Najnovija naučna i stručna saznanja u našoj školi studentima prenosi tim iskusnih profesora i predavača. Ističu se stručnošću u poslovnoj oblasti kojom se bave i vještinom da uspješno prenesu svoje znanje na studente. Potpuno posvećeno, na svakom predavanju i kroz mentorske aktivnosti naši predavači sa studentima dijele svoju stručnost u IT-ju, menadžmentu, marketingu i prodaji, finansijama, preduzetništvu, rukovođenju ljudima i stvaranju jakih ličnih kvaliteta lidera.

Takođe, posebnu pažnju obraćaju savjetovanju studenata kako da što prije i što bolje uspješno naplate svoja znanja.

Spisak profesora:

Dr Aleksandar Đokić

 

AleksandarDjokicMala

Dr. Aleksandar Đokić stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, odsjek Poslovna ekonomija. Zatim je diplomirao na Weider Institute of physical culture Internacional u Kanadi i na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Čačku.

Magistarski rad je odbranio na Međunarodnoj akademiji humanitarnih i prirodnih nauka, na smjeru Marketing menadžment, a nakon toga stekao je i zvanje doktora na Univerzitetu Megatrend, na Fakultetu za poslovne studije. Master diplomu stekao je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, kao i na Privrednoj akademiji u Novom Sadu.

Radno iskustvo:

 • Visoka škola „Prometej”, Banja Luka, dekan, profesor;
 • Redovni profesor na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd;
 • Vanredni profesor Univerziteta „Privredna akademija“, Fakultet za menadžment;
 • Profesor na Visokoj školi „Banja Luka College”;
 • Profesor na Visokoj poslovnoj školi Čačak;
 • Profesor na Koledžu za menadžment i informatiku „Janjoš“ Prijedor.

Rad u privredi

 • „TT Inženjering” d.o.o. B. Luka (1993–2007)
 • „PTT Saobraćaja” Banja Luka – Projektni biro (1986–1993)

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • Ranko Mijić, Aleksandar Đokić, „Finansijska tržišta i berzanski menadžment“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Nikola Vojvodić, Aleksandar Đokić, „Menadžment u osiguranju“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Osnovi strateškog menadžmenta“, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Koncept, struktura i funkcije menadžmenta“.
 • Aleksandar Đokić, Svetlana Dušanić Gačić, „Menadžment – poslovna komunikacija, liderstvo i poslovna etika, efikasnost poslovanja“.
 • Aleksandar Đokić, Radmila Bojanić, „Menadžment kvaliteta“.
 • Dragan Ivković, Svetlana Dušanić Gačić, Aleksandar Đokić, „Preduzetništvo i žene u preduzetništvu”.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Organizaciono ponašanje”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, „Menadžment – efikasnost i upravljanje rizicima”.
 • Aleksandar Đokić, Dragan Ivković, Nikola Atlagić, „Preduzetništvo i inovacije“.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Strateški menadžment”, Visoka škola za ekonomiju i informatiku „Prijedor”, 2011.
 • Aleksandar Đokić, Rajko Macura, „Uvod u menadžment”.
 • Predrag Damjanović, Aleksandar Đokić, „Metodologija izrade seminarskog i diplomskog rada sa posebnim odrednicama teksta i tehničkim uputima”.
 • Rajko Macura, Aleksandar Đokić, „Izbor životnog poziva”.
 • Vlajko Petković, Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, „PEP” Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo.
 • Aleksandar Đokić, Aleksa Vulin, Smilja Rakas, „Politička sociologija”.
 • Aleksa Vulin, Aleksandar Đokić, „Neposredna demokratija”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Ekonomika preduzeća sa primjerima i vježbama”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, Banja Luka College „BLC”.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika i organizacija preduzeća”, Banja Luka College „BLC”.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Sociologija i menadžment”, Banja Luka College „BLC”.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Menadžment u preduzeću”, „M Power” d.o.o, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment malih i srednjih preduzeća”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Momčilo Živković, Aleksandar Đokić, „Ekonomika poslovanja”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Menadžment ljudskih resursa”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Zoran Lukić, Aleksandar Đokić, Božidar Stavrić, „Osnovi menadžmenta”, Visoka škola za primijenjene nauke „Prometej“, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Upravljanje ljudskim resursima”, Koledž za menadžment i informatiku „Janjoš“, Prijedor.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, Miladin Jovičić „Menadžment“, „M Power” Banja Luka.
 • Manojlo Babić, Zoran Lukič, Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Osnovi menadžmenta”, „M Power” d.o.o. Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Korporativna kultura i efikasnost poslovanja”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” II deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Kultura preduzeća” I deo, AG „Slovo” Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Funkcije menadžmenta”, KIZ „Centar” Beograd.
 • Božidar Stavrić, Aleksandar Đokić, „Preduzetni menadžment”, SSC Banja Luka.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • Đokic Snježana, Đokic Aleksandar, Jovančević Dragica, ”Enterprise culture influence on product and services branding in Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina“, International Review, br. 3–4, str. 69–86, 2014.
 • Tamara Stojanović, Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. ”Organizational Behavior – Creative Tool for Creating Value”, International Review.
 • Rajko Macura, Aleksandar Đokić, „Socijalna isključenost – pojam i pristupi“, Socijalna misao, Časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse, Beograd.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, „Promjenljive koje utiču na razvoj ličnosti“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj V, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Đokić Aleksandar, Macura Rajko, Vujović Slavoljub, „Uticaj faktora organizacionog ponašanja i organizacione strukture na produktivnost zaposlenih u preduzeću Kraš“, Ekonomika, vol. 57, br. 3, str. 15–24, 2011.
 • Aleksandar Đokić, „Strateško planiranje zasnovano na modernoj istoriji“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Upravljanje – nekad i sad“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“ Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Strateško planiranje zasnovano na modernoj istoriji“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj III, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Svetlana Dušanić Gačić, Aleksandar Đokić, „Važnost preduzetništva u savremenom društvu“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj II, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Slavoljub Vujović, Aleksandar Đokić, „Finansijski konsalting i inženjering“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj II, „Prometej“ Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Aleksandar Đokić, „Osnovne karakteristike ličnosti radnika“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj I, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • Smilja Rakas, Aleksandar Đokić, „Prirodna sredina i menadžment“, Zbornik nastavnika i saradnika, broj I, „Prometej“, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke, Banja Luka.
 • „Efikasnost poslovanja i korporativne vrijednosti”, Montenegro economist Internet biznis portal, Mjesečni ekonomski i biznis magazin, jul–avgust 2006. broj 03, <http://www.montenegroeconomist.com>, str. 14–17
 • „Djelenje i kreiranje znanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 277, avgust 2005, str. 17.
 • „Etika u elektronskom poslovanju – računari za ličnu i službenu upotrebu”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 268, 11. mart 2005, str. 26.
 • „Efikasnost poslovanja i korporativna reputacija”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 6.2.2005. str. Ekonomija.
 • „Osnovni preduslov / obostrana korist partnera”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 265, 28. januar 2005, str. 18.
 • „Strateške alijanse”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 17.1.2005. str. Ekonomija.
 • „Definisanje tržišta”, Economy business with style, Internet biznis portal, <http://www.economy.co.yu>, 20.12.2004. str. Ekonomija.
 • „Partijski, preduzetnički i dogovoreni izvoz – Neophodna podrška države”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 262, 10. decembar 2004, str. 22. i 23.
 • „Koncepcija savremenog poslovanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 253, 16. jul 2004, str. 26.
 • „Upravljanje ljudskim resursima”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 251,18. jun 2004, str. 13.
 • „Vitalna uloga faktora kulture i etike u korporativnom poslovanju i ‘Pareto efikasnost’”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 23.06.2004, str. Ekonomija.
 • „Moderni menadžment državne uprave – Rad kao proizvod (posljedica) odgovornog delovanja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 250, 4. jun 2004, str. 24.
 • „Etika: šta je dobro, šta je ispravno i šta je moja dužnost?”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 29.05.2004, str. Ekonomija, Vesti.
 • „Menadžment kao tropojmovna kategotija – planom do cilja”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 249, 21. maj 2004, str. 24.
 • „Ljudski resursi kao savremeni menadžment koncept”, Economy business with style, Internet biznis portal, berza rada, <http://www.economy.co.yu>, 01.03.2004, str. Ekonomija.
 • „Opšte preduzetničke tržišne strategije”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com>, broj 2, mart 2003, str. 41–42.
 • „Ljepše je sa kulturom”, Ekonomist online internet magazin, Beograd, Jugoslavija, broj 114, 21. februar 2003, www.ekonomist.co.yu/magazin.
 • „Integracije u privredi”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 218, 11. februar 2003, str. 12. i 13.
 • „Potrošački suverenitet”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, str. Ekonomija.
 • „Uspješna kompanija i preduzetničko društvo”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, Ekonomija.
 • „Proces formulisanja marketing strategija”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com> broj 1, februar 2003, str. 41–42.
 • „Korporativna kultura i preduzetnička etika”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, februar 2003, str. Ekonomija.
 • „Sistemski preduslovi etičnosti, pretpostavke uspešnosti kompanije”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 13–14, januar–februar 2003, str. 60–61.
 • „Suverenitet potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 217, 28. januar 2003, str. 14.
 • „Preduzetnici i etička odgovornost”, „Profit”, Magazin savremenog čovjeka, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, <http://www.profit.com> pilot broj, januar 2003, str. 41–42.
 • „Kultura poslovanja”, „Elementi korporativne etičke odgovornosti”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 11–12, novembar–decembar 2002, str. 46–48.
 • „Funkcija stvaralaštva u oblikovanju i reoblikovanju”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 215/216, 31. decembar 2002, str. 22.
 • „Povezivanje i pogodbe”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 31.
 • „Istraživanje i planiranje”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 30.
 • „Strategija na nivou preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2642/2643, 9. decembar 2002, str. 23.
 • Hrabrost krize pretvara u šanse
  • „Skup simbola i obreda”, str. 26.
  • „Harmonija kulture i strategije”, str. 26.
  • „Pravila slobodne konkurencije”, str. 28.
  • „Pragmatizam i akciona orijentacija”, str. 29.
  • „Pomirenje etike i poslovnih rezultata”, str. 29.
  • „Metode etičkog zaključivanja”, str. 30.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, N. Sad, SR Jugoslavija, decembar 2002, str. 26–30
 • „Korporativna kultura i preduzetnička etika”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, str. Ekonomija.
 • „Uspešna kompanija i preduzetničko društvo”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, Ekonomija.
 • „Potrošački suverenitet”, Economy business with style, Internet biznis portal, Economy kolumna, <http://www.economy.co.yu>, decembar 2002, str. Ekonomija.
 • „Poslovni svijet”, „Kultura menadžmenta”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 213, 30. novembar 2002, str. 14.
 • Tržišna privreda
  • „Strah kao uslov za napredak”, str. 54, Naučno-popularni prikaz, str. 56.
  • „Cene akcija kao merilo upravljačke efikasnosti”, str. 56.
  • „Ambijent borbe za opstanak”, str. 57.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 13, oktobar 2002, str. 54–57.
 • Eksterne strateške analize i motivi
  • „Realistično vizionarstvo”, str. 12.
  • „Kult pobednika”, str. 13.
  • „Poštovanje okruženja”, str. 13.
  • „Suverenitet potrošača”, str. 14.
  • „Osnovni smisao predviđanja”, str. 14.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 13, oktobar 2002, str. 12–14.
 • „Definisanje organizacione kulture”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 210, 15. oktobar 2002, str. 14. i 15.
 • „Merenje efikasnosti preduzeća”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 209, 30. septembar 2002, str. 36, 37.
 • „Etičko poslovanje”,„Ekonomska politika”, Beograd, SR Jugoslavija, broj 26–29, 9. septembar 2002, str.15.
 • „Značaj uspešnog preduzetništva”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 409, 5. septembar 2002, str. 6.
 • Uslovi za opstanak
  • „Uslovi za opstanak”, str. 84.
  • „Etički kodeksi kompanija”, str. 86.
  • „Koordinatori umesto kontrolora”, str. 87.
  • „Menadžment i kultura” str. 87.
  • „Put do korporativnog imidža” str. 88.
  • „New Deal časopis za primenjenu ekonomiju”,
  • Novi Sad, SR Jugoslavija, broj 11/12, avgust/septembar 2002, str. 84–88.
 • „Preduzetni menadžment”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 208, 10. septembar 2002, str. 14. i 15.
 • „Paradoks propadanja preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2629, 9. septembar 2002, str. 15.
 • „Kreiranje ekonomije”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 941, 1–10. septembar 2002, str. 9
 • Vizualni indentitet i promotivna sredstva
  • „Preispitivanje stvaralačkog duha”, str. 24.
  • „Kreiranje stvaralačkog miljea”, str. 25.
  • „Savremeno tržišno poslovanje”, str. 26.
  • „Efektivnost i efikasnost”, str. 26.
  • „New Deal” časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, SR Jugoslavija broj 11/12, avgust/septembar 2002, str. 24–26.
 • „Interdisciplinarni marketing pristup u rešavanju ekonomskuh problema”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 207, 27. avgust 2002, str. 14. i 15.
 • „Kontrola etičke odgovornosti”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 206, 13. avgust 2002, str. 14. i 15.
 • „Karakteristike tržišne privrede”, Uspješan menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 7–8, jul–avgust 2002, str. 54–56.
 • „Definisanje preduzetničkih ciljeva”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 205, 30. jul 2002, str. 14. i 15.
 • „Kako u savremenim tokovima privređivanja kultura jednog društva utiče na novi vid poslovanja u velikim preduzećima”, Ekonomist magazin, Beograd, Jugoslavija, broj 114, 29. jul 2002, str. 35.
 • „Privredna propaganda”, „Oslobođenje” nedeljne informativne novine, Srpsko Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 504, 24. jul 2002, str. 4.
 • „Okolnosti ponašanja i tržišno poslovanje preduzeća”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2622, 22. jul 2002, str. 23. i 24.
 • „Podsticanje krize”, Ekonomska politika, Beograd, SR Jugoslavija, broj 2622, 22. jul 2002, str. 22 i 23.
 • „Preduzetnička društva – vizionarstvo”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 937–938, 21.VII–10 VIII 2002, str. 9 i 10.
 • „Promena uloge države”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 204,16. jul 2002, str.14 i 15.
 • „Preduzetnička društva – vizije budućnosti”, ZiPS Zakoni i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 936,11 – 20.VII 2002, str.10.
 • „Razlog postojanja preduzeća”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 203, 2. jul 2002, str. 14. i 15.
 • „Osnovna premisa preduzetničkog delovanja – vizija budućnosti”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 407, 28. jun 2002, str. 2.
 • „Etički kodeksi uspješnih kompanija ZiPS Zakoni i praksa”, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 934–935, 21.VI–10.VII 2002, str. 22. i 23.
 • „Etičko ponašanje i ideali”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 202,18. jun 2002, str. 14. i 15.
 • „Prednosti uslužne privrede”, ZiPS Zakon i praksa, Privredna Štampa d.d, Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 933,11–20. jun 2002, str. 12.
 • „Suverenitet potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 201, 4. jun 2002, str. 14. i 15.
 • „Uticaj kulture na poslovanje preduzeća”, „Uspješan menadžer”, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 5–6, maj–juni 2002, str. 61, 62. i 63.
 • „Interdisciplinarni marketing pristup u rešavanju ekonomskih problema na tržištu”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 200, 21. maj 2002, str. 14. i 15.
 • „Marketing standard”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 199, 7. maj 2002, str. 14. i 15.
 • „Kreiranje korporativnog imidža, ugleda i reputacije”, Glasnik a.d. Jugoslovensko rečno brodarstvo, Beograd, SR Jugoslavija, broj 405, 29. april 2002, str. 2.
 • „Marketing paradigma”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 198, 23. april 2002, str. 14. i 15.
 • „Strategija širenja usluga”, „Uno” revija za kulturu gostoljublja, Beograd, SR Jugoslavija, broj 88, 23. april 2002, str. 10.
 • „Internacionalizacija usluga i njihove karakteristike”, Turističke novine, Beograd, SR Jugoslavija, broj 1448, april 2002, str. 26.
 • „Konkurentnost i ‘šlepanje’ politike”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 197, 9. april 2002, str. 14. i 15.
 • „Razvoj kulta i kulture preduzeća”, BiH info magazin „Privrednik”, list za preduzetničku kulturu i marketing, Vitez, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina, broj 35, april 2002, str. 74. i 75.
 • „Trajni nemir radoznalosti”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 196, 26. mart 2002, str. 14. i 15. 
 • „Kultura služenja potrošača”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 195, 12. mart 2002, str. 10. i 11.
 • „Principi etičke odgovornosti”, Uspješan menadžer, Časopis za promociju i unapređenje menadžmenta, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 3–4, mart–april 2002, str. 61. i 62.
 • „Korporativna etička odgovornost”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 194, 26. februar 2002, str. 14. i 15.
 • „Kreiranje korporativnog indentiteta”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 193, 12. februar 2002, str. 14. i 15.
 • „Poštovati preduzeće, proizvod i kupca”, „Kontakt” list za tržišne komunikacije, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, broj 192, 29. januar 2002, str. 14. i 15.

