je za pomoćnika Republičkog zavoda za statistiku.
 • 1998. godine postaje tehnički rukovodilac Informacionog sistema Republike Srpske.
 • 2000. godine počeo je sa radom u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (Vlada Republike Srpske) i kao profesor informatičke grupe predmeta na: Univerzitetu za poslovne studije, Banja Luka Koledžu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • „Osnove PC računara”, Nova štampa, Gradiška, 1992.
 • „Projektovanje informacionog sistema radne organizacije”, Nova štampa, Gradiška,
  1993.
 • „Osnove personalnih računara”, Grafičar, Doboj, 1997.
 • „Uvod u računarstvo”, Prirodno­-matematički fakultet, Banja Luka, 1997.
 • „Primjena računara u geografiji”, Geografski fakultet, Banja Luka, Beograd, 1999.
 • „Računarski problem Y2K”, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka,
  1999.
 • „MS OFFICE 2000 za menadžere”, Prirodno-­matematički fakultet, Banja Luka, 1999.
 • „Opštinski izbori 2000”, Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2000.
 • „Opšti izbori 2000”, ODP Štamparija „Trebinje”, Trebinje, 2001.
 • „Republika Srpska opštine i gradovi”, „Grafokomerc” a.d. Trebinje, Trebinje, 2003.
 • „Opštinski izbori 2004”, ODP Štamparija „Trebinje”, Trebinje, 2004.
 • „Nove tehnologije u reformi javne uprave”, „Grafokomerc” a.d. Trebinje, ISBN 86­378­
  0032­6, Knjiga, strana 292, Trebinje, 2005.
 • „Poslovna informatika”, Fakultet za poslovne studije, „Atlantik”, Udžbenik – strana 314, ISBN 978­99938­25­29­7 Banja Luka, 2005.
 • „Poslovna korespodencija”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2006.
 • „Kako napisati diplomski rad”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2006.
 • „Elektronsko poslovanje (e­Uprava)”, Univerzitet za poslovne studije, Udžbenik, strana 373, Banja Luka, 2006.
 • „e­Uprava – od vizije do implementacije”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka,
  2007, Knjiga, strana 600, ISBN 99938­25­07­7
 • „Projektovanje informacionih sistema”, Visoka škola, Koledž za informatiku i
  menadžment „Janjoš”, Udžbenik, ­ strana 253, Prijedor, 2008. god.
 • „Opštinski izbori 2008”, Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2008.
 • „Elektronsko poslovanje”, Visoka škola, Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš”, Prijedor, 2009. god. ISBN 99938­25­07­7.
 • „Digitalna ekonomija”, Univerzitet za poslovne studije, Udžbenik, strana 354, Banja
  Luka, 2010. ISBN 999382507­7
 • „Poslovna inteligencija”, Besjeda­ BLC, Banja Luka, 2011, Udžbenik, ­ strana 344, ISBN 978­99938­1­148­0, COBISS.BH – ID 1976344
 • „Menadžment informacioni sistemi”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2011. Udžbenik ­strana 372, ISBN 978­99938­1­165­7, COBISS.BH–ID 2250264.
 • „Od elektronskog poslovanja do poslovne inteligencije u javnoj upravi”. JU Službeni
  glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2012. Knjiga,­ strana 584, ISBN 978­99938­22­
  28­8, COBISS.BH–ID 2411288.
 • „Informacione tehnologije”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2012, Udžbenik, ­ strana 359,
  ISBN 978­99938­1­180­0, COBISS.BH–ID 266472.
 • „Informatika u javnoj upravi”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2013, Udžbenik, ­ strana 392, ISBN 978­99938­1­214­2, COBISS.BH–ID 3933976.
 • “E-Biznis i Internet poslovanje”, izdavač Visoka škola “Dositej”, Trn, Laktaši, 2016.

Dr Simeun Vilendenčić

Simeun_Vilendecic

Diplomu Ekonomskog fakulteta u Beogradu Simeun je dobio nakon završenih studija na smjeru ekonomska statistika i kibernetika.

Poslije toga zvanje magistra stekao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, a doktrosku disertaciju odbranio na Univerzitetu Braća Karić u Beogradu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić”.

 

Radno iskustvo:

 • 1974. Trgovačko preduzeće „Metal“ Beograd – poslovi plana i analize nabavke i prodaje, finansijskog rezultata, novčanih tokova, cijena, opštih kretanja na tržištu, planiranja i razvojnih projekata firme;
 • 1975­–1977. Skupština opštine Bosanska Gradiška poslovi analize i planiranja ekonomskog i socijalnog razvoja opštine;
 • 1977­–1988. Radna organizacija „Levita“ – prehrambena industrija, Bosanska Gradiška – finansijski direktor; (poslovi: član menadžmenta firme, obezbjeđenje finansijskih sredstava za poslovanje, upravljanje likvidnošću, učešće u izradi razvojnih projekata, planiranje, odnosi sa finansijskim institucijama, kupcima i dobavljačima);
 • 1988­–1992. Radna organizacija „Ratarsko­-stočarska proizvodnja“ Nova Topola – finansijski direktor;
 • 1992­–1998. Narodna banka Republike Srpske, Banja Luka – direktor sektora za poslove monetarnog sistema (funkcija viceguvernera centralne banke: analiza funkcionisanja monetarnog sistema, projektovanje, praćenje kretanja i određivanje obima novčane mase i novca u opticaju, praćenje deviznog kursa, funkcionisanje i likvidnost bankarskog sektora, sagledavanje monetarnih i bankarskih sistema u međunarodnim okvirima);
 • 1998­–1999. Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka – direktor;
 • 1999–­2001. Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka – savjetnik za poslove bankarske supervizije, osiguranja depozita banaka i razvoja bankarskog sektora;
 • 2001­–2002. Ministarstvo finansija Republike Srpske, Banja Luka – zamjenik ministra finansija;
 • 2002­–2003. Ministarstvo finansija Republike Srpske, Banja Luka – ministar finansija;
 • 2003–2007. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Sarajevo – savjetnik ministra inostranih poslova za ekonomski razvoj BiH i ekonomsku diplomatiju;
 • 2007.­ Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Banja Luka – savjetnik. Angažovanost u nastavi: „Dositej” i Nezavisni univerzitet Banja Luka.

Dr Borislav Bijelić

borislav-bijelic

Dr Borislav Bijelić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gde je nešto kasnije uspešno završio i postdiplomske studije.

Nakon toga na Univerzitetu Megatrend stekao je zvanje doktora odbranivši doktorat na temu “Preduzetništvo u funkciji efikasnosti poslovanja preduzeća i ekonomskog razvoja”.

 

Radno iskustvo:

 • Glavni ekonomista u Sektoru razvoja u kompaniji Ina – Naftaplin;
 • Direktor u kompaniji TPK – PAN;
 • Spoljni saradnik, a kasnije i nastavnik u zvanju višeg asistenta na predmetu Preduzetnička ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci;
 • Šef odeljenja i zamenik generalnog direktora u kompaniji “Telekom Srpske” a.d.;
 • Spoljni saradnik u zvanju predavača na Visokoj školi Prometej u Banjaluci;
 • Direktor Urbanističkog zavoda RS;
 • Direktor kompanije Guber a.d.;
 • Docent na nekoliko predmeta na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci;
 • Zamenik direktora u kompaniji Ducla d.o.o.;

Objavljeni naučni radovi i knjige:

 • Knjiga: “Privatizacija ili..?” (Godina 2003.)
 • Priručnik: “Porezi: Zašto i kako?” (2005.)
 • Preko dvadeset naučnih radova među kojima su:
  • Paradigma tranzicije, Aktuelnosti broj 17, BLC College Banja College, 2012.
  • Država u funkciji pretpostavki ekonomskih i društvenih perfomansi, Aktuelnosti broj 17, BLC College Banja College, 2012.
  • Pretpostavke preduzetništva, Zbornik Međunarodna naučno stručna konferencija, Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 2014.
  • Hegelova filozofija ekonomije kao arhitektonika razvoja, Zbornik mađunarodna naučna konferencija, Ekonomski fakultet, Zenica, 2015.