Dr Snježana Đokić

Dr Snježana Đokić je rođena u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga, upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta u Rijeci, na kome je diplomirala na smjeru Međunarodna razmjena.

Zvanje magistra iz oblasti marketinga stekla je na University of Westminster u Londonu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta.

 

Radno iskustvo:

 • Visoka škola „Dositej”, Trn, Laktaši, profesor na predmetima Osnove marketinga, Istarživanje tržišta i Brend menadžment.
 • Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, docent na predmetu Marketing.
 • Viša škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, predavač na predmetu Marketing.
 • Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“, Prijedor, predavač na predmetu Marketing.
 • Fakultet za poslovni menadžment, Gradiška, predavač na predmetu Marketing.

Izbori u zvanja:

 • 2008. izbor u zvanje asistenta, uža naučna oblast komunikologija, Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo Beograd.
 • 2012. izbor u zvanje docenta, uža naučna oblast komunikologija, Visoka poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo Beograd.

Rad u privredi:

 • MPRI, pomoćnik i prevodilac šefa ispostave u Banjoj Luci (2006);
 • Svjetska Banka, part-time consultant, koordinator Svjetske banke za Republiku Srpsku za Napredni kurs iz revizije i računovodstva (2005–2006);
 • ZeCom Računari DOO, zamjenik direktora i direktor (2003–2005);
 • USAID Private Sector Accounting Reform Project, koordinator Programa za podršku preduzećima u RS (2000–2003);
 • USAID Legal and Regulatory Reform Project, koordinator rada tima profesionalnih računovodstvenih konsultanata i tima prevodilaca (2000);
 • Tropik DOO (Banja Luka), šef sektora vanjske trgovine i pomoćnik direktora komercijalnog sektora (1997–2000);
 • USDCC (Centar SAD za deminiranje u RS), prevodilac i vođa tima za logistiku (1996–1997);
  Skupština opštine Laktaši, Uprava javnih prihoda i Služba plana i analize (1994–1996).

Objavljeni radovi:

A) Monografije

 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Etika u poslovanju“, Visoka škola za infotmacione tehnologije, eonomiju i preduzetništvo„IITEP“, Trn, 2016. ISBN97978-99976-671-9-9
 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Poslovna etika, globalizacija i kultura poslovanja, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2016. ISBN97978-99976-671-4-4
 • Snježana Đokić. „Kreiranje brenda“, Visoka škola „Dositej“, Trn, 2015. ISBN978-99955-790-4-3
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. „Organizaciono ponašanje“, Visoka škola „Dositej“. Trn. 2014. ISBN 978-99955-703-8-5

B) Knjige

 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Primjena poslovne etike“. Visoka škola „Dositej“. Trn. 2013. Visoka škola „Dositej“. Trn. 2016.
 • Svetlana Dušanić Gačić, Snježana Đokić „Poslovna etika i kultuta poslovanja“. Visoka škola „Dositej“. Trn. 2013. Visoka škola „Dositej“. Trn. 2016.
 • Snježana Đokić „Osnove marketinga“. hrestomatija. Visoka škola „Dositej“. Trn. 2013. Visoka škola „Dositej“. Trn. 2014. ISBN 978-99955-703-9-2
 • Snježana Đokić „Osnove marketinga“. Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“. Prijedor. 2009.
 • Snježana Đokić „Marketing“,Visoka škola za primjijenjene i pravne nauke „Prometej,. Banja Luka, 2008.
 • Snježana Đokić „Marketing“. Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš“. Prijedor. 2007. ISBN 987-99955-20-02-1
 • Snježana Đokić „Cause-Related Marketing“. SSC Banja Luka. 2003. ISBN 99938-638-3-1 (engleski jezik).

C) Skripte

 • Snježana Đokić „Brend“, Visoka škola „Dositej“. Trn. 2015.
 • Snježana Đokić „Istraživanje tržišta“, Visoka škola „Dositej“. Trn. 2015.
 • „Marketing“. Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“. Banja Luka. 2006.

D) Zbornici radova

 • Snježana Đokic, Aleksandar Đokic, Dragica Jovančević, “ENTERPRISE CULTURE INFLUENCE ON PRODUCT AND SERVICES BRANDING IN REPUBLIKA SRPSKA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA”, International Review, br. 3–4, str. 69–86, 2014.
 • Tamara Stojanović, Aleksandar Đokić, Snježana Đokić. “ORGANIZATIONAL BEHAVIOR – CREATIVE TOOL FOR CREATING VALUE”, International Review, Beograd, 2013.
 • Aleksandar Đokić, Snježana Đokić, “PROMJENLJIVE KOJE UTIČU NA RAZVOJ LIČNOSTI”, Zbornik nastavnika i saradnika, broj V, “Prometej” Visoka škola za primijenjene i pravne nauke Banja Luka, 2011.
 • Snježana Đokic “NASTANAK BRENDIRANJA”, Zbornik Radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Br. III, Banja Luka, 2011.
 • Snježana Đokic “MARKETING USLUŽNOG BRENDA”, Zbornik radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Br. III, Banja Luka, 2011.
 • Snježana Đokic “NOVI POTROŠAČI I POTRAGA ZA AUTENTIČNOŠČU”, Zbornik radova nastavnika i saradnika. Br. II, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Banja Luka, 2010.
 • Snježana Đokic “UPRAVLJANJE BRENDOM KAO IMOVINOM”, Zbornik radova nastavnika i saradnika, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Br. II, Banja Luka, 2010.
 • Snježana Đokic “IZGRADNJA BRENDA NA TRŽIŠTU I ARHITEKTURA BRENDA”, Zbornik radova nastavnika i saradnika. br. I, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej”, Banja Luka 2010.

E) Časopisi 

 • Snježana Đokic “DOBROTVORNI MARKETING – STRATEGIJA ZA TROSTRUKO ZADOVOLJSTVO”, “Novi ekonomist”, časopis za ekonomsku teoriju i praksu. Br. 2. Bijeljina. 2007.
 • Snježana Đokic “ETIČKI MARKETING”, “New Deal”, časopis za primenjenu ekonomiju, Novi Sad, br. 11/12, Novi Sad, avgust/septembar 2002.
 • Snježana Đokic “ULOGA LJUDSKIH RESURSA U SAVREMENOM POSLOVANJU”, “ZiPS” Zakoni i praksa, Privredna Štampa DD. Sarajevo, br. 941, septembar 2002.
 • Snježana Đokic “KONCEPT ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA”, “Kontakt”, list za tržišne komunikacije. Banja Luka, br. 205, jul 2002. 

Dr Ranko Mijić

Ranko_Mijic

Dr Ranko Mijić je rođen u Banjaluci, a diplomu Ekonomskog fakulteta i zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je u Beogradu.

Nakon toga, magistrirao je u oblasti poslovne finansije na PiM Univerzitetu u Banjaluci, a doktorsku disertaciju je odbranio na Univerzitetu Megatrend u Beogradu.

Do sada je objavio preko 20 naučnih radova iz oblasti ekonomije.

 

Radno iskustvo:

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, dr Ranko je radio u MUP-u, gdje je napredovao do mjesta načelnika Centra javne bezbjednosti Prijedor. Poslije toga, bio je direktor glavne filijale Unicredit Banke u Prijedoru, a zatim počinje sa radom na mjestu docenta na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor.

Objavljene knjige i naučni radovi:

 • Slobodan Popović, Ranko Mijić, Mensur Ćemalović. (2017). Ecological and economic aspects of hazardous waste management and sustainable development in the republic of Serbia. Actual problems of economics. The journal is licensed as academic, professional journal in all economic sciences, No. 6(192) 2017, 53-59, ISSN 1993-6788 (The journal is indexed by the following databases: Sci Verse Scopus, Index Copernicus, EBSCO, Econ, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest). (M23).
 • Ranko Mijić (2017). Značaj uvažavanja revizijskih poslova u agraru u cilju poboljšanja upravljanja. 9. Međunarodna naučna konferencija, Socijalni akteri pred izazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira, Beograd, Juni 2017. Zbornik radova, ISBN: 978-86-86707-66-6. (M34)
 • Jelena Tošković, Slobodan Popović, Ranko Mijić. (2016). Was Implementation Of Transitional Reforms In Western Balkans Successful? Actual problems of economics. The journal is licensed as academic, professional journal in all economic sciences, No. 11(185)2016, 68-78, ISSN 1993-6788 (The journal is indexed by the following databases: Sci Verse Scopus, Index Copernicus, EBSCO, Econ, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest). (M23).
 • Slobodan Popović, Bogdan Laban, Jelena Tošković, Ranko Mijić, Mensur Ćemalović (2016). The significance of the introduction of financial management and control in transition countries such as the Republic of Serbia on the road to EU. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue, volume I/2016, „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007. (M51).
 • Slobodan Popović, Ljubica Ivić, Dragan Đuranović, Ranko Mijić i Mladen Ivić. (2016). The importance of establishing a financial analysis in Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 5/2016, 184-188, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • Slobodan Popović, Dragan Đuranović, Olja Munitlak Ivanović, Ranko Mijić i Vrhovac Dražen. (2016). The importance of establishing a legal framework and other internal audit work, especially in the work of the transition countries like the Republic of Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 5/2016, 56-60, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • Slobodan Popović, Ranko Mijić, Vojvodić Nikola, Vesna Petrović, Slavica Siljanoska. (2016). The importance of modeling the formation and effectiveness of internal control mechanism in transition countries such as the Republic of Serbia. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 4/2016, 227-283, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • S. Popović, T. Krstić, J. Tošković, R. Mijić, N. Vojvodić, Ž. Grublješić, A. Majstorović, J. Aničić, V. Petrović. (2016). Ecological and economic management less risky waste in accordance with the sustainable development of the northem part of the Republic of Serbia.International Conference GREDIT 2016.Skopje, 31.03 and 01.04.2016, University of St. Cyril and Methodius, Technical Campus. (M 34)
 • Slobodan Popović, Dragan Đuranović, Jelena Tošković, Mensur Ćemalović, Ranko Mijić, (2016), The importance of collecting economic and other general factors’ influence on the value of public companies in Serbia, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, 3/2016, 227-283, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, (M51).
 • Slobodan Popović, Jelena Tošković, Željko Grublješić, Ranko Mijić, Dragan Đuranović. (2016). Importance of making strategic decisions in countries in transition and connection with the environment and sustainableeconomy generally speakin. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 2/2016. 98-103, „ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007. (M51).
 • Slobodan Popović, Mira Vidaković, Željko Grublješić, Rajko Macura, Ranko Mijić, Aleksandar Majstorović, Slavica Siljanoska, Vesna Petrović. (2015). “Socio-economic and environmental significance strategic management of processing waste of Serbian, for example in pellet”, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 6/2015. “ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 184–7007.
 • Slobodan Popović, Aleksandar Majstorović, Željko Grublješić, Rajko Macura, Ranko Mijić, Ivica Nikolić, Ratko Garić, Vesna Petrović, Slavica Siljanoska (2015), “Importance of agro-ecological and economic strategicmanagement within the tertiary sector, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Târgu Jiu, Issue 6/2015. “ACADEMICA BR NCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844–7007.
 • Aleksandar Majstorović, Slobodan Popović Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Ranko Mijić, Željko Grublješić (2015), “Significance of financial management building land on the real estate market in Serbia”, International scientific conference (UNITECH 2015), Technical University of Gabrovo, 21–22.11.2015. (M33).
 • Slobodan Popović, Aleksandar Majstorović, Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Ranko Mijić, Mira Vidaković (2015), “Financial management of medium enterprises of the Republic of Serbia and appreciation hterogeneous risk in order to optimize”, International scientific conference (UNITECH 2015), Technical University of Gabrovo, 21–22.11.2015. (M33).
 • Ranko Mijić, Dejana Forcan, Slobodan Popović, Željko Grublješić (2015), „Upravljanje privredom i bankama u cilju formiranja optimalizacije rezultata poslovanja”, International Conference on Socijal and Tehnological Development STED 2015, Univerzitet PIM Banja Luka, 1–2.10.2015. (M33) 2014.
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublјešić Želјko (2014), „Procena proizvodne i polјoprivredne opreme u sklopu ukupnog vrednovanja polјoprivrednog preduzeća”, Traktori i pogonske mašine, br. 2, Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad, Vol. 19, br. 2, ISSN 0354–9496, (M51).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Mijić Ranko (2014), „Interna kontrola u funkciji menadžmenta”, Ekonomija – teorija i praksa, br.2, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, br.2/2014, str. 74–85, ISSN 2217–5458, UDK: 33, (M53).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko, (2014). „Procena vrednosti opreme u upotrebi u preduzeću sa pretežnom poljoprivrednom delatnošću”, Agroekonomika, Vol. 43, br.61–62, str. 80–89, ISSN 2335–0776 (Online), UDK: 338.43 (M53).
 • Popović Slobodan, Mijić Ranko, Grublješić Željko, (2014). „Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta”, Visoka poslovna škola Novi Sad, Škola biznisa, br.1/2014, str. 95–107, ISSN 1451–6551 UDK 330, (M53).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko (2014), „Interna revizija u srednjim i velikim preduzećima u skladu sa međunarodnim standardima profesionalne prakse”, IV Međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju”, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, 24.10.2014. godine (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Eremić-Đorđić Jelica, (2014). “Managing medium enterprises in the Public sector with the use of international Accounting standard 16”, IV International Symposium Engineering Management and Competitivenes (EMC2014), Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 20–21.06/2014, str. 105–109, ISBN: 978-86-7672-224-2, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić-Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko (2014), “Internal control management functions”, IV International Symposium Engineering Management and Competitivenes (EMC2014), Technical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 20–21/06/2014, str. 373–372, ISBN: 978-86-7672-224-2, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Eremić-Đorđić Jelica (2014), Primena evropskih iskustava u formiranju timova internih kontrola i revizija u preduzećima, 17. DQM Međunarodna konferencija “Life Cycle Engineering and Management“ (ICDQM 2014), Beograd, 2014, str. 68–74, ISBN 978-86-85355-16-4, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko (2014), „Specijalistička edukacija tima za procenu u skladu sa direktivama Evropske unije”, 17. DQM Međunarodna konferencija “Life Cycle Engineering and Management“ (ICDQM 2014), Beograd, 2014., str. 74–81, ISBN 978-86-85355-16-4, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko (2014), „Vrednovanje u funkciji financijskog izvještavanja javnog sektora u kriznim uvjetima”, Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravlјanja 2014“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 2014, str. 665–667, ISBN 978-953-7716-56-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), Assessment of the value of buildings Agricultural Company, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 330–336, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), Business plan in Agricultural Enterprises, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 336–342, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), “Financial reporting and application of International Accounting standards in Agricultural Enterprises”, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 324–330, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Eremić Đorđić Jelica, Grublјešić Želјko, Mijić Ranko, Novaković Stevo (2014), “Unconventioanal marketing in Agricultural Enterprises”, XXII International Conference ECOLOGICAL TRUTH (EcoIst,14), Univerzitet of Belgrade, Technnical Faculty in Bor, str. 342–347, ISBN 978-86-6305-021-1, (M33).
 • Popović Slobodan, Grublješić Željko, Mijić Ranko (2014), „Preduzetništvo i korišćenje internih kontrola u cilju poboljšanja rada preduzeća”, XII Međunarodna naučna stručna konferencija, Doba znanja, FAM, Sremski Karlovci, Septembar 2014. (M33).
 • „Proces upravljanja operativnim rizikom u banci“, Ranko Mijić, Naučno stručni časopis Primus, 1/10, Gradiška, BiH.
 • „Finansijski derivati“, mr Dragica Zirojević, mr Evelina Danilović, mr Ranko Mijić, 1. međunarodna konferencija „Pravo,ekonomija i menadžment u savremenim uslovima“ LEMiMA 2009, Sokobanja, Srbija.
 • „Ocjenjivanje radne uspješnosti kao preduslov konkurentske prednosti organizacije“, mr Evelina Danilović, mr Ranko Mijić, mr Dragica Zirojević, 1. međunarodna konferencija „Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima“, LEMiMA 2009, Sokobanja, Srbija.