Dr Dušan Lukić

Prof. dr Dušan Lukić

Osnovne studije dr Lukić završio je na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu, a zvanje diplomiranog inženjera za razvoj stekao je na Fakultetu Tehničkih nauka „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu.

Magistrirao je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija, poslije čega je odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj kompetencija menadžera na razvoj proizvodnih preduzeća u Republici Srpskoj“ na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment u Beogradu.

Nakon toga postao je magistar matematike i fizike, pošto je na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom odbranio rad pod nazivom „Korišćenje računara i napredovanje učenika u nastavi matematike“.

Radno iskustvo:

 • Poslije završene Više tehničke škole radio je u „Pobedi”, „Jugoalatu” i „Jugodentu” Novi Sad na poslovima kontrolora i kasnije rukovodioca laboratorije.
 • Od 1997. godine radio je u srednjoj Mašinskoj školi kao profesor stručnih predmeta.
 • Nakon toga proveo je četiri godine radeći za MUP­ RS­.
 • Od aprila 2003. godine postaje rukovodilac kontrole kvaliteta i laboratorije u kompaniji „Unis”, a kasnije i pomoćnik generalnog direktora za organizacijske poslove.
 • Poslije „Unisa“, radio je u „Alumini“ Kneževo kao tehnički rukovodilac i rukovodilac razvoja, a u „Jelšingradu“ kao tehnolog I i rukovodilac razvoja i kontrole kvaliteta sa laboratorijom.
 • Na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment bio je zaposlen kao viši asistent, a na Banja Luka Koledžu i Koledžu za industrijski menadžment u Prijedoru radio je kao predavač.

Objavljene knjige i radovi:

 • Lukić, D., „Ljudski resursi u funkciji planiranja razvoja“, ISBN 978­99938­899­2­2, Unigraf, Slatina – Banja Luka, 2009, Knjigu finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije RS.
 • Naučnoistraživački projekti za Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka: sa grupom autora.
 • „Reciklaža građevinskog otpada u strategiji održivog prostornog razvoja ”, Banja Luka.
 • „Strategija urbane reciklaže za revitalizaciju graditeljskog nasleđa kao faktor zaštite i unapređenja životne sredine u sistemu održivog planiranja i obnove gradova”, Banja Luka.
 • „Učešće javnosti (lokalnog stanovništva, uprave i stručne javnosti) u procedurama implementacije obnovljivih izvora energije i lociranja reciklažnih postrojenja u stambenim naseljima”, Banja Luka.
 • „Tehnologija rušenja građevinskih objekata i reciklaže otpadnog građevinskog materijala”, Banja Luka.

Dr Nenad Stojanović

Prof. dr Nenad Stojanović

Opšta i uža specijalnost docenta dr Nenada Stojanovića su: matematika, statistika, kvantitativne metode, turizam i ekologija. Tokom školovanja stekao je zvanje doktora matematičkih nauka, doktora nauka u turizmu, magistra specijaliste matematičkih nauka i magistra ekonomskih nauka.

U dosadašnjoj profesorskoj karijeri predavao je na predmetima: Matematika, Statistika, Vjerovatnoća i statistika, i Kvantitativne metode.

 

Radno iskustvo:

 • 2006. godine počeo je sa radom kao asistent na predmetu Kvantitativne metode u menadžmentu na Fakultetu za uslužni menadžment u Doboju.
 • 2008. godine postaje profesor na predmetima Statistika i Matematika, na Visokoj Školi Poslovnog menadžmenta „Primus”, Gradiška.
 • 2008. godine postaje docent za užu oblast Kvantitativne metode i informacioni sistemi, na Privrednoj Akademiji Samostalnog Univerziteta u Novom Sadu.

Objavljene monografije:

 • Nenad Stojanovic, “Measuring Sustainability of Tourism Development – Application of fuzzy logic”, LAP LAMBERT – Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2015.
 • Stojanović Nenad, „Eko-turizam i zaštićena područja”, Grafika Expres, Banja Luka, 2010, monografija.

Objavljene recenzirane knjige:

 • Nenad Stojanović „Geometrija – zbirka riješenih zadataka za učenike srednjih škola”, Društvo Matematičara Republike Srpske, Banja Luka,1997.
 • Nenad Stojanović, Boris Čekrlija, „Zbirka riješenih zadataka iz Matematike – za pripremanje prijemnog ispita u srednjim školama”, Društvo Matematičara RE-e, Banja Luka,1995.
 • Nenad Stojanović, „Zbirka riješenih zadataka iz Matematike – za završne ispite u gimnazijama i prijemne ispite na fakultetima”, Društvo Matematičara RS-e, Banja Luka, 1994.

Univerzitetske knjige:

 • Nenad Stojanović, Milovan Vinčić, „ Matematika za studente poljoprivrednog fakulteta”, Zbirka Zadataka, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, 2015.

Dr Dragan Ivković

Dr Dragan Ivković rođen je 21. marta 1958. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1983, a zvanje magistra stekao je 2008. godine na Privrednoj akademiji u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio je 4. marta 2011. na Univerzitetu u Bitolju.

Dr Goran Kvrgić

Dr Goran Kvrgić je rođen 21. juna 1973. godine u Beogradu. Poslije završenih diplomskih studija na Ekonomskom fakultetu, uspješno je magistrirao na temu „Budžetski deficit, primarna emisija i monetarna nestabilnost“.

Doktorirao je na Fakultetu za menadžment Novom Sadu, na temu: „Menadžment razvojno usmjerene monetarne politike“. Mentor kandidata Gorana Kvrgića bio je prof. dr Ljubiša Stojimirović.

Dr Goran Kvrgić, široj naučnoj i stručnoj javnosti poznat je po svojim izuzetnim sposobnostima i agilnom radu u mnogim oblastima privrednog života. Tako je, na primjer, direktor odjeljenja za monetarnu statistiku i baze podataka u Narodnoj banci Srbije, član mnogih radnih grupa za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, član pregovaračkog tima Narodne banke Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom, profesor na Visokoj poslovnoj školi Čačak na predmetima Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja i Finansijska tržišta i berzanski menadžment.

Kao poznati stručnjak iz oblasti obrazovanja, finansija i tranzicije bio je učesnik na mnogim okruglim stolovima na kojima je izlagao svoja mišljenja i ukazivao na pravce rješavanja tekućih problema iz konkretnih oblasti društvenog i ekonomskog života naše zemlji, a posebno na finansiranje razvoja, probleme razvoja finansijskog tržišta Srbije i slično.

Kao rezultat jedne dosta bogate i raznovrsne stručne i naučne aktivnosti, nastalo je više knjiga, udžbenika, članaka koje je dr Goran Kvrgić sam napisao ili bio koautor sa drugim istaknutim profesorima univerziteta u Beogradu.

NAUČNE PUBLIKACIJE

Članci:

 • Upravljanje rizicima uvođenjem menadžmenta kontrole, dr Goran Kvrgić, dr Dragan Ivković, mr Dušan Cogoljević, Zbornik radova Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2012, Mladenovac 2012
 • Osvrt na odredbe Zakona o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dr Goran Kvrgić, dr Nataša Tanjević, Finansije br.66, 2011
 • Produktivnost metalske industrije, dr Goran Kvrgić, dr Grozdanić Radmila, Jevtić Boris, Zbornik radova ekonomski vidici, Sokobanja 2011
 • Kreditna aktivnost banka u periodu svjetske ekonomske krize- uticaj mjera ekonomske politike, dr Goran Kvrgić, mr Siniša Miletić, mr Radomir Vujadin, Zbornik radova MIT, Ohrid, 2011
 • Izazovi i rizici preduzetništva, dr Marija Čukanović, dr Goran Kvrgić, dr Dragan Ivković, Zbornik Radova MIT, Ohrid 2011
 • Formiranje cijena usluga na komunalnim infrastrukturnim projektima, dr Dragan Milošević, dr Aleksandra Tomić, dr Goran Kvrgić, Zbornik radova MIT, Ohrid 2011
 • Kvrgić G., Kordinacija mjera monetarne i fiskalne politike i upravljanje javnim dugom, Bankarstvo, 41, 2011
 • KAIZEN CONCEPT KAO SAVREMENI PRISTUP OBRAČUNA TROŠKOVA KOMPANIJE, Dragana Vojteški Kljenak, Rade Stanković, Goran Kvrgić, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (MKSM2011)
 • UTICAJ PRIVATNE ROBNE MARKE NA POSLOVNE PERFORMANSE U MALOPRODAJI Dragana Vojteški Kljenak, Radojko Lukić, Goran Kvrgić, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (MKSM2011)
 • Dragana Vojteška, Goran Kvrgić, Aleksandra Tomić, Efikasnost upravljanja distribucijom organske hrane u funkciji održivog razvoja Srbije Međunarodna naučna konferencija, Održivi razvoj u funkciji zaštite životne sredine, Naučno –stručno društvo za zaštituživotne sredine Srbije „ECOLOGICA“ Beograd 2011
 • Kvrgić G., Miletić S., Palić M., Uticaj mjera ekonomske politike na rješavanje problema nelikvidnosti domaćih preduzeća u periodu svjetske krize, XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, organizacione nauke i menadžment znanje, SYMORG 2010
 • Savić J., Kvrgić G.,, Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja, Privredna akademija Novi Sad – FIMEK, 2009.
 • Obračun bazne inflacije, primjer Srbije, dr Goran Kvrgić, Maravić Jelena, Radomir Vujadin Bankarstvo, decembar 2009
 • Svjetska finansijska kriza i uticaj na finansijski sistem Srbije, dr Goran Kvrgić, Tomo Vujović, Snežana Vilaret, Časopis Finansije 2009
 • Indirektni troškovi razvoja turizma kao generator problema održivog razvoja, Goran Kvrgić, Slavoljub Vujović, Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu 2009
 • Mjere centralnih banaka kao odgovor na finansijsku krizu, Goran Kvrgić, Časopis Nauka i biznis 2008
 • Efekti privatizacije banaka u Srbiji, Goran Kvrgić, Časopis Nauka i biznis 2008
 • Kvrgić G., Bankarski sektor Srbije, Ekonomski pregled Narodne banke Srbije, Beograd 2006
 • Kvrgić G., Kamatne stope u finansijskom sistemu Srbije, Ekonomski pregled narodne banke Srbije, Beograd 2006
 • Kvrgić G., Kreditno tržište u Srbiji konkurencija ili monopol, Ekonomski pregled Narodne banke Srbije 2005
 • Kvrgić G., Komparativni pregled mjera centralnih banaka u regionu preduzetih s ciljem ograničenja korišćenja kredita iz inostranstva kao izvora kreditne ekspanzije u 2005. godini, Ekonomski pregled Narodne banke Srbije 2005
 • Kvrgić G., Indeks pritiska na devizno tržište u Srbiji, Ekonomski pregled Narodne banke Srbije 2005
 • Kvrgić G., Štednja stanovništa i kretanje kamatnih stopa u Srbiji, Ekonomski pregled Narodne banke Srbije 2005
 • Kvrgić G., Budžetski deficit i monetarna nestabilnost, Časopis Finansije, Beograd 2001

Udžbenici:

 • Teorija i planiranje privrednog razvoja, dr Goran Kvrgić, Nikolić Aleksandra, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2012
 • Upravljanje investicijama, dr Dragoljub Vukosavljević, dr Goran Kvrgić, mr Dejan Vukosavljević, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2012
 • Finansijski menadžment, dr Slavko Karavidić, dr Dragan Ivković, dr Goran Kvrgić, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2012
 • Ekonomska statistika, dr Goran Kvrgić, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2012
 • Monetarna ekonomija, dr Goran Kvrgić, dr Miletić Siniša, dr Vujadin Radomir, Visoka škola za poslovu ekonomiju i perduzetništvo Beograd, 2012
 • Upravljanje investicionim fondovima, dr Goran Kvrgić, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2011
 • Finansijska tržišta i berzanski menadžment, dr Goran Kvrgić, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2011
 • Bankarsko poslovanje, dr Savić Jovan, dr Goran Kvrgić, dr Dragoljub Vukosavljević, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2010
 • Bankarstvo, dr Savić Jovan, dr Goran Kvrgić, dr Dragoljub Vukosavljević, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd, 2009
 • Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja, dr Savić Jovan, dr Goran Kvrgić, Visoka poslovna škola Čačak, 2008
 • Upravljanje poslovnim finansijama, dr Slavoljub Vujović, dr Goran Kvrgić, Visoka poslovna škola Čačak, 2008

ČLANSTVO U STRUČNIM TIJELIMA

Član pregovaračkog tima Narodne banke Srbije za pregovore sa MMF-om, član tima Narodne banke Srbije za usaglašavanje poslovanja NBS sa Evropskom centralnom bankom, kordinator ispred NBS za pristupanje Srbije GDDS sistemu izveštavanja.

OSTALO

Recezent je na više udžbenika koji se koriste u redovnoj nastavi na Visokoj poslovnoj školi Čačak i Visokoj poslovnoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd .

PRIKAZ RADOVA

Dr Goran Kvrgić objavio je veći broj udžbenika koji su aktuelni za oblast visokog obrazovanja, a među njima posebnu pažnju mogli bismo posvetiti udžbeniku Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja.

Značaj ovog udžbenika je u dobro i sadržajno obrađenoj problematici rasta i razvoja privrede što je od posebnog značaja za privrede svih zemalja. Posebano je obrađena problematika razvoja zemalja u tranziciji gde je ukazano na glavne privredne karakteristike ovih zemalja. S obzirom da je i Srbija jedna od zemalja u tranziciji, detaljno je analizirana naša privredna situacija iz kojih razloga ova knjiga zavređuje posebnu pažnju, jer studentima omogućava da jasno uvide vezu između teorijskih modela rasta i stvarnih privrednih problema.

Veoma važan dio ovog udžbenika posvećen je problematici finansiranja budućeg rasta i razvoja, što jedan od najvećih problema sa kojima se susreću zemlje u razvoju. Detaljno su obrađene različite mogućnosti finansiranja sa ukazivanjem na sve prednosti i nedostatke svake od ponuđenih mogućnosti. U ovom dijelu iznijet je stav autora o tome koji je model finansiranja razvoja najbolji za našu zemlju.

Smatramo da je ovo veoma važno za obrazovanje studenata, i da ovako stečena znanja su ključna za primjenu u ustanovama u kojima će svršeni studenti raditi.

Ostali radovi koji su navedeni kao samostalni ili su rađeni u koautorstvu sa ostalim eminentnim profesorima, takođe imaju sadržajno značajan naučni doprinos u visokom obrazovanju. Dr Goran Kvrgić i kroz ove radove ukazuje na značaj ekonomije i menadžeskih odluka. Iz ovih radova se, osim toga, uočava da autor ima osjećaj za realnost i okruženje primjenjeno kroz naučni i pedagoški rad. Njegova predavanja studenti ocjenjuju kao veoma korisna, praktična i interesantna, što ga kvalifikuje kao izuzetnog predavača.

Dr Zoran Radulović

Dr Zoran Radulović rođen je 03. maja 1958. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. godine, zvanje magistra stekao je u aprilu 2005. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu a doktorirao je u novembru 2008. godine na Megatrend Univerzitetu u Beogradu.

 

 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Republike Srbije, Savez omladinskih i studentskih zadruga Republike Srbije, Zadružni pokret Srbije.

Instruktor u više projekata i seminara organizovanih od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Švajcarske organicaije rada.

Oblasti: socijalni dijalog i mirno rešavanje radnih sporova.

Profesionalno iskustvo:

 • Advokatska radna zajednica ADVOKATBIRO Beograd,
 • RO LIK Beograd,
 • RO Jugoreklam Beograd,
 • Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu
 • Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Čačka
 • Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda

Druge bitne informacije:

Upisan i Imenik miritelja i arbitara koji vodi Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije , član Upravnog odbora Ustanove studentskih odmarališta Republike Srbije ispred Vlade Republike Srbije, Predsjednik Skupštine Saveza omladinskih i studentskih zadruga Srbije, potpredsjednik Zadružnog pokreta Srbije, izvršni sekretar i član Uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, potpredsjednik Veslačkog kluba »Grafičar« iz Beograda, predsjednik Upravnog odbora Sportskog društva »Grafičar« iz Beogarada osnovanog 1922. godine, generalni direktor Zadruge studenata Univerziteta u Beogradu osnovane 1931. godine i dr.

Bio anagažovan u nastavi na sledećim visokoškolskim ustanovama: Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Čačka, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Fakultet za turizam i osiguranje, Ohrid Univerziteta u Bitolju i Fakultet za preduzetnički biznis Univerziteta iz Beograda.

Šef katedre i predsednik Savjeta Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda (PEP). Stalno angažovan i na Visokoj školi »Dositej« u Banja Luci na kojoj je izabran u zvanje docenta na predmetima Radno pravo, Poslovno pravo i Pravo Evropske unije.

Naučno-stručni radovi:

 • Pravo Evropske unije, udžbenik, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2010, (197 str.),
 • Pravo Evropske unije, udžbenik, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2011, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje (200 str.),
 • Poslovno pravo, udžbenik, koautorsko delo sa MrIlijom Galjkom, Viša poslovna škola Čačak, Čačak, 2008, (274 str.),
 • Poslovno pravo, udžbenik, drugo izmenjeno I dopunjeno izdanje, koautorsko delo sa MrIlijom Galjkom, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Čačku, Čačak, 201
 • Rad preko omladinskih i studentskih zadruga, Privrednik, br. 141 i 142, 31.8.2002, Beograd, str. 39.-40.
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, Radno i socijalno pravo, Zakon o radu, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje, Beograd, 2002, br. 1-3/2002, str. 159.-168.
 • Pravo na penzijski staž, Privrednik, br. 161 1-15.6.2003., koautorski rad sa Prof.dr Brankom Šikanjićem, Viša turistička škola u Beogradu, Beograd, 2003, str. 40 – 43.
 • Neka pitanja primene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zbornik radova Radno pravo u uslovima tranzicije, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2003, str 205.-221.
 • Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti prilikom rada preko omladinske-studentske zadruge, Zbornik radova, Pravni informator br. 4-7/2003, lntermex, 2003, Beograd, str. 263.-279.
 • Neki aspekti radnog odnosa i fleksibilnih oblika rada, Zbornik radova Omladinsko (studentsko) zadrugarstvo kao fleksibilni (specifični) oblik radnog angažovanja mladih, Savez omladinskih i studentskih zadruga Srbije 112.-122.
 • Promene u sadržini fleksibilnih formi zapošljavanja – u susret izmenama u našem radnom zakonodavstvu, Radno i socijalno pravo, Stanje i promene u našem radnom zakonodavstvu, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje, Beograd, 2002, br. 1-6 /2004, 2004, str. 511.- 531.
 • Specifičnost radnog odnosa sportista, Radno i socijalno pravo, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, br. 7-12 /2004, Beograd,2004, str. 31.- 37.
 • Privremeni i povremeni poslovi – pozitivnopravni aspekt sa osvrtom na legislativu u Srbiji od 1996. godine, Radno i socijalno pravo, Tendencije u razvoju radnog prava i socijalnog prava, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje, Beograd, br. 1-6 /2005, 2005, str. 339-355.
 • Prestanak službeničkog odnosa i standardnog radnog odnosa, Zbornik radova Radni odnos državnih službenika, Centar za radno pravo i socijalno osiguranje Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2006, str. 195-211.
 • Neki problemi u iskustvu primene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Srbije Radno i socijalno pravo, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Beograd 2006, br. 7-12 /2006, 2006, str. 13.-20.
 • O pravu na otkazni rok, Radno i socijalno pravo, Promene u radnom i socijalnom zakonodavstvu, br. 1-6 /2006, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Beograd, 2006, str. 246.-273.
 • Uređivanje radnih odnosa zaposlenih u organima lokalne samouprave u Srbiji, Radno i socijalno pravo, Radno zakonodavstvo u praksi, br. 1/2007, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Beograd, 2007, str. 197.-212.
 • Radnopravni položaj nastavnika u visokom obrazovanju Srbije, Radno i socijalno pravo, Socijalna prava i dostojanstvo na radu, br. 1/2008, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Beograd, 2008. godina, str. 518 – 531,
 • Posledice svetske ekonomske krize na nezaposlenost u Evropskoj uniji, Radnoi socijalno pravo, br 7-12, Udruženje za radon pravo I socijalno osiguranje, Beograd, 2010.
 • Pravna zaštita prava na rad sportista Zbornik radova Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Beograd, 2010. godina, str. 134 – 149.
 • Mobing I inicijalni problemi de lege lata, Radno i socijalno pravo, br 7-12, Udruženje za radno pravo I socijalno osiguranje, Beograd, 2010.

Projekti i elaborati:

Prezentacija alternativnih načina rješavanja radnih sporova u Republici Irskoj, Pospješivanje socijalnog dijaloga u Srbiji, Uvođenje mirnog rješavanja radnih sporova u Republiku Srpsku, Projekat donošenja Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova u Republiku Crnu Goru.

Dr Branko Sarić

Dr Branko Sarić rođen je 13. septembra 1960. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1984. godine, a magistrirao 1999. godine. Zvanje doktora tehničkih nauka stekao je 2002. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje doktora matematičkih nauka 2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.  

 

 

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • „On the finite fourier transformas of functions with infinite discontinuities“, publikovan u časopisu „International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences“ (IJMMS).
 • „Some comments on impulsive behavior of linear singular systems“, publikovan u časopisu „Stability and Control: Theory and Applications“ (SACTA).
 • „On a fundamental matrix of linear time-invariant time-delayed singular systems“, publikovan u časopisu „Stability and Control: Theory and Applications“ (SACTA).
 • „Conditions for convergence of the fundamental matrix of linear time-invariant time-delayed singular systems“, publikovan u časopisu „International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences“ (IJMMS).
 • „I a functional expression for the curvature of hyperdimensional riemannian spaces“, publikovan u časopisu „Lobachevskii Journal of Mathematics“ (LJM).
 • „On a residue of complex function in the threee-dimensional euclidean comlex vector space“, publikovan u časopisu „International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences“ (IJMMS).
 • „Variational equations of motion of material points systems in configuration phase space“, publikovan u časopisu „Stability and Control: Theory and Applications“ (SACTA).
 • „Cauchy’s residual theorem for a class of real valued functions“, publikovan u časopisu „Czechoslovak Mathematical Journal“ (Vol. 60, No. 4, 2010, 1043-1048. Zbl. pre05850510).
 • „On totalization of the H1 integral“, prihvaćen za publikovanje u časopisu „Taiwanese Journal of Mathematics“.
 • „On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space“, prihvaćen za publikovanje u časopisu „Czechoslovak Mathematical Journal“.

Dr Dragana-Vojteški-Kljenak

Dr Dragana-Vojteški-Kljenak je rođena 16. 04. 1962. godine u Travniku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu, a Ekonomski fakultet u Subotici, smjer Finansije i računovodstvo.

Stručno usavršavanje nastavila je na Fakultetu za finansijski menadžment i osiguranje Univeziteta Singidunum u Beogradu, gde je stekla zvanje magistra a zatim i doktora ekonomskih nauka.