Dr Slavko Pokorni

Slavko Pokorni

Dr Slavko Pokorni magistrirao je na Eletrotehničkom fakultetu u Sarajevu, a nakon toga i uspješno odbranio doktorski rad na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu, u oblasti elektrotehnike.

Tokom višegodišnje karijere biran je u zvanja asistenta, predavača, višeg predavača, docenta, vanrednog i redovnog profesora. Nastavu je sa uspjehom izvodio i u inostranstvu na engleskom jeziku.

Objavio je više od 10 udžbenika, zbirki zadataka, praktikuma, više od 150 radova u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama, kao i više od 60 stručno-popularnih radova u časopisima Vojska i AEROmagazin.

Objavljeni udžbenici, zbirke zadataka, praktikumi:

 • Pokorni S., Računarske mreže, udžbenik, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), Beograd, 2015.
 • Pokorni S., Pouzdanost informacionih sistema, udžbenik, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), Beograd, 2014.
 • Pokorni S., Radić G., Informacione i internet tehnologije, udžbenik, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS), Beograd, 2012.
 • Pokorni S. Pouzdanost i održavanje tehničkih sistema, udžbenik, Vojna akademija, Beograd, 2002.
 • Pokorni S., Trodimenzionalni radar TPS-70, Tehnički opis Signal procesora, Komanda RV i PVO, Beograd, 1985.
 • Pokorni S.: Zbirka rešenih zadataka iz teorije održavanja tehničkih sistema, Vojna akademija, Beograd, 2004.
 • Pokorni S., Ramović R., Parčina N.: Teorija pouzdanosti tehničkih sistema, zbirka rešenih zadataka, Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, Beograd, 1997.
 • Pokorni S.: Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike 1 i 2 (praktikum), Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 2012. (on line izdanje)
 • Laboratorijske vežbe iz elektrotehnike i teorije električnih kola (praktikum), Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, Univerzitet Vojske Jugoslavije, Beograd, 1993.
 • Pokorni S., Alatović I.: Laboratorijske vježbe iz Osnova elektrotehnike (praktikum), Školski centar RV i PVO, Rajlovac, 1988.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

Monografije:

 • Pokorni S. Tendencije razvoja antenskih rešetki (Naučnotehnička informacija), Vojnotehnički institut, Beograd, vol. 39, br. 3, 2005. 37 str., ISSN 1820-3418
 • Pokorni S. Inženjerska primena stabla otkaza u oceni pouzdanosti i raspoloživosti sistema, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, U PAPIĆ LJ.. redaktor. Metode analize otkaza sistema – knjiga 2, Analiza stabla otkaza (SAO), teorijski i praktični aspekti, Čačak: DQM Istraživački centar, 2004., str. 77 – 89.

Radovi u časopisima

 • Pokorni S., Error Analysis of Surface Temperature Measurement by Infrared Sensor, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, Vol. 25, No. 10, October 2004, pp 1523-1533
 • Pokorni S.: Error analysis of emissivity measurement by infrared sensor, Engineering & Automation Problems, International Journal, No. 4/2013, pp 70-72, ISSN 0234-6206, UDC 535 247-15:681.785.6
 • Pokorni S., Process approach to quality management in education, Academic and Applied Research in Military Science (AARMS), Miklos Zrinyi National Defense University, Budapest, Vol. 3, No. 4, 2004, pp 625-631
  Ostojić D., Pokorni S., Rakonjac P., Brkić D., Accuracy of reliability calculated by Monte Carlo simulation method, Military technical courier, 4/2012, pp 47-58, ISSN 0042-8469, UDC 623 + 355/359, DOI: 10.5937/vojtehg12040470
 • Pokorni S., Ostojić D., Brkić D., Communication network reliability and availability estimation by the simulation method, Military technical courier, 4/2011, pp 7-14, ISSN 0042-8469, UDC 623 + 355/359
  Kuleto V., Pokorni S., Dedić V.: Jedna realizacija softvera za podršku učenju na daljinu, INFO M 38/2011, str. 37-42, UDC 37.018.43:004.738.5, ISSN 1451-4397, UDC 659.25
 • Pokorni S.: Obrazovanje na daljinu, Vojnotehnički glasnik, 2/2009. str. 138-146
 • Pokorni S., Ramović R., Reliability and availability of telecommunication system of four ring connected stations, Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, Vol. 6, No. 1, 2003, pp 6-17
 • Pokorni S., Ramović R., Reliability and availability analysis by grouping states of four telecommunication stations connected in a ring, Scientific Technical Review, Vol. 52, No. 5-6, 2002, pp 43-50
 • Pokorni S.: Zavisnost emisivnosti od temperature na površinama delova turbomlaznih motora, Naučno-tehnički pregled, Vol. L, 2000, br. 3, str. 65-70.
 • Pokorni S.: Greška određivanja emisivnosti čvrstih materijala pomoću IC senzora, Naučno-tehnički pregled, Vol. XLVI I, 1997, br. 3, str. 7-11.
 • Pokorni S.: Prilog analizi greške određivanja temperature površine materijala pomoću IC senzora, Naučno-tehnički pregled, Vol. XLVI, 1996, br. 9-10, str. 18-24.
 • Pokorni S.: Provjera zahtjeva za pouzdanost elektronskih uređaja za vazduhoplove, Kvalitet i standardizacija,19(1991). str. 17-21. (prethodno saopštenje)