 

Reference:

 • D.Vojteški; Faktoring kao savremeni bankarski proizvod; Singidunumrevija Vol 5. No1 ISSN 1820-8819; 2008. Str. 49-54
 • D.Vojteški ;Dokumentovanje internih kontrola; Bilten udruženja internih revizora ISSN 1826-8908 COBISS .150247692 2008. Str 15-18
 • D. Vojteški; Uloga faktoringa I forfetinga u finansiranju globalnih kompanija; Centar za strateška istraživanja-Cesna B Beograd, ISBN 978-86-85985-06-05; 2009. str.315-324 (zbornik radova)
 • D . Vojteški; Operativni rizici kao komponenta upravljanja Eko –rizicima ( DUNP)Novi Pazar ISBN 978-86-86983-28-4; 2010.str. 271-278 (zbornik radova)
 • D . Vojteški; Strategijsko upravljanje I vrednovanje brenda ; XII međjunarodni simpozijum FON,2010.
 • D . Vojteški; Uloga revizije u unapređenju menadžmenta maloprodajnih kompanija.Univerzitet u Beogradu ,Tehnički fakultet u Boru , ISBN 978-86-80987-73-4; 2010. Str. 250-261(zbornik radova)
 • D.Vojteški; Uloga I značaj forenzičke revizije u zemljama u tranziciji ;Centar za strateška istraživanja-Cesna B Beograd, ISBN 978-86-85958-12-6; 2010. str 197-205 (zbornik radova)
 • D. Vojteški ; Menaxhimi Total I kvalitetit; Konference shkencore nderkombetare,Tirana ISBN 978-99956 -92-11-7; 2010. str.88-97 (zbornik radova)
 • D.Vojteški , M. Gavrilovic, Uloga I značaj međunarodne radne grupe za sprečavanje pranja novca –FATF ;Centar za strateska istrazivanja –Cesna B Beograd, ISBN 978-86-85985-11-9 ;2010. str 165-178 (zbornik radova)
 • M.Pantelic, D.Golubovic, D Vojteški; Thirty planet eapth; Tehnički fakultet Čačak, UDK 628; 2010. str.113-126 (zbornik radova)
 • D.Vojteški ,V. Ristanović;Uloga i značaj osiguranja u unapređenju životnog standarda stanovništva,Osmi gerontološki kongres,Vrnjačka Banja 2010.,ISSN 0354- 415x, Str.95 -110.
 • D. Vojteški,G. Kvrgić, A Tomić; Efikasnost upravljanja distribucijom organske hrane u funkciji održivog razvoja Srbije,Ecologica br 18 .2011. UDK:338.439:6:613.2
 • D.Vojteški,Merdžeri i akvizicije kao strategija rasta preduzeća u uslovima regionalizacije, Centar za strateška istraživanja Cesna B Beograd,ISBN 978 -86 -85985 -17 -1,2010. Str213-228.
 • D.Vojteški, R.Lukić, G Kvrgić, Uticaj privatne robne marke na poslovne performanse u maloprodaji Univerzitet u Beogradu ,Tehnicki fakultet u Boru , ISBN 978-86-80987-85-9; 2011. Str. 167-176(zbornik radova)
 • D.Vojteški, R.Stanković, G Kvrgić; Kaizen koncept kao savremeni pristup obračuna troškova kompanije Univerzitet u Beogradu ,Tehnicki fakultet u Boru , ISBN 978-86-80987-85-9; 2011. Str. 156 -167(zbornik radova)
 • R.Stanković,D Vojteški, S Vujičić;Ocena implementacije sistema kvaliteta u preduzećima Srbije, Politehnika – 2011.Beograd,ISBN 978–86-498-047-7;Str.71-77 (zbornik radova)
 • V.Ristanović, D. Vojteški; Globalna finansijska kriza i nužnost reforme penzionog i socijalnog osiguranja Srbije,Gerontologija 2/2011. UDK;364.3(497.11),Str.17-39.
 • D. Vojteški, Upravljanje totalnim kvalitetom; Internacional Review,Beograd,Vol1.COBISS.SR-ID 1882355788, Str.227-239.
 • D. Vojteški,D. Jovančević,D.Cogoljević;Troškovi marketinga kao faktor cena poljoprivrednih proizvoda,Centar za strateška istraživanja – Cesna B Beograd,2011,ISBN 978-86-85985-19-5;2011.Str.199-212 (zbornik radova)
 • G.Kvrgić, D. Vojteški, D. Ivković; Usaglašenost mera monetarne i fiskalne politike kao preduslov za stabilnost i razvoj privrede, Konferencija u Zenici 2011.

Objavljene knjige:

 • B. Šikanjic,P. Bojovic,J. Avakumovic, D. Vojteški, Mikrofinansije Žig Zemun ISBN 978-904787-4-3
 • D.Vojteški, M. Pavlović, Finansijsko racunovodstvo, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Beograd.ISBN 978-86-6069-043-4

Dr Radomir Vujadin

Dr Radomir Vujadin rođen je 1. maja 1975. godine u Foči. Išao je u Prosvetno pedagošku srednju školu u Foči, a diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 2001. godine.

Poslediplomske studije završio je na Fakultetu za menadžment „Braća Karić“ – odsjek bankarsko finansijski menadžment, i odbranio magistarski rad „Modeli koordinacije fiskalne i monetarne politike“.

Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Alfa univerzitet, odbranio je doktorsku disertaciju „ Perspektive razvoja životnog osiguranja u zemljama u razvoju“, stekao zvanje doktor ekonomskih nauka.

Dr Jovan Živadinović

Dr Jovan Živadinović rođen je 24. juna 1950. godine. Zvanje doktora tehničkih nauka – oblast organizacionih nauka – informacioni sistemi stekao je 2001. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu

KRETANJE U SLUŽBI

U toku 33-godišnjeg rada u oblastima informacionih tehnologija, stekao brojna znanja i iskustva, a posebno u procesima i aktivnostima iz nauke i struke: Dvije decenije u analizi, projektovanju, razvoju i implementaciji informacionih sistema, kao i u istraživanjima u primjenjenoj nauci, u oblasti informacionih sistema. Najveći dio svog profesionalnog rada angažovan na brojnim softverskim projektima, rukovodećim poslovima, istovremeno, više od decenije u sistemu kvaliteta, i u uslugama primjenjene informatike. U nastavi i obrazovanju, od 1995. godine.

 • 2007/08. godine Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, akademske studije – vanredni profesor
 • 2005.- 2007. godina Viša poslovna škola strukovnih studija Čačak, profesor strukovnih studija.
 • Od 2001. -2005 godine, Vojnotehnička akademija, kao docent, na radnim mjestima: Načelnika Katedre računarske tehnike i Načelnika Smjera službe informatike
 • 1999. – 2001.godina Savezno ministarstvo odbrane, u Upravi za sistemska i statusna pitanja na radnom mjestu Načelnika odsjeka za školstvo i naučno istraživačku djelatnost.
 • Od 1999 do 1979 u Centru za informacione sisteme 1. Armije u Beogradu, na radnim mjestima:
 • Od 1996 do1999. godine, na mjestu Načelnik centra za informacione sisteme;
 • Od 1989 do 1996. godine, Načelnik odsjeka za analizu, projektovanje i programiranje informacionih sistema;
 • Od 1979.- 1989 godine na radnim mjestima, Analitičara projektanta, informacionih sistema“, „Analitičara sistema“, „Samostalnog programera“ „Programera sistema“.

PEDAGOŠKA DELATNOST

U nastavnim procesima:

 • 1995 – 1998. Predavač i asistent na Vojnoj akademiji KOV Beograd, na predmetu „Informacioni sistemi u VJ“ i „Komandni informacioni sistemi u VJ“.
 • 2001 – 2007. Docent na Katedri računarske tehnike i informatike, Vojnotehničke akademije u Beogradu, na predmetima „Informatika 1 i 2“, „Informacioni sistemi u VJ“, i „Komandni informacioni sitemi u VJ“.
 • 2004/5. Na poslijediplomskim studijama u Višoj vojnoj akademiji u Beogradu docent iz predmeta, „Razvoj informacionih sistema u VJ“.
 • 2005 – 2007. Profesor strukovnih studija na Višoj poslovnoj školi Čačak, iz predmeta „Poslovna informatika“, „Poslovni i finansijski informacioni sistemi“, „Elektronsko poslovanje i Informacione i telekomunikacione tehnologije“.
 • 2006/7. Na Fakultetu za poslovne studije Banja Luka, na osnovnim studijama, kao docent realizuje nastavu iz predmeta Poslovni i finansijski informacioni sistemi i na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu na predmetu „Informacione tehnologije“.
 • 2009 – 2011. Vanredni profesor na univezitetu Beogrd, Fakultet za preduzetnički biznis na predmetu „Informacioni sistemi malih i srednjih preduzeća“.
 • Od 2008. Vanredni profesor Visoke škole za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, akademske studije u Beogradu, na predmetima „Poslovna informatika“, „Menadžment informacioni sistemi“, i „Elektronsko poslovanje“.