Radovi na konferencijama

 • Pokorni S.: Reliability prediction of electronic equipment: problems and experience, 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2016, Belgrade, Serbia, 06-07 October 2016, pp 695-700, ISBN 978-86-81123-82-9
 • Janković R., Pokorni S., Milinović M., On Military Networks Two-terminal Reliability and Availability Estimation by Simulation, The 12th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2015, September 09-13, Constanta, Romania, Published by “Mircea cel Batran” Naval Academy Press, Constanta, Romania, pp 279-285
 • Pokorni S., Ristić B., Kuleto V., Ishodi učenja u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije, 19. međunarodna konferencija upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2016, 29-30. juna 2016.
 • Pokorni S.: Problems of reliability prediction of electronic equipment, 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2014, Belgrade, 09-10 September 2014, pp 835-838, ISBN 978-86-81123-71-3
  Janković R., Pokorni S., Nikolić N.:Simulation approach to communication networks two-terminal reliability and availability estimation , 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2014, Belgrade, 09-10 September 2014, pp 839-844, ISBN 978-86-81123-71-3
 • Kuleto V., Pokorni S., Čonić V., Mulić M.: M-Lerning application “Mala matura”, The Fifth International Conference on e-Learning (e-Learning-2014), 5th Conference on e-Learning – 2014,” Zbornik radova, Belgrade Metropolitan University, 22-23. September 2014, pp. 40-43, ISBN 978-86-89755-04-6, COBISS.SR-ID 209876748
 • Janković R., Pokorni S., Milinović M., Communication Networks 2-terminal Reliability and Availability Estimation by Simulation, ICIST 2014, Vol. 2, pp 393-398
 • Kuleto V., Miranović B., Pokorni S., Ensuring the Quality of Web-based e-learning materials in LINK group and ITS, 4th International Conference Life Cycle Engineering and Management ICDQM 2013, Belgrade, Serbia, June 27-28, 2013, pp 40-50, ISBN 978-86-86355-14-0, COBISS.SR-ID 199083788 (plenary lecture)
 • Kuleto V., Pokorni S., Miranović B.: Obezbeđenje kvaliteta veb materijala za elektronsko učenje u LINK group i ITS, Međunarodni naučno-stručni simpozijum Informacione tehnologije INFOTEH 2013, Jahorina, March 2013, Vol. 12, Ref. RSS-4 2, p. 747-752 (CD izdanje), ISBN 978-99955-763-1-8
 • Pešić J., Pokorni S.: Increasing reliability in optical communication networks by proactive recovery, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2012, Belgrade, 18-19 September 2012, pp 528-533, ISBN 978-86-81123-88-4
 • Ostojić D., Botić I., Rakonjac P., Kostić I., Pokorni S.: Communication network reliability determination by MONTE CARLO method and optimal path selection, 4th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2011, Belgrade, 6-7 october 2011, pp 539-543, ISBN 978-86-81123-50-8
 • Pokorni С.: Približno određivanje potrebnog broja raketnih sistema PVO za zaštitu objekta, 31. simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2004, Zbornik radova, pp 625-628, Iriški venac, Fruška Gora, 14-17. 09.2004.
 • Pokorni S., Ramović R.: Optimizacija pouzdanosti i troškova jednog telekomunikacionog sistema, 29. Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2002, Zbornik radova, pp XI-1 – XI-3, Tara, 09-12. oktobar 2002.
 • Ramović R., Pokorni S.: Modeli pouzdanosti i raspoloživosti sistema od četiri u prsten povezane TK centrale, 9. Telekomunikacioni forum TELFOR 2001, Zbornik radova, pp 141-144, Beograd, 20-22.novembar 2001.
 • Pokorni S.: Uticaj hrapavosti i temperature površi na emisivnost materijala turbomlaznih motora, 42. Konferencija za ETRAN, Zbornik radova, sveska IV, pp 137-139, Vrnjačka Banja, 2-5 juna 1998.
 • Pokorni S.: Analiza greške određivanja temperature površi materijala primenom IC senzora, 40. Konferencija za ETRAN, Zbornik radova, sveska IV, pp 103-106, Budva, 4-7 juna 1996.
 • Pokorni S.: Analiza greške određivanja emisivnosti materijala pomoću IC senzora, 41. Konferencija za ETRAN, Zbornik radova, sveska IV, pp 133-136, Zlatibor, 3-6 juna 1997.
 • Pokorni S., Pavlović S.: Ispitivanje pouzdanosti elektronskih uređaja za vazduhoplove, ETAN, sveska I, str. 107-113, Zagreb, 4 – 8. juna 1990.
 • Pokorni S., Milatović B.: Mjerenje temperature na toplim đelovima turbomlaznog motora, 34. Jugoslovenski simpozijum o mjerenjima i mjernoj opremi – JUKEM 90, Zbornik radova, knjiga 2, str. 421-428, Sarajevo, 24-25. oktobar 1990.
 • Pokorni S.: Metodologija ugradnje zahtevane pouzdanosti elektronskih uređaja na vazduhoplovima, Zbornik radova 31. jugoslovenske konferencije ETAN-a, sveska II, str. 155 -162, Bled, 1-5. juna 1987.

Dr Brana Komljenović

Brana_Komljenovic

Osnovno i srednje obrazovanje dr Brana Komljenović stekla je u svom rodnom Prijedoru, a Pravni fakultet u Banjaluci završila je kao student generacije sa prosječnom ocjenom 8,7.

Magistarski rad na temu „Suverenitet i evropske integracije“ odbranila je u Beogradu, a zvanje doktora pravnih nauka je dobila pošto je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“ na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Kao viši asistent bila je angažovana na nastavnom predmetu Radno i socijlano pravo, a nedugo zatim izabrana je u zvanje docenta za uže naučne oblasti Poslovno pravo i pravo privrednih društava (za nastavne predmete: Pravo Evropske unije, Poslovno pravo, Opšte učenje o pravu, Pravo u novinarstvu i Obligaciono pravo). Nakon toga postala je i vanredni profesor za uže naučne oblasti: Radno i socijalno pravo, i Poslovno pravo i pravo društava.

Radno iskustvo:

 • 1979–1994: Rukovodilac pravne, kadrovske i opšte službe u Valjaonici hladnovaljane trake u Banjoj Luci.
 • 1994–2009: Sekretar Pravnog fakulteta u Banjaluci.
 • 2009–2016: Profesor na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, Dekan i profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • „Studija o marketinškim tehnikama i zaštiti potrošača u legislativi Evropske Unije“, ICSSH, Kjoto, Japan, 2015.
 • „Prepreke na putu evropskih integracija: Harmonizacija nacionalnih propisa Bosne i Hercegovine sa komunitarnim pravom”, West East Institut, Bali, Indonezija, 2014.
 • „Poslovno pravo”, Etno stil, Beograd, 2013.
 • „Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji: Uticaj na javne finansije, budžet i legislativu”, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Bangkok, 2013.
 • „Finansije hartija od vrijednosti i Pravo Evropske Unije”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Socijalni i zdravstveni menadžment”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Pravo Evropske Unije”, Etno stil, Beograd, 2010.
 • „Poslovno pravo”, Liber, Beograd, 2008.
 • „Radno i socijalno pravo”, Banja Luka, 2013.
 • „Poslovno i finansijsko pravo”, Banja Luka, 2013.
 • „Poslovno pravo”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
 • „Kriza ili perspektiva tranzicije u Srbiji – proces ili cilj?”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2011.
 • „Ženevske konvencije”, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
 • „Međunarodni crveni krst u izgradnji humanitarnog prava“, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2012.
 • „Marketing planiranja potrošnje krvi i proizvoda iz krvi“, Global Science and Tehnology Forum (GSTF), Singapur, 2012.
 • „Humanitarne intervencije i međunarodno pravo“, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009.
 • „Ugovor o franšizingu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
 • „Ugovor o faktoringu“, Privredne informacije, Banja Luka, 2011.
 • „Važniji doktrinarni stavovi o suverenitetu”, Defendologija, Banja Luka, 2005.
 • „Jedan pogled na institucije Evropske unije”, Privredne informacije, Banja Luka, 2004.
 • „Institucionalna koordinacija nacionalne politike u odnosu na Evropsku uniju”, Pravna riječ, B.Luka, 2004.
 • „Savremeni pristup integracijama u međunarodnoj zajednici”, Pravna misao, Banja Luka, 2003.

Dr Nikola Vojvodić

Nikola_Vojvodic

Osnovne studije dr Nikola Vojvodić završio je na Fakultetu za uslužni biznis „FABUS” u Novom Sadu, a zvanje magistra iz oblasti marketinga stekao je na Univerzitetu „Edukons”.

Nakon toga je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Ekonomski efekti izbora marketing strategije u osiguranju” i stekao zvanje doktora za marketing i menadžment.

 

Radno iskustvo:

 • Fabrika celuloze i papira „Celpak” (marketing sektor).
 • Dunav ad Banja Luka (direktor filijale u Prijedoru).
 • Profesor na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku.
 • Profesor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka.

Objavljeni radovi:

 • „Tržišna orijentacija osiguravajuće kompanije“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.
 • „Mjerenje zadovoljstva osiguranika“, Visoka škola „Primus“, Gradiška.
 • „Razvoj turizma u Nacionalnom parku ‘Kozara’“, Projekat.
 • Učešće u izradi Strategije razvoja opštine Prijedor.
 • Učešće u izradi Strategije pozicioniranja i etabliranja razvoja Instituta „Mihajlo Pupin“ u BiH.
 • „Štednja – mudrost upravljanja i trošenja“, Predavač u PR agenciji SENAT BH na seminaru u Domu zdravlja Bijeljina.
 • Istraživanje PR (odnosa s javnostima) opštine Bijeljina.
 • „EKONOMSKI EFEKTI MARKETINGA“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-714-6-7.
 • „POLITIČKI MENADŽMENT“, knjiga, CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, ISBN 978-99955-40-22-7.
 • „Brendiranje Republike Srpske“, Zbornik radova, Međunarodna konferencija STED 2015, Univerzitet PIM, Banja Luka.
 • „Analiza energetskog sektora u BiH“, Zbornik radova, Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd, ISSN 2334-914X.
 • “Principles and functions of political management”, Journal of Process Management – New Technologies, International, ISSN: 2334-7449 (Online)

Dr Saša Mičić

sasa-micic

Doc. dr Saša Mičić diplomirao je na Vojnotehničkoj Akademiji u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,34 zbog čega je nagrađen od strane predsjednika SRJ. Nakon toga završio je magistarske studije na Ekonomskom fakultetu sa prosjekom od 9,89.

Doktorsku disertaciju na temu „Statističko-matematička analiza metoda ocjene efektivnosti investicija sa osvrtom na investiranje u Republici Srpskoj“ uspješno je odbranio 2012. godine, kada je i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Radno iskustvo:

 • Rukovodilac, menadžer kvaliteta i interni trener u Novoj banci
 • Osnivač preduzeća Profi Nova
 • Osnivač i prvi predsjednika Udruženja aktuara Republike Srpske
 • Asistent na Univerzitetu Slobomir P, na predmetu Poslovanje brokerskih i osiguravajućih organizacija
 • Viši asistent na predmetima Poslovna matematika i Poslovna statistika na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka
 • Docentna Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene, a nakon toga i za uže naučne oblasti Statistička analiza, te Statistika i vjerovatnoća.
 • Profesor na Visokoj školi za primjenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka. Predavao na oredmetima: Poslovna matematika, Matematika I, Poslovna statistika, Kvantitativne metode i Matematika II.

Objavljeni radovi:

 • „Praktična primjena MRS 19 – primanja zaposlenih“, FINRAR, broj 01/09, FINRAR d.о.о., Banjaluka, januar 2009. ISSN 1512-9373
 • „Analiza metoda za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na Republiku Srpsku“, Financing – naučni časopis za ekonomiju, broj 3, godina IV, Banja Luka, septembar 2013. ISSN 1986-812X
 • „Novi proizvodi na tržištu osiguranja“, VI Međunarodni simpozijum, Udruženje aktuara Srbije, Zlatibor, jun 2008.
 • „Metode za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na softverske alate“, Vještak – naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, broj 4, Banja Luka, 2015. ISSN 2303-6893

Učešće na projektima:

 • „THE EXELLENCE IN INNOVATION PROJECT“ u okviru projekta „Razvoj Logističko-tehnološkog e-Biz centra za Bosnu i Hercegovinu“, sproveo Education Development Center Inc. (EDC), 2013.
 • „SOUTH EASTERN EUROPE AND BALKANS BENCHMARKING CORRIDOR PERFORMANCE – MONITORING TRUCKING TIME“, The World Bank Group, 2016.
 • Aktivno je učestvo na desetine seminara i simpozijuma u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Udruženja aktuara Republike Srpske.

 

Dr Mladen Radivojević

Mladen Radivojević

Prof. dr Mladen Radivojević diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, u grupi matematika i fizika, a zvanje magistra dobio je na Univerzitetu u Banja Luci, sa prosječnom ocjenom 9,6.

Na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Metodologija za implementaciju koncepta e-­Governmenta u reformi javne uprave u BiH” i stekao zvanje doktora informatičkih nauka.

 

Radno iskustvo:

 • 1976. godine počeo je da predaje matematiku i informatiku u Gimnaziji u Gradišci.
 • 1987. godine postaje rukovodilac računarskog centra u TP „Potkozarje” DD Gradiška.
 • 1994. godine izabran je za pomoćnika Republičkog zavoda za statistiku.
 • 1998. godine postaje tehnički rukovodilac Informacionog sistema Republike Srpske.
 • 2000. godine počeo je sa radom u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (Vlada Republike Srpske) i kao profesor informatičke grupe predmeta na: Univerzitetu za poslovne studije, Banja Luka Koledžu i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Objavljeni udžbenici i knjige:

 • „Osnove PC računara”, Nova štampa, Gradiška, 1992.
 • „Projektovanje informacionog sistema radne organizacije”, Nova štampa, Gradiška,
  1993.
 • „Osnove personalnih računara”, Grafičar, Doboj, 1997.
 • „Uvod u računarstvo”, Prirodno­-matematički fakultet, Banja Luka, 1997.
 • „Primjena računara u geografiji”, Geografski fakultet, Banja Luka, Beograd, 1999.
 • „Računarski problem Y2K”, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka,
  1999.
 • „MS OFFICE 2000 za menadžere”, Prirodno-­matematički fakultet, Banja Luka, 1999.
 • „Opštinski izbori 2000”, Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2000.
 • „Opšti izbori 2000”, ODP Štamparija „Trebinje”, Trebinje, 2001.
 • „Republika Srpska opštine i gradovi”, „Grafokomerc” a.d. Trebinje, Trebinje, 2003.
 • „Opštinski izbori 2004”, ODP Štamparija „Trebinje”, Trebinje, 2004.
 • „Nove tehnologije u reformi javne uprave”, „Grafokomerc” a.d. Trebinje, ISBN 86­378­
  0032­6, Knjiga, strana 292, Trebinje, 2005.
 • „Poslovna informatika”, Fakultet za poslovne studije, „Atlantik”, Udžbenik – strana 314, ISBN 978­99938­25­29­7 Banja Luka, 2005.
 • „Poslovna korespodencija”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2006.
 • „Kako napisati diplomski rad”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2006.
 • „Elektronsko poslovanje (e­Uprava)”, Univerzitet za poslovne studije, Udžbenik, strana 373, Banja Luka, 2006.
 • „e­Uprava – od vizije do implementacije”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka,
  2007, Knjiga, strana 600, ISBN 99938­25­07­7
 • „Projektovanje informacionih sistema”, Visoka škola, Koledž za informatiku i
  menadžment „Janjoš”, Udžbenik, ­ strana 253, Prijedor, 2008. god.
 • „Opštinski izbori 2008”, Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2008.
 • „Elektronsko poslovanje”, Visoka škola, Koledž za informatiku i menadžment „Janjoš”, Prijedor, 2009. god. ISBN 99938­25­07­7.
 • „Digitalna ekonomija”, Univerzitet za poslovne studije, Udžbenik, strana 354, Banja
  Luka, 2010. ISBN 999382507­7
 • „Poslovna inteligencija”, Besjeda­ BLC, Banja Luka, 2011, Udžbenik, ­ strana 344, ISBN 978­99938­1­148­0, COBISS.BH – ID 1976344
 • „Menadžment informacioni sistemi”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2011. Udžbenik ­strana 372, ISBN 978­99938­1­165­7, COBISS.BH–ID 2250264.
 • „Od elektronskog poslovanja do poslovne inteligencije u javnoj upravi”. JU Službeni
  glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2012. Knjiga,­ strana 584, ISBN 978­99938­22­
  28­8, COBISS.BH–ID 2411288.
 • „Informacione tehnologije”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2012, Udžbenik, ­ strana 359,
  ISBN 978­99938­1­180­0, COBISS.BH–ID 266472.
 • „Informatika u javnoj upravi”, Besjeda ­ BLC, Banja Luka, 2013, Udžbenik, ­ strana 392, ISBN 978­99938­1­214­2, COBISS.BH–ID 3933976.
 • “E-Biznis i Internet poslovanje”, izdavač Visoka škola “Dositej”, Trn, Laktaši, 2016.

Dr Simeun Vilendenčić

Simeun_Vilendecic

Diplomu Ekonomskog fakulteta u Beogradu Simeun je dobio nakon završenih studija na smjeru ekonomska statistika i kibernetika.

Poslije toga zvanje magistra stekao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, a doktrosku disertaciju odbranio na Univerzitetu Braća Karić u Beogradu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić”.

 

Radno iskustvo:

 • 1974. Trgovačko preduzeće „Metal“ Beograd – poslovi plana i analize nabavke i prodaje, finansijskog rezultata, novčanih tokova, cijena, opštih kretanja na tržištu, planiranja i razvojnih projekata firme;
 • 1975­–1977. Skupština opštine Bosanska Gradiška poslovi analize i planiranja ekonomskog i socijalnog razvoja opštine;
 • 1977­–1988. Radna organizacija „Levita“ – prehrambena industrija, Bosanska Gradiška – finansijski direktor; (poslovi: član menadžmenta firme, obezbjeđenje finansijskih sredstava za poslovanje, upravljanje likvidnošću, učešće u izradi razvojnih projekata, planiranje, odnosi sa finansijskim institucijama, kupcima i dobavljačima);
 • 1988­–1992. Radna organizacija „Ratarsko­-stočarska proizvodnja“ Nova Topola – finansijski direktor;
 • 1992­–1998. Narodna banka Republike Srpske, Banja Luka – direktor sektora za poslove monetarnog sistema (funkcija viceguvernera centralne banke: analiza funkcionisanja monetarnog sistema, projektovanje, praćenje kretanja i određivanje obima novčane mase i novca u opticaju, praćenje deviznog kursa, funkcionisanje i likvidnost bankarskog sektora, sagledavanje monetarnih i bankarskih sistema u međunarodnim okvirima);
 • 1998­–1999. Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka – direktor;
 • 1999–­2001. Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka – savjetnik za poslove bankarske supervizije, osiguranja depozita banaka i razvoja bankarskog sektora;
 • 2001­–2002. Ministarstvo finansija Republike Srpske, Banja Luka – zamjenik ministra finansija;
 • 2002­–2003. Ministarstvo finansija Republike Srpske, Banja Luka – ministar finansija;
 • 2003–2007. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Sarajevo – savjetnik ministra inostranih poslova za ekonomski razvoj BiH i ekonomsku diplomatiju;
 • 2007.­ Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Banja Luka – savjetnik. Angažovanost u nastavi: „Dositej” i Nezavisni univerzitet Banja Luka.

Dr Borislav Bijelić

borislav-bijelic

Dr Borislav Bijelić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gde je nešto kasnije uspešno završio i postdiplomske studije.

Nakon toga na Univerzitetu Megatrend stekao je zvanje doktora odbranivši doktorat na temu “Preduzetništvo u funkciji efikasnosti poslovanja preduzeća i ekonomskog razvoja”.

 

Radno iskustvo:

 • Glavni ekonomista u Sektoru razvoja u kompaniji Ina – Naftaplin;
 • Direktor u kompaniji TPK – PAN;
 • Spoljni saradnik, a kasnije i nastavnik u zvanju višeg asistenta na predmetu Preduzetnička ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci;
 • Šef odeljenja i zamenik generalnog direktora u kompaniji “Telekom Srpske” a.d.;
 • Spoljni saradnik u zvanju predavača na Visokoj školi Prometej u Banjaluci;
 • Direktor Urbanističkog zavoda RS;
 • Direktor kompanije Guber a.d.;
 • Docent na nekoliko predmeta na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci;
 • Zamenik direktora u kompaniji Ducla d.o.o.;

Objavljeni naučni radovi i knjige:

 • Knjiga: “Privatizacija ili..?” (Godina 2003.)
 • Priručnik: “Porezi: Zašto i kako?” (2005.)
 • Preko dvadeset naučnih radova među kojima su:
  • ​The Assumptions of Development in the Spirit of Hegel’s Philosophy of Economics (1) Civil Society and State, World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2017; 3(8); 13-17. (Koautor: dr Snježana Đokić).
  • The Assumptions of Development in the Spirit og Hegel’s Philosophy of Economics (2) Private Property and Law, World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2017; 3(9); 52-56. (Koautor: dr Snježana Đokić).​
  • Paradigma tranzicije, Aktuelnosti broj 17, BLC College Banja College, 2012.
  • Država u funkciji pretpostavki ekonomskih i društvenih perfomansi, Aktuelnosti broj 17, BLC College Banja College, 2012.
  • Pretpostavke preduzetništva, Zbornik Međunarodna naučno stručna konferencija, Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 2014.
  • Hegelova filozofija ekonomije kao arhitektonika razvoja, Zbornik mađunarodna naučna konferencija, Ekonomski fakultet, Zenica, 2015.