STRUČNI PROJEKTI – PRAKTIČNO ISKUSTVO

Učestvovao u timskom radu na brojnim naučno-istraživačkim projektima i projektima razvoja informacionih sistema. Iz rada na projektima proizašli su značajni rezultati, u metodologiji razvoja informacionih sistema, zatim u unaprijeđenje softverskih rješenja u poslovnim informacionim sistema, standardizaciji razvoja informacionih sistema, kao i veći broj objavljenih radova iz ove oblasti.

 • Projekat: „Praćenje operativne evidencije borbene gotovosti“; programski paket – softversko rešenje, Beograd 1982. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Praćenje vanrednih događaja u Vojsci Jugoslavije“; programski paket – softversko rešenje, Bepgrad 1983. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Informacioni sistem za praćenje municije i minsko – eksplozivnih stredstava“; programski paket i softversko rešenje, Beograd 1984. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Programski sistem za praćenje stambenog obezbeđenja pripadika VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1985. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Informacioni sistem za praćenje tehničkog održavanja motornih vozila“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1985. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Praćenje materijalnog knjigovodstva u Vojsci Jugoslavije“, programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1986. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Praćenje zdravstvenog stanja profesionalnih pripadnika VJ“, progrsmski paket – softversko rešenje, Beograd, 1986. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Automatizovani informacioni sistem za praćenje mobilizaciskog razvoja u VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1988. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Automatizovani informacioni sistem za praćenje pogonskog goriva i maziva“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1990. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Praćenje profesionalnih vojnika u službi VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1991. Saradnik na projektu.
 • Projekat: „Praćenje civilnih lica u službi VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1992. Saradnik na projektu.
 • Projekat: Praćenje mirnodopske i ratne popune jedinica VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1992. Saradnik na projektu.
 • Projekat: ”Automatizovani informacioni sistem za praćenje obezbeđenja vojnih objekta VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1992. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Automatizovani informacioni sistem za palniranje i normiranje finasijskih sredstava u VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1993. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Praćenje realizacije finansijskih sredstava u VJ“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1993. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Informacioni sistem za praćenje rezervnih delova u VJ:“ programski paket – siftversko rešenje, Beograd, 1994. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Praćenje operativne evidencije materijalnih sredstava“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1995. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Kadrovski informacioni sistem VJ – KAJS“ projekat i programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1996. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Evidencija ratne štete, učinjena u NATO agresiji“; programski paket – softversko rešenje, Beograd, 1999. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Praćenje realizacije studijskih programa Smera Službe Informatike na Vojnoj akademiji Odseka logistike“; programski paket – softversko rešenje, Beograd 2002. Rukovodilac projekta.
 • Projekat: „Praćenje realizacije studijskih programa Vojne akademiji – Odseka logistike“; programski paket – softversko rešenje, Beograd 2003. Rukovodilac projekta.

OBJAVLJENI RADOVI

Objavio je samostalno ili kao koautor veći broj članaka u časopisima, i radova na domaćim i međunarodnim savetovanjima.

 • Živadinović J.: „Metrike u modeliranju podataka“, stručni članak, Novi glasnik, br. 3-4/1995, str. 81, Beograd, 1995.
 • Živadinović J.: „Osnovnr strukture kod projektovanja programa“, stručni članak, Novi glasnik, br. 4/1996, str. 42, Beograd, 1996.
 • Živadinović J.: „Metrike funkciskih tačaka u modelima procesa“, stručni članak, Novi glasnik, br. 1-2/1996, str. 75, Beograd, 1996.
 • Živadinović J.: „Metrike složenosti modela procesa; stručni članak, Novi glasnik, br. 3-4/1997, str. 85, Beograd, 1997.
 • Živadinović J.: „Metrike složenosti modela procesa; stručni članak, Novi glasnik, br. 3-4/1997, str. 85, Beograd, 1997.
 • Živadinović J.: „Metrike veličine modela procesa“, stručni članak, Novi glasnik, br. 5/1997, str. 78, Beograd, 1997.
 • Živadinović J.: „Unapređenje procesa razvoja softverskih proizvoda primenom metrika“; magistarski rad, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beograu, Beograd, 1997.
 • Živadinović J.: „Metrike složenosti strukture modela podataka“, stručni članak, Novi glasnik, br. 5/1998, str. 92, Beograd,1998.
 • Živadinović J.:“Metrike u softverskom inženjerstvu „, stručni članak, Novi glasnik, br. 2-3/1998, str. 85, Beograd, 1998.
 • Živadinović J.: „Unapređenje razvoja informacionih sistema primenom metrika“; zbornik radova, SYMOPIS-98, Herceg Novi, 1998.
 • Živadinović J.: „Pregled metrika za ocenu projekata informacionih sistema“; zbornik radova, Informacione tehnologije 99 – sadašnjost i budućnost, IV naučno stručni skup, Žabljak, 1999.
 • Živadinović J.: „Metrike za procenu složenosti i kvaliteta softverskih sistema“; SYMOPIS-2000, Zbornik radova, Beograd, 2000.
 • Živadinović J.: „Procena napora razvoja informacionih sistema primenom metrika“; naučni rad, VII Međunarodni simpozijum menadžment promena, zbornik radova, SYM-ORG-2000, Zlatibor, 2000.
 • Živadinović J.: „Pregled metoda procene napora u softverskom inženjerstvu“; naučni rad, VII Međunarodni simpozijum menadžment promena, zbornik radova, SYM-ORG-2000, Zlatibor, 2000.
 • Živadinović J.:“Softverske metrike i softversko iženjerstvo“, stručni članak, Novi glasnik, br. 5/2000, str. 51, Beograd, 2000.
 • Živadinović J.: „Primena metrika složenosti modela podataka“, stručni članak, Novi glasnik, br. 6/2000, str. 68, Beograd, 2000.
 • Živadinović J.:“Unapređenje razvoja softverskih projekata primenom metrika“; Doktorska disretacija, Fakultet organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.
 • Živadinović J.: „Vrednovanje softverskih proizvoda“, stručni članak, Novi glasnik, br. 1-2/2001, str. 56, Beograd, 2001.
 • Živadinović J.: „Postupci procena primenom metrika modela procesa i modela podataka“, stručni članak, Novi glasnik, br. 6/2002, str. 68, Beograd, 2002.
 • Živadinović J.: „Unapređenje vrednovanja softverskih procesa“, SYMOPIS-2003, Zbornik radova, Beograd, 2003.
 • Živadinović J. „Primena inteligentnih metoda u elketronskom poslovanju“; naučni članak, časopis „Nauka i biznis“, VPŠ Čačak, 2006.
 • Živadinović J.: „Višekriterijumsko odlučivanje“, naučni članak, časopis „Nauka i biznis“, VPŠ Čačak, 2006.
 • Živadinović J., Medić Z., i drugi: „Metoda procene napora u softverskom inženjerstvu“ I Međunarodni simpozijum, Inženjerski menadžment i konkurentnost 2011, zbornik radova, EMS-2011, Zrenjanin, 2011.

Udžbenici

 • Živadinović Jovan: “ Projektovanje programa – uvod u programiranje „; praktikum I, 187 strana A4, Vojnotehnička akademija, Beograd, 2003.
 • Živadinović Jovan: “ Projektovanje programa – uvod u programiranje „; praktikum II, 162 strana A4, Vojnotehnička akademija, Beograd, 2004.
 • Živadinović Jovan i Bračika Nikola: „Poslovni i finansijski informacioni sistemi“, udžbenik, 255 strana A4, Viša poslovna škola Čačak, Čačak, 2006.
 • Živadinović J. i drugi: „Poslovni leksikon „, leksikon poslovnih pojmova, 856 stranica B5, sa 4700 poslovnih pojmova, Izdavač „Velart“ Beograd, Beograd, 2008.
 • Živadinović J.: „Poslovna informatika“, udžbenik, 272 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomije i predizetništvo Beograd, 2010.
 • Živadinović J., Radovanović S.,: „Elektronsko poslovanje“, udžbenik, 263 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomije i predizetništvo Beograd, 2010.
 • Živadinović J., Medić Z.,: „Menadžment informacioni sistemi“, udžbenik, 261 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomije i predizetništvo Beograd, 2011.
 • Živadinović J.,: „Poslovna informatika“, udžbenik,- drugo dopunjeno izdanje 281 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomije i predizetništvo Beograd, 2011.
 • Živadinović J., Radovanović S.,Medić Z.,: „Elektronsko poslovanje“, udžbenik,- drugo dopunjeno izdanje 311 strane B5, Visoka škola za poslovnu ekonomije i predizetništvo Beograd, 2010.