Mr Vesna Đurović

Vesna_Djurovic

Mr Vesna diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, na odsjeku Engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu završila je specijalističke studije „Metodika nastave u visokom obrazovanju i interkulturalnost”. Magistrirala je na Filološkom fakultetu u Banja Luci, odbranivši rad „Moralnost i objektivacija tijela u romanima D. H. Lorensa”.

Nakon završenog fakulteta Vesna je predavala engleski jezik i književnost u OŠ Vuk Stefanović Karadžić i OŠ Ivo Andrić. Pored toga, bila je nastavnik u školi stranih jezika „Oxford edukativni centar”. Od 2006. godine radila je na „Banja Luka Collegeu” kao asistent za predmet Engleski jezik i kao koordinator za nastavu. Ubrzo zatim imenovana je za predavača i predmetnog nastavnika na predmetima Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3, Engleski jezik 4, Poslovni engleski i Informatički engleski.

Naučni i stručni radovi:

 • Globalizacija, Aktuelnosti br. 8, 2007.
 • Objekat u romanima ranog dvadesetog vijeka, Aktuelnosti br. 11, 2010.
 • Nastava na nematičnim fakultetima – primjer iz prakse, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga rezimea, 2011.
 • Primjena novih tehnologija u nastavi srpskog i engleskog jezika, Nauka i savremeni univerzitet, Knjiga rezimea, 2011.
 • Culture and entrepreneurial potential as managerial skills, International Journal of Innovations in Business, 2012.
 • Upotreba bajki Oskara Vajlda u nastavi engleskog jezika, Zbornik radova IV Međunarodnog naučno-stručnog skupa Edukacija za budućnost, 2012.
 • Standardi i kriterijumi vrednovanja znanja studenata iz engleskog jezika na nematičnom fakultetu, Aktuelnosti br. 14, 2014.
 • Preparation of the students for the foreign language learning on non-core faculties, 21st Century Challenges to Developing Communicative Competence for Professional Purposes, Conference Proceedings of the VII International Conference, Bulgaria.

Dr Nikola Atlagić

Nikola_Atlagic

Dr Nikola Atlagić je stekao zvanje inženjera elektrotehnike na ETF-u u Banjaluci, i inženjera PTT saobraćaja na Saobraćajni fakultetu u Zagrebu.

Magistar poslovne ekonomije postao je nakon završenog Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci, sa prosječnom ocjenom 9,6. Nakon toga je doktorirao na Univerzitetu Megatrend u Beogradu i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Kao član inovatora inženjera Banja Luke više puta je nagrađivan za ostvarivanje tehničkih unapređenja i inovacija u oblasti telekomunikacija.

 

Radno iskustvo:

 • 1977. godine počinje da radi u PTT BiH na poslovima projektovanja i održavanja radio-relejnih sistema.
 • 1985. godine prelazi na poziciju rukovodioca radne jedinice kućne telefonije.
 • 1989. godine postaje rukovodilac radne jedinice Telefonski servis.
 • 1996. godine postaje tehnički direktor Telekarda.
 • 2005. godine unaprijeđen je u generalnog direktora Telekarda.
 • 2008. godine počinje sa radom na mjestu rukovodioca sektora za obradu podataka pri Direkciji za korporativne poslove u Mtel­u.
 • 2011. godine počinje da radi u Visokoj školi „Dositej” na poziciji viši asistent, a par godina kasnije postaje predavač na predmetima Preduzetništvo, Menadžment, Strategijski menadžment, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Finansijska tržišta i berzanski menadžment.

Spisak objavljenih radova:

 • „Mogućnosti i šanse ruralnog turizma Republike Srpske”, Međunarodni sajam turizma Mediteranski dani, Trebinje 2010, „Međunarodna konferencija ZDRAV ŽIVOT” Trebinje, 08–10. 04. 2010. god, Zbornik radova.
 • „Ruralni prostor Republike Srpske kao ruralna turistička destinacija”, 2. Hrvatski kongres o ruralnom turizmu sa međunarodnim sudelovanjem, Mali Lošinj, 21– 25. april 2010. god, Zbornik radova.
 • „Primjena savremenih informacionih tehnologija u turizmu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”, 2. Regionalna turistička konferencija „Saradnja u razvoju turizma – Održivi razvoj kao uslov konkurentnosti u turizmu”, Beograd, juni 2010.god, Privredna beogradska komora, Zbornik radova.
 • „Primjena tehničko-tehnoloških inovacija u turizmu Republike Srpske (Bosne i Hercegovine)”, 2. Međunarodni naučno-stručni skup „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja”, Banja Luka, 11–12. novembar 2010. god, Zbornik radova.
 • „Informacione tehnologije kao generator globalizacije i njihov uticaj na tranziciju društva”, First international scientific conference, “Crisis of transition and transition of crisis”, Banja Luka 28–29. april 2011. god, Collection of papers.
 • „Informacione tehnologije i sport”, Međunarodni naučni skup „Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – BiH i obezbjeđenje sportskih događaja”, Evropski defendologija centar, Banja Luka, 24–25.06.2011. god Zbornik radova.

Spisak objavljenih radova na SCI listi:

 • A New System For Monitoring of Para-Fiscal Levies Based ON Knowledge Bases and New Software Solutions (IJISET – International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology ISSN 2348-7968 Vol. 2 Issue 7, July 2015.).
 • New Concept of the Management Based on New Tecnological Solutions and Knowledge Bases (IJERMT International Journal of Emerging Research in Management &Technology ISSN: 2278-9359 (Volume-4, Issue-8) – August 2015.
 • The new approch to monitoring of public finances based on new tehnological solutions and knowledde bases.(IJMRD International Journal of Multidisciplinary Reserch and Development ISSN 2349-5979 Volume 2 Issue 9 Part G, 2015).

Učešća na međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama:

 • 2009. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”2. Kongres ruralnog turizma Hrvatske”, na temu: ” Koncepcija dugoročnog razvoja ruralnog turizma”, Мali Lošinj, april 2009.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji ” Zdrav život” Trebinje, BiH.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ”Jačanje poslovnih veza kroz sportske aktivnosti i razvoj sportskog turizma” Portorož, Slovenija.
 • 2010. Učešće na II Regionalnoj konferenciji – ”Održivi razvoj kao uslov konkurentnosti ” – Privredna komora Beograd.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ’’ Korištenje solarne energije u hotelima i turističkom sektoru’’ Opatija, hotel Milenij, maj 2010.
 • 2010. Učešće na međunarodnom naučno-stručnom skupu ”Tehnološke inovacije kao generator privrednog razvoja” – Privredna komora RS i Savez inovatora RS.
 • 2010. Učešće na međunarodnoj konferenciji: ”Gostoljublje kao komparativna prednost u svim poslovnim aktivnostima” – Sacen International, Ohrid, Makedonija.
 • 2010. Učešće na Prvom kongresu ruralnog turizma Srbije pod nazivom: ” Multisektorska partnerstva kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije’’ uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT), Kragujevac 27 i 28. maja.
 • 2010. Učešće na 2. Kongresu geografa Srbije, Decembar 2010, Novi Sad.
 • 2010. Učešće na I Hrvatskom naučnom stručnom skupu o menadžmentu u turizmu i sportu, 19.-20. mart, Sveti Martin na Muri.
 • 2011. Učešće na međunarodnom naučnom skupu ”Crisis of transition and transition of crisis” – Universitiy for Business studies Banja Luka.
 • 2011. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”Women revitalize the European creativity” septembar 2011 u Banjaluci, u organizaciji European Inventors Association.
 • 2011. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”Regional Cooperation in Europe: Opportunity for the Balkans” 21.-23. September, IUC Dubrovnik, Croatia.
 • 2011. ”Izrada izvozne strategije razvoja BiH” – učešće u sastavu stručne grupe formirane od strane Izvoznog vijeća BiH Sarajevo, BiH.
 • 2011. 2. Međunarodna konferencija o turizmu, Privredna komora Beograda, 03.11.2011. Beograd.
 • 2012. Učešće na 3. Kongresu ruralnog turizma Hrvatske na temu: ’’Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja’’ Hotel Osijek, Osijek, april 2012.
 • 2013. 3. Regionalna konferencija, Inovacije u turizmu, oktobar 2013, Beograd.
 • 2013. Cultural Dimensions OF Service Quality, oktobar 2013, u organizaciji La fondation pour la formation hoteliere, UPS, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Banja Luka.
 • 2013. Učešće u organizaciji Konferencije evropskih žena inovatora, oktobar, Banja Luka.
 • 2013. XIII Međunarodna konferencija o turizmu “Hospitality today”, u organizaciji Mančester Metropolitan Universiteta, jun 2013, Bukurešt.
 • 2014. Konferencija o turizmu, Privredna komora grada Beograda.
 • 2014. Učešće na međunarodnoj konferenciji ”TOURISM AND EVENTS”, juli 2014, Vels.
 • 2014. Učešće na XIV Međunarodnoj konferenciji ”CULTURAL DIMENSIONS IN HOSPITALITY, TOURISM AND EVENTS”, juli 2014, Mančester, Engleska.
 • 2014. WeB, ”Konferencija o IKT”, decembar 2014. Jahorina.
 • 2015. god. Projekat ERASMUS +, februar 2015, Weimar, Njemačka.
 • 2015. god. Učešće na Kongresu studenata turizma, februar 2015, Opatija, Hrvatska.
 • 2015. Učešće nа XV th International Conference of Partner Institutions ‘’Hospitality and Service Innovation’’ Portorož, april 13-17 2015.
 • 2015. Učešće na naučnom skupu Forumul European de turism ‘’Brancusi’s Homeland’’ Targu Jiu, Gorj, Romania 28-29 avgust 2015.
 • 2015. Učešće на International Conference of Partner Institutions ‘’Мerchandising and upselling I ’’ Beograd, Srbija, oktobar 2015. U organizaciji La Fondation pour la Formation Hoteliere i Visoke Hotelijerske škole, Kneza Višeslava.