Dr Nenad Suzić

NenadSuzic

OBRAZOVANJE:

 • Završena učiteljska škola u Prijedoru.
 • Diplomirao pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 • Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Učenik kao subjekt moralnog formiranja“ 1989. godine.
 • Odbranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temu „Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi“ 1995. godine.

RADNO ISKUSTVO:

 • Radio je kao učitelj 1970. godine, a 1971. godine kao nastavnik u predmetnoj nastavi.
 • Radi kao pedagog u Centru osnovnih škola Novi Grad od 1976. do 1981. godine.
 • Od 1981. do 1993. godine radi kao profesor sociologije i psihologije u srednjoj školi.
 • Od 1987. do 1993. godine obavlja posao pomoćnika direktora, a zatim i direktora Školskog centra u Novom Gradu.
 • Od 1993. do 1996. godine radi kao nadzornik u Republičkom pedagoškom zavodu Banja Luka.
 • Od 1996. godine predaje pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.
 • U periodu od 1998. do 2000. godine obavlja dužnost ministra prosvjete u Vladi Republike Srpske.
 • Trenutno predaje pedagogiju i sociologiju obrazovanja u Banjoj Luci.

PROFESIONALNO DJELOVANJE:

Autor je 17 i koautor sedam knjiga, a napisao je i 110 naučnih i stručnih radova i 23 novinska članka. Pored toga, autor je i koautor više udžbenika za učenike i studente. Njegova djela i radovi publikovani su u Italiji, SAD, Ukrajini, kao i u Sloveniji i drugim zemljama bivše Jugoslavije.

Tvorac je koncepcije reforme sistema obrazovanja u Republici Srpskoj započete 1998. godine. Aktivni je član Ruske akademije pedagoških i socijalnih nauka i Američke psihološke asocijacije (APA).

Spisak objavljenih knjiga:

 • „Bog je jedan, Bog je u nama”,
 • „Emocije i ciljevi učenika i studenata”,
 • „Futurologija u pedagoškim i socijalnim naukama”,
 • „Globalizacija i srpski nacionalni interesi”,
 • Hrestomatija: „Inovacije i primjena pauerpointa u nastavi”,
 • „Interaktivno učenje”,
 • „Interaktivno učenje II”,
 • „Interaktivno učenje III”,
 • „Interaktivno učenje IV”,
 • „Kako motivisati učenike”,
 • „Korektivna gimnastika za predškolce i razrednu nastavu”,
 • „Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi”,
 • “Passi verso una scuola inclusiva: Dai principi alle competenze necessarie”,
 • „Pedagogija za XXI vijek”,
 • „Poslovna kultura”,
 • „Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi”,
 • „Primijenjena pedagoška metodologija”,
 • „Riznica igara za učenje slova i brojki”,
 • „Sociologija obrazovanja”,
 • „Sociology of Education”,
 • „Strategija i koncepcija promjena u sistemu vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj”,
 • „Učenje učenja”,
 • „Uvod u inkluziju”,
 • „Uvod u predškolsku pedagogiju i metodiku”,
 • „Vaspitni rad u odjeljenjskoj zajednici”.

Mr Vesna Đurović

Vesna_Djurovic

Mr Vesna diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, na odsjeku Engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu završila je specijalističke studije „Metodika nastave u visokom obrazovanju i interkulturalnost”. Magistrirala je na Filološkom fakultetu u Banja Luci, odbranivši rad „Moralnost i objektivacija tijela u romanima D. H. Lorensa”.

Nakon završenog fakulteta Vesna je predavala engleski jezik i književnost u OŠ Vuk Stefanović Karadžić i OŠ Ivo Andrić. Pored toga, bila je nastavnik u školi stranih jezika „Oxford edukativni centar”. Od 2006. godine radila je na „Banja Luka Collegeu” kao asistent za predmet Engleski jezik i kao koordinator za nastavu. Ubrzo zatim imenovana je za predavača i predmetnog nastavnika na predmetima Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3, Engleski jezik 4, Poslovni engleski i Informatički engleski.

Naučni i stručni radovi:

 • Globalizacija, Aktuelnosti br. 8, 2007.
 • Objekat u romanima ranog dvadesetog vijeka, Aktuelnosti br. 11, 2010.
 • Nastava na nematičnim fakultetima – primjer iz prakse, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga rezimea, 2011.
 • Primjena novih tehnologija u nastavi srpskog i engleskog jezika, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga rezimea, 2011.
 • Culture and entrepreneurial potential as managerial skills, International Journal of Innovations in Business, 2012.
 • Upotreba bajki Oskara Vajlda u nastavi engleskog jezika, Zbornik radova IV Međunarodnog naučno-stručnog skupa Edukacija za budućnost, 2012.
 • Standardi i kriterijumi vrednovanja znanja studenata iz engleskog jezika na nematičnom fakultetu, Aktuelnosti br. 14, 2014.
 • Preparation of the students for the foreign language learning on non-core faculties, 21st Century Challenges to Developing Communicative Competence for Professional Purposes, Conference Proceedings of the VII International Conference, Bulgaria.

Mr Nikola Atlagić

Nikola_Atlagic

Mr Nikola Atlagić je stekao zvanje inženjera elektrotehnike na ETF-u u Banjaluci, i inženjera PTT saobraćaja na Saobraćajni fakultetu u Zagrebu.

Magistar poslovne ekonomije postao je nakon završenog Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci, sa prosječnom ocjenom 9,6. Kao član inovatora inženjera Banja Luke više puta je nagrađivan za ostvarivanje tehničkih unapređenja i inovacija u oblasti telekomunikacija.

 

Radno iskustvo:

 • 1977. godine počinje da radi u PTT BiH na poslovima projektovanja i održavanja radio-relejnih sistema.
 • 1985. godine prelazi na poziciju rukovodioca radne jedinice kućne telefonije.
 • 1989. godine postaje rukovodilac radne jedinice Telefonski servis.
 • 1996. godine postaje tehnički direktor Telekarda.
 • 2005. godine unaprijeđen je u generalnog direktora Telekarda.
 • 2008. godine počinje sa radom na mjestu rukovodioca sektora za obradu podataka pri Direkciji za korporativne poslove u Mtel­u.
 • 2011. godine počinje da radi u Visokoj školi „Dositej” na poziciji viši asistent, a par godina kasnije postaje predavač na predmetima Preduzetništvo, Menadžment, Strategijski menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Finansijska tržišta i berzanski menadžment.

Spisak objavljenih radova:

 • „Mogućnosti i šanse ruralnog turizma Republike Srpske”, Međunarodni sajam turizma Mediteranski dani, Trebinje 2010, „Međunarodna konferencija ZDRAV ŽIVOT” Trebinje, 08–10. 04. 2010. god, Zbornik radova.
 • „Ruralni prostor Republike Srpske kao ruralna turistička destinacija”, 2. Hrvatski kongres o ruralnom turizmu sa međunarodnim sudelovanjem, Mali Lošinj, 21– 25. april 2010. god, Zbornik radova.
 • „Primjena savremenih informacionih tehnologija u turizmu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”, 2. Regionalna turistička konferencija „Saradnja u razvoju turizma – Održivi razvoj kao uslov konkurentnosti u turizmu”, Beograd, juni 2010.god, Privredna beogradska komora, Zbornik radova.
 • „Primjena tehničko-tehnoloških inovacija u turizmu Republike Srpske (Bosne i Hercegovine)”, 2. Međunarodni naučno-stručni skup „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja”, Banja Luka, 11–12. novembar 2010. god, Zbornik radova.
 • „Informacione tehnologije kao generator globalizacije i njihov uticaj na tranziciju društva”, First international scientific conference, “Crisis of transition and transition of crisis”, Banja Luka 28–29. april 2011. god, Collection of papers.
 • „Informacione tehnologije i sport”, Međunarodni naučni skup „Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – BiH i obezbjeđenje sportskih događaja”, Evropski defendologija centar, Banja Luka, 24–25.06.2011. god Zbornik radova.