Mr Jelena Jovović

Zvanje diplomiranog ekonomiste mr Jelena Jovović stekla je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na smjeru Finansije. Nakog toga na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu završava osnovne, a zatim i master studije i dobija zvanje master ekonomije.

Na početku karijere radila je u lokalnoj samoupravi opštine Foča, u odjeljenju za finansije. Nakon toga počinje da radi kao asistent u Visokoj školi „Dositej”, a ubrzo zatim unaprijeđena je na poziciju predavača.

Objavljeni naučni radovi:

 • “The Role and the Importance of a Principal in the Achievements of the School“, objavljen u zborniku radova: Education, na konferenciji “Employment, Education and Entrepreneurship“, Beograd, Srbija, održanoj od 12­ do 14. decembra 2012. god.
 • “New Directions in Manufacturing“, objavljen u zborniku radova: Entrepreneurship: Economic Development & Finance, na konferenciji „Employment, Education and Entrepreneurship“, Beograd, Srbija održanoj od 16 do ­18. oktobra 2013. god.

Rad sa SCI liste:

 • “The new approch to monitoring of public finances based on new tehnological solutions and knowledge bases”, (International Journal of Multidisciplinary Research and Development, ISSN 2349­5979, Volumee 2, Issue 9, Part G, 2015).

Objavljena knjiga:

 • Jelena Jovović, „Istraživanje tržišta“, Visoka škola „Dositej”, Trn, Laktaši, 2015.

Mr Davor Radivojević

Davor Radivojević

Davor je diplomirao je na odsijeku za grafički dizajn na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci. Nakon toga, zvanje diplomiranog inženjera, a kasnije i magistra informatike stekao je po završetku Fakulteta za informacione tehnologije, na Univerzitetu za poslovne studije.

Kada je reč o predavačkom iskustvu, tokom završne godine studija radio je kao demonstrator na predmetima Računarske mreže, Eksperti sistemi i Poslovna inteligencija. Zatim se uspješno bavio izradom web stranica za privatna preduzeća, a jedno vrijeme proveo je i radeći za kompaniju S. P. Hyperion.

Objavljene knjige i naučni radovi:

 • „Lokalni izbori 2012”, Službeni glasnik Republike Srpske, 2012.
 • „Uticaj novih tehnoloških rješenja na zadovoljstvo korisnika usluga u javnoj upravi”, Infotech, 2013.
 • „Računarstvo u oblaku kao podrška efikasnijem radu jedinica lokalne samouprave”, Infoteh–Jahorina, 2014.
 • „Nova tehnološka rješenja zasnovana na bazama znanja kao pomoć u radu biračkih odbora”, Infoteh – Jahorina, 2015.
 • “E-Biznis i Internet poslovanje”, izdavač Visoka škola “Dositej”, Trn, Laktaši, 2016.

Dr Svetlana Jevremović

Svetlana je diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka, a nakon toga završila je i postdiplomske studije na smjeru Internet tehnologije. Zvanje magistra tehničkih nauka stekla je 2008. godine u oblasti organizacionih nauka za elektronsko poslovanje, poslije čega stiče i zvanje doktora informatičkih nauka.

Oblasti Svetlaninog naučnog interesovanja su: internet tehnologije, elektronsko obrazovanje, elektronsko poslovanje, objektno orijentisano programiranje – Java. Rezultate svojih istraživanja objavljivala je u više radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i na konferencijama.

Tokom dosadašnje karijere Svetlana je radila na poziciji stručnog saradnika na projektima programiranja i projektovanja aplikativnog softvera. Pored toga, sticala je dragocjeno iskustvo i kao profesor informatike i računarstva.

Spisak objavljenih radova

Rad u časopisu međunarodnog značaja sa impakt faktorom na SCI-e listi – M23

 • S. Jevremović, V. Vujin, Z. Bogdanović, D. Đokić, D. Barać, „Designing Adaptive e-Learning Courses Trough Cloud Computing”, Metalurgia International, no. 9–2012, ISSN 1.582–2.214. Impakt faktor za 2010=0.154.
 • D. Ðokić, A. Labus, S. Jevremović, A. Stokić, A. Milić, „Portal for the Management of Digitaly Signed Electronic Documents”, Metalurgia International, no. 9–2012, ISSN 1.582–2.214. Impakt faktor za 2010=0.154.

Rad u časopisu nacionalnog značaja – M50

Rad u zborniku naučnog skupa nacionalnog značaja – M60

 • Dragoljub Pilipović, Marija Pilipović, Svetlana Jevremović, „Semantički wiki kao pomoć pri učenju”, INFOTEH-JAHORINA Vol. 7, Ref. F-16, p. 745–749, Mart 2008. www.infoteh.rs.ba/zbornik/2008/radovi/F/F-16.doc
 • Svetlana Jevremović, „Metodološki okvir za razvoj personalizovanog sistema elektronskog učenja”, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 Srbija, Beograd, novembar 24–26, 2009. http://2009.telfor.rs/files/radovi/10_39.pdf
 • B. Vojnović, S. Jevremović, „Management of the tourist services quality”, Proceedings of the third Biennial International Congress, pp. 621–629, Beograd, 2007.
 • S. Jevremović, B. Vojnović, „Upravljanje obrazovnim procesom na daljinu”, Poslovna politika, februar 2008. str. 37–40.
 • M. Matijević, M. Matijević, S. Jevremović, „Semantička interoperabilnost podataka u istraživanju IKT tržišta zasnovana na ontologijama”, INFOTECH 2013.

Udžbenici i praktikumi

 • B. Rađenović, M. Rađenović, S. Jevremović, Informacione tehnologije, udžbenik, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac, 2009.
 • S. Jevremović, B. Lovčević, Osnovi informacione tehnologije, praktikum vežbi, Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac, 2013.

Dr Biljana Velinović

Po okončanju osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Nišu, Biljana uspješno završava i master studije na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odsjeku Zidno slikarstvo. Nakon toga upisuje i interdisciplinarne doktorske studije, na odsjeku Višemedijske umetnosti.

Do sada je uspješno učestvovala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama kako u regionu, tako i u inostranstvu. Od 2012. godine stiče dragocjeno iskustvo u radu na fakultetu, na pozicijama saradnika u nastavi, profesora i docenta.

Dobitnik je Nagrade za zidno slikarstvo „Vlada Todorović” – Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, kao i Nagrade za proširene medije, koja joj je dodijeljena na Proljetnoj izložbi ULUS-a, 2017. godine, za rad „FRAGMENTI” – video-kolaž.

Dr Dijana Kremenović

Dijana Kremenović

Zvanje diplomiranog ekonomiste Dijana je stekla na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci. Na istom fakultetu stiče i zvanje magistra ekonomskih nauka, iz naučne oblasti poslovnih finansija, na temu: „Budžetiranje kapitala kao instrument donošenja investicionih odluka”. Nakon toga, Dijana je doktorirala u oblasti računovodstva i revizije i poslovnih finansija, na temu „Mogućnosti unapređenja računovodstvenog planiranja i kontrole u funkciji poboljšanja konkurentnosti primjenom Beyond Budgeting koncepta”.

Dragocjeno iskustvo Dijana je sticala radeći u Telekomu Srpske na pozicijama: Rukovodilac Sektora za budžet i kontrolu, Vršilac dužnosti izvršnog direktora za finansije, Rukovodilac Sektora za računovodstvo, plan i finansije.

Tokom dosadašnje karijere učestvovala je na brojnim međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • „KARAKTERISTIKE INVESTICIONIH PROJEKATA”, Financing – Naučni časopis za ekonomiju. 2017, broj 3, str. 53–56.
 • „BUDŽETIRANJE KAPITALA KAO INSTRUMENT DONOŠENJA INVESTICIONIH ODLUKA”, Finrar. 2017, broj 9, str. 38–44.
 • „IZRAŽAVANJE KORISTI INVESTICIONOG PROJEKTA NA GOTOVINSKOJ OSNOVI”, EMC Review – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije. 2018, broj 2, str. 348–368.

Dr Marko Nikolić

Marko je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je uspješno završio i interdisciplinarne doktorske studije na odsjeku Digitalne umetnosti.

Tokom dosadašnje radne karijere sticao je dragocjeno iskustvo kao arhitekta-saradnik na projektovanju enterijera i sajamskih izložbenih prostora. Takođe, bio je i predavač na kursevima Adobe Premiere.

Dr Predrag Maksić

Predrag Maksić

Po završetku Škole za dizajn, odsjek Industrijski dizajn i dizajn enterijera, Predrag upisuje Fakultet primenjenih umetnosti na odsjeku Unutrašnja arhitektura. Nakon toga, upisao je i završio master studije u Sjedinjenim Državama, na Washington State University, program Master in Interior Design.

Zvanje doktora stekao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, u oblasti teorija umjetnosti i medija, s radom iz oblasti teorije dizajna.

Predrag Maksić posjeduje bogato predavačko iskustvo. Godine 2011. izabran je u zvanje stručnog saradnika na VŠSS – Beogradska politehnika, a 2016. godine promovisan je u predavača na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, u Beogradu. Od 2013. godine do danas radi kao predavač na ITAcademy, gdje drži nekoliko kurseva. Uz to, Predrag je i certifikovani Autodesk ATC instruktor za 3ds Max i Fusion 360.

Radio je na brojnim projektima na polju dizajna enterijera i grafičkog dizajna u Srbiji, Sjedinjenim Državama, Njemačkoj, Ujedinjenim Emiratima itd. Partner je, autor i glavni projektant u studiju za projektovanje i izvođenje enterijera i namještaja od 2009. godine.

Autor je većeg broja naučnih radova, objavljenih u zemlji i inostranstvu, u zbornicima i naučnim časopisima. Interesovanja u oblasti teorije kreću se od teorije forme, održivog dizajna, etike dizajna, kao i biopolitičnog karaktera dizajna. Od 2009. godine član je International Interior Design Association (IIDA), a od 2016. godine član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS).

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »


UPISNI ROK JE OTVOREN!

UPIS Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

UPISNI ROK JE OTVOREN!

Postani dio generacije 2019/20!

Prijavi se i obezbijedi svoje mjesto na vrijeme »

Za sve informacije pozovite: 051/ 303-527