Spisak objavljenih radova na SCI listi:

 • A New System For Monitoring of Para-Fiscal Levies Based ON Knowledge Bases and New Software Solutions (IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology ISSN 2348-7968 Vol. 2 Issue 7, July 2015.).
 • New Concept of the Management Based on New Tecnological Solutions and Knowledge Bases (IJERMT International Journal of Emerging Research in Management &Technology ISSN: 2278-9359 (Volume-4, Issue-8) – August 2015.
 • The new approch to monitoring of public finances based on new tehnological solutions and knowledde bases.(IJMRD International Journal of Multidisciplinary Reserch and Development ISSN 2349-5979 Volume 2 Issue 9 Part G, 2015).

Učešća na međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama:

 • 2009. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”2. Kongres ruralnog turizma Hrvatske”, na temu: ” Koncepcija dugoročnog razvoja ruralnog turizma”, Мali Lošinj, april 2009.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji ” Zdrav život” Trebinje, BiH.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ”Jačanje poslovnih veza kroz sportske aktivnosti i razvoj sportskog turizma” Portorož, Slovenija.
 • 2010. Učešće na II Regionalnoj konferenciji – ”Održivi razvoj kao uslov konkurentnosti ” – Privredna komora Beograd.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ’’ Korištenje solarne energije u hotelima i turističkom sektoru’’ Opatija, hotel Milenij, maj 2010.
 • 2010. Učešće na međunarodnom naučno-stručnom skupu ”Tehnološke inovacije kao generator privrednog razvoja” – Privredna komora RS i Savez inovatora RS.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ”Gostoljublje kao komparativna prednost u svim poslovnim aktivnostima” – Sacen International, Ohrid, Makedonija.
 • 2010. Učešće na Prvom kongresu ruralnog turizma Srbije pod nazivom: ” Multisektorska partnerstva kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije’’ uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT), Kragujevac 27 i 28. maja.
 • 2010. Učešće na 2. Kongresu geografa Srbije, Decembar 2010, Novi Sad.
 • 2010. Učešće na I Hrvatskom naučnom stručnom skupu o menadžmentu u turizmu i sportu, 19.-20. mart, Sveti Martin na Muri.
 • 2011. Učešće na međunarodnom naučnom skupu ”Crisis of transition and transition of crisis” – Universitiy for Business studies Banja Luka.
 • 2011. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”Women revitalize the European creativity” septembar 2011 u Banjaluci, u organizaciji European Inventors Association.
 • 2011. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”Regional Cooperation in Europe: Opportunity for the Balkans” 21.-23. September, IUC Dubrovnik, Croatia.
 • 2011. ”Izrada izvozne strategije razvoja BiH” – učešće u sastavu stručne grupe formirane od strane Izvoznog vijeća BiH Sarajevo, BiH.
 • 2011. 2. Međunarodna konferencija o turizmu, Privredna komora Beograda, 03.11.2011. Beograd.
 • 2012. Učešće na 3. Kongresu ruralnog turizma Hrvatske na temu: ’’Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja’’ Hotel Osijek, Osijek, april 2012.
 • 2013. 3. Regionalna konferencija, Inovacije u turizmu, oktobar 2013, Beograd.
 • 2013. Cultural Dimensions OF Service Quality, oktobar 2013, u organizaciji La fondation pour la formation hoteliere, UPS, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Banja Luka.
 • 2013. Učešće u organizaciji Konferencije evropskih žena inovatora, oktobar, Banja Luka.
 • 2013. XIII Međunarodna konferencija o turizmu “Hospitality today”, u organizaciji Mančester Metropolitan Universiteta, jun 2013, Bukurešt.
 • 2014. Konferencija o turizmu, Privredna komora grada Beograda.
 • 2014. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”TOURISM AND EVENTS”, juli 2014, Vels.
 • 2014. Učešće na XIV Međunarodnoj konferenciji ”CULTURAL DIMENSIONS IN HOSPITALITY, TOURISM AND EVENTS”, juli 2014, Mančester, Engleska.
 • 2014. WeB, ”Konferencija o IKT”, decembar 2014. Jahorina.
 • 2015. god. Projekat ERASMUS +, februar 2015, Weimar, Njemačka.
 • 2015. god. Učešće na Kongresu studenata turizma, februar 2015, Opatija, Hrvatska.
 • 2015. Učešće nа XV th International Conference of Partner Institutions ‘’Hospitality and Service Innovation’’ Portorož, april 13-17 2015.
 • 2015. Učešće na naučnom skupu Forumul European de turism ‘’Brancusi’s Homeland’’ Targu Jiu, Gorj, Romania 28-29 avgust 2015.
 • 2015. Učešće на International Conference of Partner Institutions ‘’Мerchandising and upselling I ’’ Beograd, Srbija, oktobar 2015. U organizaciji La Fondation pour la Formation Hoteliere i Visoke Hotelijerske škole, Kneza Višeslava.

Mr Jelena Jovović

Zvanje diplomiranog ekonomiste mr Jelena Jovović stekla je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na smjeru Finansije. Nakog toga na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu završava osnovne, a zatim i master studije i dobija zvanje master ekonomije.

Na početku karijere radila je u lokalnoj samoupravi opštine Foča, u odjeljenju za finansije. Nakon toga počinje da radi kao asistent u Visokoj školi „Dositej”, a ubrzo zatim unaprijeđena je na poziciju profesora.

Objavljeni naučni radovi:

 • “The Role and the Importance of a Principal in the Achievements of the School“, objavljen u zborniku radova: Education, na konferenciji “Employment, Education and Entrepreneurship“, Beograd, Srbija, održana 12­14. decembra 2012. god.
 • “New Directions in Manufacturing“, objavljen u zborniku radova: Entrepreneurship: Economic Development & Finance, na konferenciji „Employment, Education and Entrepreneurship“, Beograd, Srbija održana 16­18. oktobra 2013. god.

Rad sa SCI liste:

 • “The new approch to monitoring of public finances based on new tehnological solutions and knowledge bases”, (International Journal of Multidisciplinary Research and Development, ISSN 2349­5979, Volumee 2, Issue 9, Part G, 2015).

Objavljena knjiga:

 • Jelena Jovović, „Istraživanje tržišta“, Visoka škola „Dositej”, Trn, Laktaši, 2015.

Dipl. inž. Davor Radivojević

Davor Radivojević

Davor je diplomirao je na odsijeku za grafički dizajn na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci. Nakon toga, zvanje diplomiranog inženjera informatike stekao je po završetku Fakulteta za informacione tehnologije, na Univerzitetu za poslovne studije.

Kada je reč o predavačkom iskustvu, tokom završne godine studija radio je kao demonstrator na predmetima Računarske mreže, Eksperti sistemi i Poslovna inteligencija. Zatim se uspješno bavio izradom web stranica za privatna preduzeća, a jedno vrijeme proveo je i radeći za kompaniju S. P. Hyperion.

Objavljene knjige i naučni radovi:

 • „Lokalni izbori 2012”, Službeni glasnik Republike Srpske, 2012.
 • „Uticaj novih tehnoloških rješenja na zadovoljstvo korisnika usluga u javnoj upravi”, Infotech, 2013.
 • „Računarstvo u oblaku kao podrška efikasnijem radu jedinica lokalne samouprave”, Infoteh–Jahorina, 2014.
 • „Nova tehnološka rješenja zasnovana na bazama znanja kao pomoć u radu biračkih odbora”, Infoteh – Jahorina, 2015.
 • “E-Biznis i Internet poslovanje”, izdavač Visoka škola “Dositej”, Trn, Laktaši, 2016.

 

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »


Predupisni rok je otvoren!

UPISPrijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

Predupisni rok je otvoren!

Postani dio generacije 2017/18!

Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

Za sve informacije pozovite: +387 (51) 303 527